e-Podatki

Najnowsze zmiany w prawie

3 października weszły w życie dwa rozporządzenia dotyczące informacji zawartych w dokumentacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego.

więcej >>

Stawki podatków i opłat lokalnych obowiązujących w 2018 roku

Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 r. ogłoszono górne granice stawek kwotowych na rok 2017.

więcej >>

Minimalna łączna wartość zakupów, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku od towarów i usług

1 sierpnia wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie minimalnej łącznej wartości zakupów, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1248).

więcej >>

Nowelizacja ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym

14 lipca 2017 roku weszła w życie ustawa z dnia 25 maja 2017 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym. Celem nowelizacji jest takie ukształtowanie treści ustaw, aby wynikająca z nich zasada solidarnej odpowiedzialności współwłaścicieli (posiadaczy) nieruchomości była ograniczona w sytuacji, gdy jeden lub kilku współwłaścicieli (posiadaczy) korzysta ze zwolnienia od podatku.

więcej >>

Nowe formularze CIT-8, CIT-8A, CIT-8B, CIT-8/O, CIT/BR – rozporządzenie MRiF

Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1191) określono nowe wzory deklaracji CIT-8, CIT-8A, CIT-8B, CIT-8/O, CIT/BR.

więcej >>

Nowe wzory uproszczonych sprawozdań w zakresie podatku dochodowego – rozporządzenia MRiF

23 i 24 czerwca weszły w życie rozporządzenia w sprawie określenia wzoru uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych oraz w sprawie określenia wzoru uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

więcej >>

Rozliczanie usług budowlanych w świetle nowelizacji ustawy o podatku VAT.

Z początkiem roku weszła w życie nowelizacja ustawy o podatku VAT. Jedna z najważniejszych zmian dotyczy rozszerzenia katalogu czynności rozliczanych w ramach procedury odwrotnego obciążenia, który teraz obejmuje usługi budowlane. Nowe prawo może mieć znaczenie m.in. dla podmiotów budujących nową obwodnicę Wałbrzycha, która pochłonie blisko 300 mln zł, czy też dla firm wznoszących mieszkania komunalne w tym mieście. Zmiany bowiem zostały wprowadzone niedawno i jeszcze nie wszyscy przedsiębiorcy z branży wiedzą, jak rozliczyć swoją działalność według nowego prawa. O pomyłki w interpretacji przepisów jednak nietrudno.

więcej >>

Zaniechanie poboru podatku PIT od dochodów z tytułu stypendiów i innych świadczeń

29 kwietnia 2017 roku weszły w życie:

 • rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od świadczeń otrzymywanych w ramach programów stypendialnych Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta,
 • rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od stypendiów otrzymanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
więcej >>

Wzór deklaracji POG-5 wraz załącznikami – rozporządzenie MRiF

Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowej dla podatku od gier określono wzory deklaracji podatkowej dla podatku od gier.

więcej >>

Ustawa o wymianie informacji podatkowych

27 marca w Dzienniku Ustaw opublikowana została ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami.

więcej >>

Nowelizacja rozporządzenia MF w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

14 marca 2017 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

więcej >>

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy – Kodeks karny skarbowy

15 marca weszła w życie ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy – Kodeks karny skarbowy

więcej >>

Wzór deklaracji (VAT-IM)

1 marca weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie deklaracji importowej dla podatku od towarów i usług. więcej >>

Zwolnienia od podatku akcyzowego - rozporządzenie MRiF

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego weszło w życie z dniem 1 marca 2017 roku.

więcej >>

Projekt ustawy o zmianie ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej i ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej i ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, przedłożony przez ministra rozwoju i finansów.

więcej >>

Projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym, przedłożony przez ministra rozwoju i finansów.

więcej >>

Podatek od sprzedaży detalicznej będzie obowiązywał od 2018 roku

Ustawa z dnia 15 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej ma na celu dokonanie przesunięcia w czasie rozpoczęcia obowiązywania regulacji dotyczących podatku od sprzedaży detalicznej, tak aby regulacje te były stosowane począwszy od dnia 1 stycznia 2018 r.

więcej >>

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

25 października Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rozwoju i finansów.

więcej >>

Nowe przepisy dot. skutków podatkowych przy regulowaniu płatności w formie gotówkowej

Obniżenie - z obecnych 15 tys. euro do 15 tys. zł - limitu wartości transakcji między przedsiębiorcami, w ramach których płatności muszą być dokonywane (przyjmowane) za pośrednictwem rachunku płatniczego, to jedna z zasadniczych zmian przewidzianych ustawą z dnia 13 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Nowe rozwiązania wejdą w życie 1 stycznia 2017 r.

więcej >>

Zmiany w ustawie PIT i CIT

Celem ustawy z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jest obniżenie stawki podatku dochodowego od osób prawnych z 19% do 15% dla grupy małych podatników oraz podatników rozpoczynających działalność – w roku, w którym rozpoczęli działalność – tworząc warunki do rozwoju i coraz lepszej konkurencyjności wewnętrznej i zewnętrznej tych firm. Wprowadzane nowelizacją rozwiązania mają wesprzeć podatników, dla których utrudnienia w pozyskiwaniu kapitału na inwestycje czy zaburzone warunki stanowią barierę w rozwijaniu przedsiębiorstwa.

więcej >>

Przedłużenie terminu do wysyłania ewidencji VAT w strukturze JPK

25 sierpnia weszło w życie rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie przedłużenia terminu przekazywania informacji, o której mowa w art. 82 § 1b Ordynacji podatkowej przedłużono niektórym podatnikom, do dnia 31 stycznia 2017 r. termin przekazywania informacji ewidencji zakupu i sprzedaży prowadzonych dla celów podatku VAT.

więcej >>

Stawki podatków i opłat lokalnych obowiązujących w 2017 roku

Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 r. ogłoszono górne granice stawek kwotowych na rok 2017.

więcej >>

Podatek od sprzedaży detalicznej

1 sierpnia opublikowana została ustawa z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej, która wprowadza do polskiego systemu podatkowego nowy podatek od sprzedaży detalicznej.

więcej >>

Interpretacja ogólna w zakresie właściwej stawki podatku od towarów i usług dla sprzedaży posiłków i dań przez placówki gastronomiczne

W dniu 24 czerwca 2016 r. w interpretacji ogólnej nr PT1.050.3.2016.156 Minister Finansów dokonał wykładni przepisów w zakresie stosowania właściwej stawki podatku od towarów i usług dla sprzedaży posiłków i dań przez placówki gastronomiczne na tle art. 41 ust. 2a w związku z poz. 28 załącznika nr 10 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz § 3 ust. 1 pkt 1 w związku z poz. 7 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych.

więcej >>

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania już obowiązuje

15 lipca br. weszła w życie ustawa wprowadzająca klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania. Zdaniem Rady Podatkowej nieprecyzyjny, trudny w interpretacji przepis, w połączeniu z pozornymi instytucjami zabezpieczającymi podatników, spowodować może wiele sporów ministra finansów z przedsiębiorstwami.

więcej >>

Uszczelnienie poboru podatku od towarów i usług w zakresie obrotu paliwami

Ustawa z dnia 7 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw ma na celu podjęcie działań zapobiegających lub ograniczających wyłudzaniu podatku od towarów i usług (VAT) w obrocie paliwami.

więcej >>

Centralizacja rozliczeń w JST w zakresie podatku VAT

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zasadach rozliczeń w podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego, przedłożony przez ministra finansów.

więcej >>

Ordynacja podatkowa - zmiany w ustawie

Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw między innymi, nakłada na podatników obowiązek przesyłania do urzędu skarbowego ewidencji VAT w Jednolitym Pliku Kontrolnym.

więcej >>

Projekt ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej

Kwotę wolną od podatku w wysokości 17 mln złotych miesięcznie oraz skalę progresywną obejmującą 2 stawki i progi podatkowe zawiera przygotowany przez Ministra Finansów projekt ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej. Jest on efektem trwających od początku lutego br. konsultacji społecznych, w ramach których przedsiębiorcy sektora handlu oraz organizacje ich zrzeszające zgłosiły liczne postulaty i uwagi. Projekt został przekazany na posiedzenie Komitetu Stałego Rady Ministrów.

więcej >>

Minimalna wartości zakupów, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku od towarów i usług

14 kwietnia opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie minimalnej łącznej wartości zakupów, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku od towarów i usług.

więcej >>

Nowe wzory PIT-28/B, PIT/O i PIT/D

2 kwietnia weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

więcej >>

Nowe wzory zeznań i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

5 marca weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

więcej >>

Deklaracja w zakresie podatku od niektórych instytucji finansowych (FIN-1)

18 lutego weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji w zakresie podatku od niektórych instytucji finansowych.

więcej >>

Podatek od niektórych instytucji finansowych

Ustawa z dnia 15 stycznia 2016 r. o podatku od niektórych instytucji finansowych wprowadza do systemu podatkowego nowy podatek. Celem ustawy jest pozyskanie dodatkowego źródła pokrycia wydatków budżetowych, w szczególności wydatków społecznych, poprzez zwiększenie udziału sektora finansowego w finansowaniu wydatków państwa.

więcej >>

Zmiany w prawie

31 grudnia weszła w życie m.in. ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, od 1 stycznia obowiązuje m.in. ustawa z dnia 24 lipca 2015  o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. To tylko część zmian, które zostały ostatnio wprowadzone.

więcej >>

Art. 27 ust. 1 ustawy PIT jest niezgodny z konstytucją

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych  w zakresie, w jakim nie przewiduje mechanizmu korygowania kwoty zmniejszającej podatek, gwarantującego co najmniej minimum egzystencji, jest niezgodny Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. więcej >>

Wyrok TK w zakresie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracowników zatrudnionych za granicą u polskich pracodawców, uzyskujących przychody w rozumieniu przepisów PIT niższe niż przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że § 2 ust. 1 pkt 16 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w zakresie, w jakim dotyczy pracowników zatrudnionych za granicą u polskich pracodawców, uzyskujących przychody w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych niższe niż przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, jest niezgodny z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej.

więcej >>

Zaniechanie poboru podatku CIT od dochodów (przychodów) banków centralnych

7 listopada 2015 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 października 2015 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów (przychodów) banków centralnych.

więcej >>

Interpretacja MF - koszty dodatkowe wliczane do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług z tytułu importu towarów

Opublikowana została Interpretacja ogólna Ministra Finansów z dnia 28 września 2015 r. PT2.8101.1.2015.SJK.20 w zakresie kosztów dodatkowych wliczanych do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług z tytułu importu towarów.

więcej >>

Preferencja podatkowe dla tworzących przyzakładowe żłobki i przedszkola

1 stycznia 2016 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, która ma na celu wprowadzenie ulg m.in. dla pracodawców tworzących zakładowe żłobki, kluby dziecięce i przedszkola.

więcej >>

Podatki i opłaty lokalne - ważne zmiany

1 stycznia 2016 r. wejdą w życie istotne zmiany w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849, z późn. zm.), w tym m. in. w zakresie opłat: miejscowej, uzdrowiskowej i targowej. Wynika to z uchwalenia 25 czerwca 2015 r. przez Sejm RP nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1045).

więcej >>

Uproszczenie przepisów w zakresie podatku akcyzowego

Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw ma na celu uproszczenie przepisów w zakresie podatku akcyzowego oraz zniesienie lub ograniczenie niektórych uciążliwych i zbędnych obowiązków administracyjnych, które dotyczą podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych.

więcej >>

Weszły w życie

22 września weszła w życie ustawa z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o sporcie oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dz.U. z 7 września 2015r. poz. 1321.

więcej >>

Wejdą w życie

16 września 2015 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1285).

więcej >>

Sejm RP uchwalił ustawę o administracji podatkowej

W dniu 27 maja 2015 r. Sejm RP uchwalił ustawę o administracji podatkowej. Teraz ustawa trafi do dalszych prac Senatu RP.

Ustawa o administracji podatkowej ma pozwolić na stworzenie systemu obsługi i wsparcia podatnika, który poprawi jakość świadczonych przez administrację podatkową usług, skutkiem czego ma nastąpić optymalizacja stopnia orientacji na podatnika.

więcej >>

Prezydent podpisał ustawę o odwróconym podatku VAT

27 kwietnia Prezydent podpisał ustawę z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo zamówień publicznych, która wprowadza nowe przepisy dotyczące odwróconego podatku VAT.

więcej >>

Alkohol będzie można czasami zaliczać do kosztów prowadzenia firmy. Kiedy?

Sprawa odnosi się do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, który dotyczy podejścia do definicji wydatków reprezentacyjnych, których do kosztów podatkowych się nie zalicza.

więcej >>

Co zmieni się w przepisach dotyczących akcyzy?

Przygotowany przez Ministerstwo Finansów projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym ma w założeniu ułatwić funkcjonowanie firm prowadzących działalność gospodarczą w zakresie wyrobów akcyzowych. Ma się to stać m.in. poprzez ograniczenie niektórych uciążliwych i zbędnych obowiązków administracyjnych dla tych firm.

więcej >>

Nowe przepisy ułatwią wymianę informacji podatkowych

Ministerstwo Finansów planuje wdrożenie przepisów ułatwiających wymianę informacji podatkowych, a to wszystko dzięki projektowanej noweli Ordynacji podatkowej, która ma wdrożyć unijne przepisy dotyczące automatycznej wymiany informacji podatkowej z krajami spoza Unii.

więcej >>

Senat poparł projekt 75-procentowego podatku od ukrywanych dochodów

Nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ordynacji podatkowej poparło 54 senatorów, jeden był przeciw, 25 się wstrzymało. Nowela ma na celu dostosowanie krajowych przepisów do wyroków Trybunału Konstytucyjnego dotyczących opodatkowania przychodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych. więcej >>

Zasady przesuwania terminów w 2015 r. wypadających w sobotę bądź święto

W 2015 r. ostatni dzień stycznia i lutego przypadają w soboty. Czy zatem od tego roku termin przypadający w sobotę lub święto przesuwa się na kolejny dzień roboczy, jak to było dotychczas, czy wstecz - na ostatni dzień, w którym możliwe jest doręczenie pisma?

więcej >>

Zmiany, zmiany i jeszcze raz zmiany. Tym razem w VAT

30 grudnia 2014 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych (UD 186).  Projekt przewiduje wprowadzenie rozwiązań, które mają dostosować obowiązujące przepisy podatkowe do przepisów unijnych.

więcej >>

Weszły w życie

od 26 kwietnia 2011 – do 31 grudnia 2014

FORMULARZE
1 stycznia 2015 r.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych; Dz.U. z 28.11.2014 r., poz.1674.

więcej >>

Weszły w życie


od 14 grudnia 2007 - do 17 listopada
 2008

VAT, akcyza
WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 5 listopada 2008 r. sygn. akt SK 79/06 Dz. U. z dnia 17.11.2008r. Nr 203, poz. 1276
więcej >>

Weszły w życie


od 01.01.2008. do 15.01.2008.

UOR
 • ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków, Dz. U. Nr 128, poz. 887, z dnia 18.07.2007
więcej >>

Weszły w życie


od 01.07.2007. do 11.12.2007.

01.09.2007.

AKC
 • ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu i terytorialnego zasięgu działania urzędów celnych i izb celnych, których odpowiednio naczelnicy i dyrektorzy są właściwi do wykonywania zadań w zakresie akcyzy na terytorium kraju, Dz. U. Nr 150, poz. 1059, z dnia 2007-08-20
więcej >>

Weszły w życie


od 01.06.2007. do 30.06.2007.

26.06.2007.

KKS

 • OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 4 czerwca 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks karny skarbowy, Dz.U. Nr 111, poz. 765, z dnia 26.06.2007
więcej >>

Weszły w życie


od 01.05.2007. do 29.05.2007.

22.05.2007.

PL

 • ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 2 kwietnia 2007 r. w sprawie deklaracji na podatek od środków transportowych składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, Dz.U. Nr 79, poz. 533, z dnia 07.05.2007
więcej >>

Weszły w życie


od 01.04.2007. do 25.04.2007.

25.04.2007.

PDOF

 • ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, Dz.U. Nr 73, poz. 486, z dnia 25.04.2007
więcej >>

Weszły w życie


od 01.03.2007 do 31.03.2007.

31.03.2007.

VAT
 • ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 7 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów i wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów, Dz.U. Nr 47, poz. 311, z dnia 16.03.2007
więcej >>

Weszły w życie


od 01.02.2007 do 26.02.2007.

26.02.2007.

PDOF

 • ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2007 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów), Dz.U. Nr 34, poz. 210, z dnia 26.02.2007
więcej >>

Weszły w życie


27.01.2007.

KS

 • ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowego trybu legitymowania, zatrzymywania i przeszukiwania osób, przeszukiwania pomieszczeń, bagażu i ładunku, zatrzymywania pojazdów i innych środków przewozowych przez inspektorów i pracowników kontroli skarbowej, badania towarów i pobierania ich próbek oraz zdejmowania i ponownego nakładania zamknięć celnych, Dz. U. Nr 5, poz. 35, z dnia 12.01.2007
więcej >>

Weszły w życie.


do 31.12.2006.

DG

 • USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej, Dz. U. Nr 225, poz. 1636, z dnia 08.12.2006
więcej >>

Weszły w życie


28.11.2006.

PDOF

 • ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 6 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, Dz.U. Nr 204, poz. 1505, z dnia 13.11.2006
 • ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 31 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, Dz.U. Nr 204, poz. 1504, z dnia 13.11.2006
więcej >>

Weszły w życie.


08.11.2006.

OP

 • WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 30 października 2006 r. sygn. akt P 36/05, Dz.U. Nr 202, poz. 1491, z dnia 08.11.2006
11.11.2006.

KS

 • USTAWA z dnia 22 września 2006 r. o zmianie ustawy o kontroli skarbowej oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Dz. U. Nr 191, poz. 1413, z dnia 20.10.2006
więcej >>

Weszły w życie


26.08.2006.

OP
 • ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu gwarantów i poręczycieli uprawnionych do udzielania gwarancji lub poręczeń składanych jako zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych, Dz.U. Nr 144, poz. 1047, z dnia 11.08.2006
więcej >>

Wejdą w życie

04.08.2006


ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, przekazywania dotacji celowych i przekazywania pobranych dochodów związanych z realizacją tych zadań. Dz.U. Nr 135, Poz.955 , z dnia 27.07.2006

więcej >>

Weszły w życie

25.07.2006.
UR

 • ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, Dz.U. Nr 122, poz. 846, z dnia 10.07.2006
więcej >>

Proces legislacyjny (poprawki Senatu).

Kwestionowane przepisy ustawy z 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym zostały wprowadzone do porządku prawnego z naruszeniem konstytucyjnie określonej procedury. więcej >>

Wejdą w życie.


30.07.2006.

OZ
 • USTAWA z dnia 10 marca 2006 r. o administrowaniu obrotem usługowym z zagranicą, Dz.U. Nr 79, poz. 546, z dnia 10.05.2006
więcej >>

Weszły w życie.


25.07.2006.
UR
 • ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, Dz.U. Nr 122, poz. 846, z dnia 10.07.2006
więcej >>

Weszły w życie.


29.06.2006.
AKC

 • ROZPORZĄDZENIE Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, Dz.U. Nr 103, poz. 706, z dnia 21.06.2006
więcej >>

Prawo podatkowe.

Kwestionowane przepisy Ordynacji podatkowej i Kodeksu postępowania cywilnego są zgodne z Konstytucją. więcej >>

Weszły w życie.

Od 09.03.2006 r. do 01.06.2006 r.

01.06.2006.

 • ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 26 października 2005 r. w sprawie terminu zapłaty podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów, Dz.U. Nr 218, poz. 1842, z dnia 31.10.2005
więcej >>

Weszły w życie.

Od 01.02.2006 r. do 09.03.2006 r.

09.03.2006.
 • OBWIESZCZENIE Ministra Finansów z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru informacji o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu lub pośredniemu odbiorcy, obowiązującego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, Dz.U. Nr 39, poz. 274, z dnia 09.03.2006
więcej >>

Weszły w życie.

Od 17.12.2005 r. do 17.02.2006 r.

17.02.2006.

 • ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2006 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od gier, Dz.U. Nr 26, poz. 197, z dnia 17.02.2006
więcej >>

Weszły w życie.

Od 02.11.2005 r. do 01.01.2006 r.

01.01.2006.

 • ROZPORZĄDZENIE Ministra Środowiska z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej, Dz.U. Nr 234, poz. 1996, z dnia 01.12.2005
 • ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 21 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych, Dz.U. Nr 232, poz. 1969, z dnia 29.11.2005
  ...
więcej >>

Weszły w życie.

Od 01.09.2005 r. do 12.11.2005 r.

12.11.2005.

 • ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 18 października 2005 r. w sprawie określenia wzoru rocznego obliczenia podatku wraz z informacją o wysokości dochodu, do sporządzenia których obowiązane są organy rentowe, Dz.U. Nr 214, poz. 1804, z dnia 28.10.2005
więcej >>

Weszły w życie:

Od 01.08.2005 r. do 24.08.2005 r.

24.08.2005.

 • USTAWA z dnia 8 lipca 2005 r. o ratyfikacji Umowy w formie wymiany listów między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Brytyjskich Wysp Dziewiczych o opodatkowaniu dochodów z oszczędności, podpisanej w Warszawie w dniu 17 grudnia 2004 r. oraz w Tortoli w dniu 11 kwietnia 2005 r., Dz.U. Nr 150, poz.1254, z dnia 09.08.2005.
więcej >>