e-Podatki

Konsultacje podatkowe w sprawie Mandatory Disclosure Rules

Ministerstwo Finansów rozpoczęło prace legislacyjne nad przygotowaniem projektu zmian w prawie, który dotyczy wprowadzenia do polskiego porządku prawnego obowiązku raportowania schematów podatkowych (ang. Mandatory Disclosure Rules).

więcej >>

Nowelizacja ustawy o Ordynacji podatkowej uchwalona

Podczas 50. posiedzenia Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa.

więcej >>

Ryczałt od niezewidencjonowanego przychodu, a stosowanie przepisów Ordynacji podatkowej w zakresie przedawnienia – uchwała NSA

W dniu 16 października 2017 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie 7 sędziów podjął uchwałę - sygn. akt II FPS 4/17.

więcej >>

Stawki podatku od środków transportowych obowiązujące w 2018 roku

16 października zostało ogłoszone obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 października 2017 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2018 r.

więcej >>

JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców od 2018 roku

Podatnicy VAT, którzy składają deklaracje VAT-7 lub VAT-7K, od 1 stycznia 2018 r. będą mieć obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT. Swój rejestr sprzedaży i zakupów VAT będą przesyłać do resortu finansów jako Jednolity Plik Kontrolny dla potrzeb VAT (JPK_VAT). Ministerstwo Finansów przygotowało kampanię informacyjną na temat JPK.

więcej >>

Od 1 stycznia 2018 r. JPK_VAT prostszy dla przedsiębiorców

Nowa, uproszczona struktura JPK_VAT, która zacznie obowiązywać 1 stycznia 2018 r., to wynik konsultacji z przedsiębiorcami. Dzięki zmianom plik będzie można wypełnić szybciej, a wątpliwe kwestie wyjaśnić bez potrzeby wizyty w urzędzie skarbowym.

więcej >>

Projekt nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych: PIT, CIT oraz podatku ryczałtowym

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, przedłożony przez ministra rozwoju i finansów.

więcej >>

Projekt zmian ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

Organy podatkowe gmin będą zobowiązane do corocznego sporządzenia sprawozdania podatkowego na temat podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego. Sprawozdanie będzie przekazywane ministrowi rozwoju i finansów. Minister w rozporządzeniu określi szczegółowy zakres informacji objętych sprawozdaniem, a także wzór sprawozdania, terminy i sposób jego przekazywania oraz sposób sporządzania. Sprawozdanie po raz pierwszy ma być przygotowane za 2018 r.

więcej >>

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych – projekt nowelizacji

10 października Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przedłożony przez ministra rozwoju i finansów.

więcej >>

Dwukrotne zwiększenie limitu 50-proc. kosztów dla twórców

Limit przychodów osiąganych przez twórców, od których będzie można liczyć 50-proc. koszty uzysku, zostanie dwukrotnie zwiększony. O wspólnym projekcie, który wychodzi naprzeciw oczekiwaniom m.in. artystów i wynalazców, poinformowali 29 września 2017 roku wicepremierzy Mateusz Morawiecki i Piotr Gliński. Zmiany mają zacząć obowiązywać od początku 2018 roku.

więcej >>

Konwencja MLI nie zmieni sposobu rozliczania podatków przez Polaków żyjących za granicą

Przyjęcie tzw. konwencji MLI nie zmieni sposobu rozliczania podatków przez Polaków mieszkających i żyjących za granicą, w tym w Wielkiej Brytanii. Nie będą oni objęci opodatkowaniem w Polsce. MLI to konwencja, która ma uniemożliwiać optymalizacje podatkowe wielkim korporacjom.

więcej >>

Nieprawidłowe określanie podstawy opodatkowania VAT dla towarów sprzedawanych w formie zestawów

Do Ministerstwa Finansów docierają sygnały o nieprawidłowym działaniu przez podatników polegającym na manipulowaniu podstawą opodatkowania VAT przy sprzedaży towarów w formie zestawów. Dotyczy to przede wszystkim zestawów (oferowanych jako promocyjne), składających się z towarów opodatkowanych podstawową stawką VAT oraz obniżoną stawką VAT.

więcej >>

Projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym

19 września Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych, przedłożony przez ministra rozwoju i finansów. Nowe prawo ma ograniczyć szarą strefę w obrocie wyrobami tytoniowymi. Stanowi ono element pakietu ustaw uszczelniających system podatkowy. Krajowa produkcja suszu tytoniowego zostanie objęta monitorowaniem i nadzorem.

więcej >>

Materiały budowlane dla poszkodowanych w nawałnicach bez VAT

Darowizny materiałów budowlanych na rzecz poszkodowanych w wyniku nawałnic w sierpniu 2017 r. są opodatkowane 0 proc. stawką VAT. Chodzi o materiały przekazywane od 12 sierpnia do 30 listopada 2017 r. Ministerstwo Finansów wskazuje, kiedy można skorzystać ze stawki 0 proc.

więcej >>

Należyta staranność w VAT

13 września 2017 r. w Ministerstwie Finansów odbyła się konferencja, która rozpoczyna drugi etap konsultacji podatkowych ws. przesłanek należytej staranności w VAT. Spotkaniu przewodniczył wiceminister finansów Paweł Gruza.

więcej >>

Ordynacja podatkowa – projekt nowelizacji

12 września Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa, przedłożony przez ministra rozwoju i finansów. Projekt przewiduje wzmocnienie ochrony podatników przed ponoszeniem konsekwencji, powodowanych działalnością nieuczciwych kontrahentów. Każdy przedsiębiorca będzie mógł zapytać Krajową Administracje Skarbową, czy jego kontrahent uczciwie i terminowo składa deklaracje i płaci podatki.

więcej >>

Polska buduje koalicję państw walczących z optymalizacjami podatkowymi

Wicepremier Mateusz Morawiecki uczestniczył w nieformalnym posiedzeniu Rady ECOFIN w Tallinnie. W rozmowach z ministrami finansów krajów UE po raz kolejny podnosił konieczność wypracowania mechanizmów przeciwdziałających unikaniu opodatkowania przez wielkie korporacje. Polska jest jednym z liderów walki z agresywną optymalizacją podatkową.
 
więcej >>

Projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rozwoju i finansów.

więcej >>

Konsultacje podatkowe dotyczące należytej staranności w podatku VAT

Ministerstwo Finansów zakończyło pierwszy etap konsultacji podatkowych dotyczących należytej staranności w podatku VAT. Zebrano 65 opinii od osób indywidualnych, firm, środowisk biznesowych, które (po usunięciu danych wrażliwych) zostały opublikowane na stronie internetowej MF.

więcej >>

Nowe zwolnienie od podatku dochodowego od osób fizycznych

1 października 2017 r. zacznie działać nowa agencja rządowa Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej. Stypendia przyznawane na podstawie decyzji Dyrektora NAWA będą zwolnione od podatku.

więcej >>

Zaniechanie poboru podatku od spadków i darowizn

Od 25 sierpnia 2017 r. można zaniechać poboru podatku od spadków i darowizn od podatników, którzy ucierpieli w wyniku nawałnic w sierpniu br.

więcej >>

Dochody i zwroty w VAT w latach 2007 - 2017

9 sierpnia 2017 r. wiceminister finansów Paweł Gruza i dyrektor Departamentu Poboru Podatków w MF Tomasz Strąk podczas konferencji prasowej w Ministerstwie Finansów przedstawili dane dotyczące dochodów i zwrotów w VAT od 2007 roku.

więcej >>

MF przekazało do uzgodnień rozporządzenie zwalniające z podatku od darowizn poszkodowanych w nawałnicy

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią Ministerstwo Finansów 21 sierpnia przesłało do uzgodnień międzyresortowych projekt rozporządzenia w sprawie zaniechania poboru podatku od spadków i darowizn od niektórych podatników.

więcej >>

Zwrot VAT dla mikroprzedsiębiorców z branży budowlanej

Zwroty zadeklarowane przez mikroprzedsiębiorców z branży budowlanej będą realizowane szybciej, tj. nawet do 15 dni. Skrócenie terminu będzie możliwe wyłącznie po zweryfikowaniu prawidłowości zwrotu.

więcej >>

Informacja Szefa KAS o stosowaniu przepisów dotyczących przeciwdziałania unikaniu opodatkowania w kontekście tzw. Programów Motywacyjnych

Szef Krajowej Administracji Skarbowej analizuje wnioski o wydanie interpretacji indywidualnej prawa podatkowego, przekazywane przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Dotyczy to wniosków, w których elementy opisu stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego uzasadniają przypuszczenie, że mogłyby one być przedmiotem decyzji wydanej z zastosowaniem przepisów klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania.

więcej >>

Nie zawsze nieodpłatna pomoc stanowi darowiznę

Nie każde przekazanie majątku tytułem darmym przez fundację, organizację pożytku publicznego czy osobę fizyczną stanowi darowiznę.

więcej >>

Nowe zasady amortyzacji maszyn i urządzeń dla przedsiębiorców

Przedsiębiorcy będą mogli dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej nabytych fabrycznie maszyn i urządzeń. Wysokość odpisów nie może przekroczyć w roku podatkowym 100 tys. zł, a wartość inwestycji w środek trwały powinna wynosić co najmniej 10 tys. zł.

więcej >>

Obrót nowymi towarami z kategorii elektronika w procedurze VAT-marża

W wyniku monitoringu informacji zawartych w Internecie, w szczególności na popularnych platformach aukcyjnych, stwierdzono rozpowszechnioną praktykę stosowania procedury VAT-marża, przy obrocie nowymi towarami. Dotyczy to przede wszystkim towarów z kategorii elektroniki, a zwłaszcza telefonów komórkowych oraz tabletów.

więcej >>

Korekta podatku naliczonego przez dłużników

Przedsiębiorcy powinni pamiętać o terminowym regulowaniu należności. Ministerstwo Finansów przypomina o korygowaniu podatku naliczonego. Przestrzega również przed skutkami, jakie mogą wyniknąć z nieuregulowania należności.

więcej >>

Uszczelnienie systemu podatkowego i odbudowa bazy podatkowej w CIT

Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt nowelizacji ustaw podatkowych, który zakłada m.in. odbudowanie źródeł dochodów w CIT. Upowszechnienie opodatkowania związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej zwiększy wpływy do budżetu państwa. Nowe przepisy poprawią też konkurencyjność przedsiębiorców, którzy nie stosują agresywnych optymalizacji, aby uniknąć opodatkowania.

więcej >>

Jak unikać nierzetelnych transakcji w VAT

Przedsiębiorcy powinni starannie sprawdzać, z jakim kontrahentem prowadzą transakcje. Ministerstwo Finansów przypomina, w jaki sposób skutecznie zweryfikować partnera handlowego. Przestrzega też przed skutkami, jakie może powodować uczestnictwo w nielegalnych transakcjach, w tym wystawianie i rozliczanie nierzetelnych faktur.

więcej >>

Konsultacje podatkowe ws. należytej staranności w VAT

W ostatnich latach, zarówno w Polsce, jak i w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej, obserwuje się niepokojące zjawisko wykorzystywania mechanizmów konstrukcji podatku VAT do uzyskiwania niezgodnych z prawem korzyści. Dotyczy to przede wszystkim uszczuplania należności budżetu państwa poprzez wyłudzanie nienależnego zwrotu tego podatku lub nieodprowadzanie należności podatkowych z tytułu VAT.

więcej >>

Objaśnienie podatkowe w zakresie odwróconego obciążenia podatkiem VAT transakcji dotyczących świadczenia usług budowlanych

Ministerstwo Finansów opublikowało najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi w zakresie odwróconego obciążenia podatkiem VAT transakcji dotyczących świadczenia usług budowlanych.

więcej >>

Ostrzeżenie MF przed optymalizacją podatkową w ramach podatkowych grup kapitałowych

Ministerstwo Finansów zidentyfikowało przypadki wykorzystywania podatkowych grup kapitałowych do agresywnej optymalizacji w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT).

więcej >>

Akcyza na elektroniczne papierosy i wyroby nowatorskie

Ministerstwo Finansów skierowało do konsultacji publicznych projekt ustawy, która wprowadza akcyzę na płyny do e-papierosów i wyroby nowatorskie. Zaproponowana stawka podatku jest jedną z niższych w UE. Podobne rozwiązania funkcjonują w wielu krajach Europy, w tym m.in. w Portugalii, we Włoszech czy na Węgrzech.

więcej >>

KE proponuje rygorystyczne przepisy w odniesieniu do pośredników podatkowych

Komisja Europejska przedstawiła propozycję nowych rygorystycznych przepisów w odniesieniu do pośredników, takich jak doradcy podatkowi, księgowi, banki i prawnicy, którzy opracowują dla swoich klientów systemy planowania podatkowego i ułatwiają ich stosowanie.

więcej >>

Posiedzenie Rady Ecofin

Stawki VAT na elektroniczne wydawnictwa, mechanizm odwróconego obciążenia, a także unia bankowa m.in. na te tematy dyskutowano podczas posiedzenia Rady ECOFIN, które odbyło się 16 czerwca 2017 r. w Luksemburgu. Polskę reprezentował wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki.

więcej >>

Ekspert: obniżka podatków nie zawsze przyniesie wzrost wpływów

"Obniżka podatków nie zawsze przyniesie wzrost wpływów" - podkreśla dr Maszczyk, ekspert Prasowej Akademii Pieniądza XXI.

więcej >>

NIK: zaległości podatkowe nadal rosną

Izba pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, ocenia działania monitorujące, nadzorcze, organizacyjne i legislacyjne Ministra Finansów w zakresie poszanowania interesów podatników i zabezpieczenia interesów Skarbu Państwa przy wykonywaniu egzekucji administracyjnej. Wśród szeregu zmian wyjątkowo trafne było usprawnienie przyjaznej wobec podatników tzw. miękkiej egzekucji, która już po dwóch latach okazała się równie skuteczna, jak czasochłonna i kosztowna egzekucja administracyjna. NIK zwraca jednak uwagę, że zaległości podatkowe rosną nadal, i to szybciej niż dochody z podatków. A szczególnie niepokoić może fakt, że coraz częściej są to zaległości, których wyegzekwować się nie da.

więcej >>

Ostrzeżenie MF przed optymalizacją podatkową z wykorzystaniem spółek zagranicznych z uwagi na przepisy dotyczące tzw. miejsca zarządu

Ministerstwo Finansów ostrzega przed stosowaniem schematów agresywnej optymalizacji podatkowej polegających na nadużywaniu podmiotów – głównie spółek kapitałowych – formalnie zarejestrowanych za granicą w sytuacji, gdy są one faktycznie polskimi podatnikami i są zarządzane z terytorium Polski.

więcej >>

Stosowanie VAT przy sprzedaży posiłków i dań przez placówki gastronomiczne

W związku z licznymi sygnałami, które dotyczą nieprawidłowego stosowania stawki podatku VAT w przypadku sprzedaży posiłków i dań przez placówki gastronomiczne, Ministerstwo Finansów przypomina, że zasady stosowania właściwej stawki podatku VAT – w szczególności 5 proc. lub 8 proc. – przy sprzedaży posiłków i dań przez placówki gastronomiczne określa interpretacja ogólna Ministra Finansów z 24 czerwca 2016 r (link otwiera nowe okno w innym serwisie).

więcej >>

ECOFIN o wspólnej podstawie opodatkowania przedsiębiorstw

Rada ECOFIN uzgodniła projekt dyrektywy ws. mechanizmów rozwiązywania sporów, które dotyczą podwójnego opodatkowania. Ministrowie finansów UE rozmawiali też o pracach nad stworzeniem wspólnej podstawy opodatkowania przedsiębiorstw. W posiedzeniu Rady w Brukseli 23 maja 2017 r. uczestniczył wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki.

więcej >>

Kolejna weryfikacja składanych plików JPK_VAT

Ministerstwo Finansów informuje, że weryfikacja Jednolitych Plików Kontrolnych JPK_VAT przy wykorzystaniu kompleksowego elektronicznego narzędzia ANALIZATOR_JPK, wykazała niezgodności w plikach przesłanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej.

więcej >>

Ostrzeżenie MF przed optymalizacją podatkową z wykorzystaniem wartości firmy

Informacje udostępnione przez służby skarbowe potwierdzają przypadki wykorzystywania transakcji dokonywanych na majątku przedsiębiorstwa do agresywnej optymalizacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

więcej >>

Rząd przyjął projekt tzw. ustawy o robotyzacji

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (tzw. ustawa o robotyzacji), przedłożony przez ministra rozwoju i finansów. Głównym celem ustawy jest zwiększenie wydatków przedsiębiorców na nowe środki trwałe wykorzystywane w działalności innowacyjnej, takie jak roboty przemysłowe, komputery czy drukarki 3D.

więcej >>

UE przeciw unikaniu opodatkowania przez koncerny wielonarodowe

Przedstawiciele państw UE przyjęli 29 maja 2017 r. regulacje, które mają pomóc w walce z unikaniem opodatkowania przez międzynarodowe koncerny. Nowe przepisy mają utrudnić korporacjom korzystanie z różnic w regulacjach w Unii i krajach trzecich. W spotkaniu unijnych ministrów odpowiedzialnych za sprawy konkurencji wziął udział wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki.

więcej >>

Ulga podatkowa na działalność badawczo-rozwojową

Znaczący udział w kosztach działalności badawczo-rozwojowej stanowią wydatki pracownicze (wynagrodzenia oraz odprowadzane od nich składki). Podatnik dzięki prawidłowemu zastosowaniu ulgi B+R może dodatkowo zmniejszyć podstawę opodatkowania m.in. o 50% poniesionych kosztów pracowniczych.

więcej >>

Korzystne rozwiązania dla osób zobowiązanych do opłacania podatku rolnego oraz podatku od nieruchomości

Podczas 41. posiedzenia Sejmu odbyło się drugie czytanie komisyjnego projektu nowelizacji ustawy o podatku rolnym oraz ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (pierwotny druk nr 1232). Proponowane przepisy zawierają rozwiązania korzystne dla osób zobowiązanych do opłacania podatku rolnego oraz podatku od nieruchomości.

więcej >>

Ministerstwo Finansów ruszyło z kontrolą JPK

Ministerstwo Finansów poinformowało w komunikacie, że w wyniku weryfikacji otrzymywanych plików JPK_VAT stwierdzono liczne uchybienia, przez co rozpoczęto proces kontaktowania się z podatnikami w tym zakresie.

więcej >>

Ostrzeżenie MF przed optymalizacją podatkową FIZ z wykorzystaniem obligacji

Analizy przeprowadzone przez służby skarbowe ujawniły próby optymalizacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych z wykorzystaniem obligacji nabywanych w ramach grupy podmiotów powiązanych, w których uczestniczą fundusze inwestycyjne zamknięte (FIZ).

więcej >>

Wszelkie inicjatywy gospodarcze należy zaczynać w kancelarii doradcy podatkowego

Skorzystanie z usług doradcy podatkowego jest najlepszą gwarancją tego, że podatnicy przedostaną się przez „gąszcz” skomplikowanych i niejasnych przepisów i zapłacą dokładnie tyle podatku, ile jest wymagane zgodnie z przepisami prawa.

więcej >>

Minimalna wartości zakupów, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku od towarów i usług – projekt rozporządzenia

Do konsultacji publicznych oddany został projekt rozporządzenia w sprawie minimalnej łącznej wartości zakupów, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku od towarów i usług.

więcej >>

Weryfikacja składanych plików JPK_VAT

Ministerstwo Finansów informuje, że po przeprowadzonej weryfikacji Jednolitych Plików Kontrolnych JPK_VAT przy wykorzystaniu kompleksowego elektronicznego narzędzia ANALIZATOR_JPK, zidentyfikowano przypadki niezgodności w przesłanych plikach Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej za luty 2017 r.

więcej >>

Zrównanie stawek VAT e-booków oraz e-wydań gazet

Podczas 40 posiedzenia Sejmu rozpatrzony został poselski projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług.

więcej >>

Jednolity tekst rozporządzenia w sprawie prowadzenia PKPiR

6 kwietnia w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

więcej >>

Możliwości ujednolicenia stawki podatku VAT

Interpelacja nr 10890 w sprawie możliwości ujednolicenia stawki podatku VAT.

więcej >>

Możliwość zaliczenia przez NUS nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w podatku VAT na poczet zobowiązań podatkowych, do których określenia czy ustalenia właściwy jest organ jednostki samorządu terytorialnego – uchwała NSA

Uchwała 7 sędziów NSA z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie wykładni przepisów Ordynacji podatkowej – sygn. akt I FPS 9/16.

więcej >>

Praktyka zawodowa kandydatów na doradców podatkowych – zmiana rozporządzenia

W Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 3 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie praktyki zawodowej kandydatów na doradców podatkowych.

więcej >>

Co drugi Polak nie płaci VAT? Szokujące wyniki badania

Dla większości Polaków obecny system podatkowy jest nieodpowiedni, przede wszystkim ze względu na jego skomplikowanie i niezrozumienie. 93% Polaków uważa, że system ten powinien zostać uproszczony.

więcej >>

Od stycznia podatnicy VAT wykazali 160 mln transakcji

Pliki JPK wykorzystywane są do identyfikacji nieprawidłowości w realizacji obowiązków podatkowych w VAT. W lutym ok. 90 procent z nich była poprawna formalnie.

więcej >>

Wspólnicy spółki cywilnej jako podatnicy podatku od nieruchomości – uchwała NSA

13 marca 2017 r. Naczelny Sąd Administracyjny podjął uchwałę, sygn. akt II FPS 5/16, w zakresie przekazanego do rozstrzygnięcia następującego zagadnienia prawnego: „Czy w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) podatnikiem podatku od nieruchomości jest spółka cywilna, czy wspólnicy spółki cywilnej?"

więcej >>

ECOFIN o obniżeniu VAT na książki i prasę

Ministrowie finansów UE rozmawiali o nowych przepisach, które obniżałyby VAT na książki, gazety i czasopisma zarówno w wersji papierowej, jak i cyfrowej. Polska od kilku lat stara się o zrównanie stawek dla książek i e-booków. Dyskutowano też o projekcie dyrektywy ws. odwrotnego obciążenia VAT dla dostaw towarów i usług powyżej 10 tys. euro.

więcej >>

KAS. Kontrole skuteczne i przyjazne dla uczciwych przedsiębiorców

W ramach Krajowej Administracji Skarbowej zdecydowana większość kontroli będzie przeprowadzana na dotychczasowych zasadach. Standardowe kontrole podatkowe są przeprowadzane z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem z zachowaniem przepisów o swobodzie działalności gospodarczej. Jednak poważna przestępczość gospodarcza (np. mafie wyłudzające VAT) musi się liczyć ze skutecznym przeciwnikiem: kontrolą celno-skarbową.

więcej >>

Kolejne ułatwienia dla przedsiębiorców - koniec z obowiązkiem odprowadzania podatku u źródła przy zakupie biletów lotniczych

Ministerstwo Rozwoju przygotowało zmiany przepisów w projekcie  ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych. Dotyczą one zwolnienia przedsiębiorców z martwego obowiązku jakim jest ubieganie się o certyfikat rezydencji podatkowej zagranicznej linii lotniczej w przypadku kupna biletu u zagranicznego przewoźnika lotniczego. Zmiany te uwzględniają propozycję zgłoszoną przez Zrzeszenie Agentów IATA w Polsce.

więcej >>

Teraz całego PIT-a może wypełnić urząd

Składanie rocznych PIT-ów zostało maksymalnie uproszczone. Wystarczy złożyć online wniosek PIT-WZ, a urząd skarbowy sam przygotuje zeznanie podatkowe na podstawie danych, które posiada. To najprostszy, najszybszy i najpewniejszy sposób rozliczenia dochodów.Emeryci i renciści przekażą 1 proc. dla OPP na nowym formularzu PIT-OP, nie muszą wypełniać odrębnego zeznania.

więcej >>

Zaniechanie poboru PIT od umorzonych należności mieszkaniowych

Umorzone należności pieniężne związane z użytkowaniem lokalu mieszkalnego będą zwolnione z PIT. Chodzi o należności umorzone w latach 2016-2017 przez jednostki samorządu terytorialnego.

więcej >>

System JPK zdaje już egzamin w dużych firmach, w lutym czas na małe i średnie

O wprowadzaniu Jednolitych Plików Kontrolnych dyskutowali 6 lutego 2017 r. w Bibliotece Narodowej w Warszawie uczestnicy konferencji "Stosowanie jednolitych plików kontrolnych", zorganizowanej przez Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych SKwP przy współudziale Ministerstwa Finansów. Eksperci ocenili, że z nowymi obowiązkami "wzorowo" radzą sobie duże przedsiębiorstwa. Wciąż jednak budzą wątpliwości szczegóły związane z niektórymi zasadami przygotowania i przesyłania plików JPK do fiskusa. Przedstawiciele resortu finansów, Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz producenci oprogramowania zapowiedzieli kontynuowanie współpracy przy korygowaniu, udoskonalaniu i szerokim wykorzystywaniu systemu.

więcej >>

Zaniechanie poboru podatku od umorzonych czynszów

13 lutego odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Systemów Finansów Publicznych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Podczas posiedzenia przedstawiciel Ministerstwa Finansów przedstawił rozwiązania regulacyjne mające na celu zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu umorzenia przez jednostki samorządu terytorialnego należności pieniężnych związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego.

więcej >>

Zaostrzenie kar za wyłudzanie VAT na podstawie fikcyjnych faktur

Ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw ma na celu wprowadzenie do krajowego porządku prawnego szeregu nowych instrumentów prawnokarnych nakierowanych na zwalczanie procederu związanego z wyłudzaniem z budżetu państwa zwrotu kwot naliczonych tytułem podatku od towarów i usług (VAT). Zjawisko to przybrało poważny charakter, ze względu na jego powszechność, skalę uszczupleń i  zróżnicowane metody działania sprawców tych czynów.

więcej >>

Będzie łatwiej rozliczyć PIT

Dzięki planowanym zmianom w ustawie o podatku dochodowym podatnik nie będzie musiał samodzielnie wypełniać deklaracji PIT-37. Ze zmian może skorzystać nawet 13 milionów podatników.

więcej >>

Obowiązki dotyczące JPK VAT

Ministerstwo Finansów – w ramach wspierania podatników w prawidłowym wywiązywaniu się z obowiązków podatkowych w zakresie tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego – uprzejmie informuje, że w dniu 27 lutego 2017 r. upływa termin na przekazanie do Ministra Finansów, bez wezwania organu podatkowego, informacji za styczeń 2017 r. o prowadzonej ewidencji zakupu i sprzedaży VAT (JPK_VAT), o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710, z późn. zm.).

więcej >>

Przedłużenie terminu na przesłanie informacji dot. wypłaty odsetek lub zabezpieczenia wypłaty odsetek faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy

30 stycznia 2017 r. opublikowano rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie przedłużenia terminu do przesłania informacji dotyczącej wypłaty odsetek lub zabezpieczenia wypłaty odsetek faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy (Dz. U. poz. 182). Rozporządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia. 

więcej >>

Krajowa Administracja Skarbowa zacznie działać od 1 marca

Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) to połączenie administracji podatkowej, kontroli skarbowej i Służby Celnej. Reforma ma na celu lepsze wykorzystanie potencjału służb podatkowych. KAS ruszy 1 marca, a jej szefem będzie wiceminister finansów Marian Banaś.

więcej >>

Najistotniejsze zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych

Ministerstwo Finansów przygotowała informację o najistotniejszych zmianach w podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązujących od 1 stycznia 2017 r.

więcej >>

Pakiet przewozowy wzmocni zwalczanie szarej strefy

Rząd przyjął 24 stycznia projekt ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów. Tzw. pakiet przewozowy to kolejne narzędzie do uszczelnienia systemu podatkowego. Monitoring transportu drogowego ma przynieść ponad 1 mld zł wpływów do budżetu w 2018 r.
więcej >>

Zmiany w przepisach prawa w VAT

Ministerstwo Finansów opublikowało informację o najważniejszych zmianach w podatku od towarów i usług obowiązujących od 1 stycznia 2017 r.

więcej >>

Zmiany w ustawie Ordynacja podatkowa

Od 1stycznia zmieniły się przepisy dotyczące wzmocnienia ochrony prawnej podatników, zmiany w zakresie ochrony prawnej wynikającej z interpretacji indywidualnej, gwarancji prawidłowości ustaleń kontroli, nowych regulacji dotyczących zastawów skarbowych,  rozszerzenia sukcesji podatkowej w odniesieniu do stowarzyszeń. Ministerstwo Finansów przygotowało informację o najistotniejszych zmianach w Ordynacji podatkowej.

więcej >>

KE zaproponowała gruntowną reformę podatku od przedsiębiorstw w UE

Komisja ogłosiła plany daleko idących zmian w sposobie opodatkowania firm na jednolitym rynku, tak aby opodatkowanie to było sprawiedliwsze i sprzyjało wzrostowi gospodarczemu.

więcej >>

Kwota wolna może być dla budżetu bombą z opóźnionym zapłonem

Jeśli rząd nie zrealizuje w tym roku wyroku Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego powiększenia kwoty wolnej od podatku, może to być bomba z opóźnionym zapłonem, która wybuchnie dopiero w "rękach" kolejnego rządu. I może to oznaczać ubytek w dochodach budżetowych w wysokości ok. 19 mld zł.

więcej >>

MF: Bezpłatna aplikacja JPK

Od 1 stycznia 2017 r. mali oraz średni przedsiębiorcy będą podlegali obowiązkowi składania comiesięcznego pliku JPK_VAT (ewidencja zakupu i sprzedaży VAT). Pierwsze sprawozdania będą musieli złożyć do 25 lutego 2017 r. Obecnie obowiązek przesyłania JPK dotyczy dużych firm, które przekazały już łącznie ponad 23 tys. plików.

więcej >>

Nowy wzór zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej

29 października weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wzoru zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej.

więcej >>

Zawieszenie poboru podatku od sprzedaży detalicznej

Zaniechanie poboru podatku ma zastosowanie do przychodów ze sprzedaży detalicznej, osiągniętych od 1 września do 31 grudnia 2016 r. Oznacza to, że zobowiązania podatkowe z tytułu podatku od sprzedaży detalicznej skutecznie wygasły i podatnicy nie będą zobowiązani do zapłaty podatku należnego za ten okres.

więcej >>

Przekazywanie dokumentów elektronicznych do ZUS - wymagana aktualizacja certyfikatu

22 października 2016 r. wygasa obecny certyfikat ZUS "PE-2-ZUS-EWD". W związku z tym Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina o konieczności jego aktualizacji w programie Płatnik lub innych programach służących do przesyłania dokumentów do ZUS.

więcej >>

Stawki minimalne podatku od środków transportowych obowiązujące w 2017 roku

13 października zostało ogłoszone obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2017 r.

więcej >>

Jest już projekt rozporządzenia ws. zaniechania poboru podatku od sprzedaży detalicznej

W związku z decyzją Komisji Europejskiej z 19 września 2016 r. C(2016)5596 final, która zawiera m.in. nakaz zawieszenia wszelkiej pomocy niezgodnej z prawem do momentu podjęcia przez Komisję decyzji w sprawie zgodności pomocy z rynkiem wewnętrznym, Minister Finansów przygotował projekt rozporządzenia w sprawie zaniechania poboru podatku od sprzedaży detalicznej.

więcej >>

KAS zadba o podatników i większe wpływy do KASy państwa

Przyjazna dla podatników i skuteczna w działaniu – taka będzie Krajowa Administracja Skarbowa. Minister Finansów Paweł Szałamacha przedstawił szczegóły reformy służb odpowiedzialnych za pobór danin.

więcej >>

MS: Ważne decyzje po spotkaniu Ministra Sprawiedliwości z przedsiębiorcami

Ministerstwo Sprawiedliwości będzie rekomendowało w Sejmie zmiany w projekcie ustawy, która ma umożliwić skuteczną walkę z gigantycznymi wyłudzeniami VAT – to tylko jeden z efektów spotkania ministra Zbigniewa Ziobro z polskimi przedsiębiorcami.

więcej >>

Wdrażanie Jednolitego Pliku Kontrolnego

Od 1 lipca 2016 r. najwięksi przedsiębiorcy działający w Polsce mają obowiązek comiesięcznego przekazywania administracji podatkowej danych dotyczących podatku VAT w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). W pierwszym okresie sprawozdawczym kończącym się 25 sierpnia, zostało prawidłowo złożonych (tzn. zakończonych wystawieniem Urzędowego Poświadczenia Odbioru), 5770 plików JPK VAT o niepowtarzalnych numerach NIP. Analiza danych zawartych w JPK przyspieszy identyfikacje nieprawidłowości w wypełnianiu obowiązków podatkowych.

więcej >>

Decyzja KE dotycząca podatku od sprzedaży detalicznej

Komisja Europejska wydała negatywną dla Polski decyzję w sprawie podatku od sprzedaży detalicznej.

więcej >>

MS: rząd przyjął projekt ustawy przeciw wyłudzeniom VAT

Wyłudzanie VAT będzie bezwzględnie ścigane i surowo karane. Rząd przyjął na wtorkowym (13 września 2016 r.) posiedzeniu przygotowaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości nowelizację ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, która pozwala na skuteczną walkę z oszustwami podatkowymi.

więcej >>

Podatek akcyzowy – projekt nowelizacji ustawy

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym. Wprowadzono rozwiązania dostosowujące ustawę o podatku akcyzowym do wymogów unijnych, dotyczących zwolnienia od akcyzy wyrobów węglowych.

więcej >>

Powołanie Rady do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania

Minister finansów Paweł Szałamacha powołał z dniem 15 września 2016 r. Radę do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania. Będzie ona wydawać opinie dotyczące stosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania.

więcej >>

Obniżenie podatku CIT z 19 na 15 proc. dla małych firm

Do podpisu prezydenta Sejm skierował przyjętą w ostatecznym kształcie nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, obniżającą CIT dla małych firm z 19 na 15 proc.

więcej >>

Podatek od sprzedaży detalicznej – weszły w życie nowe przepisy

1 września weszła w życie ustawa o podatku od sprzedaży detalicznej. Zgodnie z tym aktem prawnym przedmiotem opodatkowania będzie miesięczny przychód ze sprzedaży detalicznej, czyli sprzedaży dokonywanej na rzecz konsumentów (osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych).

więcej >>

Samorządy będą rozliczać VAT wraz ze swoimi jednostkami organizacyjnymi

Sejm zakończył parlamentarne prace nad ustawą o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego.

więcej >>

Wzór deklaracji PSD-1

1 września weszło w życie rozporządzenie w sprawie wzoru deklaracji podatkowej o wysokości podatku od sprzedaży detalicznej.

więcej >>

Działania Ministerstwa Finansów związane z przeciwdziałaniem unikaniu opodatkowania

15 lipca 2016 weszła w życie klauzula, która ograniczy zjawisko szkodliwej „optymalizacji" podatkowej stosowanej przez część podatników, w tym firmy stanowiące spółki działające w ramach ponadnarodowych korporacji.

więcej >>

Nowa deklaracja importowa dla podatku od towarów i usług

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzanie w sprawie deklaracji importowej dla podatku od towarów i usług wprowadza nowe wzory deklaracji VAT-IM (4) i VAT-IM/A(2).

więcej >>

Przedłużenie terminu składania JPK_VAT

Ministerstwo Finansów informuje, że w związku ze zgłaszanymi przez podmioty realizujące istotne zadania publiczne trudnościami w dostosowaniu się od 1 lipca 2016 r. do wymogu obligatoryjnego składania informacji o prowadzonej ewidencji w VAT (plik JPK_VAT) – pierwszy termin na złożenie tej informacji przypada na 25 sierpnia 2016 r. – na ukończeniu są prace związane z wydaniem rozporządzenia przedłużającego termin przekazania tej informacji.

więcej >>

Faktury zakupu nie będą przekazywane w formacie JPK

Podmioty, które prowadzą księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, nie mają obowiązku przesyłania faktur VAT dokumentujących zakup w formacie JPK. Taki obowiązek (przekazywania plików zgodnych z formatem JPK_FA) dotyczy wyłącznie faktur sprzedaży.

więcej >>

Nowy wzór deklaracji VAT-14

Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych określono wzór deklaracji VAT-14.

więcej >>

Nowy wzory deklaracji dla podatku od towarów i usług

Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług określono wzory deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, VAT-8, VAT-9M.

więcej >>

Podatek od niektórych instytucji finansowych – pojęcie instytucji pożyczkowej

Ministerstwo Finansów informuje, że zgodnie ustawą z dnia 15 stycznia 2016 r. o podatku od niektórych instytucji finansowych podatnikami tego podatku są nie tylko podmioty z sektora bankowego, ubezpieczeniowego oraz spółdzielcze kasy oszczędnościowo-pożyczkowe, ale także instytucje pożyczkowe w rozumieniu ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim.

więcej >>

Obniżenie podatku CIT z 19 na 15 proc. dla małych firm

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przewidującą, że od 1 stycznia 2017 r. obniżoną z 19 do 15 proc. stawkę podatku CIT płacić będą firmy, których roczny obrót nie przekracza 1,2 mln euro.

więcej >>

Samorządy będą rozliczać VAT wraz ze swoimi jednostkami organizacyjnymi

Sejm przyjął ustawę o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego.

więcej >>

Jednolity Plik Kontrolny - najważniejsze informacje

Jednolity Plik Kontrolny jest zbiorem danych, tworzonym z systemów informatycznych podmiotu gospodarczego poprzez bezpośredni eksport danych. Zawiera informacje o operacjach gospodarczych za dany okres, posiada ustandaryzowany układ i format, który umożliwia jego łatwe przetwarzanie.

więcej >>

MS: przeciw oszustwom podatkowym

W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przedstawiono rozwiązania, które pozwolą na skuteczną walkę z oszustwami podatkowymi.

więcej >>

Nowe możliwości na Portalu Podatkowym od 1 lipca

Podatnicy, którzy chcą zgłosić pełnomocnictwo ogólne, od 1 lipca 2016 r. mogą to zrobić przy wykorzystaniu nowej funkcjonalności  Portalu Podatkowego (PP). Dodatkowo udostępniono Centralny Rejestr Pełnomocnictw Ogólnych, czyli narzędzie do weryfikacji pełnomocnictw przez administrację podatkową.

więcej >>

Sejm przyjął ustawę o podatku od sprzedaży detalicznej

Zgodnie z ustawą o podatku od sprzedaży detalicznej przyjętą przez Sejm, przedmiotem opodatkowania będzie miesięczny przychód ze sprzedaży detalicznej, czyli sprzedaży dokonywanej na rzecz konsumentów (osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych).

więcej >>

JPK a podmioty niebędące przedsiębiorcami – interpretacja ogólna

Do podmiotów, które nie posiadają statusu przedsiębiorcy prowadzącego księgi rachunkowe przy użyciu programów komputerowych, należy odpowiednio zastosować okres przejściowy, jaki został przewidziany dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców. Tak wynika z interpretacji ogólnej przepisów prawa podatkowego, wydanej 20 czerwca 2016 r. przez ministra finansów. 


więcej >>

NIK o przedawnianiu się zobowiązań podatkowych

Podejmowane przez Ministra Finansów i urzędy skarbowe działania nie zapobiegły wzrostowi zaległości podatkowych i kwot przedawnionych, zatem w ocenie NIK były nieskuteczne.

więcej >>

Nowelizacja ustawy o administracji podatkowej

Celem ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o administracji podatkowej jest przesunięcie daty wejścia w życie przepisów ustawy o administracji podatkowej – z dnia 1 lipca 2016 r. na dzień 1 stycznia 2017 r. 


więcej >>

Podatek CIT zostanie obniżony do 15%

Od 1 stycznia 2017 r. podatek CIT płacony przez małych przedsiębiorców zostanie obniżony z 19 do 15 proc. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przedłożony przez ministra finansów.

więcej >>

Nowelizacja ustawy - Ordynacja podatkowa

Prezydent podpisał ustawę z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy mają na celu wprowadzenie do polskiego prawodawstwa generalnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania.

więcej >>

Obniżenie limitu płatności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

4 czerwca w Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Przyjęta ustawa ma na celu dokonanie obniżenia limitu płatności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, które mogą być dokonywane bez pośrednictwa rachunku płatniczego oraz powiązanie obowiązku dokonywania przez przedsiębiorców płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego ze sferą rozliczeń podatkowych.

więcej >>

Przesunięcie daty wejścia w życie przepisów ustawy o administracji podatkowej, Ordynacji podatkowej

Sejm znowelizował ustawę o administracji podatkowej. Projekt nowelizacji ustawy z 16 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o administracji podatkowej oraz ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw - zmienia datę wejścia w życie ustawy z 1 lipca 2016 r. na 1 stycznia 2017 r.

więcej >>

Walka z oszustwami i wyłudzeniami podatku VAT oraz uszczelnienie systemu jego poboru

12 czerwca weszła w życie ustawa z dnia 29 kwietnia 2016 r. o szczególnych zasadach wykonywania niektórych zadań z zakresu informatyzacji działalności organów administracji podatkowej, Służby Celnej i kontroli skarbowej.

więcej >>

Doradcy podatkowi proponują współpracę resortowi finansów

W Polsce zamiast prawdziwego systemu podatkowego są tylko przypadkowe regulacje prawne, a coraz większe luki są jedynie łatane - zgodnie oceniają doradcy podatkowi i proponują Ministerstwu Finansów współpracę. Przypominają, że ich samorząd zawodowy obchodzi w tym roku 20-lecie działalności, ma on ogromne doświadczenie i bogaty dorobek naukowy. 

więcej >>

MF ostrzega przed fałszywymi mailami o zadłużeniu w Departamencie Podatku

Ministerstwo Finansów ostrzega przed fałszywymi e-mailami, w których autor wiadomości informuje o "zadłużeniu w Departamencie Podatku".

więcej >>

Minimalna wartości zakupów, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku od towarów i usług

1 czerwca 2016 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie minimalnej łącznej wartości zakupów, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku od towarów i usług.

więcej >>

RM przyjęła projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów. Zmiany mają na celu uszczelnienie poboru VAT w obrocie paliwami ciekłymi z zagranicą.

więcej >>

Można sprawdzić status podatkowy czeskiego podmiotu

Podejmując współpracę z podmiotami zarejestrowanymi w Czechach, można sprawdzić status podatkowy czeskiego podmiotu oraz potwierdzić dane dostarczone przez niego.

więcej >>

Obniżenie limitu płatności bez użycia rachunku płatniczego

Senatorowie uchwalili bez poprawek ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, której projekt przygotował rząd. Nowelizacja przewiduje obniżenie wartości transakcji, która uprawnia przedsiębiorców do dokonywania płatności bez użycia rachunku płatniczego z 15 tys. euro do 15 tys. zł.

więcej >>

Sejm przyjął nowelizację Ordynacji podatkowej

Posłowie uchwalili nowelizację Ordynacji podatkowej oraz niektórych innych ustaw, wprowadzającą klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania do polskiego prawa podatkowego. Celem tego rozwiązania jest uszczelnienie i uporządkowanie systemu podatkowego poprzez wyznaczenie granic dopuszczalnej optymalizacji podatkowej.

więcej >>

Trwają konsultacje KE ws. dyrektywy VAT 2006/112/WE

Ośrodek sieci Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości poinformował, że Komisja Europejska prowadzi konsultacje społeczne dotyczące procedur szczególnych dla małych przedsiębiorstw objętych dyrektywą VAT 2006/112/WE.

więcej >>

Ochrona polskich obywateli przed nieuczciwymi podatnikami

Szefowa rządu zapowiedziała na konferencji prasowej wprowadzenie rozwiązań prawnych dotyczących tzw. konfiskaty rozszerzonej. Chodzi m.in. o wyeliminowanie patologii związanych z wyłudzaniem podatku VAT. Na konferencji wystąpił także minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

więcej >>

Pakiet paliwowy - uszczelnienie poboru podatku VAT

Ministerstwo Finansów kończy prace nad pakietem rozwiązań dotyczących ograniczenia zakresu patologii i szarej strefy na rynku paliw płynnych. Jednym z celów jest uszczelnienie poboru podatku VAT w zakresie obrotu paliwami ciekłymi z zagranicą.

więcej >>

Podwyższenie limitu zwolnienia z VAT od 2017 roku

Rada Ministrów przyjęła wniosek o derogację dla Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 395 dyrektywy Rady 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w celu przyznania od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2018 r. upoważnienia stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 287 tej dyrektywy, przedłożony przez ministra finansów.

więcej >>

Sprawniejsze wykrywanie nadużyć podatkowych

Decyzją posłów przyjęta została ustawa o szczególnych zasadach wykonywania niektórych zadań z zakresu informatyzacji działalności organów administracji podatkowej, Służby Celnej i kontroli skarbowej.

więcej >>

System podatkowy i administracja skarbowa do zreformowania - debata PAP

Uszczelnianie systemu podatkowego i walkę z praniem pieniędzy zapowiedział wiceminister finansów Wiesław Jasiński. Potwierdził szacunki, według których z samego wprowadzenia klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania osób prawnych dochody budżetu państwa mogą wzrosnąć o 10-11 mld zł. Podkreślił, że aparat skarbowy "zdecydowanie potrzebuje wzmocnienia".

więcej >>

Jak skutecznie ograniczyć szarą strefę – konferencja w MF

Od 12 do nawet 25 proc. PKB – tyle wg różnych szacunków wynosi wartość szarej strefy w Polsce. Jak skutecznie zapobiegać znikaniu miliardów złotych z polskiej gospodarki – o tym dyskutowali uczestnicy konferencji "Przeciwdziałanie szarej strefie – wspólne działanie dla rozwoju Polski", która odbyła się 7 kwietnia 2016 r. w Ministerstwie Finansów. Podczas konferencji zaprezentowano raport dotyczący tego zjawiska, przygotowany we współpracy z Organizacją Narodów Zjednoczonych.

więcej >>

MF docenia inicjatywę KE w sprawie zmian w VAT

Likwidacja zerowej stawki VAT w dostawach wewnątrzwspólnotowych oraz unowocześnienie ram regulacyjnych dotyczących stawek i pozostawienie państwom członkowskim większej swobody w tym zakresie – to jedne z założeń reformy VAT w Unii Europejskiej.

więcej >>

NIK: Przeciwdziałanie wyłudzaniu VAT okazało się nieskuteczne

Dotychczasowe sposoby przeciwdziałania wyłudzaniu VAT-u na podstawie fikcyjnych faktur okazały się nieskuteczne. Nie pomaga nawet niezwykle trafne typowanie nieuczciwych podmiotów przez organy kontroli skarbowej. Należnych podatków nie udaje się odzyskać, luka podatkowa utrzymuje się na wysokim poziomie, a zamiast przestępców udaje się odnaleźć jedynie tzw. słupy. NIK wskazuje, że konieczne jest pilne wprowadzenie skojarzonych działań, wykorzystujących jednocześnie siłę różnych narzędzi, dobranych przez Ministra Finansów do specyfiki polskiego rynku.

więcej >>

Obniżenie wartości transakcji uprawniającej przedsiębiorców do dokonywania płatności bez użycia rachunku płatniczego

Decyzją Sejmu przyjęta została nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

więcej >>

Walka z oszustwami i wyłudzeniami podatku VAT oraz uszczelnienie systemu jego poboru

To główne założenia rządowego projektu ustawy o szczególnych zasadach wykonywania niektórych zadań z zakresu informatyzacji działalności organów administracji podatkowej, służby celnej i kontroli skarbowej. Sejm rozpatrzył go w pierwszym czytaniu.

więcej >>

Czasowe zawieszenie tzw. podatku miedziowego

W pierwszym czytaniu Sejm rozpatrzył poselski projekt nowelizacji ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin.

więcej >>

GIIF sprawdzi polskie wątki sprawy Panama papers

Generalny Inspektor Informacji Finansowej z własnej inicjatywy wszczął postępowanie analityczne, w ramach którego poprosi jednostki analityczne innych państw o informacje w sprawach dotyczących polskich wątków, które pojawiły się i będą się pojawiać w mediach w związku z tzw. „Panama papers".

więcej >>

Komisja Finansów Publicznych rozpatrzyła projekt nowelizacji ustaw o podatku dochodowym

31 marca 2016 r. Komisja Finansów Publicznych rozpatrzyła rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

więcej >>

Program Płatnik - co nowego od kwietnia?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że od 2.04.2016 r. w programie Płatnik udostępniony został nowy formularz ZUS DRA obowiązujący od 1.04.2016 r.

więcej >>

Ratyfikacja Konwencji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania

Sejm uchwalił ustawę o ratyfikacji Konwencji między Rzeczpospolitą Polską a Federalną Demokratyczną Republiką Etiopii oraz ustawę o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Demokratyczno-Socjalistycznej Republiki Sri Lanki w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania.

więcej >>

ECOFIN uzgodnił projekt ws. wymiany informacji podatkowych

Rada do Spraw Gospodarczych i Finansowych (ECOFIN) uzgodniła projekt dyrektywy ws. obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania. Wpisuje się on w prowadzone w Polsce prace dot. zwalczania nadużyć finansowych. W posiedzeniu Rady 8 marca 2016 r. w Brukseli uczestniczył wiceminister finansów Leszek Skiba.

więcej >>

Jakie będą korzyści z Jednolitego Pliku Kontrolnego

Czym jest Jednolity Plik Kontrolny (JPK), na jakich zasadach działa i kto będzie go stosować? Wyjaśniał to wiceminister finansów, Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej Wiesław Jasiński podczas konferencji prasowej w Ministerstwie Finansów, która odbyła się 9 marca 2016 r. Tego dnia opublikowano struktury logiczne JPK, które od lipca 2016 r. będą stosowane wobec tzw. dużych podmiotów.

więcej >>

Ordynacja podatkowa – rząd przyjął projekt nowelizacji

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów. Projekt przewiduje wprowadzenie do polskiego prawa klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Celem projektu jest uszczelnienie systemu podatkowego.

więcej >>

Planowane zmiany VAT

Analizy przeprowadzane w Ministerstwie Finansów (MF) wykazują, że przedsiębiorcy o przychodach do 150 tysięcy PLN rocznie stanowią aż 51% liczby podatników VAT (880 tysięcy), ale generują jedynie 0,84% łącznego obrotu podatników VAT. Per saldo ci podatnicy wpłacają do budżetu 121 mln zł z tytułu podatku VAT (dane za 2014 rok).

więcej >>

Przedsiębiorcy będą mogli płacić gotówką tylko przy transakcjach do 15 tys. zł

Rządowy projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej obniża wartość transakcji, która uprawnia przedsiębiorców do dokonywania płatności bez użycia rachunku płatniczego, z 15 tys. euro do 15 tys. zł. Sejm skierował projekt do Komisji Finansów Publicznych.

więcej >>

Sejm rozpatrzył propozycje zmian w podatku CIT

W pierwszym czytaniu Sejm rozpatrzył wniesiony przez grupę posłów KP Nowoczesna projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

więcej >>

Udogodnienia podatkowe rozwiną przemysł stoczniowy w Polsce

W Szczecinie podczas wspólnej konferencji prasowej ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marka Gróbarczyka i ministra finansów Pawła Szałamachy został podany do publicznej wiadomości projekt tzw. "ustawy stoczniowej". Zawiera on szereg udogodnień podatkowych dla podmiotów produkujących statki. Celem tych rozwiązań jest wsparcie przemysłu stoczniowego w Polsce.

więcej >>

Zwiększenie kwoty wolnej od podatku

Sejm pracował w pierwszym czytaniu nad projektem grupy posłów KP Nowoczesna przewidującym zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

więcej >>

Krajowa Administracja Skarbowa

Powołanie Krajowej Administracji Skarbowej to jeden z priorytetów Ministerstwa Finansów. Planowana reforma ma na celu stworzenie nowoczesnej i przyjaznej dla podatnika administracji, sprawnie pobierającej daniny publiczne i jednocześnie dbającej o bezpieczeństwo finansowe państwa. Korzyści z wprowadzonych zmian odczują  zarówno indywidualni podatnicy, jak i przedsiębiorstwa.

więcej >>

Mali podatnicy zapłacą tylko 15 proc. CIT

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt ustawy obniżającej obciążenia podatkowe małych przedsiębiorców (podatników CIT). Z obniżonej 15-procentowej stawki podatku dochodowego od osób prawnych będzie mogło skorzystać blisko 400 tys. (czyli ok. 90 proc) podatników CIT. Jest to realizacja zapowiedzi zawartej w expose premier Beaty Szydło.

więcej >>

PFR – wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe, czyli jak urzędy skarbowe ułatwiają nam życie

Podobnie jak w rok temu, od 16 marca 2016 r. administracja podatkowa udostępni podatnikom składającym PIT-37 usługę wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego (tzw. PFR – pre-filed tax return). Dodatkowo PFR obejmie w tym roku zeznanie PIT-38 za rok 2015.

więcej >>

Podatek od niektórych instytucji finansowych - interpretacja ogólna MF

3 marca 2016 r. Minister Finansów podpisał interpretację ogólną (sygn. PK1.8201.1.2016) w sprawie stosowania przez organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej przepisów ustawy z dnia 15 stycznia 2016 r. o podatku od niektórych instytucji finansowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 68).

więcej >>

Rozliczenie roczne PIT za 2015 rok – o czym warto wiedzieć?

Nieuchronnie zbliża się termin złożenia zeznania rocznego PIT za 2015 rok. Rozliczenie podatkowe nie będzie różniło się znacząco od tego składanego w poprzednim roku, ale wprowadzono kilka zmian, o których warto pamiętać. Najważniejsze dotyczą tzw. ulgi prorodzinnej oraz korygowania deklaracji PIT.

więcej >>

Działania na rzecz walki z oszustwami podatkowymi

MF przedstawiło komentarz do projektu ustawy o szczególnych zasadach wykonywania niektórych zadań z zakresu informatyzacji.

więcej >>

MF rozpoczęło akcję Szybki PIT

Szybki PIT to kampania informacyjna Ministerstwa Finansów, która wspiera podatników przy rozliczeniu rocznego zeznania podatkowego (PIT). Akcja odbywa się już po raz ósmy i ma objąć swoim zasięgiem całą Polskę. Rozpoczęła się 18 lutego, a zakończy dwa tygodnie po zamknięciu okresu rozliczeniowego, który w tym roku upływa 2 maja.

więcej >>

Niewystarczająco skuteczne przeciwdziałanie oszustwom podatkowym

NIK systematyczne bada obszary działalności państwa związane z egzekwowaniem dochodów podatkowych, a w ramach kontroli budżetowych często porusza kwestie związane z unikaniem płacenia podatków. Spotkanie poświęcone zwalczaniu szarej strefy zorganizowały Ministerstwo Rozwoju oraz Inicjatywa Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact w Polsce.

więcej >>

Podatek od sprzedaży detalicznej - konsultacje w Kancelarii Premiera

Zależy nam, aby w tej sprawie wysłuchać wszystkich stron i budować kompromis – powiedział wicepremier Mateusz Morawiecki do przedstawicieli handlu obecnych na konsultacjach w sprawie podatku od sprzedaży detalicznej. Na spotkaniu w Kancelarii Premiera obecny był także minister finansów Paweł Szałamacha, który zapowiedział dalsze prace nad rządową propozycją dotyczącą tego podatku.

więcej >>

Przeciwdziałanie unikania opodatkowania głównym tematem ECOFIN-u

Minister finansów Paweł Szałamacha wziął udział w posiedzeniu Rady ECOFIN, która odbyła się 12 lutego w Brukseli. Głównym tematem posiedzenia Rady ECOFIN był pakiet dotyczący przeciwdziałaniu unikania opodatkowania, który Komisja Europejska przedstawiła 28 stycznia br.

więcej >>

8 zmian w 2016 roku, o których musisz wiedzieć prowadząc firmę

Nowy rok przynosi wiele nowości, a wśród nich zmiany w przepisach podatkowych i ubezpieczeniowych dla firm. Najważniejsze dotyczą niezapłaconych wydatków, oskładkowania umów zleceń czy e-zwolnień lekarskich. więcej >>

Brak obowiązku składania deklaracji PCC-2 i SD-2, gdy notariusz nie pobrał podatku

Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że notariusz, jako płatnik podatku od czynności cywilnoprawnych i podatku od spadków i darowizn, nie ma obowiązku składania deklaracji PCC-2, SD-2 za miesiąc, w którym nie miał obowiązku poboru podatku.

więcej >>

Niższy próg transakcji gotówkowych ograniczy wyłudzenia w VAT

26 stycznia br. do konsultacji społecznych oraz międzyresortowych został przekazany projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. W projekcie proponuje się zmianę obecnie obowiązujących przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, ograniczających dokonywanie przez przedsiębiorców transakcji w formie gotówkowej.

więcej >>

Projekt ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej – dalsze prace

Ministerstwo Finansów publikuje nowy projekt ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej. Informuje również jak będą wyglądały dalsze prace nad tym dokumentem.

więcej >>

Kwota wolna od podatku – konsultacje ministra Szałamachy z samorządowcami

Stopniowe podwyższanie kwoty wolnej od podatku PIT było tematem spotkania konsultacyjnego ministra finansów Pawła Szałamachy z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego, które odbyło się 18 stycznia.

więcej >>

Podatek od sprzedaży detalicznej – projekt ustawy

Minister finansów przekazał do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów projekt ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej wraz z prośbą o procedowanie jej zgodnie z paragrafem 99 regulaminu pracy Rady Ministrów w trybie odrębnym.

więcej >>

Rejestracja do konta podatnika przez ePUAP

Od 21 stycznia 2016 r. na Portalu Podatkowym można się rejestrować do konta podatnika z użyciem profilu zaufanego ePUAP.

więcej >>

Stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych – obwieszczenie MF

8 stycznia opublikowane zostało obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz podwyższonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

więcej >>

Podmioty i przedsięwzięcia, które uznaje się za niepodlegające faktycznemu opodatkowaniu

31 grudnia weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie listy podmiotów i przedsięwzięć, które uznaje się za niepodlegające faktycznemu opodatkowaniu.

więcej >>

Senat uchwalił ustawę o podatku od niektórych instytucji finansowych

Podczas 7 posiedzenia senatorowie uchwalili z 15. poprawkami ustawę o podatku od niektórych instytucji finansowych, której projekt przygotowali posłowie. Wprowadza ona do polskiego systemu podatkowego nowy podatek od niektórych instytucji finansowych, z którego wpływy mają stanowić dochody budżetu państwa.

więcej >>

Zeznanie podatkowe od spadków i darowizn

1 stycznia weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie zeznania podatkowego składanego przez podatników podatku od spadków i darowizn.

więcej >>

Zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

30 grudnia opublikowana została ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nowe przepisy mają na celu doprecyzowanie przepisu wprowadzonego do polskiego systemu prawnego w drodze ustawy z dnia 25 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. więcej >>

Zmiany w terminach obowiązywania ustawy o administracji podatkowej

Część przepisów nowej ustawy o administracji podatkowej wejdzie w życie z opóźnieniem. Takie zmiany wprowadza ustawa z dnia 16 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o administracji podatkowej oraz ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw.

więcej >>

Niskie wpływy podatkowe – będą zmiany

Dochody z podatku VAT za rok 2015 w dniu 26 listopada były niższe od przyjętych w ustawie budżetowej o 13,3 mld zł. Pozostałe podatki przyniosły nieco więcej wpływów niż zakładane, niemniej ogólny ubytek wynosi ok. 12 mld zł.

więcej >>

Nowe zasady opodatkowania odpraw lub odszkodowań

Prezydent podpisał ustawę z dnia 25 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podstawowym celem ustawy jest przeciwdziałanie patologiom polegającym na przyznawaniu wyjątkowo wysokich odpraw oraz odszkodowań z tytułu zakazu konkurencji członkom zarządów spółek z udziałem Skarbu Państwa. W ocenie projektodawców ustawa powinna wpłynąć na zachowania stron takich kontraktów oraz dostosowanie wysokości odpraw i odszkodowań do rozsądnych i uczciwych standardów.

więcej >>

Nowy wzór zeznania CIT-CFC

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzoru zeznania o wysokości dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej obowiązującego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych zostało opublikowane 27 listopada br.

więcej >>

Wzór wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej

26 listopada zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej.

więcej >>

Deklaracje w zakresie specjalnego podatku węglowodorowego – nowe wzory

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 października 2015 r. określa nowe wzory deklaracji w zakresie specjalnego podatku węglowodorowego.

więcej >>

Opłata reklamowa stanowi dochód gminy

Od 7 listopada obowiązuje ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

więcej >>

Zmiany w przepisach PIT i CIT - zaliczanie kosztów działalności badawczo-rozwojowej do kosztów uzyskania przychodów

Ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności wprowadzono zmiany do ustawy PIT i CIT. Ma to na celu wprowadzenie możliwości zaliczania kosztów działalności badawczo-rozwojowej do kosztów uzyskania przychodów w podatkach dochodowych.

więcej >>

Zmiany w wyspecjalizowanych urzędach skarbowych i obsłudze instytucji finansowych

12 listopada w Ministerstwie Finansów odbyła się konferencja z udziałem wiceministra finansów Jacka Kapicy na temat zmian dotyczących obsługi "dużych" podatników. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele instytucji finansowych, które będą obsługiwane przez wyspecjalizowany urząd skarbowy o zasięgu krajowym. Było to kolejne z cyklu spotkań organizowanych na terenie całego kraju.

więcej >>

Interpretacje dot. kosztów dokształcania się przez przedsiębiorców zostaną zbadane przez MF

W związku z komentarzami w prasie dotyczącymi interpretacji indywidualnych w sprawie wydatków ponoszonych przez przedsiębiorców na własne dokształcanie Ministerstwo Finansów podda je analizie i ewentualnej zmianie.

więcej >>

Nowelizacja ustawy PIT i CIT

Prezydent podpisał ustawę z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

więcej >>

Ordynacja podatkowa – nowelizacja ustawy

20 października w dzienniku ustaw została opublikowana ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw. Podstawowym celem ustawy jest stworzenie ram prawnych, które zracjonalizują i uproszczą procedury podatkowe, co powinno ułatwić kontakty podatników z organami podatkowymi oraz zapewnić efektywniejszy pobór podatków.

więcej >>

Stawki minimalne podatku od środków transportowych obowiązujące w 2016 r.

W Monitorze Polskim z 22 października 2015 r. poz. 1029 zostało opublikowane obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 października 2015 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2016 r.

więcej >>

Limity podatkowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą w 2016 roku

Kwota przychodów uzyskanych w roku 2015 opodatkowanych ryczałtem, uprawniająca do opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w roku 2016 wynosi 635.555 zł.

więcej >>

Limity w VAT dla małych podatników w 2016 r.

Wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) za rok 2015, uprawniająca do uznania za małego podatnika wynosi 5.092.000 złotych.

więcej >>

Następne deklaracje PIT i VAT bez e-podpisu

Od 7 października kolejne formularze PIT i VAT można składać bez e-podpisu. W Dzienniku Ustaw została opublikowana nowelizacja rozporządzenia w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone.

więcej >>

Założenia nowej Ordynacji podatkowej

Zwiększenie ochrony praw podatnika m.in. przez wzmocnienie jego pozycji w relacjach z administracją podatkową oraz poprawę efektywności wymiaru i poboru podatków przewidują kierunkowe założenia nowej Ordynacji podatkowej, przyjęte przez rząd 13 października 2015 r. Prawa podatnika będą lepiej chronione dzięki przyjęciu domniemania, zgodnie z którym podatnik jest rzetelny i świadomie nie dąży do naruszenia prawa podatkowego, a wątpliwości należy rozstrzygać na jego korzyść (zasada „in dubio pro tributario"). Zostaną też stworzone ramy prawne oparte na współpracy między organami podatkowymi a podatnikami, a większą rolę stabilizacyjną będzie pełnić przedawnienie.

więcej >>

Deklaracja PIT-6 - nowy termin złożenia

Od 1 stycznia 2016 r. zmianie ulega termin do złożenia deklaracji do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej (PIT-6), z 30 listopada roku poprzedzającego rok podatkowy na 20 stycznia roku podatkowego.

więcej >>

Do kosztów uzyskania przychodów będzie można zaliczyć koszty badań naukowych

Senatorowie bez poprawek przyjęli ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności. Nowelizacja zawiera nowe rozwiązania prawne mające na celu wspieranie innowacyjności gospodarki, które dotyczą m.in. ustaw o PIT oraz o CIT.

więcej >>

Jeden wyspecjalizowany urząd skarbowy dla dużych podatników

Od 1 stycznia 2016 r. podmioty o przychodach powyżej 50 mln euro będą obsługiwane w jednym wyspecjalizowanym urzędzie skarbowym. Nowa jednostka o zasięgu krajowym z siedzibą w Warszawie zastąpi dotychczas działające wyspecjalizowane urzędy skarbowe. Ta ważna zmiana o organizacji Administracji Podatkowej (AP) oraz jej kontakcie z podatnikami była jednym z tematów konferencji z udziałem wiceministra finansów Jacka Kapicy, która odbyła się 2 października 2015 r. w I Mazowieckim Urzędzie Skarbowym w Warszawie.

więcej >>

Opodatkowanie dywidend wypłacanych między firmami powiązanymi kapitałowo z siedzibami w różnych państwach członkowskich

Na 82 posiedzeniu, senatorowie z 10. poprawkami o charakterze doprecyzowującym przyjęli ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

więcej >>

Późniejszy termin powstania obowiązku podatkowego w VAT

Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 września 2015 r. w sprawie późniejszego terminu powstania obowiązku podatkowego określono późniejszy niż wymieniony w art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług termin powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług. więcej >>

Scentralizowanie w samorządach rozliczeń w VAT - komunikat MF w sprawie wyroku TSUE

29 września 2015 r. zapadł wyrok TSUE, zgodnie z którym gminna jednostka organizacyjna, której działalność gospodarcza nie spełnia kryterium samodzielności w rozumieniu art. 9 ust. 1 dyrektywy 2006/112/WE, nie może być uznana za podatnika podatku od wartości dodanej odrębnie od gminy, w której skład jednostka ta wchodzi.

więcej >>

Normy dopuszczalnych ubytków wyrobów akcyzowych – rozporządzenia MF

1 października wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie norm dopuszczalnych ubytków niektórych wyrobów akcyzowych oraz rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków i dopuszczalnych norm zużycia wyrobów akcyzowych.

więcej >>

Opodatkowanie dywidend wypłacanych pomiędzy firmami powiązanymi

Unijne zasady opodatkowania dochodów firm powiązanych kapitałowo z siedzibami w różnych państwach członkowskich są istotą nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw przyjętej przez posłów w głosowaniach.

więcej >>

Poszerzenie katalogu zwolnień PIT

22 września weszły w życie zmiany w katalogu zwolnień PIT wynikające z ustawy z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o sporcie oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

więcej >>

Ujednolicenie i uproszczenie systemu naliczania odsetek

Podczas 99 obrad Sejm przyjął nowelizację ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw. Najważniejsze z przyjętych zmian to m.in. wprowadzenie jednego mechanizmu naliczania odsetek, zarówno w transakcjach między przedsiębiorcami, jak również w transakcjach z udziałem konsumentów.

więcej >>

Ustawa o rachunkowości - zmiany w ustawie PIT

Ustawa z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw wprowadza zmiany do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

więcej >>

Zmiany w ustawie Ordynacja podatkowa

Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw wprowadza zmiany, między innymi w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz w ustawie Ordynacja podatkowa.

więcej >>

Kwota wolna od podatku bez zmian w 2016 r.

7 września Rada Ministrów przyjęła wstępnie projekt ustawy budżetowej na rok 2016. Podczas konferencji, która odbyła się po posiedzeniu rządu, minister finansów Mateusz Szczurek potwierdził, że w budżecie państwa nie uwzględniono podniesienia kwoty wolnej od podatku. Obecnie kwota ta wynosi 3089 zł.

więcej >>

Mikroprzedsiębiorca będzie mógł skorzystać z pomocy asystenta podatnika

1 września Administracja Podatkowa uruchomiła centra obsługi. To nowe udogodnienie, dzięki któremu podatnicy będą mogli załatwić swoje sprawy nie tylko we własnym urzędzie, ale zrobią to także w wybranych miejscach na terenie całego kraju. Ponadto w centrach, oprócz spraw podatkowych, będzie można złożyć wybrane dokumenty z obszaru ZUS i akcyzy. Także od 1 września mikroprzędsiebiorca w centrach obsługi będzie mógł skorzystać z pomocy asystenta podatnika.

więcej >>

Nie daj się zrobić w słupa – ostrzega MF

Kontrola Skarbowa notuje coraz więcej dramatów osób bezwiednie wciągniętych do zorganizowanej grupy przestępczej wyłudzającej podatek VAT. W całym kraju coraz więcej osób kuszonych jest z pozoru atrakcyjnymi propozycjami. Zazwyczaj kuszeni są ludzie ubodzy, w potrzebie, poszukujący dorywczej lub stałej pracy. Jeden nierozważny krok zdewastował niejedno życie. Kampania "Nie daj się zrobić w słupa" ma uchronić kolejne tysiące osób przed wplątaniem się w świat przestępców i gigantyczne zobowiązania wobec fiskusa.

więcej >>

Ustawa o administracji podatkowej

W Dzienniku Ustaw z 2015 r. poz. 1269 została opublikowana ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej. Ustawa ta zastępuje dotychczas obowiązującą ustawę z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 578), która traci moc obowiązującą.

więcej >>

Zmiany w ustawach PIT i CIT

Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw wprowadzają zmiany w ustawach PIT i CIT.

więcej >>

Górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r.

Minister Finansów podpisał 5 sierpnia 2015 r. obwieszczenie w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. (M. P. z 19.08.2015 r. poz. 735).

więcej >>

Stypendia Erasmus zwolnione z podatku

15 sierpnia weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. z 14 sierpnia 2015r. poz. 1176).

więcej >>

Ulga dla pracodawców tworzących żłobki i przedszkola

17 sierpnia Prezydent podpisał ustawę z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, która ma na celu wprowadzenie ulg m.in. dla pracodawców tworzących zakładowe żłobki, kluby dziecięce i przedszkola.

więcej >>

Ułatwienie obsługi podatników i pracowników administracji podatkowej

Ułatwienie obsługi podatników i pracowników administracji podatkowej, krótszy czas oczekiwania na połączenie z pracownikiem Krajowej Informacji Podatkowej, lepsza jakość oferowanych usług infolinii, możliwość kontaktu za pośrednictwem telefonu, e-mail i czatu – to tylko niektóre, spośród wielu korzyści, jakie daje obywatelom nowo wdrożony System Informacji Telefonicznej w biurach KIP.

więcej >>

Zmiana przepisów ustawy CIT

Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz niektórych innych ustaw(Dz. U. z 2015 r. poz. 1166) wprowadza zmiany m.in. w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 3 ustawy zmieniającej).

więcej >>

Zwolnienie od podatku od nieruchomości obiektów sportowych

Ustawa z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o sporcie, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych została podpisana 12 sierpnia 2015 r.

więcej >>

Brak poprawek Senatu do ustawy o podatku dochodowym

Senat nie wprowadził poprawek do nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, która przewiduje specjalne ulgi w podatkach dochodowych na tworzenie przyzakładowych żłobków, klubów dziecięcych i przedszkoli.

więcej >>

Obecne przepisy dotyczące „janosikowego” dla województw będą stosowane w 2016 r.

5 sierpnia Sejm przyjął nowelizację ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Przedłuża ona na przyszły rok obowiązujące w 2015 r. zasady obliczania wysokości i podziału środków przekazywanych przez bogatsze województwa na rzecz uboższych (tzw. janosikowego). Chodzi m.in. o wysokość progu dochodów, powyżej którego województwa będą musiały dokonywać wpłat do budżetu państwa na rzecz innych regionów.

więcej >>

Szczepienia nie stanowią przychodu dla pracowników

Ministerstwo Finansów zmieniło stare interpretacje uznając, że wydatki na zakup szczepionki i przeprowadzenie szczepień nie stanowią przychodu dla pracowników.

więcej >>

Wątpliwości dotyczące treści przepisów prawa podatkowego będą rozstrzygane na korzyść podatników

Uchwalona 5 sierpnia nowelizacja ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw wprowadza zasadę, że niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego będą rozstrzygane na korzyść podatników. Rozwiązanie to ma wzmocnić ochronę praw podatników i pewność obrotu gospodarczego.

więcej >>

Zawieszenie biznesu a deklaracja VAT

Zawieszając działalność gospodarczą, generalnie można uniknąć obowiązku  przedkładania fiskusowi deklaracji VAT-owskich. Jednak są sytuacje, które zobowiązują przedsiębiorcę do złożenia takiej deklaracji.

więcej >>

Dodatkowy warunek stosowania zwolnienia dla dywidend

21 lipca br. rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zmiany dotyczą wprowadzenia kompleksowych zasad pozyskiwania i przekazywania informacji o wypłatach odsetek oraz zwiększenie zakresu wymiany informacji pomiędzy państwami UE, co zmierza do ujawniania ukrywanych dochodów. więcej >>

Pracodawca może pomóc przy zakupie wyprawki szkolnej dla dzieci pracowników

Choć to dopiero połowa wakacji, część rodziców już teraz przygotowuje się do „szkolnych” zakupów. Pomocny przy finansowaniu szkolnej wyprawki może okazać się pracodawca. więcej >>

Publiczna dyskusja ws. sprawozdań finansowych spółdzielni mieszkaniowych

14 lipca 2015 roku podczas posiedzenia Komitetu Standardów Rachunkowości podjęto decyzję o przekazaniu do publicznej dyskusji projektu ws. wykazywania przez spółdzielnie mieszkaniowe w sprawozdaniu finansowym funduszów własnych oraz ustalania wyniku finansowego. więcej >>

Senat proponuje szereg poprawek do nowelizacji ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie

W piątek Senat zaproponował liczne poprawki do nowelizacji ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie. Nowelizacja ustawy przewiduje doprecyzowanie zasady przekazywania 1 proc. podatku dochodowego Organizacjom Pożytku Publicznego. więcej >>

Współpraca skarbówki z policją przynosi wymierne rezultaty

Już ponad rok temu doszło do strategicznego porozumienia pomiędzy Ministerstwem Spraw Wewnętrznych, Prokuraturą Generalną i Ministerstwem Finansów, dzięki któremu w rok przeprowadzono 520 kontroli w prawie 700 firmach. Dzięki temu zarzuty usłyszało 1347 osób. Jak podaje "Puls Biznesu" - skarbówka wiąże z tymi nieuczciwymi przedsiębiorcami, 3,5 mld złotych strat skarbu państwa. więcej >>

Ignorowanie wezwań fiskusa może kosztować przedsiębiorcę nawet 2800 zł

Ignorowanie wezwań fiskusa może być dla przedsiębiorców dość kosztownym zabiegiem. Urząd skarbowy może bowiem nałożyć na przedsiębiorców, którzy uchylają się od wezwań, a ich rozliczenia są w toku postępowania podatkowego lub kontroli karę w wysokości 2800 złotych. Ukarani mają możliwość złożenia zażalenia w przeciągu 7 dni. więcej >>

Niespodziewane propozycje PO dotyczące zmian w podatkach

Platforma Obywatelska przedstawiła propozycje zmian w podatkach jakie miały wejść w życie z początkiem przyszłego roku. Wśród zaskakujących propozycji znalazły się m.in.:
- zwiększona kwota wolna od podatku z 3091 zł do 3575 zł.
- zerowy PIT dla osób do 30 roku życia
- zmniejszenie stawki VAT - podstawowa z 23 do 22%

więcej >>

Specjalizacja biur Krajowej Informacji Podatkowej

Jak podaje Ministerstwo Finansów od 1 lipca 2015 r. rusza specjalizacja biur Krajowej Informacji Podatkowej. Oznacza to, że o tym gdzie wysyłamy wniosek zadecyduje rodzaj podatku, w zakresie którego składamy wniosek, a nie tylko i wyłącznie miejsce zamieszkania lub siedziby wnioskodawcy. więcej >>

Ulgi dla pracodawców tworzących przyzakładowe żłobki, kluby dziecięce i przedszkola

Nowelizacja ustawy o PIT i CIT przewiduje nowe ulgi podatkowe na tworzenie i prowadzenie przyzakładowych żłobków, klubów dziecięcych i przedszkoli. Nowe przepisy pozwalają zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesienie przez pracodawców na utworzenie żłobka, klubu dziecięcego lub przedszkola przyzakładowego, a także poniesione koszty utrzymania tych instytucji. więcej >>

Wątpliwości w sporze z fiskusem będą rozstrzygane na korzyść podatnika

W piątek Sejm przegłosował nowele Ordynacji podatkowej, w której pojawił się zapis przywracający oryginalne brzmienie zasady in dubio pro tributario. Oznacza to, że wszystkie wątpliwości w sporze podatnika z fiskusem będą rozstrzygane na korzyść podatnika. więcej >>

Dziś mija czas na uzupełnienie wpisu w KRS

Tylko do dziś przedsiębiorcy mają czas, by uzupełnić zaległe obowiązki rejestrowe. Jeśli tego nie zrobią, to od 1 lipca sąd rejestrowy będzie mógł wykreślić firmę z KRS bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego. więcej >>

Mateusz Szczurek podpisał rozporządzenie w sprawie kredytobiorców

Minister Finansów w ubiegłym tygodniu (22 maja 2015 r.) podpisał rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatników podatku dochodowego od osób prawnych. więcej >>

Od 1 lipca za paliwo do samochodu służbowego będzie odliczany 50% podatek VAT

Jak podaje Ministerstwo Finansów, od 1 lipca br. znika, dzzakaz odliczania podatku VAT od nabycia paliwa wykorzystywanego do napędu samochodów osobowych oraz niektórych innych pojazdów samochodowych, wykorzystywanych przez podatnika do celów „mieszanych", czyli do działalności gospodarczej i do celów prywatnych. więcej >>

Trzecia stawka PIT dla najbogatszych

Jak podaje "Gazeta Wyborcza", prawicowa koalicja (PiS, Solidarna Polska i Polska Razem) chce wprowadzić 39 procentową stawkę podatku od dochodów osobistych dla najbogatszych. Koalicja w przypadku wygrania wyborów, chce wprowadzenia trzeciej stawki PIT, która miałaby obejmować osoby zarabiające ponad 400 tys. złotych rocznie. więcej >>

Usługa „Sprawdzenie statusu podmiotu w VAT” jest już dostępna

Od piątku 26 czerwca br. dla podatników dostępna jest usługa, dzięki której będzie można sprawdzić czy dany kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT. Usługa „Sprawdzenie statusu podmiotu w VAT" jest zaadresowana w pierwszej kolejności do podatników stosujących mechanizm odwrotnego obciążenia w odniesieniu do towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT. więcej >>

Uwaga przy rozliczaniu podróży służbowych

Podróże i wyjazdy służbowe to nierozłączny element funkcjonowania coraz większej grupy firm i instytucji w naszym kraju. Przedsiębiorstwa rozliczając wydatki poniesione na usługi noclegowe muszą pamiętać, iż to do ich obowiązku należy w razie kontroli wykazanie związku wydatku na usługi noclegowe z wykonywaniem działalności gospodarczej. więcej >>

Cyfrowa administracja podatkowa

3 czerwca br. w Ministerstwie Finansów odbyła się wspólna konferencja prasowa wiceministra finansów Jacka Kapicy oraz przedstawicieli PwC. Tematem konferencji był raport „System e-Deklaracje. Badanie preferencji podatników PIT w zakresie zeznań podatkowych. Edycja 2015" oraz nowy projekt cyfryzacji usług Administracji Podatkowej i Kontroli Skarbowej.

więcej >>

Dzień wolności podatkowej 2015

Według wyliczeń przygotowanych przez Centrum im. Adama Smitha wynika, że w czwartek 11 czerwca przypadł w Polsce Dzień Wolności Podatkowej. Jest to symboliczna data, kiedy przestajemy pracować, aby opłacić wszystkie daniny na rzecz państwa, a zaczynamy zarabiać na siebie.
więcej >>

Projekt budżetu państwa na 2016 r. został przyjęty

We wtorek 9 czerwca br. rząd przyjął projekt ustawy budżetowej na rok 2016. Według głównych założeń projektu, PKB powinno zanotować wzrost w wysokości 3,8%, inflacja 1,7%. Natomiast poziom bezrobocia powinien spaść z 10,5% (przyjęty poziom do końca br.) do 9,8%. więcej >>

Senat zaakceptował nowelizację ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

W piątek 12 czerwca br. Senat zaakceptował nowelizację ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, dzięki której gminy nie będą musiały pobierać podatku od nieruchomości od samych siebie. Decyzję przyjęto jednogłośnie. Ta inicjatywa Senatu jest odpowiedzią na petycję, którą wójt gminy Ostrów Mazowiecka skierował do izby. więcej >>

Usługi komorników sądowych będą podlegać podatkowi od towarów i usług

We wtorek 9 czerwca br. została wydana i opublikowana nowa interpretacja ogólna Ministra Finansów, według której usługi komorników sądowych będą podlegać podatkowi od towarów i usług. Nowe przepisy będą obowiązywać od października 2015 roku. Do tej pory przepisy pozostają bez zmian, tzn. utrzymywane będzie zwolnienie z VAT usług komorniczych. więcej >>

IX Konferencja Naukowa - \"Ordynacja Podatkowa w praktyce\"

W dniach 25-26 maja odbyła się w Augustowie IX Konferencja Naukowa "Ordynacja Podatkowa w praktyce". Udział w konferencji wziął Minister Finansów Mateusz Szczurek. Głównym tematem konferencji był kierunek zmian prawa podatkowego. więcej >>

Nie będzie podatku dochodowego od umorzonych odsetek

Minister Finansów Mateusz Szczurek podpisał 22 maja br. rozporządzenie, dzięki któremu, osoby z kredytem na cele mieszkaniowe nie będą musiały zapłacić podatku dochodowego od umorzonych przez bank odsetek od kredytu.
więcej >>

Niższe limity zwrotu VAT za materiały budowlane

Limity zwrotu VAT za materiały budowlane w III kwartale 2015 r. będą niższe niż w ubiegłym kwartale br. Jak wynika z komunikatu Prezesa GUS cena 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za I kwartał 2015 r. wyniosła 3926 zł. więcej >>

Niższy VAT na artykuły żywnościowe w Rumunii

W poniedziałek weszła w życie decyzja rumuńskiego rządu dotycząca obniżenia stawki VAT na artykuły żywnościowe oraz napoje bezalkoholowe. Zgodnie z nowymi stawkami, podatek VAT na te artykuły wynosić będzie 9, a nie 24 procent. więcej >>

Polska po wyborach prezydenckich

Prezydent elekt Andrzej Duda poinformował o głównych założeniach projektu reformy emerytalnej, która była jedną z ważniejszych kwestii podnoszonych podczas kampanii wyborczej. Jak oznajmił nowy prezydent elekt, zmiany mają zmierzać w kierunku rozwiązań proponowanych przez związki zawodowe "Solidarność" i OPZZ. więcej >>

Zakładowe żłobki i przedszkola coraz bliżej

Zgodnie z obietnicami złożonymi przez premier Ewę Kopacz w exposé, rząd miał podjąć działania mające ułatwić rodzicom godzenie życia zawodowego z prywatnym, wspierając tworzenie przyzakładowych żłobków i przedszkoli. W związku z tym przyjęty został projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przedłożony przez ministra finansów. więcej >>

Jak odliczać VAT na zasadzie proporcji wg nowych przepisów?

Nowelizacja ustawy o podatku VAT zacznie obowiązywać już niedługo, bo od lipca 2015 r. Jednymi z wielu zmian są nowe zasady odliczania podatku w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej i zwolnionej z podatku VAT.

więcej >>

Krajowy Telefon Interwencyjny Administracji Podatkowej już działa

Pilotażowy program Krajowego Telefonu Interwencyjnego Administracji Podatkowej (KTI AP) o numerze telefonu 800 807 007 oraz skrzynka poczty elektronicznej powiadom_podatki@mf.gov.pl działa już od 15 maja br. Jaki jest cel programu i w jakim mieście ruszył pilot?

więcej >>

Nowy wzór wezwania/zaproszenia do urzędu skarbowego

Składanie deklaracji podatkowych w tym roku już za nami. Administracja Podatkowa podziękowała wszystkim podatnikom, którzy złożyli zeznanie w terminie. Dzięki programom komputerowym oraz ułatwieniom ze strony fiskusa, zmniejsza się ilość deklaracji wypełnionych błędnie. Jednakże w przypadku kwestii wymagającej wyjaśnienia w zakresie złożonej deklaracji, Administracja Podatkowa będzie zapraszać podatników na wizyty we właściwym urzędzie skarbowym.

więcej >>

Resort finansów liczy, że EFIS ruszy już w połowie 2015 r.

EFIS czyli Europejski Fundusz Inwestycji Strategicznych był tematem posiedzenia Rady ECOFIN w Brukseli, które odbyło się 12 maja br. Celem spotkania było przedyskutowanie projektu rozporządzenia ustanawiającego EFIS i ustalenie jego ostatecznego kształtu, aby mógł on zacząć funkcjonować już w połowie 2015 r.

więcej >>

Co zrobić, jeśli nie wysłaliśmy jeszcze naszego zeznania podatkowego?

Podatnik, który jeszcze nie złożył swojego rocznego zeznania podatkowego, musi liczyć się z możliwością naliczenia mu z tego tytułu kary. Czy jest jakieś wyjście z tej sytuacji?

więcej >>

MF chce zmian w ulgach podatkowych na badania i rozwój

Resort finansów poinformował, że widzi potrzebę zmian w ulgach podatkowych dla firm inwestujących w badania i rozwój. Chodzi m.in. o zlikwidowanie ulgi na nabycie nowych technologii, wprowadzenie zwrotu dla startupów oraz wprowadzenie ulgi przyrostowej.

więcej >>

Ponad 7 milionów e-PITów

Ministerstwo Finansów poinformowało, że w tym roku został pobity ubiegłoroczny rekord w deklaracjach PIT wysłanych drogą elektroniczną. W roku 2015, według danych z 1 maja br. z godz. 8 rano, do urzędów wpłynęło 7 milionów 106 tysięcy 516 e-Deklaracji.

więcej >>

ZUS: Już jest nowa wersja programu Płatnik - 10.01.001

Jak informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, od 27.04.2015 r. została udostępniona nowa wersja programu Płatnik - 10.01.001. Główne zmiany to automatyczna aktualizacja bibliotek i plików programu, zmiana raportu tworzonego podczas pobierania i aktualizacji danych z ZUS, czy możliwość tworzenia dokumentów korygujących na podstawie kompletów rozliczeniowych pobranych z ZUS.

więcej >>

Ponad 8 tysięcy organizacji czeka na 1 procent podatku

W tym roku rekordowa liczba organizacji ubiega się o 1 procent podatku, który każdy podatnik może dobrowolnie przekazać na wybraną przez siebie organizację pożytku publicznego.

więcej >>

Sondaż, co nam przeszkadza najbardziej w podatkach?

Wyniki sondażu PBS dla Dziennik Gazeta Prawna pokazują, że przede wszystkim chcielibyśmy obniżki stawek VAT i PIT. Czy odpowiedzi respondentów pokrywają się z obietnicami wyborczymi kandydatów na prezydenta?

więcej >>

Tylko połowa Polaków rozlicza się sama

Jak podaje "Rzeczpospolita", tylko połowa obywateli naszego kraju rozlicza się sama, druga połowa płacenie PIT zleca innym. Część z nich nie potrafi tego zrobić, a części z nich po prostu się nie chce.

więcej >>

W tym roku złożyliśmy już ponad 5 mln e-deklaracji PIT

I tym samym podatnicy pobili zeszłoroczny rekord, jeśli chodzi o złożone przez internet deklaracje. Jak poinformował resort finansów, podatnicy wysłali już 5 mln 197 tys. 461 e-deklaracji.

więcej >>

Parlament Europejski wzywa do zmian w podatkach

Zmiany proponowane przez Parlament Europejskie to m.in. określenie minimalnej stawki CIT we wszystkich krajach UE, umożliwienie stosowania niższej stawki VAT na e-booki i e-gazety czy uproszczenie składania deklaracji VAT.

więcej >>

Podwyżka akcyzy na napoje spirytusowe źle oceniana przez ekspertów

Podwyżka podatku akcyzowego na wyroby spirytusowe w 2014 r. miała przynieść dodatkowe wpływy do budżetu, ale tak się nie stało, a zamiast tego spowodowała spadek produkcji i problemy najmniejszych producentów. Do takich wniosków doszli eksperci Krajowej Izby Gospodarczej.

więcej >>

Składanie PIT źle wpływa na samopoczucie Polaków

Tak wynika z badań przeprowadzonych przez Centrum im. Adama Smitha. Wyniki badania pod nazwą "Polacy o podatkach 2014" wskazują, że 71 proc. Polaków nie lubi składać deklaracji PIT.

więcej >>

Apel Polski o niższy VAT na książki i e-booki

W czwartek, 19 marca cztery kraje europejskie, w tym Polska, zaapelowały do Komisji Europejskiej o bezzwłoczne działania w celu przyjęcia obniżonych stawek VAT na książki, w tym na e-booki. Prócz Polski pod apelem podpisali się przedstawiciele Francji, Niemiec i Włoch. więcej >>

Do celów podatkowych można przechowywać skany dokumentów papierowych

Tak wynika z interpretacji izby skarbowej. Papierowe faktury można przechowywać w wersji elektronicznej. To wygodne rozwiązanie powala obniżać koszty związane z przechowywaniem i archiwizacją dokumentów. więcej >>

Komisja kodyfikacyjna chce zamieszczenia klauzuli ws. unikania opodatkowania

W zeszłym tygodniu premier Ewa Kopacz, minister finansów Mateusz Szczurek i przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego prof. Leonard Etel przedstawili przygotowane przez tę komisję kierunkowe założenia do nowej Ordynacji podatkowej. Zakładają one m.in. wprowadzenie w przyszłej Ordynacji podatkowej klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania. więcej >>

Od 1 kwietnia 2015 roku zacznie obowiązywać nowa wysokość składki wypadkowej

18 marca bieżącego roku Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wydało rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz.U. 2015 poz. 379). Rozporządzenie określa nowe kategorie ryzyka i odpowiadające im stopy procentowe składki. Nowa stopa procentowa składki wypadkowej zacznie obowiązywać już od kwietnia 2015 roku.

więcej >>

Z wstępnie wypełnionego PIT 37 skorzystało już ponad 8000 osób

Ministerstwo Finansów poinformowało na Twitterze, że z wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego PIT 37 w ramach rozliczania PIT za 2014 rok skorzystało już 8210 osób. Jak widać nie brakuje chętnych na skorzystanie z usługi PFR.

więcej >>

Chcesz zaskarżyć interpretację podatkową? – potrzebujesz doradcy podatkowego

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami dotyczącymi zasad odwoływania się od wydanych przez organy skarbowe interpretacji prawa podatkowego, w postępowaniu odwoławczym będzie musiał  brać udział profesjonalny zastępca procesowy – doradca podatkowy, radca prawny bądź adwokat.

więcej >>

Czy kilka złotych z tytułu podatku za PIT-37 trzeba płacić?

Co zrobić, jeśli po sporządzeniu PIT-37 za 2014 r. wyszło nam do zapłaty 1 zł podatku dochodowego. Czy tak niską kwotę trzeba zapłacić urzędowi skarbowemu? Co się stanie, jeśli nie zapłacimy?

więcej >>

Interpretacje przepisów odnośnie podatków maja być rozstrzygane na korzyść podatników

Ministerstwo Finansów opracowało kolejne uproszczenia dla podatników. Chodzi o wprowadzenie zasady rozstrzygania wątpliwości co do interpretacji przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika oraz likwidacji obowiązku uzasadniania przyczyn korekty deklaracji.

więcej >>

McDonald\'s oskarżony o oszustwa finansowe w Europie

Czy znana sieć McDonald’s oszukiwała fiskusa w Europie? Tak twierdzą trzy europejskie federacje związkowe, które oskarżają McDonald\'s o nadużycia finansowe. Chodzi o miliard euro, które udało się McDonald\'sowi wyprowadzić przez Szwajcarię do banku w Luksemburgu.

więcej >>

Od 1 marca 2015 r. kasy fiskalne niezbędne m.in. u mechaników i fryzjerów

Od 1 marca 2015 r. obowiązują przepisy, które wymagają posiadania kasy fiskalnej m.in. w biurach rachunkowych, u prawników, mechaników samochodowych czy fryzjerów.

więcej >>

Aby wysłać PIT-11 przez internet, trzeba spełnić ważne warunki

Ustawa o PIT mówi jedynie o terminie przesyłania i jednakowym oraz o ściśle określonym wzorze informacji PIT-11. Dopuszcza doręczanie informacji PIT-11 zarówno pocztą, jak i wysyłkę elektroniczną. Ale, aby przesłać PIT drogą mailową trzeba spełnić trzy ważne warunki.

więcej >>

Czy Ministerstwo Finansów zlikwiduje ulgę na nowe technologie?

O takim zamyśle poinformował w zeszłym tygodniu wiceminister finansów Jarosław Neneman. Resort chce zlikwidować ulgę na nowe technologie, a w jej miej miejsce wprowadzić bardziej efektywne rozwiązanie.

więcej >>

Fiskus chce pomóc „frankowiczom”

Z pomysłem jednorazowej konwersji kredytów hipotecznych we frankach na kredyty w złotych wyszło Ministerstwo Finansów. Pomoc miałaby polegać na nieopodatkowaniu dochodu wynikającego z przewalutowania kredytu.

więcej >>

Nowelizacja ustawy o VAT – kolejne zmiany

Na początku lutego odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o VAT oraz Prawa zamówień publicznych. Drugie czytanie miało miejsce w zeszłym tygodniu. Do projektu doszły także przepisy zaproponowane przez komisję finansów publicznych. więcej >>

Pamiętajmy o złożeniu PIT-ów – mamy czas do 2 marca

Ponieważ ostatni dzień lutego przypada w tym roku w sobotę, zatem nie ostatniego dnia lutego, ale 2 marca upływa termin składania przez płatników podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podmioty niepełniące funkcji płatnika informacji PIT-8C, PIT 11, PIT-R, IFT-1R oraz rocznego obliczenia podatku PIT-40 za 2014 r. Dokumenty te należy wysłać podatnikowi oraz właściwemu urzędowi skarbowemu.

więcej >>

Posłowie zajmą się projektem ograniczającym nadużycia w płaceniu podatku VAT

Projekt ustawy dot. odwróconego podatku ma na celu uskutecznienie walki instytucji rządowych  z oszustwami podatkowymi polegającymi na uchylaniu się od zapłaty podatku VAT lub jego wyłudzaniu. więcej >>

Rada ds. Gospodarczych i Finansowych ECOFIN odnośnie opodatkowania spółek i prania pieniędzy

ECOFIN wprowadziła nowe regulacje w dyrektywie dot. opodatkowania spółek dominujących i zależnych w zakresie ogólnej klauzuli służącej zapobieganiu i unikaniu opodatkowania. więcej >>

Sejm odrzucił projekt wyższej kwoty wolnej od podatku

Projektu noweli ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opracowała partia Twój Ruch. Za odrzuceniem projektu było 232 posłów, przeciwko 200, a 3 wstrzymało się od głosu. Za odrzuceniem projektu głosowały kluby PO i PSL.

więcej >>

W ubiegłym roku najwięcej szkoleń dla Podatników przeprowadziły małopolskie urzędy skarbowe

W 2014 r. urzędy skarbowe w Małopolsce przeprowadziły rekordową liczbę bezpłatnych szkoleń dla Podatników – ich liczba wyniosła aż 259. więcej >>

Do końca stycznia należy złożyć deklaracje na podatek od nieruchomości

Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych oraz jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe zobowiązane są do złożenia deklaracji na podatek od nieruchomości do dnia 31 stycznia roku. więcej >>

Jeśli rozliczasz się w formie papierowej, masz czas tylko do 2 lutego

Od 1 stycznia 2015 r. płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych są generalnie w obowiązku złożyć swoje deklaracje podatkowe w formie elektronicznej. Generalnie, gdyż niektórzy płatnicy mogą rozliczać się w sposób tradycyjny, czyli w formie papierowej. Ale muszą się spieszyć, gdyż mają czas do 2 lutego. więcej >>

Prezydent podpisał budżet na rok 2015

23 stycznia 2014 r. prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę budżetową na rok 2015. Minister finansów Mateusz Szczurek określił tegoroczny budżet jako racjonalny i oszczędny, który pozwoli Polsce wyjść z procedury nadmiernego deficytu. Ma to być jednak także budżet, który umożliwi dalszy rozwój naszego kraju.

więcej >>

Szybszy zwrot podatku PIT za 2014 rok dla rodzin wielodzietnych

Rodziny wielodzietne, które w swojej deklaracji PIT odliczą ulgę prorodzinną z tytułu posiadania trójki bądź większej ilości dzieci uzyskają zwrot podatku PIT w terminie 30 dni od złożenia zeznania, a nie 90 dni, jak ma to miejsce w przypadku pozostałych podatników.

więcej >>

Zmiany w kwestii przystąpienia do systemu MOSS podatników zwolnionych z VAT

Przystąpienie do systemu Małego punktu kompleksowej obsługi (MOSS) podatników, których sprzedaż zwolniona jest od podatku od towarów i usług z uwagi na nieprzekroczenie limitu obrotu 150 tys. zł w skali roku była analizowana w ostatnim czasie na posiedzeniach Komisji Europejskiej. Podejście państw członkowskich w tym zakresie nie jest jednolite. więcej >>

MF chce, aby izby skarbowe specjalizowały się w interpretacjach podatkowych

Obecnie prawo do interpretowania przepisów podatkowych ma Minister Finansów. W jego imieniu interpretacje podatkowe są opracowywane przez izby skarbowe. Teraz resort chce, aby izby skarbowe, mające prawo do wydawania interpretacji podatkowych, specjalizowały się w wykładniach dotyczących poszczególnych podatków.

więcej >>

Na czym polegają nowe zasady przyznawania ulg podatkowych na dzieci?

Od 1 stycznia br. weszły w życie przepisy rozszerzające zasady przyznawania ulg podatkowych na dzieci. Szacuje się, że zmiany będą dotyczyć ponad miliona polskich rodzin, w których wychowuje się około dwóch milionów dzieci. więcej >>

Nowe zasady rozliczania VAT od usług elektronicznych

1 stycznia 2015 roku weszły w życie nowe przepisy, dotyczące rozliczania podatku VAT od usług elektronicznych, nadawczych i telekomunikacyjnych odbiorcom prywatnym na terenie państw należących do Unii Europejskiej.
więcej >>

Od stycznia obowiązuje tzw. opłata paliwowa

Od 1 stycznia 2015 roku rząd wprowadził nowy „podatek paliwowy”, tj. opłatę zapasową. Może ona spowodować wzrost cen paliw od 4 do 6 groszy na litrze. więcej >>

1.1. Potwierdzenie zapłaty akcyzy również online

Od 9 grudnia br. z portalu systemów Służby Celnej można uzyskać elektroniczne potwierdzenie zapłaty akcyzy od samochodu osobowego nabytego wewnątrzwspólnotowo. Dokument taki, po wydrukowaniu, stanowić będzie podstawę do rejestracji pojazdu zgodnie z przepisami o ruchu drogowym bez konieczności wizyty w urzędzie celnym. więcej >>

1.2. Ważne zmiany dla płatników PIT

Od 1 stycznia 2015 r. wchodzą w życie nowe przepisy mające zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2014 r. Płatnicy i inne podmioty, które mają obowiązek sporządzania i przekazywania informacji o dochodach osób fizycznych będą przesyłać deklaracje, informacje i roczne obliczenia podatku za osoby fizyczne np. za pracowników w nowy sposób. Formularze te powinny być przesyłane do urzędów skarbowych w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem elektronicznym. W dniu 10 grudnia Ministerstwo Finansów rozpoczęło kampanię informacyjną na ten temat. więcej >>

1.3. Działalność gospodarczą będzie można rozpocząć szybciej

Znaczne skrócenie czasu oczekiwania na rozpoczęcie działalności gospodarczej i uproszczenie reguł działania „jednego okienka" to najważniejsze zmiany ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) i niektórych innych ustaw, które weszły w życie 1 grudnia 2014 r. Dzięki nowelizacji podmiot podlegający wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) będzie mógł faktycznie podjąć działalność, np. gospodarczą, niezwłocznie po dokonaniu wpisu w KRS. więcej >>

1.4. Umowa o unikaniu podówjnego opodatkowania z Belgią

W dniu 12 grudnia br. prezydent podpisał ustawę z dnia 23 października 2014 r. o ratyfikacji Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Belgii zmieniającego Konwencję między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Belgii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania oraz zapobiegania oszustwom podatkowym i uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (podpisaną w Warszawie dnia 20 sierpnia 2001 r., podpisanego w Luksemburgu dnia 14 kwietnia 2014 r.). więcej >>

1.1. Od 2015 r. nowe wzory formularzy PIT

Od 1 stycznia 2015 r. zaczną obowiązywać nowe wzory formularzy, m.in. PIT-11, PIT-8C i PIT-R (przykładowo wzór informacji PIT-11 służącej do rozliczenia dochodów za 2014 r. stanowi załącznik nr 13 do rozporządzenia). W Dzienniku Ustaw pod pozycją 1634 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. więcej >>

1.2. Decyzja ws. przyznania dodatku energetycznego nadal bez opłaty skarbowej

Do 31 grudnia 2014 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie zaniechania poboru opłaty skarbowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 224). Na podstawie obowiązującego jeszcze do 31 grudnia 2014 r. zaniechano poboru opłaty skarbowej od decyzji w sprawie przyznania dodatku energetycznego, wydawanej na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej, o którym mowa w ustawie - Prawo energetyczne. więcej >>

1.3. Stawki karty podatkowej w 2015 r.

W przyszłym roku stawki karty podatkowej wzrosną o 0,2 proc. względem stawek obowiązujących obecnie. Stawki na 2015 r. wynikają z obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie stawek karty podatkowej, kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2015 r. (M. P. z 2014 r., poz. 1119). więcej >>

1.4. Nowe przepisy unijne dot. ujawniania informacji niefinansowych

W Dzienniku Urzędowym UE 15 listopada 2014 r. opublikowano dyrektywę 2014/95/UE zmieniającą dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże spółki oraz grupy. więcej >>

1.1. Konsultacje zmian przepisów ws. zwalczania oszustw podatkowych

Minister Finansów przekazał do ponownych konsultacji projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych (UD 186), który wprowadza nowe instrumenty służące walce z oszustwami podatkowymi. Uwagi do projektu można zgłaszać do 21 listopada 2014 r. więcej >>

1.2. Odsetki ustawowe obniżone do 8 proc.

Stawka odsetek ustawowych zostanie obniżona do poziomu 8 proc. w stosunku rocznym. Oznacza to, że będzie wynosić tyle samo co stawka odsetek od zaległości podatkowych. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych skierowano w dniu 13 listopada 2014 r. do konsultacji publicznych, opiniowania i uzgodnień międzyresortowych. więcej >>

1.3. Nowe zasady składania wybranych PIT-ów do urzędów skarbowych

W dniu 1 stycznia 2015 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 26 września 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1563). Będzie ona miała zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2014 r. Celem wprowadzanych zmian jest m.in. udostępnienie usługi wstępnie wypełnionych zeznań podatkowych, zmniejszenie liczby błędów popełnianych przez podatników oraz usprawnienie automatycznej wymiany informacji podatkowych to kluczowe elementy budowy elektronicznej administracji podatkowej. więcej >>

1.1. Rozporządzenie ws. zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących podpisane

Minister Finansów podpisał 4 listopada br. rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, które określa zakres zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących na lata 2015-2016. Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. więcej >>

1.2. Ustawa podpisana. Fiskus wypełni zeznanie podatkowe

Od przyszłego roku fiskus będzie mógł wstępnie wypełniać deklaracje PIT za podatników. Nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych i zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, która to umożliwia, podpisał w dniu 10 listopada br. prezydent. Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2015 r. Przepisy stawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu nadanym nowelizacją znajdą zastosowanie do dochodów uzyskanych (strat poniesionych) począwszy od dnia 1 stycznia 2014 r. więcej >>

1.3. Zmiany dotyczące skali podatkowej po pierwszym czytaniu

Czy skala podatkowa zostanie zmieniona? Podczas 79. posiedzenia Sejm przeprowadził pierwsze czytanie poselskiego projektu nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W projekcie przewidziano zastąpienie obecnej dwustopniowej skali podatkowej PIT (18 proc. i 32 proc.) skalą czterostopniową (15 proc., 18 proc., 32 proc. i 50 proc.). PO chce odrzucenia projektu, PiS i TR są za dalszymi pracami. Wniosek o odrzucenie projektu zostanie poddany pod głosowanie na kolejnym posiedzeniu. więcej >>

1.4. Opodatkowanie spółek dominujących i zależnych

O zmianach dyrektywy w sprawie opodatkowania spółek dominujących i zależnych w zakresie wprowadzenia ogólnej klauzuli służącej zapobieganiu unikaniu opodatkowania dyskutowano podczas posiedzenia Rady ECOFIN w dniu 7 listopada br. w Brukseli. Tematem posiedzenia były również rozliczenia należne wpłat do budżetu UE z tytułu VAT i stawki pobieranej od dochodu narodowego brutto (DNB) za lata 1995–2013 oraz negocjacje w sprawie zmian budżetu UE na rok 2014 i projektu budżetu UE na rok 2015. więcej >>

1.1. Zmiany dotyczące kas fiskalnych od 2015 r.

W przyszłym roku m.in. wszyscy lekarze i fryzjerzy będą musieli zainstalować kasy fiskalne - wynika z projektu rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencji na kasach rejestrujących.
więcej >>

1.2. Umowa ws. automatycznej wymiany informacji finansowych

W dniu 29 października br. w Berlinie przy okazji corocznego spotkania Global Forum on Transparency and Exchange of Tax Information podpisano porozumienie Competent Authority Agreement (CAA). Jego celem jest wymiana informacji podatkowych oraz wprowadzenie skutecznych narzędzi przeciwdziałających transgranicznym oszustwom podatkowym i unikaniu opodatkowania na poziomie europejskim. więcej >>

1.3. Ulga na dzieci w Senacie

Na najbliższym posiedzeniu w dniach 5-6 listopada br. Senat zajmie się projektem rządowym ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Był to projekt rządowy. Ustawa dotyczy tzw. ulgi na dzieci, czyli możliwości odliczenia od podatku określonej przepisami kwoty na każde wychowywane przez podatnika małoletnie dziecko. więcej >>

1.4. Podpisywanie dokumentów przesyłanych w formie elektronicznej - konsultacje rozporządzenia

Od 1 stycznia 2015 r. więcej deklaracji składanych przez osoby fizyczne będzie mogła być podpisywana podpisem elektronicznym, tj. nieweryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Konfederacja Lewiatan w ramach konsultacji projektu rozporządzenia Ministerstwa Finansów w tej sprawie przyjmuje do 10 listopada br. uwagi na jego temat. więcej >>

1.1. Wyższa ulga na dzieci

Podatnicy, którzy zarabiają zbyt mało i płacą zbyt niskie podatki, by wykorzystać całą ulgę w podatku PIT na dzieci, dostaną pozostałą kwotę z budżetu państwa. Ulga na trzecie i każde kolejne dziecko będzie wyższa o 20 proc. Ulga na trzecie dziecko wzrośnie z 1.668,12 zł do 2.000,04 zł rocznie, natomiast na każde kolejne dziecko roczna kwota odliczenia wzrośnie z 2.224,08 zł do 2.700 zł. W dniu 23 października br. Sejm przyjął nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. więcej >>

1.2. Nowe wzory zgłoszeń NIP

Wzory formularzy zgłoszeń NIP-2, NIP-7 oraz ZAP-3 zostaną zmodyfikowane i dostosowane m.in. do zmian w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym. Ministerstwo Finansów wprowadzi też wzór całkiem nowego zgłoszenia (NIP-8). W dniu 1 grudnia 2014 r. wejdzie w życie nowe rozporządzenie dotyczące wzorów formularzy zgłoszeń NIP. więcej >>

1.3. Polsko-belgijska konwencja podatkowa

Sejm wyraził ustawową zgodę na ratyfikację przez prezydenta protokołu zmieniającego polsko-belgijską konwencję podatkową z 2001 r. w sprawie unikania podwójnego opodatkowania oraz zapobiegania oszustwom podatkowym i uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku. więcej >>

1.4. Składki ZUS od umów zlecenia

Od umów zlecenia i dochodów członków rad nadzorczych będą odprowadzane składki emerytalne i rentowe. Sejm przyjął nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Teraz zajmie się nią Senat. więcej >>

1.5. Janosikowe w 2015 r.

W dniu 23 października br. posłowie uchwalili zmiany w ustawie o dochodach jednostek samorządu. Nowelizacja wprowadza nowe zasady obliczania wysokości i podziału środków przekazywanych przez bogatsze województwa na rzecz uboższych (tzw. janosikowego) w 2015 r. Ustawą zajmie się teraz Senat. więcej >>

1.1. Opłata skarbowa w sprawach dot. udzielenia pełnomocnictwa

Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym powoduje obowiązek zapłaty opłaty skarbowej. W dniu 13 października br. Minister Finansów wydał interpretację ogólną w tej sprawie. więcej >>

1.2. Czwarta ustawa deregulacyjna: zmiany z zakresu ubezpieczeń społecznych, prawa pracy i prawa podatkowego

Sejm zajmie się tzw. czwartą ustawą deregulacyjną. Ustawa może zostać uchwalona jeszcze w październiku i wejść w życie od 2015 r. Ustawa ma na celu usunięcie utrudnień w prowadzeniu działalności gospodarczej. W projekcie wprowadzono m.in. jednoznaczną zasadę określania wartości pieniężnej nieodpłatnego świadczenia z tytułu wykorzystania samochodu służbowego do celów prywatnych. więcej >>

1.3. Powołanie komisji ds. ordynacji podatkowej

Powołanie Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego powinno nastąpić jak najszybciej po przyjęciu przez rząd rozporządzenia ws. tej komisji (zaplanowano to na 21 października br.) i jego wejściu w życie – poinformowało biuro prasowe resortu finansów. więcej >>

1.4. Stawki podatku od środków transportowych w 2015 r.

W dniu 10 października 2014 r. Minister Finansów podpisał obwieszczenie w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2015 r. więcej >>

1.5. Sejmowa podkomisja przyjęła projekt zmian w janosikowym

Członkowie sejmowej podkomisji nadzwyczajnej wprowadzili poprawki do rządowego projektu zmian w janosikowym. Zmiany mają obowiązywać tylko w 2015 r. i przewidują m.in. zwiększenie dotacji budżetowej dla samorządowców.
więcej >>

1.1. Niższe odsetki od zaległości podatkowych

Na posiedzeniu w dniach 7–8 października br. Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe z o 0,5 pkt. proc. Od 9 października br. stopa kredytu lombardowego wynosi więc 3 proc. w skali rocznej. Zgodnie z art. 56 Ordynacji podatkowej stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych od 9 października 2014 r. wynosi 8 proc. w skali rocznej, natomiast obniżona stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych – 6 proc. (75 proc. ww. stawki odsetek). więcej >>

1.2. Posłowie za zmianą daty obowiązywania ustawy o rajach podatkowych

W dniu 9 października posłowie wszystkich klubów opowiedzieli się za zmianą terminu wejścia w życie ustawy uniemożliwiającej firmom wyprowadzanie zysków do rajów podatkowych. Opozycja zażądała jednak wyjaśnienia kwestii zbyt późnej publikacji tej ustawy. więcej >>

1.3. Łatwiej o kredyt podatkowy i wakacje ubezpieczeniowe

Podczas posiedzenia w dniu 14 października br. rząd przedstawi swoją opinię na temat przygotowanego przez posłów PO projektu, przewidującego wprowadzenie "kredytu podatkowego" i "wakacji ubezpieczeniowych" dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą. więcej >>

1.4. Wymiana informacji gospodarczych

Ministerstwo Gospodarki przygotowało projekt założeń nowelizacji ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych, regulujący m.in. funkcjonowanie Biur Informacji Gospodarczych (tzw. BIG-ów), zostanie skierowany pod obrady Stałego Komitetu Rady Ministrów jeszcze w październiku 2014 r. więcej >>

1.5. Opublikowano umowy podatkowe z Baliwatem Guernsey

Opublikowano dwie umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, zawarte pomiędzy Polską z Baliwatem Guernsey: umowę w sprawie unikania podwójnego opodatkowania niektórych kategorii dochodów osób fizycznych, podpisaną w Londynie 8 października 2013 r. (Dz. U. poz. 1341) oraz umowę w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w odniesieniu do przedsiębiorstw eksploatujących statki morskie lub statki powietrzne w transporcie międzynarodowym, podpisana 8 października 2013 r. w Londynie (Dz. U. poz. 1339). więcej >>

1.1. MF: ws. ustawy wprowadzającej przepisy o zagranicznych spółkach kontrolowanych (CFC)

W poniedziałek klub PO złożył w Sejmie poselski projekt zmieniający vacatio legis ustawy, która ma ukrócić wyprowadzanie przez firmy zysków za granicę. Chodzi o to, by przepisy mogły wejść w życie od 1 stycznia 2015 r. więcej >>

1.2. Zmiany w ustawie o rachunkowości

W ustawie o rachunkowości znajdą się przepisy ułatwiające małym podmiotom prowadzenie sprawozdawczości finansowej. Polskie prawo ma zostać dostosowane do unijnej dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek. Zmiany wynikają z projektu ustawy (z dnia 30 września 2014 r.) o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw. Wejdą w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. więcej >>

1.3. Bez opłat uzdrowiskowych także w szpitalach uzdrowiskowych

Osoby przebywające w szpitalach uzdrowiskowych, niezależnie od celu pobytu i rodzaju pobieranych przez te osoby świadczeń, nie będą musiały płacić opłaty uzdrowiskowej. Zmiany wynikają z interpretacji ogólnej w sprawie stosowania art. 17 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849). więcej >>

1.1. Wstępne wypełnianie zeznań podatkowych

Dane – potrzebne do uruchomienia w 2015 r. usługi PFR (ang. pre-filled tax return), czyli wstępnie wypełnianych zeznań podatkowych – mają być gromadzone automatycznie. Chodzi o zapowiadane wprowadzenie zasady wypełniania PIT przez administrację w imieniu podatnika. Sejm przyjął nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw.
więcej >>

1.2. Uniwersalna Bramka Dokumentów

Ministerstwo Finansów zachęca do testowania Uniwersalnej Bramki Dokumentów (UBD) przeznaczonej do przesyłania informacji PIT-11, PIT-8C, PIT-R i deklaracji PIT-40 w postaci dokumentów wielopozycyjnych. więcej >>

1.3. Rząd zajmie się ulgą podatkową na dzieci

Dziś rząd zajmie się projektem podwyższającym o 20 proc. ulgę podatkową na trzecie i kolejne dziecko. Projekt zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych przygotowało Ministerstwo Finansów. Celem zmian jest dodatkowe wsparcie podatników o niskich dochodach mających na utrzymaniu dzieci. Zaproponowano wprowadzenie nowego rozwiązania, które umożliwi wykorzystanie ulgi na dzieci w pełnej wysokości. Przewidziano również zwiększenie o 20 proc. kwoty ulgi na dzieci dla podatników wychowujących troje i więcej dzieci. Zmiany mają obowiązywać już w rozliczeniu dokonywanym za 2014 r. więcej >>

1.4. W 2015 r. wzrosną składki ZUS

Od 1 stycznia 2015 r. wzrośnie wysokość składek na ubezpieczenie społeczne dla przedsiębiorców. Zmiany wynikają ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę – w przypadku nowych przedsiębiorców korzystających z ulgi w ich opłacaniu oraz wyższego prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia stanowiącego podstawę wyliczenia składek – dla przedsiębiorców działających na rynku od dłuższego czasu. Minimalne wynagrodzenie za pracę zostało już ogłoszone w Dzienniku Ustaw (poz. 1220) i wyniesie w przyszłym roku 1750 zł. Z założeń do przyszłorocznego budżetu wynika natomiast, że przeciętne prognozowane wynagrodzenie w 2015 r. wyniesie 3966 zł (w 2014 r. 3746 zł). więcej >>

1.1. Telefony komórkowe na liście towarów objętych odwróconym VAT-em

Resort finansów planuje rozszerzenie listy towarów objętych odwróconym VAT-em m.in. o telefony komórkowe. Zmiana ma ograniczyć oszustwa i nadużycia w VAT związane zwłaszcza z obrotem niektórymi towarami. Projekt skierowano do konsultacji społecznych. więcej >>

1.2. Nie wszyscy podatnicy muszą składać zgłoszenie rejestracyjne

Resort finansów opublikował projekt rozporządzenia z dnia 5 września 2014 r. w sprawie określenia podatników niemających obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego. więcej >>

1.3. Unikanie opodatkowania poprzez transfer zysków do tzw. rajów podatkowych

W dniu 17 września br. Prezydent podpisał nowelizację ustaw o podatku dochodowym od osób prawnych, o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja ma na celu uszczelnienie systemu podatkowego, zwalczanie szkodliwej konkurencji ze strony rajów podatkowych oraz przeciwdziałanie odraczaniu lub unikaniu opodatkowania przy wykorzystaniu mechanizmu przesuwania dochodów do spółek zależnych zlokalizowanych w krajach o preferencyjnych systemach podatkowych. więcej >>

1.4. Kiedy fiskus wstępnie wypełni za podatników deklaracje PIT?

Czy od przyszłego roku fiskus wstępnie wypełni za podatników deklaracje PIT? Na najbliższym posiedzeniu Sejmu odbędzie się drugie czytanie projektu nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który przewiduje zmiany w tym zakresie. więcej >>

1.1. Zmiany dotyczące janosikowe

Zmiany dotyczące janosikowego, aby spełniły wymogi konstytucyjne, muszą wejść w życie do 15 października. Czy uda się dokończyć prace nad projektami – rządowym i poselskim – zmian w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w terminie? więcej >>

1.2. Utworzona zostanie Komisja Kodyfikacyjna Ogólnego Prawa Podatkowego

Ministerstwo Finansów skierowało do uzgodnień zewnętrznych projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego. więcej >>

1.3. VAT w sprawie usług cyfrowych

Od dnia 1 stycznia 2015 r. zaczną obowiązywać w państwach UE nowe przepisy w zakresie miejsca świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych na rzecz ostatecznych konsumentów (niepodatników) zlokalizowanych w UE. W związku z tym 9 września br. odbyła się konferencja VAT – Miejsce świadczenia usług / Mały punkt kompleksowej obsługi (Mini One Stop Shop, MOSS), organizowana we współpracy Ministerstwa Finansów z Komisją Europejską. więcej >>

1.4. Oskładkowanie umów zleceń od 2016 r.

Rząd proponował, aby projekt zmian dotyczący oskładkowania umów zleceń uzgodniony w Komisji Trójstronnej wszedł w życie po 3 miesiącach od ogłoszenia. Nie zgadza się z tym sejmowa podkomisja stała ds. prawa pracy. Jej zdaniem oskładkowanie zleceń powinno obowiązywać od 1 stycznia 2016 r. więcej >>

1.1. Zmiany w administracji podatkowej i Służbie Celnej

W dniu 2 września br. rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o Służbie Celnej oraz ustawy o urzędach i izbach skarbowych. Zmiany mają na celu usprawnienie i poprawę funkcjonowania służby celnej i administracji podatkowej, lepszą jakość oferowanych usług oraz korzyści dla przedsiębiorców i obywateli mających kontakt z tymi urzędami. więcej >>

1.2. Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych

Komisja Finansów Publicznych zajmowała się projektami zmian ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zmiany mają usprawnić procesy wymiany informacji między administracją podatkową a płatnikami podatku dochodowego. Odszkodowania lub zadośćuczynienia będą wolne od podatku.
więcej >>

1.3. MG: Kolejne ułatwienia dla przedsiębiorców

Ministerstwo Gospodarki pracuje nad kolejnymi zmianami, które mają ułatwić życie przedsiębiorcom. W wykazie prac rządu zaplanowano pracę nad projektem założeń nowego Prawa działalności gospodarczej, ustawy o uproszczeniu procedur administracyjnych i noweli Kodeksu pracy. więcej >>

1.4. Projekt ws. ulg w PIT w uzgodnieniach międzyresortowych

Resort finansów przekazał do uzgodnień międzyresortowych projekt zmian w PIT. Ulgi na dzieci mają być wyższe. Nawet osoby mniej zarabiające będą mogły wykorzystać pełną kwotę ulgi. więcej >>

1.1. Ograniczenie biurokracji związanej z poborem akcyzy

Ministerstwo finansów planuje ograniczyć biurokrację związaną z poborem akcyzy. Przy okazji jednak akcyzą zostaną objęte papierosy nabijane w automatach. MF planuje, że zmiany powinny wejść w życie 30 czerwca 2015 r. więcej >>

1.2. Ratyfikacja umowy z Wyspami Dziewiczymi

W dniu 29 sierpnia br. weszła w życie ustawa wyrażająca zgodę na ratyfikację Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Brytyjskich Wysp Dziewiczych o wymianie informacji w sprawach podatkowych oraz Protokołu i Wspólnej Deklaracji Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Rządu Brytyjskich Wysp Dziewiczych, podpisanych w Londynie 28 listopada 2013 r. więcej >>

1.3. Zmiany w podatkach

Sejm podczas ostatniego posiedzenia uchwalił ostateczny kształt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy przewidują m.in. opodatkowanie dochodów zagranicznych spółek kontrolowanych (tzw. CFC, z ang. Controlled Foreign Corporation), czyli zarejestrowanych za granicą tzw. spółek-córek. Teraz nowelizacja zostanie przekazana prezydentowi do podpisu. więcej >>

1.4. Vacatio legis na oskładkowanie umów zleceń

Konfederacja Lewiatan podała, że okres vacatio legis dla ozusowania śmieciówek może być niekonstytucyjny. Nad projektem zmian w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych będzie debatowała sejmowa podkomisja do spraw rynku pracy. więcej >>

1.1. Wyższa kwota wolna od podatku zamiast waloryzacji emerytur

Czy zamiast kwotowej waloryzacji emerytur wprowadzona zostanie wyższa kwota wolna od podatku dochodowego? W wywiadzie dla "Dziennika Gazety Prawnej" takie plany zapowiedział wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński. więcej >>

1.2. MF zapowiada własny rejestr dłużników

Ministerstwo Finansów planuje stworzenie własnego rejestru dłużników. Trafią do niego osoby zalegające z należnościami administracyjnymi, przede wszystkim z podatkami i opłatami celnymi. W rejestrze znajdą się przedsiębiorcy, których zaległości sięgają 500 zł i osoby fizyczne z zaległymi należnościami już na poziomie 200 zł. więcej >>

1.3. Nowy portal podatkowy MF

Ministerstwo Finansów uruchomiło w dniu 18 sierpnia br. nowy Portal Podatkowy. Pod jednym adresem www.portalpodatkowy.mf.gov.pl można znaleźć niezbędne informacje dotyczące podatków. Portal docelowo będzie składał się z dwóch elementów: części ogólnodostępnej i dostępnej po zalogowaniu. Jak poinformowało Ministerstwo w komunikacie, to pierwszy etap wdrażanego nowego systemu teleinformatycznego administracji podatkowej, wspierającego podatników w prawidłowym wypełnianiu obowiązków podatkowych. więcej >>

1.4. Zmiany w przepisach dotyczących kas fiskalnych

Obowiązek stosowania kas fiskalnych obejmie również m.in. prawników, lekarzy i dentystów.  Nad Ministerstwo Finansów pracuje nad zmianą rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. więcej >>

1.5. Już obowiązuje tzw. druga ustawa deregulacyjna

W dniu 10 sierpnia 2014 r. weszła w życie ustawa o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych, tzw. druga ustawa deregulacyjna, wprowadzająca zmniejszenie lub likwidację ograniczeń w dostępie do 91 profesji: 82 technicznych i 9 finansowych więcej >>

1.6. Podatki i opłaty lokalne w 2015 r.

W dniu 7 sierpnia 2014 r. Minister Finansów podpisał obwieszczenie w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015 r. Maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych zostały zwaloryzowane zgodnie ze wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2014 r. w stosunku do pierwszego półrocza 2013 r., który wyniósł 100,4 (wzrost cen o 0,4 proc.). więcej >>

1.1. Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich

W Ordynacji podatkowej znajdą się dodatkowe przepisy dotyczące odpowiedzialności podatkowej osób trzecich. Z przygotowanego przez resort finansów projektu tzw. dużej nowelizacji Ordynacji (projekt ustawy z dnia 9 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw) wynika, że zmiany będą mieć charakter głównie doprecyzowujący i wejdą w życie najprawdopodobniej z początkiem 2015 r. więcej >>

1.2. Zmiany dotyczące dokumentowania czynności audytowych

Będą zmiany w przepisach dotyczących sposobu dokumentowania czynności audytowych oraz wzorów dokumentów stosowanych w postępowaniu audytowym. Regulacje zostaną dostosowane do nowych zaleceń Komisji Europejskiej wydanych dla organów celnych krajów członkowskich Unii Europejskiej.
więcej >>

1.3. Wynagrodzenie minimalne w 2015 r.

Z rządowego projektu rozporządzenia ws. minimalnej płacy w 2015 r. wynika, że z początkiem 2015 r. minimalne wynagrodzenie zostanie podniesione z 1680 do 1750 zł brutto. więcej >>

1.4. Standard płatności bezgotówkowych w euro

Od dnia 1 sierpnia 2014 r. w krajach strefy euro obowiązuje jeden standard płatności bezgotówkowych w euro (SEPA). Wszystkie detaliczne przelewy oraz polecenia zapłaty dokonywane powinny być w tym standardzie. W Polsce większość banków – na podstawie zawartych wzajemnie porozumień – stosuje już standard SEPA. Obowiązkowo będzie to konieczne od 1 listopada 2016 r. więcej >>

1.1. Deklaracje PIT-11, PIT-8C, PIT-R i PIT-40 tylko przez internet

Od 1 stycznia 2015 r. każdy płatnik, który zatrudnia powyżej 5 pracowników, będzie musiał wysyłać formularze deklaracji podatkowych do urzędu skarbowego wyłącznie przez internet. Nowe obowiązki dotyczące składania PIT-11, PIT-8C, PIT-R oraz deklaracji PIT-40 drogą elektroniczną wynikają z projektu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. więcej >>

1.2. Ustawa o podatku węglowodym dopiero od 1 stycznia 2006 r.

Ustawa o specjalnym podatku węglowodorowym wejdzie w życie prawdopodobnie dopiero 1 stycznia 2016 r. (rok później niż planowano). Nowy podatek od wydobywanej ropy i gazu zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2020 r. W dniu 22 lipca. br. Sejm rozpatrzył w drugim czytaniu rządowy projekt ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym, o zmianie ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin oraz o zmianie niektórych innych ustaw. więcej >>

1.3. Wstępne wypełnianie PIT w imieniu podatnika

We wtorek w pierwszym czytaniu posłowie zajmowali się rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, który ma m.in. umożliwić uruchomienie w 2015 r. usługi polegającej na wstępnym wypełnieniu PIT w imieniu podatnika. więcej >>

1.4. Wakacje ubezpieczeniowe i kredyt podatkowy dla przedsiębiorców

"Wakacje ubezpieczeniowe” albo „kredyt podatkowy” w pierwszym okresie po zarejestrowaniu firmy? Na razie trwają prace nad tzw. pakietem startowym. We wtorek w pierwszym czytaniu posłowie zajęli się poselską propozycją nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz innych ustaw. Czy ma szansę wejść w życie? więcej >>

1.5. Zmiany w Ordynacji podatkowej

Będą zmiany w Ordynacji podatkowej. Na razie w pierwszym czytaniu posłowie pracowali nad senackim projektem nowelizacji ustawy – Ordynacja podatkowa. Przedawnienie zobowiązań podatkowych zabezpieczonych hipoteką lub zastawem skarbowym będzie następowało na takich samych zasadach, jak w przypadku pozostałych zobowiązań podatkowych. W drugim czytaniu natomiast zajmowali się projektem przewidującym uproszczenie rozliczeń podatku VAT płaconego od usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych w państwach UE. Na czym dokładnie polegają proponowane zmiany?
więcej >>

1.1. Zmiany w odliczaniu VAT

Z założeń (z dnia 25 czerwca 2014 r.) do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług wynika, że od 1 stycznia 2015 r. obowiązywać zaczną zmienione przepisy dotyczące odliczania podatku naliczonego w odniesieniu do zakupionych towarów i usług, wykorzystywanych do celów mieszanych. więcej >>

1.2. Rejestracja w CRP KEP jest bezpłatna

Rejestracja w Centralnym Rejestrze Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników CRP KEP jest bezpłatna. W związku z informacjami o wysyłaniu pism przez firmy działające na rynku do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w których powoływany jest rejestr prowadzony przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych (Centralny Rejestr Podmiotów – Krajowa Ewidencja Podatników CRP KEP) oraz wskazane jest żądanie uiszczenia opłaty za rejestrację w wysokości 195 zł, Ministerstwo Finansów przypomniało, że nie pobiera opłaty za rejestrację podmiotów w CRP KEP. więcej >>

1.3. XII edycja konkursu Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy

Ogłoszono wyniki XII edycji, organizowanego wspólnie przez Business Centre Club i Ministerstwo Finansów, konkursu „Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy”. W tym roku wyróżniono 63 urzędy, najwięcej (12) z województwa mazowieckiego. więcej >>

1.4. NIP i REGON automatycznie po dokonaniu wpisu do KRS

Sejm przyjął projekt nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z którym numery NIP oraz REGON wydawane będą automatycznie po dokonaniu wpisu do KRS. więcej >>

1.5. Spłata należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji zamówień publicznych.

W dniu 3 lipca br. prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych. Ustawa dostosowuje prawo do wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie spłaty należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji zamówień publicznych. więcej >>

1.1. Nowy portal podatkowy

W dniu 18 sierpnia 2014 r. uruchomiony zostanie nowy portal podatkowy, dzięki któremu będzie można załatwiać sprawy w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC), podatku od spadków i darowizn oraz zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej. Resort finansów informuje, że podatnicy będą mieli możliwość przesyłania deklaracji podatkowych oraz składania podań. Uruchomieniu portalu towarzyszą zmiany w prawie, przygotowane przez Ministerstwo Finansów. więcej >>

1.2. Ruszyła letnia akcja

Paragon z kasy fiskalnej jest jedynym dowodem pozwalającym na ewentualną reklamację towaru lub jego zwrot. W dniu 22 czerwca ruszyła kolejna akcja pt. "Weź paragon". Jak co roku kontrolerzy będą sprawdzać, czy sprzedawcy wydają klientom paragony. więcej >>

1.3. Podatki a praca sezonowa

Lato to czas pracy sezonowej, wykonywanej zarówno przez dorosłych, jak i młodzież. Jak rozliczyć dochody dzieci? Jakie obowiązkach podatkowych związane są z pracą sezonową za granicą? więcej >>

1.4. Łatwiejszy dostęp do zawodów finansowych

W dniu 1 sierpnia wejdzie w życie tzw. trzecia transza deregulacji, która ma ułatwić dostęp m.in. do zawodu księgowego i doradcy podatkowego. więcej >>

1.5. Posłowie poparli projekt opodatkowania dochodów z kontrolowanych spółek zagranicznych

We wtorek posłowie poparli rządowy projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw.. Czy wyprowadzanie przez firmy zysków do rajów podatkowych zostanie ukrócone? W projekcie założono m.in., że dochody zagranicznych spółek córek mają być opodatkowane 19-proc. podatkiem. więcej >>

1.1. Dzień Wolności Podatkowej

Dzień wolności podatkowej przypadł w tym roku w miarę wcześnie – 14 czerwca. Od tej symbolicznej daty statystyczny Polak przestaje pracować na różne daniny publiczne, a zaczyna dla siebie. Dzień wolności podatkowej od 21 lat wyznacza Centrum im. Adama Smitha. W ubiegłym roku było to 22 czerwca. Chociaż tegoroczny dzień wypada kilka dni wcześniej, nie zmienia to tego, że nadal prawie pół roku musimy pracować na potrzeby rządu. więcej >>

1.2. TK: rozprawa w sprawie podatku od ukrytych dochodów w innym terminie?

Trybunał Konstytucyjny nie zajmie się w dniu 8 lipca br. pytaniem prejudycjalnym dotyczącym zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów. Termin ten odwołano. więcej >>

1.3. Wzory pism administracyjnych będą publikowane w formie elektronicznej

Wzory pism wykorzystywanych w procedurach administracyjnych będą publikowane w internecie w formie elektronicznej. Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze standaryzacją niektórych wzorów pism została podpisana przez prezydenta Bronisława Komorowskiego. więcej >>

1.4. Ułatwienia dla przedsiębiorców. Co się zmieni w podatkach?

Projekt ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej zakładający m.in. zmniejszenie obowiązków informacyjnych, uproszczenie regulacji oraz wsparcie inwestycji przedsiębiorców został przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 10 czerwca 2014 r. MG proponuje ponad 40 rozwiązań z zakresu prawa gospodarczego, które mają ułatwić prowadzenie firmy w różnych obszarach. Będą one wsparciem zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw. Zmiany w przepisach dotyczą prawie 30 ustaw i mogą przynieść przedsiębiorcom ok. 900 mln zł oszczędności już w pierwszym pełnym roku obowiązywania ustawy, głównie w wyniku redukcji obowiązków informacyjnych. Są wśród nich i zmiany dotyczące podatków. więcej >>

1.1. Kredyt na innowacje dla przedsiębiorców inwestujących w innowacyjne rozwiązania

Posłowie KP Twój Ruch zamiast obecnie obowiązującej ulgi na nowe technologie proponują wprowadzenie tzw. kredytu na innowacje. W dniu 6 czerwca br. Sejm zajął się w pierwszym czytaniu poselskim projektem nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. więcej >>

1.2. Likwidacja obecnych ograniczeń w odliczeniach podatku VAT od nabycia samochodów

Likwidacja obowiązującego ograniczenia możliwości pełnego odliczenia podatku naliczonego od nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o masie nieprzekraczającej 3,5 t. To propozycja klubu parlamentarnego SLD, który zgłosił projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. W piątek odbyło się jego pierwsze czytanie. więcej >>

1.3. Dziurawy 1 proc.?

Czy pieniądze z 1 proc. mogą trafiać nie tylko do organizacji pożytku publicznego, ale i do innych organizacji i podmiotów - które nie mają statusu OPP?  "Gazeta Wyborcza" alarmuje, ze w ustawie o pożytku publicznym uciekają miliony złotych. więcej >>

1.4. Nowy standard rachunkowości – MSSF 15: Umowy z klientami

W sprawozdaniach finansowych będzie więcej informacji, a przychody spółek mogą ulec zmianie. Niedawno opublikowano nowy standard rachunkowości – MSSF 15 „Umowy z klientami”. Standard MSSF 15 wejdzie w życie w 2017 r. więcej >>

1.5. Niższe opłaty za ogłaszanie w Monitorze wpisów do Krajowego Rejestru Sądowego

W dniu 30 maja 2014 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie wydawania i rozpowszechniania Monitora Sądowego i Gospodarczego. Najważniejszą zmianą jest wysokości opłat za ogłaszanie w Monitorze wpisów do Krajowego Rejestru Sądowego. więcej >>

1.1. Uproszczenia w rachunkowości dla małych firm

Od 2016 r. małe firmy nie będą musiały składać sprawozdań z działalności. Wiceminister finansów Dorota Podedworna-Tarnowska poinformowała PAP, że resort finansów pracuje nad następnym etapem zmian dotyczących uproszczeń w rachunkowości dla firm. Będą one dotyczyć tzw. małych firm. Jest to związane z implementacją nowej dyrektywy UE w sprawie rachunkowości. Termin na jej wdrożenie upływa 20 lipca 2015 r. więcej >>

1.2. Polska powinna pracować nad przestrzeganiem przepisów podatkowych

Komisja Europejska w poniedziałek przekazała rekomendacje gospodarcze dla poszczególnych krajów UE w ramach tzw. semestru europejskiego. Polsce zaleca wzmocnienie strategii budżetowej, aby "zapewnić trwałą korektę nadmiernego deficytu do 2015 r.". Co rekomenduje Komisja Europejska w zakresie podatków? więcej >>

1.3. Prezydent podpisał ustawe dot. drugiej transzy deregulacji zawodów

Kancelaria Prezydenta poinformowała, że ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych została podpisana przez Prezydenta. Dotyczy ona 82 profesji technicznych oraz 9 zawodów rynku finansowego. Ustawa wejdzie w życie po upływie 60 dni od dnia ogłoszenia. więcej >>

1.1. Przedawnienia zobowiązań podatkowych zabezpieczonych i niezabezpieczonych hipoteką na takich samych zasadach

Zobowiązania podatkowe zabezpieczone hipoteką lub zastawem skarbowym będą podlegały przedawnieniu na takich samych zasadach, jak zobowiązania niezabezpieczone hipoteką lub zastawem rejestrowym. Senat podjął uchwałę o wniesieniu do Sejmu kolejnego projektu ustawy - o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa. Projektowana ustawa, przygotowana przez Komisję Ustawodawczą, stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. więcej >>

1.2. Nowe wzory formularzy celnych

Od 1 czerwca br. będzie obowiązywać nowe rozporządzenie rozporządzenie Ministra Finansów z 5 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 673). Celem zmian jest usprawnienie i odbiurokratyzowanie spraw, które prowadzone są przed administracją celną. więcej >>

1.3. Jedno okienko dla rozliczeń celnych i akcyzowych

W przyszłym roku powinno zacząć działać jedno okienko dla rozliczeń celnych i akcyzowych - poinformował PAP wiceminister finansów, szef Służby Celnej Jacek Kapica. Przedsiębiorcy nie będą też musieli się zastanawiać, który rachunek będzie właściwy dla danej należności, bowiem będzie tylko jeden. więcej >>

1.4. Zmiany w administracji podatkowej

Ok. 2,3 tys. z 4 tys. urzędników zajmujących się obecnie administracją wewnętrzną w urzędach skarbowych zostanie przeniesionych do kontroli podatkowej, egzekucji należności podatkowych i obsługi podatników. Zmiany miałyby wejść w życie z początkiem 2015 r.
więcej >>

1.5. Oświadczenia rolników dotyczące rocznej kwoty granicznej podatku dochodowego

To już ostatni moment na złożenie zaświadczenia lub oświadczenia dotyczące rocznej kwoty granicznej podatku dochodowego z tytułu przychodów z pozarolniczej działalności. Do końca maja składają je rolnicy, którzy podlegają ubezpieczeniu w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) i równocześnie prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą. więcej >>

1.1. Obniżenie stawki akcyzy na węgiel czy gaz ziemny nie jest możliwe

Obniżenie stawki akcyzy na węgiel czy gaz ziemny nie jest możliwe ze względu na unijne regulacje - zapowiedział PAP wiceminister finansów Janusz Cichoń. Przypomniał też, że stawka na energię elektryczną nie była podwyższana od 2002 r. więcej >>

1.2. Nowe wzory SD-3

Z projektu rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zeznania podatkowego składanego przez podatników podatku od spadków i darowizn wynika, że podatnicy podatku od spadków i darowizn będą mogli składać przez internet także informację o pozostałych podatnikach (SD-3/A. Zmieniony ma zostać również wzór zeznania podatkowego o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych (SD-3). Rozporządzenie wejdzie w życie 1 września 2014 r. Z dotychczasowych wzorów podatnicy będą mogli korzystać do 30 czerwca 2015 r. (tylko w formie tradycyjnej – papierowej). więcej >>

1.3. Zmiana deklaracji PCC-3

Od 1 września br. zmienione zostaną wzory deklaracji PCC-3 oraz informacji PCC-3/A. Wprowadzenie zmian wynika z projektu rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych. Zmiany umożliwią składanie przez internet informacji PCC-3/A. Z dotychczasowych wzorów deklaracji będzie można korzystać – nie licząc drogi elektronicznej – nie dłużej niż do 30 czerwca 2015 r. więcej >>

1.4. Ewidencja przebiegu pojazdu – nowe rozporządzenie

Z obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu zostaną zwolnione również pojazdy specjalne takie jak pomoc drogowa, pojazdy pogrzebowe oraz bankowozy typu A i B. Zmiany przewidziano w projekcie rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przypadków, w których nie stosuje się warunku prowadzenia ewidencji. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 czerwca 2014 r. więcej >>

1.1. XII edycja konkursu „Urząd skarbowy przyjazny przedsiębiorcy“

Już po raz dwunasty organizowany jest konkurs „Urząd skarbowy przyjazny przedsiębiorcy“. Organizatorem konkursu jest Business Centre Club we współpracy z Ministerstwem Finansów. Jego głównym celem jest tworzenie przyjaznej atmosfery między urzędem skarbowym a przedsiębiorcą. więcej >>

1.2. Czarna Lista Barier dla rozwoju przedsiębiorczości 2014

Konfederacja Lewiatan opublikowała nową edycję raportu pn. „Czarna Lista Barier”, z którego wynika, że rozwój przedsiębiorczości w Polsce blokuje obecnie 460 barier. Niektóre bariery udało się w ubiegłym roku ograniczyć, również w obszarach podatkowych. W porównaniu do edycji z roku 2013 lista powiększyła się jednak aż o 43 przeszkody. więcej >>

1.3. ZDS zaapelował o masowe występowanie o interpretacje indywidualne w zakresie nowych przepisów VAT od aut

Związek Dealerów Samochodów zaapelował o masowe występowanie o interpretacje indywidualne w zakresie nowych przepisów VAT od aut. W razie rozbieżności w orzecznictwie poszczególnych organów, Związek planuje wystąpienie o interpretację ogólną w tym zakresie. więcej >>

1.1. Ponad 5 mln deklaracji PIT złożono przez Internet

Do północy 30 kwietnia do urzędów skarbowych przesłano 5 193 246 elektronicznych PIT-ów. Liczba ta obejmuje elektroniczne formularze PIT-28, 36, 36L, 37, 38, 39 oraz PIT-16, 16A i 19A, zarówno z kwalifikowanym podpisem, jak i bez niego. To o 1 636 039 więcej niż rok temu i prawie 200 tys. więcej niż zakładano. Szósta edycja ogólnopolskiej akcji Szybki PIT zakończyła się więc rekordem. więcej >>

1.2. Opodatkowanie czynności świadczonych przez spółdzielnie mieszkaniowe

Ministerstwo Finansów wyjaśniło, że zwolnienie z podatku VAT dla czynności świadczonych na rzecz lokatorów przez spółdzielnie mieszkaniowe ma uzasadnienie w prawie unijnym, a przepisy dyrektywy zostały prawidłowo wdrożone. Informacja ta pojawiła się w związku z artykułem pt. „Czynsze mogą wzrosnąć przez źle wdrożoną unijną dyrektywę", opublikowanym na łamach Dziennika Gazety Prawnej 28 kwietnia 2014 r. więcej >>

1.3. Skarbówka skuteczniejsza w ściganiu oszustw podatkowych

W 2013 r. wartość ujawnionych oszustw podatkowych wzrosła aż o 70 procent w stosunku do 2012 r. O zwiększonej skuteczności skarbówki informuje "Puls Biznesu". więcej >>

1.4. Trwają konsultacje projektu ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczej

W dniu 2 maja 2014 r. Ministerstwo Gospodarki rozpoczęło uzgodnienia międzyresortowe i konsultacje publiczne projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Zmiany mają na celu stworzenie powszechnego i sprawnego systemu wymiany informacji o wiarygodności płatniczej. Konsultacje zakończą się 6 czerwca 2014 r. więcej >>

2.1. Nie uda się obniżyć podatków

Nie jesteśmy w stanie radykalnie obniżyć podatków, bo wtedy trzeba by było ograniczyć do minimum usługi świadczone obywatelom przez państwo, których poziom nie jest najwyższy. Chcemy raczej poprawiać jakość tych usług - tłumaczył premier Donald Tusk w Polsat News. więcej >>

1.1. Odsetki podatkowe będą bardziej zróżnicowane

Stawki odsetek za zwłokę mają być od 2015 r. bardziej zróżnicowane. Obecna obniżona stawka odsetek wynosi 75 proc. stawki podstawowej i, zdaniem Ministerstwa Finansów, jest zbyt słabym bodźcem pozytywnym, tym bardziej, że ministerstwo zamierza skuteczniej stymulować dobrowolne ujawnianie przez podatników zaległości podatkowych w drodze korekty deklaracji. więcej >>

1.2. Deregulacja dostępu do zawodów m.in. rynku finansowego

Na ostatnim 53. posiedzeniu Senat zaproponował 62 poprawki do ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych. Projekt tej ustawy został przygotowany przez rząd. Celem ustawy jest deregulacja albo całkowita dereglamentacja dziewięciu zawodów rynku finansowego, podlegających Ministerstwu Finansów, oraz 82 zawodów technicznych, podlegających Ministerstwu Infrastruktury i Rozwoju. więcej >>

1.3. Powstanie rejestr dłużników podatkowych

Od 1 stycznia 2016 r. zostanie uruchomiony Centralny Rejestr Dłużników. Przedsiębiorcy uzyskają dzięki temu dostęp do informacji o zaległościach podatkowych innych podmiotów, co uchroni ich przed współpracą z nierzetelnymi partnerami gospodarczymi. więcej >>

1.4. Standaryzacja pism w procedurach administracyjnych

W dniu 24 kwietnia 2014 r. Sejm uchwalił ustawę o standaryzacji niektórych wzorów pism w procedurach administracyjnych. Ma ona umożliwić składanie wniosków on-line w ponad 64 procedurach administracyjnych. więcej >>

1.1. Kolejne umowy o wymianie informacji podatkowych

Ministerstwo Finansów planuje zawarcie kolejnych umów o wymianie informacji podatkowych. Obecnie prowadzone są negocjacje ws. porozumień o wymianie informacji podatkowych z dziewięcioma krajami, w tym m.in. – uznawanymi za raje podatkowe (wg „czarnej listy” resortu finansów) – Seszelami, Bahrajnem, Monako, Montserrat oraz Turks & Caicos. więcej >>

1.2. Obniżka VAT od 2017 r.

Od 2011 r. stawki VAT wynoszą 5, 8 i 23 proc. Czy stawka VAT zostanie obniżona do 22 proc.? Chociaż rząd planuje taką zmianę dopiero na 2017 r., możliwe jest jednak wprowadzenie tej zmiany rok wcześniej - poinformował Mateusz Szczurek, minister finansów. więcej >>

1.3. Rząd przyjął Wieloletni Plan Finansowy Państwa

więcej >>

1.4. Zmiana przepisów UE regulujących działalność biegłych rewidentów i firm audytorskich

W dniu 14 kwietnia br. Rada UE zaakceptowała znowelizowane przepisy wspólnotowe dotyczące rewizji finansowej, przyjęte 3 kwietnia br. w głosowaniu przez Parlament Europejski. Nowe przepisy o audycie mają m.in. wzmocnić niezależność biegłych rewidentów i firm audytorskich, poprawić jakość badań sprawozdań finansowych przeprowadzanych w UE oraz nadzór publiczny nad wykonywaniem zawodu biegłego rewidenta i działalnością firm audytorskich. W szczególności przyjęty pakiet wprowadza bardziej zaostrzone regulacje dla biegłych rewidentów i firm audytorskich badających jednostki zainteresowania publicznego (JZP). więcej >>

1.5. W 2013 r. przeciętnie każdy z nas wpłacił do publicznej kasy 15,94 tys. zł

W 2013 r. przeciętnie każdy z nas wpłacił do publicznej kasy 15,94 tys. zł. Najwięcej, płacąc podatki podczas codziennych zakupów. Na podatki nałożone na konsumpcję i produkcję (przede wszystkim VAT i akcyza) wydaliśmy średnio 5,37 tys. zł. – poinformowała "Rzeczpospolita". więcej >>

1.1. Podatek VAT bez zbędnej zwłoki

Czy podatek VAT będzie zwracany szybciej? Urzędy skarbowe w całym kraju otrzymają rekomendację Ministerstwa Finansów do zwrotu podatku VAT bez zwłoki i przyjęcia praktyki przedłużania zwrotu tylko kwoty budzącej wątpliwości. więcej >>

1.2. Kiedy wpadnie piąty milion?

Ministerstwo Finansów rozpoczęło kolejną akcję, zachęcającą do wspólnego medialnego odliczania liczby złożonych deklaracji PIT przez Internet – tym razem  „Kiedy wpadnie piąty milion?" W 2011 r. odliczano do miliona, potem do dwóch milionów, a w zeszłym roku już do trzech milionów. Do wtorku do 14 złożono 3720562 deklaracji. więcej >>

1.3. MF: Nie będzie podwyżek podatków

Minister finansów Mateusz Szczurek zapewnił w piątek w Waszyngtonie, że aby wypełnić zalecenia Brukseli i obniżyć deficyt sektora finansów publicznych, nie będą potrzebne podwyżki podatków. W W 2014 r. wzrost gospodarczy ma przekroczyć 3 proc. więcej >>

1.4. Spadek wpływów z akcyzy

W lutym wpływy z akcyzy do budżetu państwa były niższe. Jak donosi "Puls Biznesu", branża, wiążąc to z podwyższeniem akcyzy na wyroby spirytusowe o 15 proc., uważa, że to równia pochyła. więcej >>

1.1. MF zaniechał poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dodatku energetycznego

Od 1 stycznia 2014 r. przepisy ustawy – Prawo energetyczne przewidują możliwość otrzymania - przez odbiorcę wrażliwego energii elektrycznej - dodatku energetycznego. Minister Finansów zaniechał poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dodatku energetycznego. więcej >>

1.2. Mandat za sprzedaż na zeszyt

Zakupy na zeszyt albo na tzw. krechę? Dla uczynnego sprzedawcy może to oznaczać mandat. Kontrolerzy fiskusa za spóźnione nabijanie transakcji na kasę fiskalną nakładają kary. więcej >>

1.3. Czwarta edycja raportu „Preferencje podatkowe w Polsce”

Globalna wartość preferencji podatkowych w 2012 r. wyniosła 81,6 mld zł, co stanowi 5,1 proc. PKB. Ministerstwo Finansów opublikowało kolejną edycję raportu „Preferencje podatkowe w Polsce". Analizą zostały objęte preferencje funkcjonujące w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa (podatku od towarów i usług, podatku akcyzowym, podatkach dochodowych: PIT i CIT) oraz w podatkach lokalnych stanowiących dochody jednostek samorządów terytorialnych. więcej >>

1.4. Dodatkowy podatek od smartfonów czy tabletów?

Czy Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zmieni listę urządzeń i nośników podlegających opłacie reprograficznej oraz wysokość opłaty? Na razie prowadzone są konsultacje w tej sprawie. Można przypuszczać, że jeśli lista zostanie rozszerzona, to dodatkowa opłata zostanie nałożona m.in. właśnie na smartfony i tablety. więcej >>

1.1. Koniec pełnego odliczenia VAT

Nie można już kupić auta z przeznaczeniem na działalność gospodarczą i odliczyć pełną wartość podatku VAT, a także nabyć uprawnienie do odliczenia całego podatku od paliwa i części zamiennych. Od 1 kwietnia prawo do odliczenia podatku zostało ograniczone. Nadal będzie można odliczać pełen VAT, ale tylko wówczas, gdy samochód będzie wykorzystywany tylko do celów służbowych więcej >>

1.2. Zmiany w formularzach NIP

Od 9 kwietnia br. zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych. Zmianie ulegną wzory NIP oraz formularz ZAP-3. W rozporządzeniu zrezygnowano z dwóch załączników do zgłoszeń NIP-7 oraz NIP-2: informacji o rachunkach (NIP-B) oraz informacji o miejscach prowadzenia działalności (NIP-C) z powodu umożliwienia osobom fizycznym będącym podatnikami (od 1 lipca 2013 r.) składania formularza NIP-7 za pośrednictwem internetu. więcej >>

1.3. OPZZ proponuje dwie nowe stawki podatku

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych przygotowało projekt zmian w ustawie o PIT, który przewiduje wprowadzenie - oprócz obowiązujących stawek podatku na poziomie 18 proc. i 32 proc. - dwóch dodatkowych stawek, w wysokości 15 proc. i 50 proc.Związek złożył do marszałek Sejmu Ewy Kopacz zawiadomienie o utworzeniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej. Po jego przyjęciu komitet zacznie zbierać podpisy pod obywatelskim projektem nowelizacji ustawy o PIT. Aby projekt obywatelski mógł zostać wniesiony do Sejmu w ciągu trzech miesięcy trzeba zebrać 100 tys. podpisów z poparciem. więcej >>

1.4. Pracodawcy RP powołali Komitet Podatkowy

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej powołali Komitet Podatkowy, którego przewodniczącym został mec. Robert Oliwa, dotychczasowy Doradca Prezydenta Pracodawców RP ds. podatkowych. Komitet ma wspierać pożądane przez przedsiębiorców przemiany systemowe i funkcjonalne w obszarze prawa podatkowego. więcej >>

1.1. Nie będzie kasowej metody rozliczeń podatku VAT

Rozliczanie VAT przez podwykonawców dopiero po otrzymaniu zapłaty od zamawiającego? To na razie niemożliwe. Sejm odrzucił w dniu 21 marca br. przygotowany przez posłów PiS projekt nowelizacji ustawy o VAT, wprowadzający metodę kasową rozliczeń podatku od towarów i usług. Za odrzuceniem projektu głosowało 231 posłów, przeciw było 202, a jeden wstrzymał się od głosu. więcej >>

1.2. Zmiany w ustawach PIT i CIT

W dniu 18 marca rząd przyjął projekt zmian w ustawach o PIT oraz CIT, przygotowany przez Ministerstwo Finansów. Celem zaproponowanych zmian ma być zracjonalizowanie procedur i poprawa sytuacji podatników oraz uszczelnienie systemu podatkowego – zapowiedział wiceminister finansów Janusz Cichoń. więcej >>

1.3. Zmiany w Ordynacji podatkowej

Rada Ministrów przyjęła w dniu 18 marca br. założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw. Projekt zawiera ponad 100 regulacji. więcej >>

1.4. Gmina bez podatku?

więcej >>

1.4. Wyłudzenia VAt przy obrocie telefonami komórkowymi

Wyłudzenia VAT przy obrocie telefonami komórkowymi sięgają od 420 mln do 1,8 mld zł rocznie. Związek Importerów i Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego (ZIPSEE) upublicznił przygotowany we współpracy z kancelarią DLA Piper raport dotyczący oszustw podatkowych w handlu elektroniką użytkową, przede wszystkim telefonami komórkowymi. więcej >>

1.1. Procedury podatkowe zostaną uproszczone

Na dzisiejszym posiedzeniu rząd zajmie się nowelizacją ordynacji podatkowej, dzięki której uproszczone zostaną procedury podatkowe, prostsze mają być przede wszystkim kontakty podatników z urzędami, a administracja tańsza. Większość proponowanych zmian ma wejść w życie od początku 2015 r. więcej >>

1.2. ZUS rozesłał ponad 9,1 mln PIT

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozesłał ponad 9,1 mln PIT-ów, w tym 8 milionów emerytów i rencistów i ponad 1,1 mln zasiłkobiorców (najczęściej osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą). Z Kompleksowego Systemu Informatycznego ZUS wygenerowano informacje o wszystkich osobach, które chociaż jeden raz pobrały w 2013 roku świadczenie z ZUS, osobno grupując pobierających nadal świadczenia, osobno zaś tych, którzy świadczeniobiorcami już nie są.
więcej >>

1.3. Skarbówka ściągnie zaległe opłaty za śmieci

Zaległe opłaty za odbiór śmieci komunalnych ściągną urzędy skarbowe, a nie władze gmin. To jedna ze zmian projektu nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, który przygotowali posłowie PO. więcej >>

1.4. Coraz więcej skarg na interpretacje podatkowe

Do NSA wpływa coraz więcej skarg na interpretacje skarbowe – w 2013 r.  ponad 1800 skarg na interpretacje skarbowe, w poprzedzającym go roku ich liczba ledwo przekroczyła 1100. Jak informuje Gazeta Prawna, konsekwencją tak dużej liczby skarg jest to, że podatnicy, którzy uzyskali niekorzystną dla siebie interpretację, na ostateczny wyrok NSA muszą czekać nawet do dwóch lat. więcej >>

1.5. Ponad 12 tys. mandatów podczas akcji \"Weź paragon\"

Prawie 12400 mandatów na łączną kwotę ok. 3,5 miliona zł. To efekt ogólnopolskiej, zimowej akcji „Weź paragon”, którą prowadzono w dniach od 14 stycznia do 24 lutego br. Wzmożone kontrole przedsiębiorców objęły cały kraj, zwłaszcza jednak miejscowości turystyczne i wypoczynkowe. więcej >>

1.1. Janosikowe niezgodne z Konstytucją. Teraz kolej na powiaty

"Janosikowe" niezgodne z Konstytucją oraz Europejską Kartą Samorządu Lokalnego. Zaskarżone przepisy "nie gwarantują bowiem województwom zachowania istotnej części dochodów własnych dla realizacji zadań własnych". "Janosikowe" planują teraz zaskarżyć powiaty. więcej >>

1.2. Słodzone napoje gazowane będą objęte akcyzą?

Ministerstwo Finansów zastanawia się nad ewentualnym wprowadzeniem akcyzy na słodzone napoje gazowane. Jak nieoficjalnie dowiedział się "Dziennik Gazeta Prawna", jedną z możliwości jest uzależnienie stawki akcyzy od zawartości cukru w napoju. Przeprowadzane w tym zakresie analizy nie mają jednak charakteru formalnego. Nie jest to nawet jeszcze faza tworzenia założeń do projektu. więcej >>

1.3. Nowelizacja Krajowego Standardu Rachunkowości nr 6

Komitet Standardów Rachunkowości na posiedzeniu 4 marca 2014 r. podjął uchwałę w sprawie przyjęcia nowelizacji Krajowego Standardu Rachunkowości nr 6 „Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania warunkowe". Nowelizacja ma za zadanie dostosowanie standardu do zmienionych zapisów Międzynarodowego Standardu Rachunkowości nr 19 „Świadczenia pracownicze". więcej >>

1.4. Nowe stawki odszkodowania za wypadki przy pracy

Od 1 kwietnia 2014 r. zaczną obowiązywać nowe stawki jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy bądź choroby zawodowej. Wysokości świadczeń podano w obwieszczeniu resortu pracy i polityki społecznej. Stawka odszkodowania za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu wzrośnie z 704 do 730 zł. więcej >>

1.5. Rząd zajmie się projektem dotyczącym podatku węglowodorowego

Dziś rząd zajmie się m.in. projektem regulującym kwestie poszukiwań gazu z łupków, koncesji i interesów państwa oraz projektem dotyczącym opodatkowania tego wydobycia. Polskie prawo ma zostać dostosowane do sytuacji, gdy intensywne poszukiwania, połączone z wykonywaniem licznych odwiertów oraz wydobycie węglowodorów prowadzi na terenie Polski wiele firm. więcej >>

1.1. Standardowa deklaracja VAT w UE?

Komisja Europejska planuje wprowadzenie standardowej deklaracji VAT w celu ograniczenia biurokracji oraz poprawy przestrzegania przepisów podatkowych w Unii Europejskiej. więcej >>

1.2. KE: Podatki ekologiczne zamiast opodatkowania zatrudnienia

Komisja Europejska poinformowała w poniedziałek, że warto byłoby wprowadzić w Unii nowe podatki ekologiczne. Dla gospodarek państw członkowskich optymalnym rozwiązaniem byłoby, jej zdaniem, stopniowe przechodzenie z opodatkowania zatrudnienia na rzecz opodatkowania zanieczyszczeń. Mogłoby to pozytywnie wpłynąć na gospodarki państw członkowskich. więcej >>

1.3. Rozliczenie roczne w centrum handlowym?

Rozliczenie PIT w Małopolsce będzie można złożyć nie tylko w urzędzie, ale i w centrach handlowych. Pracownicy fiskusa będą pełnili ciągły dyżur W marcu i kwietniu pracownicy fiskusa będą pełnili ciągły dyżur na stanowiskach Punktów Pomocy Podatnikowi zorganizowanych w galeriach handlowych m.in. Krakowa, Tarnowa, Oświęcimia. Pomogą wypełnić zeznanie podatkowe, wyjaśnią zasady stosowania ulg podatkowych i odliczeń. Pomogą także wprowadzić PIT-a do komputera i sprawnie wysłać go przez internet do właściwego urzędu skarbowego. więcej >>

1.4. Czas na opłacenie należności ZUS niepodlegających umorzeniu na podstawie tzw. ustawy abolicyjnej

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, osobom, które w pierwszym kwartale 2013 r. otrzymały decyzję określającą warunki umorzenia należności na podstawie przepisów ustawy abolicyjnej (ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność), że wkrótce upłynie 12-miesięczny termin opłacenia należności niepodlegających umorzeniu na podstawie przepisów ww. ustawy. więcej >>

1.5. Będą ułatwienia dla mikrofirm?

Najmniejsze przedsiębiorstwa, tzw. mikrofirmy, będą mogły sporządzać uproszczone sprawozdania finansowe. We wtorek rząd zajmie się projektem nowelizacji ustawy o rachunkowości, który ma dostosować ustawę o rachunkowości do unijnej dyrektywy w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek weszła w życie 19 lipca 2013 r. Ministerstwo Finansów prognozuje, że z zaproponowanych uproszczeń będzie mogło skorzystać ponad 34 tys. jednostek, co w rezultacie będzie mogło doprowadzać do redukcji kosztów związanych ze sporządzaniem sprawozdania finansowego rzędu 17 mln zł. więcej >>

1.1. Za 2014 r. rozliczy nas fiskus?

Od przyszłego roku rozliczy nas fiskus? Resort finansów przygotował projekt zmian w ustawie o PIT, dzięki któremu możliwe będzie wstępne rozliczenie deklaracji podatkowych za 2014 r. przez administracje podatkową. więcej >>

1.2. Do 1 marca decyzje o tegorocznej wysokości podatku od nieruchomości

Do pierwszego dnia marca urzędy miast i gmin powinny dostarczyć właścicielom mieszkań i domów decyzję dotyczącą wysokości podatku od nieruchomości za 2014 r. Podatek od nieruchomości jest płacony w równych ratach do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada. więcej >>

1.3. Do końca tygodnia PIT-11

To już ostatnie dni na dostarczenie zatrudnionym informacji o dochodach – PIT-11. Dokument pracodawca może przekazać osobiście, pocztą lub elektronicznie. Jeśli PIT-11 przekazywany jest w formie elektronicznej, musi być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. więcej >>

1.4. Bez opłaty skarbowej od decyzji ws. przyznania dodatku energetycznego

W dniu 23 lutego 2014 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie zaniechania poboru opłaty skarbowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 224). Rozporządzeniem zaniechano poboru opłaty skarbowej od decyzji w sprawie przyznania dodatku energetycznego, wydawanej na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej, o którym mowa w ustawie - Prawo energetyczne. więcej >>

1.5. Deklaracje podatkowe tylko w wersji eletronicznej?

Od przyszłego roku deklaracje podatkowe w wersji papierowej złożą tylko niektórzy płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i podatnicy niebędący płatnikami tego podatku. Pozostali będą mieli obowiązek przekazywania deklaracji w formie elektronicznej. Nowe regulacje mają mieć zastosowanie do dochodów (lub poniesionych strat) uzyskanych od 1 stycznia 2014 r. Zmiany wynikają z opublikowanego przez Ministerstwo projektu ustawy (z dnia 15 stycznia 2014 r.) o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. więcej >>

1.1. Będą zmiany w podatku od nieruchomości?

Właściciele parkingu i miejsc postojowych mają płacić tyle samo podatku. Zmiany przewidziano w przygotowanym przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji projekcie ustawy (z 4 listopada 2013 r. ) o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw, w tym ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Wynika z niego, że do niektórych garaży nie będzie można już stosować stawek podatku od nieruchomości niższych od tych obowiązujących dla budynków mieszkalnych. Za każdy metr garażu podatek wynosić ma ok. 6–8 zł. więcej >>

1.2. Priorytety Ministerstwa Finansów

Podczas spotkania z członkami Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej (AHK Polska), które odbyło się w Warszawie 13 lutego 2014 r. minister finansów Mateusz Szczurek przedstawił priorytety Ministerstwa Finansów w najbliższym czasie. Planowane są również ułatwienia dla przedsiębiorców. Jakie? więcej >>

1.3. Czy zwolnienie lokatora z opłaty za korzystanie z windy jest opodatkowane?

Lokatorzy, którzy mieszkają na parterze i w związku z tym są zwolnieni z wnoszenia opłat za korzystanie z windy, nie uzyskują nieodpłatnego świadczenia od spółdzielni mieszkaniowej. Nie osiągają więc przychodu w rozumieniu przepisów ustawy PIT. więcej >>

1.4. Zmiany w podatkach zapowiada PIS

Na kongresie Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie przedstawiono program partii, w którym przewidziano m.in. przebudowę systemu podatkowego, m.in. wprowadzając do niego dodatkową stawkę podatki PIT w wysokości 39 proc. od dochodów powyżej 300 tys. zł rocznie. więcej >>

1.1. Prezenty za podatek?

W tym roku zarówno miasta, jak i gmin podmiejskie zachęcają podatników, by to właśnie w ich urzędach rozliczyli się z rocznego podatku. W zamian oferują zegarki, tablety, rowery, a nawet auta. więcej >>

1.2. Ponad trzy miliony e-deklaracji w miesiąc

e-Deklaracje są coraz bardziej popularne. Od początku roku do 31 stycznia podatnicy przesłali ponad trzy miliony dokumentów elektronicznych. To o 36 proc. więcej niż w analogicznym okresie w ubiegłym roku. więcej >>

1.3. Ustawy o ratyfikacji umów z Malezją i Liberią

Sejm uchwalił ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Liberii o wymianie informacji w sprawach podatkowych, podpisanej w Nowym Jorku 7 sierpnia 2013 r. oraz o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malezji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu oraz Protokołu do tej umowy, podpisanej w Kuala Lumpur 8 lipca 2013 r. Ustawy trafią teraz do Senatu. więcej >>

1.4. Zmiany w VAT dotyczących tzw. aut z kratką od 1 kwietnia br.

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, regulującą zasady odliczania i rozliczania podatku VAT od nabycia tzw. aut z kratką i innych kosztów związanych z ich eksploatacją. Chodzi o samochody osobowe oraz inne pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. Ustawa ma wejść w życie 1 kwietnia 2014 r. W dalszej kolejności nowelizacją zajmie się Senat. więcej >>

1.1. Rząd przyjął projekt zmian w VAT dotyczący tzw. samochodów z kratką

W dniu 28 stycznia br. rząd przyjął projekt zmian w VAT dotyczący tzw. samochodów z kratką. Zgodnie z nim od samochodów osobowych wykorzystywanych jednocześnie do celów służbowych i prywatnych będzie można odliczyć 50 proc. podatku. więcej >>

1.2. Czy znowu padnie rekord w składaniu PIT-ów przez internet?

Czy w tym roku znowu padnie rekord w składaniu PIT-ów przez internet? Wszystko wskazuje na to, że tak się stanie. Już w styczniu 2014 r. złożono 295 070 rocznych zeznań podatkowych w formie elektronicznej (w tym samym okresie ub.r. było ich 193 867). więcej >>

1.3. Składka zdrowotna w 2014 r.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował o najniższej podstawie wymiaru składek oraz kwot składek na ubezpieczenie zdrowotne w 2014 r. dla niektórych grup ubezpieczonych. Składka na ubezpieczenie zdrowotne w 2014 r. nie może być niższa od kwoty 270,40 zł. więcej >>

1.4. Zmiany w przepisach zgodnie z zasadą tzw. dwóch terminów

Komitet Rady Ministrów w dniu 30 stycznia zarekomendował Radzie Ministrów przyjęcie zasady „dwóch terminów” w formie uchwały. Zgodnie z tą zasadą przepisy określające warunki wykonywania działalności gospodarczej wchodzą w życie tylko dwa razy w roku. Zdaniem szefa resortu gospodarki Janusza Piechocińskiego, zmiany poprawią funkcjonowanie szczególnie małych i średnich firm. więcej >>

1.5. Ministerstwo Finansów otrzega przed fałszywymi e-mailami z logiem Administracji Podatkowej

Ministerstwo Finansów ostrzega przed kolejnymi fałszywymi e-mailami z logiem Administracji Podatkowej. Ani Ministerstwo ani oraz organy podległe, tj. urzędy skarbowe nie są autorami napływających na skrzynki e-mail podatników informacji zawiadamiających o zwrocie podatku dochodowego za ubiegły rok, wymagających od nich podania danych osobowych oraz numeru karty kredytowej. więcej >>

1.1. Zmiany organizacyjne w strukturach izb i urzędów skarbowych

Minister Finansów wprowadza zmiany organizacyjne w strukturach izb i urzędów skarbowych. Czy dzięki temu uda się usprawnić procesy poboru należności podatkowych i podnieść efektywność funkcjonowania administracji podatkowej? W dniu 27 stycznia 2014 r. podpisano nowe zarządzenie Ministra Finansów w sprawie organizacji urzędów i izb skarbowych oraz nadania im statutów. Zastępuje ono aktualnie obowiązujące w tym zakresie zarządzenie Nr 39 Ministra Finansów z 21 września 2010 r. w sprawie organizacji urzędów i izb skarbowych oraz nadania im statutów (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 10, poz. 45). więcej >>

1.2. Zmiany w 1 proc.

Termin zgłaszania do urzędu skarbowego numeru rachunku bankowego, na który podatnicy mogą przekazywać 1% podatku będzie dłuższy. Usprawniona ma zostać też procedura tworzenia wykazu organizacji pożytku publicznego. W dniu 24 stycznia 2014 r. Sejm przyjął poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Teraz projekt trafi do podpisu Prezydenta RP. więcej >>

1.3. PIT-4R i PIT-8AR do końca stycznia

Jeszcze tylko kilka dni (do 31 stycznia) zostało na złożenie deklaracji PIT-4R i PIT-8AR. Płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych składają do urzędu skarbowego deklarację roczną o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-4R, natomiast płatnicy zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych tym samym terminie składają deklarację PIT-8AR. więcej >>

1.1. Telefoniczny dyżur w Ministerstwie Finansów

Wszyscy, którzy rozliczają się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, czyli osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą oraz osiągające przychody z tzw. najmu prywatnego, mogą spytać ekspertów ministerstwa finansów o radę. Eksperci pomogą również wypełnić PIT- 16A i PIT-19A. W dniu 21 stycznia od 10.00 do 12.00 odbędzie się dyżur telefoniczny. więcej >>

1.2. Aby nie płacić zaliczki za grudzień, do 20 stycznia należało się rozliczyć za 2013 r

Przedsiębiorcy, którzy rozliczyli się z PIT za poprzedni rok do 20 stycznia, nie muszą wpłacać zaliczki za grudzień 2013 r. Zmiany w przepisach obowiązują od 2012 r. więcej >>

1.3. Do końca stycznia pierwsze rozliczenia z fiskusem

Do końca stycznia z urzędem skarbowym powinni rozliczyć się podatnicy płacący ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności gospodarczej lub z tytułu umów najmu, podnajmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze (PIT-28). Mogą to zrobić także w wersji elektronicznej. więcej >>

1.4. Ruszyła kolejna edycja kampanii: Nie bądź jeleń, weź paragon

Rusza kolejna, zimowa edycja ogólnopolskiej kampanii informacyjnej Ministerstwa Finansów "Nie bądź jeleń, weź paragon". Akcja ma uświadomić korzyści płynące z brania paragonów oraz z rzetelnego ewidencjonowania obrotów na kasach fiskalnych przez przedsiębiorców. Akcja jest prowadzona w okresie ferii zimowych, w tym roku od 20 stycznia do 2 marca 2014 r. więcej >>

1.1. Zeznanie podatkowe za 2014 r. wypełni administracja podatkowa

Zeznanie podatkowe za 2014 r. wypełni administracja podatkowa. Czy rzeczywiście do tego czasu uda się przygotować odpowiednie zaplecze informatyczne? Od lipca ma ruszyć portal podatkowy, który będzie kanałem komunikacji między administracją a podatnikiem. Będzie można w nim znaleźć informacje, które są w bazach danych administracji podatkowej. Możliwa będzie też zapłata zobowiązań online. Zmiany zapowiedział w piątek na konferencji prasowej minister finansów Mateusz Szczurek. więcej >>

1.2. Prezydent podpisał ustawy ratyfikujące trzy umowy podatkowe

W dniu 10 stycznia br. prezydent podpisał trzy ustawy o ratyfikacji umów podatkowych: ze Słowacją, Belize oraz Bahamami. więcej >>

1.3. Zmiana wzoru VAT-11

Zmieniony zostanie wzór deklaracji podatkowej VAT-11. Zostanie on dostosowany do zmian wprowadzonych z początkiem 2014 r. ustawą z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług. Zmiany mają przede wszystkim charakter techniczny i redakcyjny i wynikają z projektu rozporządzenia (z 2 stycznia 2014 r.) Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług dotyczących transakcji wewnątrzwspólnotowych w zakresie nowych środków transportu. więcej >>

1.4. Mniej formalności przy zakładaniu własnej działalności

O około 17 dni skrócony zostanie czas oczekiwania na możliwość rozpoczęcia wykonywania działalności (w tym działalności gospodarczej). Rada Ministrów przyjęła przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz zmianie niektórych innych ustaw. Nowe rozwiązania mają obowiązywać od 1 października 2014 r. Umożliwić to ma wprowadzenie rozwiązania polegającego na nadawaniu podmiotom wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego identyfikatora podatkowego NIP oraz numeru identyfikacyjnego Regon automatycznie po dokonaniu wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. więcej >>

1.1. Zmiana umowy podatkowej ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi

W dniu 11 grudnia 2013 r. podpisano protokół między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich zmieniający umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzoną w Abu Zabi 31 stycznia 1993 r. więcej >>

1.2. Odliczenia VAT od samochodów w konsultacjach społecznych

Ministerstwo Finansów skierowało przed świętami projekt zmian w zakresie odliczania podatku VAT z tytułu nabycia pojazdów samochodowych i paliwa do ich napędu oraz innych wydatków z nimi związanych do konsultacji społecznych i międzyresortowych. więcej >>

1.3. Zmiany podatkowe dotyczące IKZE

Wśród zmian wielu ustaw wprowadzonych ustawą z 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Dz. U. z 1013 r. poz. 1717), znowelizowano również: w art. 1 ww. ustawy - ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), a w art. 8 – ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. Nr 116, poz. 1205, z późn. zm.). Ustawa o zmianach w OFE nie oznacza tylko częściowej likwidacji II filara emerytalnego. więcej >>

1.4. Projekt założeń do nowelizacji Ordynacji podatkowej

Ministerstwo Finansów skierowało do rozpatrzenia przez Komitet Stały Rady Ministrów projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw. Co się zmieni? więcej >>

1.5. Przedłużono obowiązywanie przepisów dotyczących regionalnej pomocy inwestycyjnej

Do dnia 30 czerwca 2014 r. przedłużono obowiązywanie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 października 2006 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej (Dz. U. Nr 190, poz. 1402). Rada Ministrów w dniu 20 grudnia br. przyjęła rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną. więcej >>

1.1. Trybunał Sprawiedliwości UE wypowie się w sprawie VAT w gminach

Czy jednostka organizacyjna gminy może być uznana za podatnika VAT, jeżeli wykonuje czynności w charakterze innym niż organ władzy publicznej, pomimo, że nie spełnia warunku samodzielności (niezależności)? Naczelny Sąd Administracyjny w dniu 10 grudnia 2013 r.  (sygn. I FSK 311/12) skierował do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pytanie prejudycjalne, dotyczące statusu prawnopodatkowego w podatku od towarów i usług samorządowych jednostek budżetowych. więcej >>

1.2. Będą zmiany w janosikowym?

Zgodnie z przyjętą przez posłów poprawką Senatu do nowelizacji ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Mazowsze będzie mogło otrzymać w 2014 r. z budżetu państwa pożyczkę sięgającą 240 mln zł na spłatę części janosikowego. Łącznie województwo ma do uiszczenia 640 mln zł janosikowego, jednak z powodu mniejszych dochodów nie jest w stanie zapłacić takiej kwoty. Donald Tusk zapowiada pracę nad lepszą formułą wyliczania janosikowego. więcej >>

1.3. Czy fiskus może wymierzać sankcyjny podatek od ukrytych dochodów? Kolejne pytanie w TK

Czy urzędy skarbowe mogą wymierzać 75-procentowy podatek od nieujawnionych przychodów? Trybunał Konstytucyjny orzekał już w tej sprawie w dniu 18 lipca 2013 r. (SK 18/09). Zajmował się jednak wówczas zaskarżonym przepisem tylko w brzmieniu obowiązującym od 1998 r. do końca 2006 r. więcej >>

1.4. Ubezpieczenie społeczne rolników w 2014 r.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego poinformowała, że w I kwartale 2014 roku miesięczna składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie wyniesie 42 zł za każdą podlegającą ubezpieczeniu osobę. Stawki pozostają bez zmian w porównaniu do IV kwartału 2013r.. Składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe wyniesie natomiast 83 zł. więcej >>

1.1. Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Brytyjskich Wysp Dziewiczych o wymianie informacji w sprawach podatkowych

W dniu 28 listopada 2013 r. podpisano umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Brytyjskich Wysp Dziewiczych o wymianie informacji w sprawach podatkowych wraz z protokołem oraz Wspólną Deklarację Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Rządu Brytyjskich Wysp Dziewiczych, a także 29 listopada 2013 r. umowę między Rzecząpospolitą Polską a Kajmanami o wymianie informacji w sprawach podatkowych. więcej >>

1.2. VAT na książki w TK

Rzecznik Praw Obywatelskich, profesor Irena Lipowicz, złożyła skargę do Trybunału Konstytucyjnego, zwracając uwagę na to, że różne stawki podatku VAT na wydawnictwa elektroniczne i tradycyjne są niekonstytucyjne więcej >>

1.3. Zmiany dot. podatku od spadków i darowizn w Senacie

W dniach 11 i 12 grudnia 2013 r. na 45. posiedzeniu zbierze się Senat. Senatorowie zajmą się m.in. ustawą zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, powstałą na bazie projektu senackiego. więcej >>

1.4. Identyfikator NIP i numer REGON nadawany automatycznie

Podmiotom wpisanym do KRS identyfikator NIP i numer REGON ma być nadawany automatycznie. Resort sprawiedliwości przedstawił kolejną wersję projektu nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) oraz niektórych innych ustaw. Podkreśla on, że czas oczekiwania na możliwość rozpoczęcia działalności gospodarczej zostanie skrócony o 17 dni. Nowe przepisy mają wejść w życie w październiku 2014 r. więcej >>

1.5. MF: średnia cena tony miedzi i srebra

Minister finansów w obwieszczeniu z 4 grudnia 2013 r. (M.P. z 9.12.2013 r., poz. 987). ogłosił średnie ceny miedzi i srebra w listopadzie 2013 r. Na ich podstawie m.in. oblicza się wysokość stawek podatku od wydobycia niektórych kopalin. Średnia cena tony miedzi w listopadzie wyniosła 21.929 zł, natomiast średnia cena kilograma srebra 2.071 zł. więcej >>

1.1. Wymiana informacji podatkowych między Rzeczypospolitą Polską a Bermudami

W dniu 25 listopada 2013 r. w Londynie podpisano umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Bermudów (zgodnie z upoważnieniem Rządu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej) o wymianie informacji w sprawach podatkowych. więcej >>

1.2. Zmiany w formularzach NIP

Od 2014 r. zmienione zostaną formularze NIP oraz zgłoszenia ZAP-3. Zrezygnowano z publikowania dwóch załączników do zgłoszeń NIP-7 i NIP-2: informacji o rachunkach (NIP-B) oraz informacji o miejscach prowadzenia działalności (NIP-C). Pozostałe zmiany mają charakter przede wszystkim redakcyjny. więcej >>

1.3. KE: Co dalej z VAT od samochodów

Komisja Europejska prawdopodobnie zgodzi się na to, by od 1 stycznia 2014 r. polscy podatnicy mogli odliczać połowę VAT zawartego w cenie samochodów, które nie w pełni wykorzystują w celach biznesowych. Projekt decyzji opublikowano na stronie KE. Ostateczną decyzje wyda najpewniej do końca roku. Wiceminister finansów Janusz Cichoń zapowiada, że zmiany wynikające z tej decyzji zostaną wprowadzone jak najszybciej się da, ale dopiero w przyszłym roku. więcej >>

1.1. Koniec ordynacji podatkowej

Czy obecna ordynacja podatkowa zostanie zastąpiona nowym kodeksem praw podatnika? Tak zapowiada kandydat na nowego ministra finansów Mateusz Szczurek. Nowy kodeks miałby pogodzić interes nie tylko finansów publicznych, ale też podatników i przedsiębiorców. więcej >>

1.2. Zmiany w ustawie o podatku od spadków i darowizn

W piątek Sejm uchwalił nowelizację ustawy o podatku od spadków i darowizn. Nowe przepisy są wykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 5 lipca 2011 r. Nowelizacja wykonuje orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 5 lipca 2011 r. i przywraca ulgę podatkową dla osób z III grupy podatkowej (tj. dalekich krewnych i osób niespokrewnionych), które do 31 grudnia 2006 r. sprawowały opiekę nad spadkodawcą na podstawie umowy zawartej przed organem gminy, a po tym dniu odziedziczyły po takiej osobie dom lub mieszkanie. więcej >>

1.3. Mieszkańcy zwolnieni z podatku od nieruchomości

Gmina Michałowo (Podlaskie) zwolni w 2014 r. wszystkich swoich mieszkańców z płacenia podatków od nieruchomości. Celem tej decyzji jest przyciągnięcie ludzi do zamieszkania w gminie i służenie jej rozwojowi. Michałowo będzie prawdopodobnie pierwszą gminą w kraju, w której mieszkańcy nie będą musieli płacić tego podatku. więcej >>

1.4. Nowe formularze PIT

Znane są już wzory nowych formularzy deklaracji podatkowych, które posłużą do rozliczenia podatków dochodowych od osób fizycznych za 2013 rok. Wzory zostaną dostosowane do wcześniejszych zmian w ustawie o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (usuniętych zostanie część pól służących do wpisywania danych identyfikacyjnych). więcej >>

1.1. Świadczenie przyznane z powodu uwzględnienia skargi na przewlekłość postępowania bez PIT

Z projektu (z 17 października 2013 r.) ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw wynika, że przepisy dotyczące zwolnienia z opodatkowania świadczenia przyznanego stronie w efekcie uwzględnienia skargi na przewlekłość postępowania zostaną doprecyzowane. Ustawa miałaby, poza kilkoma wyjątkami, wejść w życie 1 stycznia 2015 r. więcej >>

1.2. Ujednolicenie definicji pochodnych instrumentów finansowych

Z projektu ustawy (z 17 października 2013 r.) o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, przygotowanego przez resort finansów, wynika, że definicje pochodnych instrumentów finansowych i moment powstania przychodu z ich realizacji, zastosowane w ustawach o PIT i CIT, zostaną ujednolicone. Większość zmian ma wejść w życie 1 stycznia 2015 r. więcej >>

1.3. Podatki w gminach - będą zmiany

Wpływy z PIT będą rozliczane między budżetem państwa i samorządami na nowych zasadach. Kancelaria Prezydenta proponuje wprowadzenie samorządowego podatku dochodowego od osób fizycznych. Jak ma wyglądać nowy system? Podatki płacone w pierwszym przedziale skali byłyby w całości dochodem samorządów. PIT płacony powyżej drugiego progu (32 proc.) trafiłby do budżetu państwa. więcej >>

1.4. Rozszerzono gwarancje de minimis

Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał z 22 bankami umowy rozszerzające gwarancje de minimis także na kredyty rozwojowe i inwestycyjne. Dotychczas takim zabezpieczeniem objęte mogły być tylko kredyty obrotowe. Gwarancje mają być udzielane od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2015 r. więcej >>

1.1. Sejm poparł poprawki Senatu do noweli ustawy o CIT

Sejm przyjął pięć poprawek Senatu zgłoszonych do nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych oraz o podatku tonażowym. Zgodnie z ustawą spółki komandytowo-akcyjne będą musiały płacić podatek dochodowy od osób prawnych. Na początku proponowano, że CIT będą płacić zarówno spółki komandytowe (SK), jak i komandytowo-akcyjne (SKA), często wykorzystywane do tzw. optymalizacji podatkowej. Sejmowa komisja finansów wykreśliła jednak zapis o opodatkowaniu SK. Główna część nowelizacji ma wejść w życie 1 stycznia 2014 r. więcej >>

1.2. W 2014 r. nie będzie obniżki podatku VAT

W piątek Sejm uchwalił nowelizację ustawy o VAT, zgodnie z którą w najbliższych latach stawki podatku VAT zostaną utrzymane na obecnym poziomie. Pierwotnie planowano obniżenie ich w przyszłym roku do poziomu z 2010 r. więcej >>

1.3. Wyższa akcyza na alkohol i papierosy. Piwo bez zmian

Sejm uchwalił w piątek ustawę okołobudżetową na 2014 r. Zgodnie z nią wyższa będzie akcyza na wyroby spirytusowe i tytoniowe. Nie wzrośnie jednak (o  dziesięć proc. jak zaproponował PSL) akcyza na piwo. więcej >>

1.4. Zmiana formularza PIT-2K

W dniu 21 listopada br. wejdzie w życie rozporządzenie zmieniające wzór oświadczenia o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych PIT-2K. Zmiany mają charakter techniczny. Traci moc obowiązujące do tego czasu rozporządzenie z dnia 9 listopada 2011 r. Formularz będzie miał zastosowanie do zeznań podatkowych o wysokości dochodu (przychodu) uzyskanego w okresie od 1 stycznia 2013 r. Przez dwa tygodnie będzie można jednak korzystać jeszcze ze „starego” wzoru. więcej >>

1.1. Podpisano Protokół o zmianie konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Korei ws. unikania podwójnego opodatkowania

W dniu 22 października 2013 r. w Seulu podpisano Protokół między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Korei o zmianie Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Korei w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w Seulu 21 czerwca 1991 r. więcej >>

1.2. Odpis na Kościół od 2015 r.?

Jak zapowiedział minister administracji i cyfryzacji Michał Boni odpis podatkowy na kościoły i związki wyznaniowe mógłby obowiązywać od 1 stycznia 2015 r. Pierwszy raz można by dokonać odpisu, rozliczając się za rok 2014. więcej >>

1.3. Prostszy wniosek o rozliczenie w formie karty podatkowej

Ministerstwo finansów pracuje nad zmianą formularza PIT-16. Wniosek o rozliczenie z fiskusem w formie karty podatkowej ma być prostszy do wypełnienia. Podatnicy podadzą w nim mniej danych identyfikacyjnych. więcej >>

1.4. Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy podpisana

Prezydent podpisał ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy. Ustawa wprowadza regulacje zabezpieczające przedsiębiorców i pracowników przed skutkami spowolnienia gospodarczego. Zawiera rozwiązania wspierające przedsiębiorców poprzez udzielanie im bezpośredniej pomocy finansowej, która zostanie przeznaczona na dopłaty do wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników. więcej >>

1.5. Różna płaca minimalna w zależności od regionu lub branży

Czy minimalne wynagrodzenie za pracę w zależności od regionu lub branży powinno zostać zróżnicowane? Minister Pracy i Polityki Społecznej zaproponował dyskusję na temat tej możliwości.  więcej >>

1.1. Zakres zwolnień z obowiązku pobierania akcyzy w obrocie paliwami gazowymi

Od dnia 1 listopada br. - na mocy ustawy z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym - wprowadzono wiele zwolnień od akcyzy, którymi objęto także gaz ziemny i gaz propan-butan zużywane w określonych ilościach przez gospodarstwa domowe do celów opałowych. Warunkiem koniecznym zwolnienia jest uzyskanie od odbiorcy gazu oświadczenia, że nie używa go na inne potrzeby niż prowadzenie gospodarstwa domowego. więcej >>

1.2. VAT na e-booki?

Czy stawki podatku VAT za książki papierowe i e-booki są zostaną zrównane? Sprawa ta wciąż pozostaje nierozstrzygnięta. Na razie w piątek podczas posiedzenia Rady Europejskiej ustalono, że utworzona zostanie specjalna grupa ekspercka, która przeanalizuje kwestie związane z opodatkowaniem VAT produktów cyfrowych. więcej >>

1.3. Nowy wzór PIT-16

Od 2014 r. zmieni się wzór wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (PIT-16). Wymaganych będzie mniej danych identyfikacyjnych. Wprowadzenie zmian przewiduje projekt rozporządzenia z 10 października 2013 r. Ministra Finansów w sprawie określenia wzoru wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej. więcej >>

1.4. Zmiana czasu – na co zwrócić uwagę!

U podatników rejestrujących sprzedaż za pomocą kas fiskalnych w związku ze zmianą czasu mogły wystąpić problemy techniczne. Przestawienia czasu w urządzeniach można dokonywać tylko bezpośrednio po raporcie dobowym i przed zarejestrowaniem pierwszej sprzedaży. Dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż po północy, a przed zmianą czasu,mógł to być problem, zwłaszcza że w niektórych urządzeniach zmiany może dokonać tylko serwis. więcej >>

1.1. Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Baliwatem Guernsey w sprawie unikania podwójnego opodatkowania

W dniu 8 października 2013 r. w Londynie podpisano Umowę między Rzecząpospolitą Polską a Baliwatem Guernsey w sprawie unikania podwójnego opodatkowania niektórych kategorii dochodów osób fizycznych oraz Umowę między Rzecząpospolitą Polską a Baliwatem Guernsey w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w odniesieniu do przedsiębiorstw eksploatujących statki morskie lub statki powietrzne w transporcie międzynarodowym. więcej >>

1.2. Prezydent podpisał ustawę o podatku akcyzowym

W dniu 17 października br. prezydent podpisał ustawę z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym. Od 1 listopada 2013 r. akcyzą objęte zostaną wyroby gazowe, m.in. gaz ziemny. Nowelizacja jest związana z wygaśnięciem 31 października 2013 r. zwolnienia od akcyzy gazu ziemnego przeznaczonego dla celów opałowych. Po tej dacie Polskę obejmą regulacje unijne, przewidujące zwolnienie tych wyrobów z akcyzy w konkretnych sytuacjach. więcej >>

1.3. Trwają konsultacje IV ustawy deregulacyjnej

Do 12 listopada br. potrwają uzgodnienia międzyresortowe i konsultacje publiczne projektu ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej, czyli tzw. IV ustawy deregulacyjnej. Projekt zawiera ok. 50 zmian w prawie gospodarczym, dotyczących ponad 30 ustaw. Uproszczenia w prawie likwidujące część obowiązków przedsiębiorców mają przynieść im roczne oszczędności w wysokości ok. 1 mld zł. więcej >>

1.4. Czwarta transza deregulacji zawodów w konsultacjach

Ministerstwo Sprawiedliwości rozpoczęło konsultacje dotyczące czwartej transzy deregulacji zawodów. Od dnia 17 października 2013 r. na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości dostępna jest specjalna ankieta, za pomocą której można dzielić się propozycjami dotyczącymi deregulacji kolejnych zawodów i wszelkich obszarów działalności zawodowej. więcej >>

1.5. Zmiany w zakresie zwrotu akcyzy od samochodów osobowych

W projekcie ustawy o ułatwieniu działalności gospodarczej m.in. doprecyzowano przepisy dotyczące zwrotu podatku akcyzowego w razie wewnątrzwspólnotowej dostawy lub eksportu samochodu osobowego. więcej >>

1.1. Minimalne stawki podatku od środków transportowych

W 2014 r. minimalne stawki podatku od środków transportowych nie zmienią się. W piątek opublikowano obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 października 2013 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2014 r. (M.P. z 2013 r. poz. 812). więcej >>

1.2. Nowe wzory zeznań, deklaracji i informacji podatkowych PIT

W rozliczeniach w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne obowiązywać będą nowe wzory zeznań, deklaracji i informacji podatkowych PIT. Zmienione mają zostać formularze PIT-28, PIT-16A, PIT-19A, PIT-28/A, PIT-28/B, PIT/O oraz PIT/D. Mają mieć one zastosowanie do przychodów osiągniętych od 1 stycznia 2013 r. więcej >>

1.3. Spółki komandytowe jednak bez CIT?

Podczas prac w Sejmie nad ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz ustawy o podatku tonażowym posłowie Komisji Finansów Publicznych podjęli decyzję, że spółki komandytowe nie będą podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych. Zapłacą go tylko spółki komandytowo-akcyjne. Unikną go spółki komandytowe. Z takiego rozwiązania zadowolona jest Konfederacja Lewiatan. więcej >>

1.4. Prorodzinny system podatkowy

PSL proponuje prorodzinny system podatkowy oraz państwową emeryturę dla kobiet, które urodziły i wychowały minimum czworo dzieci. Szef PSL, wicepremier Janusz Piechociński zapowiedział, że ludowcy będą przekonywać do wprowadzenia takiego rozwiązania. więcej >>

1.5. Wsparcie dla pracodawców dopiero w przyszłym roku

Sejm przyjął projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy. Ma ona zabezpieczyć przedsiębiorców i pracowników przed skutkami spowolnienia gospodarczego, dzięki m.in. udzieleniu przedsiębiorcom bezpośredniej pomocy finansowej na dopłaty do wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników. więcej >>

1.1. Centralne biuro łącznikowe ds. wymiany informacji podatkowych

Izba Skarbowa w Poznaniu będzie pełnić funkcję centralnego biura łącznikowego, odpowiedzialnego za kontakty i wymianę informacji z administracją podatkowo-skarbową innych państw. Resort finansów opublikował nowy projekt rozporządzenia (z 1 października 2013 r.) w sprawie wyznaczenia centralnego biura łącznikowego. więcej >>

1.2. Przekazanie żywności bez podatku

Od 1 października br. sklepy przekazujące nieodpłatnie organizacji pożytku publicznego żywność mogą to zrobić bez naliczania VAT. Dotychczas z VAT zwolnione były tylko dostawy produktów spożywczych dokonywane przez producentów na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP) z przeznaczeniem na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez te organizacje. więcej >>

1.3. 1 proc. przekazało prawie 50 proc. podatników

Ponad 11,5 mln Polaków rozliczających podatek dochodowy za 2012 r. przekazało 1 proc. należnego podatku organizacjom pożytku publicznego (OPP). Na konta ponad 7 tys. organizacji wpłynęło 480 mln zł. więcej >>

1.4. 50 mld podatku dochodowego za 2012 r.

Podatek od dochodów osób fizycznych rozliczających się za 2012 r. na podstawie skali ze stawkami 18 i 32 proc. wyniósł 50 mld zł. Jak podaje "Gazeta Wyborcza", ten największy wzrost wynika z tego, że w porównaniu z 2011 r. wyższe były łączne dochody podatników. Ponad 24 mln podatników wypracowało w sumie przeszło 674 mld zł (o prawie 21 mld zł więcej niż rok wcześniej). więcej >>

1.1. Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym czeka na podpis prezydenta

Sejm poparł senackie poprawki do nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, która implementuje dyrektywę Rady 2003/96/WE w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej. więcej >>

1.2. Sejm wyraził zgodę na ratyfikację zmiany umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z Indiami

Sejm wyraził ustawową zgodę na ratyfikację przez prezydenta Protokołu między Rządem RP a Rządem Republiki Indii o zmianie Umowy między Rządem PRL a Rządem Republiki Indii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w Warszawie 21 czerwca 1989 roku, podpisanego w Warszawie 29 stycznia 2013 r. więcej >>

1.3. Zmiana zasad wystawiania faktur

Zmienią się zasady wystawiania faktur. Ministerstwo finansów przygotowało już projekt rozporządzenia w tej sprawie. Zmiany wynikają z nowelizacji z 7 grudnia 2012 r. ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, której przepisy wejdą w życie od 1 stycznia 2014 r. więcej >>

1.4. Zmiany w rachunkowości SKOK-ów

Od 10 października 2013 r. zmienią się zasady dotyczące odpisów aktualizujących w rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK). Zmiany wprowadzono rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 września 2013 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1137). Będzie ono mieć zastosowanie już do sprawozdań finansowych za rok obrotowy rozpoczynający się w 2013 r. więcej >>

1.1. Większy zakres zwolnień z akcyzy

Senat zgłosił dwie poprawki do nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, nakładającej akcyzę na gaz ziemny. Poparła je Komisja Budżetu i Finansów Publicznych. Poprawki rozszerzają zakres zwolnień z akcyzy o gazy najniższej jakości z podgrup Ln i Lm. więcej >>

1.2. Będą zmiany w ustawie o spadkach i darowiznach

Na najbliższe posiedzenie Sejmu zaplanowano pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Zmiany wynikają z orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 5 lipca 2011 r. (sygn. P 36/10). więcej >>

1.3. E-podatki: Fiskus wypełni zeznania roczne za 2014 r. za podatników

Fiskus sam wstępnie wypełni zeznania roczne za 2014 r. za podatników nieprowadzących działalności gospodarczej. Będzie można je zaakceptować, wprowadzić poprawki lub złożyć deklarację całkowicie samodzielnie. Ministerstwo Finansów zapowiada, że każdy podatnik będzie miał własne „konto podatnika", gdzie łatwo sprawdzi stan płatności albo zatwierdzi deklarację wstępnie wypełnioną przez administrację podatkową. Będzie też mniej formularzy. więcej >>

1.4. Świadczenia ze specjalnych programów przeciwdziałania bezrobociu bez podatku

Minister finansów wydał rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od świadczeń z tytułu specyficznych elementów wspierających zatrudnienie otrzymanych przez osoby bezrobotne i poszukujące pracy w ramach programów specjalnych. Zwolnieniem objęte będą dochody uzyskane w dniach od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. więcej >>

1.1. Ministerstwo Finansów podsumowało akcję Weź paragon

Podczas tegorocznej letniej akcji prewencyjno-edukacyjnej „Weź paragon" nałożono 27 267 mandatów na kwotę 7 221 858 zł. Kontrolerzy sprawdzali, czy przedsiębiorcy rejestrują obroty ze sprzedaży towarów i usług przy zastosowaniu kas fiskalnych oraz czy wydają paragony potwierdzające zawarte transakcje. Informowali również, jak ważne jest wzmacnianie warunków uczciwej konkurencji i ograniczanie „szarej strefy". więcej >>

1.2. Niższa opłata za wydanie tzw. opinii zabezpieczającej

Z najnowszej wersji projektu założeń do zmian w Ordynacji podatkowej wynika, że Ministerstwo finansów obniży jednak opłatę za wydanie tzw. opinii zabezpieczającej związanej z zastosowaniem klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. więcej >>

1.3. Wywiad skarbowy coraz bardziej skuteczny

Wywiad skarbowy jest coraz bardziej skuteczny. Ze statystyk, do których dotarł "Puls Biznesu" wynika, że w ostatnim półroczu 2013 r. pracownicy służb ścigających przestępców podatkowych doprowadzili do zabezpieczenia mienia o wartości blisko 900 mln zł. To ponad dwa razy więcej niż przez cały ubiegły rok. więcej >>

1.4. Zgłoszenia celne – nowelizacja przepisów

W dniu 28 września 2013r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne (Dz. U. z 2013 r. poz. 1070). Zmiany będą korzystne dla przedsiębiorców, bowiem część obowiązków związanych ze zgłoszeniami, stosowanymi przy wywozie i przywozie towarów, zostanie zlikwidowana. więcej >>

1.5. Gwarancje de minimis z Banku Gospodarstwa Krajowego

Bank Gospodarstwa Krajowego poinformował, że wartość gwarancji udzielonych przez BGK w ramach programu de minimis do 31 sierpnia wyniosła 3,34 mld zł. Pozwoliło to firmom uzyskać kredyty w wysokości 5,76 mld zł. więcej >>

1.1. Co dalej z opodatkowaniem e-booków

Wysokość opodatkowania książek, zależy od nośnika na którym je wydano. Tradycyjne wydania obłożone są preferencyjną stawką na poziomie 5 proc., e-booki natomiast stawką 23 proc. Zdaniem rządu, takie różnice są nieuzasadnione, tym bardziej że e-booki są bardziej przyjazne dla środowiska. Stawki te powinny zostać więc zrównane w dół. więcej >>

1.2. Dochody podatkowe w 2014 r. wyniosą 247.980,007 mln zł

Dochody podatkowe w 2014 r. wyniosą 247.980,007 mln zł - wynika z projektu budżetu na 2014 rok. Całkowite dochody budżetowe w 2014 r. prognozowane są na poziomie 276.512,224 mln zł. więcej >>

1.3. Będzie abolicja podatkowa?

Wicepremier Piechociński proponuje abolicję podatkową. Miałby to być sposób na zwiększenie wpływów do budżetu państwa. PSL przygotował pakiet, który ma być punktem wyjścia do dyskusji na temat tzw. nowego otwarcia programowego. Wśród propozycji znalazły się m.in.: abolicja podatkowa i zwolnienia podatkowe dla Polaków, którzy zainwestują w kraju środki zarobione na emigracji. więcej >>

1.4. Wyższa akcyza w 2014 r.

Od przyszłego roku wzrosną stawki akcyzy na wyroby tytoniowe oraz spirytusowe. W piątek rząd przyjął projekt ustawy budżetowej na 2014 r. Jak podkreśla minister finansów, podwyższenie stawek ma być „urealnieniem akcyzy", ponieważ np. od pięciu lat nie było podwyżki akcyzy na wyroby spirytusowe. Akcyza na te produkty zostanie podniesiona o 15 proc. Wyższa stawka akcyzy na wyroby tytoniowe ma na celu jak najszybsze osiągnięcie unijnego minimum i zmniejszenie popularności papierosów. więcej >>

1.1. Zmiany w Ordynacji podatkowej

Posłowie poparli doprecyzowującą poprawkę Senatu do zmian Ordynacji podatkowej, wprowadzających korzystne dla podatników przepisy. Podatnicy będą informowani o zawieszeniu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego również w ich sprawie. Ustawa trafi do podpisu prezydenta. więcej >>

1.2. Ministerstwo Finansów ostrzega przed fałszywymi e-mailami z logiem Administracji Podatkowej

Ministerstwo Finansów ostrzega przed oszustami, którzy podszywają się pod administrację skarbową, próbując wyłudzić od podatników dane. Ministerstwo Finansów oraz organy podległe, tj. urzędy skarbowe, nie wysyła do podatników na skrzynki e-mail informacji (z logiem Administracji Podatkowej) o zwrocie podatku dochodowego za ubiegły rok, w których prosi o wypełnienie załączonego formularza. więcej >>

1.3. Zmiany w formularzach PIT

Wzory formularzy PIT mają zostać dostosowane do zmian, które zaczną obowiązywać przy rozliczeniach za 2013 r. Chodzi zwłaszcza o zmiany w zakresie ograniczenia w stosowaniu 50 proc. kosztów uzyskania przychodów, wprowadzone nowelizacją (z 24 października 2012 r.) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. więcej >>

1.4. Zmiany w VAT od 1 października 2013

W dniu 1 października wejdzie w życie ustawa z 26 lipca 2013 r.o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, wprowadzająca zmiany w zakresie obrotu tzw. towarami wrażliwymi (niektóre wyroby stalowe i odpady, paliwa oraz złoto). Ma to ukrócić proceder wyłudzeń podatkowych. Zmiany dotyczą też oraz zwolnienie dostawy towarów spożywczych na rzecz organizacji pożytku publicznego. W dniu 29 sierpnia br.ustawa została podpisana przez prezydenta Komorowskiego i czeka na ogłoszenie w Dzienniku Ustaw. więcej >>

1.1. Mniej formalności związanych z akcyzą na węgiel

Od dnia 20 września uproszczone zostaną formalności związane z akcyzą na węgiel. Nie będą już wymagane dokumenty dostawy węgla w trakcie jego transportu, a końcowi odbiorcy nie będą musieli prowadzić ewidencji obrotu. więcej >>

1.2. Do końca sierpnia rolnicy mogą ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego

Rolnicy, którzy chcą odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej, do końca sierpnia powinni złożyć odpowiedni wniosek. więcej >>

1.3. Nowe formularze PIT-2K i PIT-14

Oświadczenie o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych (PIT-2K) oraz informację o wysokości wycofanego wkładu budowlanego lub mieszkaniowego wniesionego do spółdzielni mieszkaniowej/wycofanych lub przeniesionych na rzecz osób trzecich oszczędności z kasy mieszkaniowej za 2013 r. (PIT-14) złożymy na nowych formularzach. więcej >>

1.4. Umowa z Gibraltarem o wymianie informacji w sprawach podatkowych

W dniu 22 sierpnia br. prezydent podpisał ustawę z dnia 12 lipca 2013 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Gibraltarem o wymianie informacji w sprawach podatkowych oraz Protokołu do tej Umowy, podpisanych w Londynie dnia 31 stycznia 2013 r. więcej >>

1.1. Polsko-słowacka umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania

W dniu 1 sierpnia 2013 r. podpisano Protokół między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o zmianie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 18 sierpnia 1994 r. więcej >>

1.2. Protokół zmieniający Konwencję między Polską a Luksemburgiem ws. unikania podwójnego opodatkowania

W dniu 25 lipca 2013 r. wszedł w życie Protokół zmieniający Konwencję między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzoną w Luksemburgu dnia 14 czerwca 1995 r. podpisany 7 czerwca 2012 r. więcej >>

1.3. Akcja Weź paragon na półmetku

Wakacyjna akcja „Weź paragon” jest na półmetku. Podczas akcji pracownicy skarbówki sprawdzają, czy sprzedawcy wydają kupującym paragony i korzystają z kas fiskalnych. Celem akcji jest ograniczenie nieuczciwej konkurencji i zmniejszenie szarej strefy. więcej >>

1.4. Wykaz organizacji pożytku publicznego aktualizowany na bieżąco

W dniu 13 sierpnia 2013 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw. Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania środków z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych ma być prowadzony i aktualizowany na bieżąco. Organizacja przestająca spełniać wymogi ustawowe, np. tracąca status uprawniający do zbierania takich środków, ogłaszająca upadłość lub likwidację, zostanie usunięta z rejestru. więcej >>

1.1. Senat zgłosił poprawkę do nowelizacji ustaw podatkowych

Senat zgłosił w piątek poprawkę do nowelizacji m.in. Ordynacji podatkowej doprecyzującą przepisy dotyczące przerwania terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Zgodnie z poprawką senatu art. 70 i art. 70c Ordynacji podatkowej powinny być stosowane odpowiednio do należności płatników lub inkasentów z tytułu niepobranych lub niewpłaconych podatków. więcej >>

1.2. Skuteczniejsza wymiana informacji podatkowych z fiskusami z innych krajów UE

Senat zgłosił cztery poprawki doprecyzowujące nowelizację Ordynacji podatkowej i ustawy o kontroli skarbowej, która ma umożliwić skuteczniejszą wymianę informacji podatkowych z fiskusem z innych krajów UE. Musi je jeszcze zaakceptować Sejm. więcej >>

1.3. Prezydent podpisał ustawę o umowie podatkowej z USA

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę o ratyfikacji polsko-amerykańskiej konwencji ws. unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu. więcej >>

1.4. VAT od paliwa do pick-upów

Właściciele pick-upów mogą odliczać VAT zawarty w cenie paliwa. Wiceminister finansów Jacek Kapica potwierdził to odpowiadając na interpelację Macieja Wydrzyńskiego (RP) w tej sprawie. Poinformował również, że przeprowadzone kontrole wykazały brak zapłaty należnej akcyzy przez dilerów pick-upów. więcej >>

1.1. Zmiany w akcyzie węglowej podpisane

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o podatku akcyzowym, zmieniającą zasady opodatkowania wyrobów węglowych. więcej >>

1.2. Konsultacje projektu ustawy o standaryzacji niektórych wzorów pism w procedurach administracyjnych

Ministerstwo Gospodarki skierowało do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych projekt ustawy o standaryzacji niektórych wzorów pism w procedurach administracyjnych. Jego celem jest uproszczenie otoczenia prawnego dla wykonywania działalności gospodarczej, w szczególności umożliwienie przedsiębiorcom wykonywania procedur administracyjnych przez Internet. więcej >>

1.3. Dzień Skarbowości

W tym roku obchodzono 30. rocznicę reaktywowania urzędów i izb skarbowych w Polsce. Z tej okazji w dniu 31 lipca br. w Ministerstwie Finansów odbyły się uroczyste obchody Dnia Skarbowości. więcej >>

1.4. 1,048 mld zł z podatku od kopalin za pół roku

Ministerstwo Finansów w sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa poinformowało, że dochody budżetu państwa z podatku od wydobycia niektórych kopalin wyniosły na koniec czerwca 2013 r. 1,048 mld zł. więcej >>

1.5. Nowe wzory formularzy ZUS

Od września zaczną obowiązywać nowe wzory formularzy ZUS. Tak przewidziano w nowelizacji rozporządzenia ws. wzorów formularzy ZUS, która dostosowuje je m.in. do nowelizacji ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Z dotychczasowych wersji będzie można korzystać tylko do 31 grudnia 2013 r. więcej >>

1.1. Sejm uchwalił solidarną odpowiedzialność przy VAT

W piątek sejm uchwalił nowelizację ustawy o VAT i Ordynacji podatkowej, wprowadzającą m.in. odpowiedzialność solidarną za zobowiązania podatkowe. Celem zmian jest walka z wyłudzeniami i oszustwami podatkowymi w handlu stalą, paliwami i złotem, czyli tzw. towarami wrażliwymi. Zdaniem resortu finansów oszustwa podatkowe w tym obszarze powodują nie tylko straty dla budżetu, ale także ograniczają konkurencję na rynku i możliwości działania uczciwych podatników. więcej >>

1.2. Coraz więcej fikcyjnych faktur

W I półroczu br. kontrole skarbowe ujawniły w sumie 74 088 fikcyjnych faktur na 8,4 mld zł. To o 10 tys. dokumentów więcej niż w analogicznym okresie zeszłego roku. O 3,3 mld zł wzrosła też kwota, na którą je wystawiono. więcej >>

1.3. Żywność na cele charytatywne bez VAT

Darowizny towarów spożywczych przekazywane na rzecz organizacji pożytku publicznego zarówno przez producentów, jak i handlowców będą zwolnione z podatku od towarów i usług. więcej >>

1.4. Uproszczone sprawozdania finansowe dla mikrofirm

Mikrofirmy będą mogły sporządzać uproszczone sprawozdania finansowe. Takie zmiany przewiduje przygotowany przez resort finansów projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości. Skierowano go do uzgodnień międzyresortowych. więcej >>

1.5. Skarbówka zawiadomi podatnika o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia przed jego upływem

Podczas ostatniego posiedzenia sejm przyjął nowelizację ustawy – Ordynacja podatkowa, ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz ustawy – Prawo celne, wykonującą wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 17 lipca 2012 r. Nowelizacja nakłada na organy podatkowe i celne obowiązek zawiadamiania podatnika (dłużnika) o zawieszeniu lub nierozpoczęciu biegu terminu przedawnienia przed upływem tego terminu. więcej >>

1.1. 75-proc. podatek od nieujawnionego dochodu zgodny z konstytucją

Fiskus może nakładać wysokie podatki od dochodu niezgłoszonego przez podatnika. Trybunał Konstytucyjny orzekł w dniu 18 lipca br., że 75-proc. podatku od nieujawnionego dochodu jest zgodny z konstytucją. więcej >>

1.2. Składka rentowa to nie podatek

Rząd nie naruszył konstytucji, zgłaszając w trybie pilnym projekt ustawy podwyższający od 1 lutego ubiegłego roku składkę rentową w części finansowanej przez płatników składek, czyli głównie pracodawców (z 4,5 proc. do 6,5 proc.). Tak uznał w dniu 15 lipca br. Trybunał Konstytucyjny, uzasadniając, że składka rentowa to nie podatek. więcej >>

1.3. Zmiany w czasie pracy kierowców

Od 16 lipca br. obowiązują nowe zasady rozliczania czasu pracy samozatrudnionych kierowców. Wcześniej ustawa o czasie pracy kierowców dotyczyła wyłącznie zatrudnionych na umowę o pracę. Teraz i samozatrudnieni muszą przestrzegać tygodniowych limitów czasu pracy, obowiązkowych przerw i prowadzić ewidencję godzin za kółkiem. więcej >>

1.4. Zmiany w oznaczaniu cen towarów

Handlowcy nie będą musieli metkować każdego towaru w sklepie. Wystarczy, że cena zostanie odpowiednio wyeksponowana. Ministerstwo finansów chce zlikwidować obowiązek metkowania, czyli indywidualnego oznaczania towarów. Zmienione mają zostać również zasady uwidaczniania cen towarów i usług. Aby uniknąć nieprawidłowości w tym zakresie, wprowadzone zostaną bardzo wysokie kary (nawet 40 tys. zł). Założenia do nowelizacji ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług opublikowano na stronie Rządowego Centrum Legislacji. więcej >>

1.1. Polsko-malezyjska umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania

W dniu 8 lipca 2013 r. w Kuala Lumpur podpisano umowę umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malezji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, wraz z protokołem do umowy. Umowa zastąpi analogiczną umowę polsko-malezyjską z 16 września 1977 r. więcej >>

1.2. Zmiany w przepisach dotyczących odwróconego VAT w handlu stalą mają wejść w życie w tym roku

Budżet państwa na tych oszustwach związanych z wyłudzaniem VAT w handlu prętami stalowymi traci około 400 mln zł rocznie. Ministerstwo Finansów chce proceder ten wyeliminować, nakładając na kupującego, a nie na sprzedawcę obowiązku odprowadzenia podatku w obrocie wyrobami stalowymi i wprowadzenie solidarnej odpowiedzialności podatkowej w dostawach tego towaru. Przepisy wbrew wcześniejszym zapowiedziom raczej nie wejdą jednak w życie od 1 sierpnia br., ale resort zapewnia, że nastąpi to w kolejnych miesiącach. więcej >>

1.3. Opłata recyklingowa od aut z importu zostanie zlikwidowana

Klienci indywidualni sprowadzający auto do Polski, byliby zwolnieni z tzw. opłaty recyklingowej. Zapłacą ją tylko ci, którzy importują auta w celach zarobkowych. Rząd pracuje nad zmianą przepisów w tym zakresie. Eksperci rynku motoryzacyjnego uważają jednak, że nowe prawo będzie skłaniało do demontażu samochodów poza legalnie działającymi stacjami. więcej >>

1.4. Specjalne programu przeciwdziałania bezrobociu zwolnione z PIT

Świadczenia z tytułu specjalnych programów przeciwdziałania bezrobociu zostaną w tym roku zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT). Projekt z 5 czerwca 2013 r. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych opublikował resort finansów. więcej >>

1.1. TK: Korygowanie deklaracji podatkowych w okresie między postępowaniem kontrolnym a podatkowym

Trybunał Konstytucyjny w dniu 4 lipca br. uznał, że pozbawienie podatników podatku VAT uprawnienia do dokonania korekty deklaracji VAT jest zgodne z konstytucją. Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw. więcej >>

1.2. Niższe odsetki podatkowe

W dniu 3 lipca br. Rada Polityki Pieniężnej kolejny raz obniżyła stopy procentowe z o 0,25 proc. Od 4 lipca br. stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych wynosi 10 proc. w skali rocznej, natomiast obniżona stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych - 7,5 proc. (75 proc. ww. stawki odsetek). więcej >>

1.3. MF nie planuje kar za niewpuszczenie do lokalu fiskusa

W projekcie założeń do nowelizacji Ordynacji podatkowej oraz niektórych innych ustaw nie ma zmian dotychczasowych zasad przeprowadzania oględzin lokalu mieszkalnego ani karania podatnika za brak zgody na oględziny. więcej >>

1.4. Specjalne strefy ekonomiczne do 2026 r.

Premier Donald Tusk zapowiedział przedłużenie działania specjalnych stref ekonomicznych do 2026 r. więcej >>

1.1. Krócej poczekamy na NIP i REGON

Z założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym wynika, że rozpoczynanie działalności gospodarczej ma być prostsze i szybsze, ponieważ skrócony zostanie czas oczekiwania na uzyskanie numerów REGON i NIP. więcej >>

1.2. 91 kolelnych zawodów do deregulacji

Rada Ministrów przyjęła projekt drugiej ustawy deregulującej dostęp do zawodów. Projekt zakłada ułatwienie dostępu do 82 zawodów technicznych oraz 9 finansowych (łącznie 91 zawodów), m.in. doradcy podatkowego, biegłego rewidenta, agenta celnego czy osoby prowadzącej usługowo księgi rachunkowe. więcej >>

1.3. Przedsiębiorcy wybrali najlepsze urzędy skarbowe

W 11. edycji konkursu Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy przedsiębiorcy wybrali 71 urzędów skarbowych. Zdaniem przedsiębiorców najwięcej przyjaznych urzędów skarbowych znajduje się w województwach mazowieckim (13) oraz kujawsko-pomorskim i zachodniopomorskim (po 6). więcej >>

1.4. Wakacyjna akcja \"Weź paragon\"

Ministerstwo Finansów rozpoczyna kolejną odsłonę akcji „Weź paragon". Kampania ma podnieść świadomość społeczną o tym, jak ważne jest ograniczanie szarej strefy i wzmacnianie warunków uczciwej konkurencji. więcej >>

1.1. Do 18 lipca br. zwrot podatku od spadku

Osoby, które w latach 2007–2008 otrzymały spadek i zapłaciły podatek, ponieważ nie dotrzymały miesięcznego terminu na zgłoszenie go do urzędu skarbowego, mogą do 18 lipca br. ubiegać się o zwrot zapłaconego podatku. więcej >>

1.2. Ratyfikowano umowę z USA

Sejm przyjął ustawę o ratyfikacji Konwencji między Polską a Stanami Zjednoczonymi w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania dochodów. więcej >>

1.3. Mniej obowiązków związanych ze zgłoszeniami celnymi

Będzie mniej obowiązków związanych ze zgłoszeniami celnymi – stosowanymi przy wywozie i przywozie towarów. Przedsiębiorcy w zgłoszeniu nie będę już musieli m.in. podawać przywozowych należności celnych – w przypadku zakończenia procedury odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem tych należności nadaniem przeznaczenia powrotnego wywozu. więcej >>

1.1. Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania z Singapurem

Sejm opowiedział się w piątek za ratyfikacją polsko-singapurskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania i zapobieganiu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków dochodowych. Podpisano ją w listopadzie ubiegłego roku. Zmiany mają dotyczyć opodatkowania licencji, dywidend i odsetek, definicji umownych, wymiany informacji i tzw. korekt wtórnych pozwalających na usunięcie podwójnego opodatkowania. więcej >>

1.2. NSA: izby celne nie muszą płacić VAT

Sprzedaż skonfiskowanych samochodów realizowana w ramach zadań publicznych nałożonych na izbę celną, nie podlega VAT. Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Wyrok dotyczy Izby Celnej z Opola, która toczyła spór w tej sprawie z Izbą Skarbową w Łodzi. więcej >>

1.3. Interpretacja ogólna Ministra Finansów dot. opodatkowania podatkiem VAT dostawy terenów niezabudowanych

Minister Finansów wydał interpretację ogólną dotyczącą opodatkowania podatkiem od towarów i usług dostawy terenów niezabudowanych w przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. więcej >>

1.1. Odszkodowania za wypadki przy pracy są zwolnione z podatku dochodowego

Naczelny Sąd Administracyjny uznał w piątek, że odszkodowania za wypadki przy pracy są zwolnione z podatku dochodowego. Sprawa dotyczyła odszkodowań otrzymywanych przez pracowników spółki KGHM Polska Miedź SA. więcej >>

1.2. Niższe odsetki podatkowe

Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe z o 0,25 proc. Od 6 czerwca br. stopa kredytu lombardowego wynosi 4,25 proc. w skali rocznej. Stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych wynosi teraz 10,5 proc. w skali rocznej, natomiast obniżona stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych - 7,88 proc. (75 proc. ww. stawki odsetek). więcej >>

1.3. Nie będzie zmian w kilometrówce

Limity tzw. "kilometrówki" nie zmienią się również w tym roku. Chociaż koszty używania samochodów rosną, kwoty te są zamrożone od 2007 r. więcej >>

1.4. 1,3 mld oszczędności dzięki zasadzie dwóch terminów

Dzięki wprowadzeniu zasady „dwóch terminów” przedsiębiorcy będą mogli lepiej planować swoją działalność gospodarczą. Ministerstwo Gospodarki zapowiada, że roczne oszczędności w skali wszystkich przedsiębiorstw mogą wynieść nawet 1,3 mld zł. Projekt jest w trakcie uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych. więcej >>

1.1. Świadczenia socjalne nie zawsze bez VAT

Świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nie są obciążone VAT pod warunkiem jednak, że pracodawca nie wykonuje ich w ramach własnej działalności gospodarczej. Minister finansów wydał interpretację ogólną w tej sprawie. więcej >>

1.2. Nowe wzory VAT-UE

Od 1 lipca 2013 r. zaczną obowiązywać nowe wzory informacji VAT-UE wraz z załącznikami oraz korekty VAT-UEK. Dotychczasowe wzory mogą być stosowane,z wyłączeniem informacji zawierających transakcje z kontrahentami z Chorwacji.
więcej >>

1.3. Zmiany w podatkach w najbliższych latach

Jeszcze w tym roku Ministerstwo Finansów planuje wprowadzenie kilku ważnych zmian. Na kolejne poczekamy do przyszłego roku. W sierpniu ma wejść w życie procedura tzw. odwróconego VAT na niektóre wyroby stalowe. W listopadzie natomiast wejdzie w życie podwyżka akcyzy na gaz ziemny stosowany do celów opałowych. Zmiany przeanalizowała PAP. więcej >>

1.4. Zwolnienie z podatku od spadku w Trybunale Konstytucyjnym

Dzisiaj Trybunał Konstytucyjny rozstrzygnie, czy przepisy o warunkach zwolnienia z podatku od spadków i darowizn członków najbliższej rodziny zmarłego były zgodne z konstytucją. Trybunał zajmował się już tą sprawą 6 grudnia 2012 r., ale wtedy odroczył rozprawę bezterminowo. więcej >>

1.5. Najwyższa podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe w czerwcu, lipcu i sierpniu 2013 r.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych poda poinformował o najwyższej podstawie składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe w czerwcu, lipcu i sierpniu 2013 r. dla niektórych grup ubezpieczonych. więcej >>

1.1. Procedura tzw. odwróconego VAT od sierpnia

W sierpniu 2013 r. ma wejść w życie procedura tzw. odwróconego VAT na niektóre wyroby stalowe. Poinformowała o tym PAP rzeczniczka prasowa resortu finansów Wiesława Dróżdż. więcej >>

1.2. Umowa między Polską a Belize o wymianie informacji w sprawach podatkowych

W dniu 16 maja 2013 r. w Londynie podpisano umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Belize o wymianie informacji w sprawach podatkowych. Na jej podstawie może dochodzić m.in. do obustronnej wymiany informacji znajdującej się w posiadaniu banków. więcej >>

1.3. Interpretacje indywidualne również w zamówieniach publicznych

Od 1 lipca 2014 r. strona publiczna, ogłaszająca przetargi na wykonanie zamówień publicznych, będzie mogła wystąpić z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej. Taka możliwość przewidziano w jednej z ponad 150 zmian przewidzianych w założeniach do projektu nowelizacji Ordynacji podatkowej oraz niektórych innych ustaw. więcej >>

1.4. Opodatkowanie wyrobów węglowych

W piątek Sejm uchwalił nowelizację ustawy o podatku akcyzowym, w której przewidziano zmianę zasad opodatkowania wyrobów węglowych. Zgodnie z nią podatek ma być płacony na ostatnim etapie obrotu takimi wyrobami. Ustawa trafi do Senatu i wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. więcej >>

1.1. Stawka VAT na montaż szaf wnękowych w NSA

Wiceminister finansów Maciej Grabowski poinformował, że wystąpił do prezesa NSA o to, by sąd przyspieszył rozpatrzenie pytania o stawkę VAT na montaż szaf wnękowych i zabudowy kuchennej. Zdaniem Ministerstwa stawka ta wynosi 23 proc. więcej >>

1.2. Zmiana przepisów dot. zagranicznych spółek kontrolowanych

Przerzucanie dochodów do spółek położonych w krajach o niskim poziomie opodatkowania ma zostać ukrócone. Ministerstwo Finansów poinformowało o pracach legislacyjnych nad projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przewidującym opodatkowanie dochodów kontrolowanych spółek zagranicznych (Controlled Foreign Corporation - CFC). Projekt znajduje się na etapie uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji społecznych. więcej >>

1.3. Nowa ulga dla oszczędzających na własne mieszkanie

Oszczędzający na własne mieszkanie będą zwolnieni z opodatkowania odsetek od tych oszczędności? Ministerstwo Finansów planuje wprowadzenie takiej ulgi dla wszystkich podatników, którzy przez minimum pięć lat będą odkładali pieniądze na specjalnym koncie, a następnie przeznaczą je na zakup domu lub mieszkania w dowolnym kraju Unii Europejskiej. więcej >>

1.4. Skarbówka zablokuje konto na 3 miesiące

Dyrektorom urzędów kontroli skarbowej oraz generalnemu inspektorowi kontroli skarbowej przyznane ma zostać prawo do blokowania rachunków bankowych. Taką propozycję przedstawił resort finansów w założeniach do nowelizacji Ordynacji podatkowej. więcej >>

1.1. Niższe odsetki podatkowe

Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe z 3,25 proc. do 3 proc. Od 9 maja br. stopa kredytu lombardowego wynosi 4,5 proc. w skali rocznej. Stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych wynosi teraz 11 proc. w skali rocznej, natomiast obniżona stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych - 8,25 proc. (75 proc. ww. stawki odsetek). Obniżona została również do 5,5 proc. stawka opłaty prolongacyjnej. więcej >>

1.2. Sejm odrzucił projekt ustawy o opodatkowaniu usług finansowych

Sejm odrzucił w piątek w pierwszym czytaniu projekt ustawy o opodatkowaniu usług finansowych. Projekt, zdaniem Ruch Palikota (jego autora), miałby ograniczyć transakcje spekulacyjne, zwiększyć wpływy do budżetu państwa, odciążając jednocześnie sektor finansów publicznych. Przeciwny wprowadzeniu podatku był resort finansów. więcej >>

1.3. G7 przeciwko unikaniu opodatkowania

Grupa G7 wystąpiła przeciwko praktykom obchodzenia i unikania zobowiązań podatkowych zarówno przez indywidualnych podatników, jak i duże korporacje międzynarodowe. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) ma opracować zalecenia przeciwdziałające stosowaniu przez wielkie korporacje praktyk obchodzenia zobowiązań podatkowych. Spotkanie w Aylesbury uważane jest za krok na drodze do wprowadzenia globalnych standardów podatkowych, co jest priorytetem obecnego przewodnictwa W. Brytanii w G7. więcej >>

1.4. Urzędy skarbowe wypełnią PIT

Czy w 2015 r. urzędy skarbowy wstępnie wypełnią za podatników roczne zeznanie PIT? Odpowiednie zmiany przepisów ma zaproponować wkrótce Ministerstwo Finansów. W pierwszej kolejności nałożony ma zostać nowy obowiązek na wszystkich płatników, przede wszystkim pracodawców. Informacje o pobranych zaliczkach lub zryczałtowanym podatku będą przesyłane elektronicznie. Obecnie pracodawcy, którzy zatrudniają więcej niż pięć osób, muszą składać elektronicznie deklaracje i raporty do ZUS, ale nie do urzędu skarbowego. więcej >>

1.1. Nowa lista rajów podatkowych

W dniu 8 maja br. wejdzie w życie nowe rozporządzenie ministra finansów dotyczące listy rajów podatkowych. Nie znalazły się na niej już Wyspa Man, Jersey, Baliwat Guernsey oraz Antyle Niderlandzkie. Uchylono dotychczasowe rozporządzenie z 2005 r więcej >>

1.2. Podatek od użytkowania samochodów służbowych do celów prywatnych

Projekt zmian przepisów wprowadzających zryczałtowany podatek od użytkowania samochodów służbowych do celów prywatnych ma trafić pod obrady rządu w ciągu miesiąca. Ryczałt może wynieść od 20 do 40 zł miesięcznie, a jego wysokość miałaby zależeć od pojemności silnika. więcej >>

1.3. Kolejne deklaracje będzie można złożyć przez internet

Kolejne deklaracje będzie można złożyć przez internet. Z projektu nowego rozporządzenia Ministerstwa Finansów wynika, że do katalogu e-deklaracji zostanie wprowadzona m.in. nowa deklaracja dla podatku od towarów i usług przedstawiciela podatkowego (VAT-13). Przez internet będzie można składać również oświadczenia o wyborze opodatkowania podatkiem tonażowym (PT-1) oraz zeznania o wysokości podatku tonażowego należnego (PT-2). więcej >>

1.4. Będzie klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania

Ministerstwo Finansów planuje wprowadzenie do Ordynacji podatkowej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Podatnik, który dokona transakcji tylko po to, by uniknąć zapłaty podatku, będzie musiał liczyć się z zapłaceniem podatku i dodatkowo kary. Ministerstwo Finansów przekazało do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, które mają usprawnić i uprościć procedury podatkowe. więcej >>

1.1. Prezydent podpisał nowelizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

W dniu 24 kwietnia br. prezydent podpisał nowelizację z dnia 8 marca 2013 r. ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Zmiany mają na celu m.in. umożliwienie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym również w razie zmian oznaczeń kodów CN. więcej >>

1.2. Pół roku pracujemy na budżet państwa

W Polsce dopiero 12 czerwca przypada dzień wolności podatkowej. Przeciętny Polak pracuje więc na budżet państwa przez prawie połowę roku. Jak podaje "Rzeczpospolita", w Unii Europejskiej jesteśmy pod tym względem po środku. więcej >>

1.3. VAT jednak bez zmian

W ustawie o VAT przewidziano, że w 2014 r. stawki VAT spadną o 1 pkt. proc. (podstawowa stawka wyniosłaby 22 proc). W kolejnych latach stawki VAT jednak się nie zmienią. Nie ma raczej również szans na waloryzację progów podatkowych i kwoty wolnej od podatku. PAP dotarła do projektu Aktualizacji Programu Konwergencji przygotowanej przez Ministerstwo Finansów. więcej >>

1.4. Przyjazne urzędy skarbowe

Rusza kolejny już XI Konkurs Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy. Konkurs organizowany jest przez Business Centre Club oraz Ministerstwo Finansów od 2003 r. W poprzedniej edycji wyróżniono 59 urzędów skarbowych z całego kraju. W tym roku jego rozstrzygnięcie zaplanowano na 28 czerwca. więcej >>

1.1. Wyższy limit obrotów dla kas fiskalnych

Małe firmy z rocznym obrotem nieprzekraczającym dwunastokrotności przeciętnego wynagrodzenia najczęściej prowadzą ewidencję na kasach fiskalnych. Ruch Palikota chciałby to zmienić. Projekt nowelizacji ustawy o VAT znajduje się obecnie w fazie konsultacji społecznych, następnie ma trafić do Sejmu. Ma jednak minimalne szanse na wejście w życie. więcej >>

1.2. Podatek od węglowodorów

Obciążenie podatkowe, które będą ponosili przedsiębiorcy wydobywający węglowodory, miałoby wynosić ok. 40 proc. zysku brutto. Zabezpieczy to "z jednej strony interesy długofalowe Skarbu Państwa, a z drugiej strony pozwoli na rozwój tej działalności w Polsce" – powiedział w poniedziałek w Gdyni wiceminister finansów Maciej Grabowski. więcej >>

1.3. Projekt ustawy wprowadzający solidarną odpowiedzialność za zaległy VAT jeszcze w tym roku

Na początku czerwca rząd może przyjąć projekt ustawy wprowadzający solidarną odpowiedzialność za zaległy VAT, co ma zapobiegać nadużyciom m.in. w obrocie paliwami. W poniedziałek zapowiedział to wiceminister finansów Maciej Grabowski. Podobne rozwiązanie występuje w 19 krajach Unii Europejskiej. więcej >>

1.1. Opublikowano umowę z San Marino

W Dzienniku Ustaw opublikowano umowę o wymianie informacji podatkowych z San Marino. Polska podpisała ją w marcu 2012 r. Jej zawarcie ma ułatwić zwalczanie przestępstw podatkowych.
więcej >>

1.2. Wpływy z ekopodatków

Z najnowszych danych opublikowanych przez Eurostat wynika, że w 2010 r. wpływy z ekopodatków wyniosły w Polsce 9,1 mld euro, czyli 2,58 proc. polskiego PKB, w Niemczech  ekopodatki natomiast 2,21 proc. PKB, a we Francji 1,86 proc. PKB. więcej >>

1.3. Ministerstwo czeka na 3 333 333 PIT!

Ministerstwo Finansów rozpoczęło akcję „Kiedy wpadnie 3 333 333 PIT?", zachęcającą do wspólnego medialnego odliczania liczby złożonych deklaracji PIT przez Internet. W 2011 r. odliczano do „miliona", w 2012 r. czekano na „drugi milion", w tym roku natomiast na 3 333 333 deklarację. W nagłówku strony Ministerstwa Finansów (www.mf.gov.pl) codziennie do godz. 10.00 będą podawane aktualne statystyki czekając na „3 333 333 PIT". więcej >>

1.4. Inicjatywa G6 przeciwko oszustwom podatkowym

Polska przyłączy się do inicjatywy Francji, Niemiec, Hiszpanii, Włoch i Wielkiej Brytanii, tworząc Grupę G6 - krajów walczących z oszustwami podatkowymi w ramach pilotażowego programu automatycznej wymiany informacji podatkowej. Podczas posiedzenia Rady ECOFIN w Dublinie w dniach 12-13 kwietnia 2013 r., minister finansów Jacek Rostowski zdecydował zarekomendowaniu Radzie Ministrów, aby Polska przyłączyła się do wspólnej europejskiej walki z oszustwami podatkowymi. więcej >>

1.1. Będzie ryczałt od korzystania samochodów służbowych w celach prywatnych

Czy pracownicy korzystający z samochodów służbowych również w celach prywatnych będą płacili od tego podatek? Wszystko wskazuje na to, że tak. Prywatne korzystanie ze służbowego (np. powrót takim samochodem do domu po pracy, podwożenie dzieci do szkoły czy wyjazd na urlop) może być traktowane przez organy podatkowe jako przychód z tzw. nieodpłatnych świadczeń. Do tej pory jednak trudno było ustalić jego wysokość. Teraz może się to zmienić. więcej >>

1.2. Polisolokaty będą opodatkowane

Polisolokaty zostaną opodatkowane. Chociaż to jeszcze projekt (nowelizacji ustawy o PIT i CIT z 12 lutego 2013 r.), to może się okazać, że podatek zapłacimy również od innych świadczeń wypłacanych przez towarzystwa ubezpieczeniowe (polis na życie czy dożycie). więcej >>

1.3. Bezpłatne porady prawne bez podatku VAT

Podatek VAT na bezpłatne porady prawne ma zostać zniesiony. Pracownicy dojeżdżający do pracy np. autobusem zorganizowanym przez pracodawcę nie będą musieli płacić podatku dochodowego z tego tytułu. Orzeczenie lekarskie zachowałoby również ważności w razie zmiany pracodawcy. To niektóre propozycje Ministerstwa Gospodarki ułatwiające wykonywanie działalności gospodarczej. Projekt założeń przyjął już Komitet Rady Ministrów. więcej >>

1.1. Złożono już ponad 10 mln deklaracji podatkowych przez Internet

Od początku 2013 r. w systemie e-Deklaracje złożono 10,071 mln wszystkich rodzajów deklaracji podatkowych (2 mln z nich roczne rozliczenia PIT). Rok 2013 będzie kolejnym rekordowym rokiem pod względem liczby podatników rozliczających się przez Internet. więcej >>

1.2. 1 proc. od CIT od 2014 r.

Ministerstwo Finansów pracuje nad przepisami, dzięki którym osoby prawne będą mogły przekazywać 1 proc. podatku CIT wskazanym placówkom naukowym. Projekt jest obecnie na etapie konsultacji społecznych. Wprowadzenie 1 proc. będzie możliwe od 2014 r., pod warunkiem zdjęcia z Polski przez Komisję Europejską procedury nadmiernego deficytu.
więcej >>

1.3. Kredyt pod VAT?

Od tego roku firmy mogą uzyskać kredyt, którego zabezpieczeniem będzie zwrot podatku VAT z urzędu skarbowego. Banki mają już w ofercie kredyty tego typu. Ich zdaniem jest to oferta dla firm oczekujących zwrotów dużych kwot, które nie mają innego zabezpieczenia. Zdaniem wiceministra finansów Maciej Grabowski rynek zareagował już na możliwość udzielenia kredytu zabezpieczonego zwrotem VAT z urzędu skarbowego. więcej >>

1.1. Preferencje podatkowe w Polsce

Ministerstwo Finansów zakończyło pracę nad kolejną edycją raportu "Preferencje podatkowe w Polsce". Analizowano preferencje funkcjonujące w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa (podatku od towarów i usług, podatku akcyzowym, podatkach dochodowych: PIT i CIT) oraz w podatkach lokalnych stanowiących dochody jednostek samorządów terytorialnych/ więcej >>

1.2. PIS: Wyższe podatki od najbogatszych

Prawo i Sprawiedliwość proponuje, aby najbogatsi płacili wyższe podatki. Zmiany zawarte będą w projekcie nowelizacji Ordynacji podatkowej, nad którą pracuje PIS. więcej >>

1.3. System podatkowy będzie prostszy

Prezydent Bronisław Komorowski zapowiada prostszy system podatkowy, uelastycznienie rynku pracy oraz polepszenie systemu stanowienia prawa. Ma to umożliwić przedsiębiorcom budowanie konkurencyjności ich firm. Podczas debaty "Konkurencyjność mikro, małych i średnich przedsiębiorstw" przekonywał, że nadszedł czas na zasadnicze reformy i wprowadzenie nowego ładu gospodarczego. więcej >>

1.4. Ryczałt za używanie służbowego samochodu

Pracownicy korzystający z samochodu firmowego do celów prywatnych zapłacą podatek od tego ryczałtem. Jego wysokość będzie zależeć od pojemności silnika auta. Ministerstwo Finansów zaakceptowało projekt założeń tzw. czwartej ustawy deregulacyjnej. Projekt został zaakceptowany przez Komitet Stały Rady Ministrów i wkrótce trafi pod obrady rządu. Zgodnie z projektem pracodawca doliczy pracownikowi do miesięcznego PIT 45 zł albo 90 zł podatku dochodowego - bez względu na to, ile kilometrów przejedzie samochodem służbowym. Więcej zapłacą ci, którzy jeżdżą pojazdami z silnikami powyżej 2000 cm sześc. więcej >>

1.1. Akcja Weź paragon: 12,4 tys. mandatów na łączną kwotę 3,4 mln zł

12,4 tys. mandatów na łączną kwotę 3,4 mln zł. To efekt trwającej od 14 stycznia do 24 lutego 2013 r. akcji pod hasłem "Nie bądź jeleń, weź paragon". Celem akcji była kontrola wywiązywania się przez przedsiębiorców z obowiązków dotyczących ewidencjonowania sprzedaży na kasach rejestrujących i wydawania paragonów. Oprócz działań kontrolnych prowadzono również kampanię edukacyjną. więcej >>

1.2. Obniżka VAT od 2014 r.?

Od 2014 r. VAT będzie niższy? Ministerstwo Finansów nadal uważa, że w 2014 r. wrócimy do podstawowej stawki podatku VAT na poziomie 22 proc. (obecnie 23 proc.). Podwyżkę VAT o 1 pkt proc. wprowadzono na początku 2011 r. Zgodnie z zapisami ustawowymi podwyższone stawki miały obowiązywać tylko przez trzy lata (2011–2013). więcej >>

1.3 Ulgi podatkowe zamiast dotacji na finansowanie innowacji

Przedsiębiorcy będą mogli odliczyć od należnego podatku 26 proc. kosztów działalności B+R. Jednocześnie 100 proc. kosztów będzie odliczanych od podstawy opodatkowania. Ministerstwo Gospodarki w „Programie Rozwoju Przedsiębiorczości 2020” zaproponowało zmiany w systemie wsparcia działalności badawczo-rozwojowej (B+R) w przedsiębiorstwach. Czy jednak propozycje te zostaną zaakceptowane? Na razie projekt znajduje się na etapie konsultacji międzyresortowych. więcej >>

1.4. Podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe w marcu, kwietniu i maju

W dniu 4 marca 2013 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłosił najwyższą podstawę wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe w marcu, kwietniu i maju 2013 r. dla niektórych grup ubezpieczonych. więcej >>

1.1. Niższe odsetki podatkowe

Rada Polityki Pieniężnej na posiedzeniu w dniach 5–6 marca br. obniżyła stopy procentowe NBP aż o 0,50 pkt. proc. Od 7 marca br. stopa kredytu lombardowego wynosi 4,75 proc. w skali rocznej. Stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych wynosi 11,5 proc. w skali rocznej (suma 200 proc. stopy lombardowej i 2 proc.), natomiast obniżona stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych - 8,63 proc. (75 proc. ww. stawki odsetek).
więcej >>

1.2. Podatek od dziedziczonych papierów wartościowych

Czy zasady opodatkowania dziedziczonych papierów wartościowych będą zmienione? Posłowie PO proponują, aby przy liczeniu dochodu ze sprzedaży np. akcji brać pod uwagę koszty ich nabycia poniesione przez osobę, po której akcje te odziedziczono. Projekt został wniesiony do laski marszałkowskiej. więcej >>

1.3. Szybszy zwrot VAT tylko po opłaceniu wszystkich rozliczanych faktur

Szybszy zwrot VAT z urzędu skarbowego? Tak, ale tylko wtedy, gdy podatnik opłacił wszystkie faktury mające wpływ na wysokość VAT do zwrotu. Tak orzekł w poniedziałek Naczelny Sąd Administracyjny. więcej >>

1.4. Będą zmiany w Ordynacji podatkowej

Ministerstwo Finansów planuje zmiany w Ordynacji podatkowej. Jak podaje Dziennik Gazeta Prawna w projekcie nowelizacji przewidziano ok. 130 zmian w przepisach. więcej >>

1.1. Będzie nowa ulga na innowacje?

Ministerstwo Gospodarki planuje wprowadzić nową ulgę podatkową dla najbardziej innowacyjnych firm. Odliczane od podatku byłyby wydatki poniesione na badania i rozwój. Wicepremier i szef resortu Janusz Piechociński musi jednak jeszcze przekonać do tego pomysłu Ministerstwo Finansów. więcej >>

1.2. Projekt ustawy regulującej opodatkowanie wydobycia węglowodorów w uzgodnieniach międzyresortowych oraz konsultacjach społecznych

Ministerstwo Finansów przekazało do uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji społecznych projekt ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym, o zmianie ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin oraz o zmianie niektórych innych ustaw. więcej >>

1.3. Ewidencjonowanie sprzedaży za pomocą kas fiskalnych

Od 1 marca br. w firmach, w których sprzedaż dla klientów detalicznych przekroczyła w 2012 r. 20 tys. zł, transakcje muszą być rejestrowane za pomocą kas fiskalnych. Limit rocznych obrotów – uprawniający do zwolnienia z obowiązku ewidencji na kasach fiskalnych – został zrównany do 20 tys. zł w skali roku dla podmiotów kontynuujących i dopiero rozpoczynających działalność. Nie obowiązuje już również zwolnienie z używania kas dla niektórych rodzajów działalności. więcej >>

1.4. Ruszył rządowy program wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw

Pięć banków zawarło już z Bankiem Gospodarstwa Krajowego pierwsze umowy, na mocy których BGK będzie obejmował gwarancjami kredyty obrotowe udzielane przedsiębiorcom. więcej >>

1.6. Wyższa kwota wolna od podatku zamiast obecnej ulgi na dzieci?

Wyższa kwota wolna od podatku zamiast ulgi na dzieci? Prezydent zaproponował zwiększenie kwoty dochodów wolnych od podatku w zależności od liczby dzieci w rodzinie więcej >>

1.1. KE nawołuje do zmiany przepisów o VAT

Polska powinna zmienić przepisy o VAT. Niektóre regulacje dotyczące obniżonych stawek VAT są bowiem sprzeczne z unijną dyrektywą. To niejedyne zastrzeżenia Komisji Europejskiej, dotyczą one również, m.in. przepisów o czasie pracy kierowców oraz hodowli świń domowych. więcej >>

1.2. Jak wykorzystywane są dochody podatkowe

Ministerstwo Finansów rozpoczęło kampanię informacyjno-edukacyjną na temat wykorzystywania dochodów podatkowych przez państwo. Hasło kampanii to "Z naszych podatków – dla nas". Akcja ma pokazać zależność między podatkami a wydatkami państwa. więcej >>

1.3. Przedłużony termin składania deklaracji do systemu e-Deklaracje

Ministerstwo Finansów poinformowało, że wszystkie deklaracje składane w formie elektronicznej, których termin złożenia upływa 25 lutego lub w miesiącu lutym 2013 r., które zostaną przyjęte przez system e-Deklaracje do dnia 3 marca br., będą uznane za złożone w terminie. więcej >>

1.4. Polisolokaty będą opodatkowane

Ministerstwo Finansów planuje opodatkowanie zysków z tzw. polisolokat. Ma to uszczelnić system opodatkowania dochodów kapitałowych. Zmiany wynikają z przygotowanego przez Ministerstwo Finansów projektu nowelizacji ustaw o CIT i PIT. W uzasadnieniu do projektu resort wyjaśnia, że zgodnie z obowiązującymi jeszcze regulacjami wolne od podatku dochodowego są kwoty otrzymane z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych, z wyjątkiem m.in. dochodu z tytułu inwestowania składki ubezpieczeniowej w ubezpieczeniach na życie związanych z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. więcej >>

1.1. Polsko-amerykańska umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania

W dniu 13 lutego 2013 r. w Warszawie podpisano Konwencję między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu. więcej >>

1.2. 1 proc. CIT na rzecz jednostek naukowych już w 2014 r.

Od 2014 r. firmy będą mogły przekazywać 1 proc. podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) instytutom naukowym, badawczym czy uczelnianym. Rozwiązania mają być podobne jak te obowiązujące już przy przekazywaniu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz organizacji pożytku publicznego. Najwięksi podatnicy będą mogli podzielić swój 1 proc. podatku na rzecz maksymalnie trzech jednostek naukowych. więcej >>

1.3. Grzywna za niezłożenie sprawozdania finansowego

Prawie 20 proc. podatników nie składa obowiązkowego sprawozdania finansowego do urzędu skarbowego. Obecnie karać za to może tylko sąd, aby być może wkrótce takie uprawnienia zyskają urzędy skarbowe. Wprowadzenie kary grzywny od 2014 r. planuje Ministerstwo Finansów. więcej >>

1.4. Prezydent zatwierdził umowę podatkową z Grenadą

Prezydent podpisał w dniu 14 lutego br. ustawę z dnia 4 stycznia 2013 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Grenadą o wymianie informacji w sprawach podatkowych, podpisanej w Nowym Jorku dnia 19 lipca 2012 r. więcej >>

1.1. Odsetki podatkowe znowu w dół

Rada Polityki Pieniężnej na posiedzeniu w dniach 5–6 lutego br. obniżyła stopy procentowe NBP o 0,25 pkt. proc. Od 7 lutego br. stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych wynosi więc 12,5 proc. w skali rocznej (suma 200 proc. stopy lombardowej i 2 proc.), natomiast obniżona stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych - 9,38 proc. (75 proc. ww. stawki odsetek).
więcej >>

1.2. Sejm odrzucił projekt nowelizacji ws. zwrotu VAT

Sejm odrzucił w piątek po pierwszym czytaniu projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług. Projekt zgłosił Ruch Palikota. Przewidywano w nim skrócenie terminu na zwrot VAT firmom przez urzędy skarbowe. więcej >>

1.3. Akcyza na gaz do celów opałowych

Od dnia 1 listopada 2013 r. gaz ziemny do celów opałowych będzie objęty akcyzą. Ministerstwo Finansów pracuje już nad zmianami przepisów dostosowujących polskie prawo do unijnego, planuje jednak wprowadzenie zwolnień z tego tytułu. Akcyza ma wynieść ok. 4 gr na metrze sześciennym paliwa. Roczne wpływy do budżetu wyniosą około 118 milionów zł. więcej >>

1.4. Sejm uchwalił ustawę o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

W piątek Sejm uchwalił ustawę o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Nowe przepisy mają na celu zwalczanie coraz częstszych zatorów płatniczych. Ustawa trafi do Senatu. więcej >>

1.6. Dochodzenie podatków, ceł i innych należności w UE

spółpraca w zakresie dochodzenia podatków, ceł czy innych należności między państwami członkowskimi Unii Europejskiej ma stać się zdecydowanie bardziej skuteczna, a wszystko dzięki nowej ustawie o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, ceł i innych należności, przygotowanej przez Ministerstwo Finansów. więcej >>

1.2. Umowa między Polską a Gibraltarem o wymianie informacji w sprawach podatkowych

W dniu 31 stycznia 2013 r. w Londynie podpisano Umowę między Rzecząpospolitą Polską a Gibraltarem o wymianie informacji w sprawach podatkowych. Wymiana informacji obejmuje m.in. wymiar i pobór podatków, windykację i egzekucję zaległości podatkowych czy dochodzenie w sprawach podatkowych lub ściganie w sprawach przestępstw podatkowych. więcej >>

1.3. Coraz częściej rozliczamy się elektronicznie

Od początku roku do 31 stycznia przesłano już ponad dwa miliony dokumentów elektronicznych (o ponad 100 proc. więcej niż w analogicznym okresie w ubiegłym roku). Ze statystyk wynika, że coraz powszechniej korzystamy z możliwości załatwiania spraw z urzędem skarbowym przez Internet. więcej >>

1.4. Rusza system e-podatki

Ruszają prace nad systemem e-podatki. W dniu 1 lutego 2013 r. podpisano umowa z firmą Sygnity S.A. na budowę, wdrożenie i utrzymanie Systemu e-Podatki wraz z usługami dodatkowymi. więcej >>

1.5. Przegląd technicznyc kasy - zmiany

Od 1 kwietnia br. mają wejść w życie rozporządzenie (projekt z 28 stycznia 2013 r.) Ministra Finansów w sprawie terminów oraz zakresu obowiązkowych przeglądów technicznych kas rejestrujących. Przegląd będzie trzeba przeprowadzać nie rzadziej niż co 2 lata. Jego wynik będzie musiał być wpisany do książki kasy. więcej >>

1.1. Do końca stycznia deklaracja PIT-28

Do 31 stycznia podatnicy, którzy płacą zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów z działalności gospodarczej lub z tytułu umów najmu, podnajmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze (na deklaracji PIT-28) powinni rozliczyć się z urzędem skarbowym. więcej >>

1.2. Nowe wzory deklaracji podatkowej dla podatku od gier

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie wzorów deklaracji podatkowej dla podatku od gier już od 1 lutego 2013 r.? "Puls Biznesu" informuje o sposobie Ministerstwa Finansów na obłożenie podatkiem firm hazardowych, nawet gdy poniosły stratę. więcej >>

1.3. Umowa na system e-podatki

Prawdopodobnie już w przyszłym tygodniu Ministerstwo Finansów podpisze umowę z Sygnity na budowę, wdrożenie i utrzymanie systemu e-Podatki. W dniu 24 stycznia 2013 r. Ministerstwo Finansów  otrzymało z Urzędu Zamówień Publicznych informację, że w wyniku przeprowadzonej kontroli uprzedniej nie stwierdzono żadnych naruszeń procedur w przetargu na e-Podatki. więcej >>

1.4. U lekarza konieczny NIP nadal konieczny

Chociaż działa już system Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ), nie oznacza, że u lekarza nie musimy podawać NIP-u pracodawcy. Numer ten jest nadal konieczny, by lekarz wypisał zwolnienie. więcej >>

1.1. PKPP Lewiatan zaskarżyła opodatkowanie dodatkowych świadczeń pracowniczych

PKPP Lewiatan złożyła wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie stwierdzenia niezgodności z konstytucją przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie, w jakim przewidują opodatkowanie wszelkich dodatkowych świadczeń pracowniczych. więcej >>

1.2. Zmiany w podatkach i opłatach lokalnych

Będą zmiany w podatkach i opłatach lokalnych. Mają one doprecyzować przepisy i ułatwić ich interpretację. W opublikowanym przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji projekcie założeń do ustawy o poprawie warunków świadczenia usług przez jednostki samorządu terytorialnego oprócz zmian w definicjach, założono  także np. zniesienie preferencyjnej stawki podatku leśnego dla lasów ochronnych. więcej >>

1.3. Do końca stycznia deklaracja PIT-4R

Do końca stycznia 2013 r., płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych powinini złożyć na formularzu PIT-4R deklarację roczną o pobranych w poprzednim roku zaliczkach na podatek dochodowy. więcej >>

1.4. Wyższe składki przedsiębiorców

W 2013 r. składki przedsiębiorców na ZUS i NFZ będą wyższe o prawie 46 zł miesięcznie. Oznacza to, że w skali roku prowadzący działalność zapłacą prawie 550 zł więcej niż w 2012 r. więcej >>

1.5. Zaokrąglanie płatności gotówkowych do 5 gr

Narodowy Bank Polski przesłał już do konsultacji do Ministerstwa Finansów projekt ustawy o zaokrąglaniu płatności wraz z uzasadnieniem. Celem jest graniczenie zapotrzebowania na monety jedno- i dwu-groszowe w obiegu. W projekcie przewidziano zaokrąglanie do pięciu groszy tylko rachunku końcowego płatny gotówką. Ceny poszczególnych produktów nie byłyby zaokrąglane. Rozwiązanie ma ograniczyć uciążliwość transakcji handlowych dla obywateli, a jednocześnie zmniejszyć koszty działania wielu przedsiębiorstw oraz przynieść oszczędności dla banku centralnego.
więcej >>

1.1. Ruszyła kolejna edycja akcji \"Weź paragon\"

W dniu 14 stycznia ruszyła kolejna już ogólnopolska akcja Ministerstwa Finansów „Weź paragon". Potrwa do 24 lutego 2013 r. Kontrolerzy skarbowi będą sprawdzać prawidłowe ewidencjonowanie sprzedaży na kasach fiskalnych w miejscowościach turystycznych i przypominać o obowiązku wydawania paragonów przy każdej transakcji. więcej >>

1.2. Odsetki podatkowe w dół

Rada Polityki Pieniężnej na posiedzeniu w dniach 8–9 stycznia br. obniżyła stopy procentowe NBP o 0,25 pkt. proc. obniżyła stopy procentowe o 25 punktów bazowych. Od 10 stycznia br. stopa kredytu lombardowego wynosi 5,5 proc. w skali rocznej. Stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych wynosi 13 proc. w skali rocznej, natomiast obniżona stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych - 9,75 proc. (75 proc. ww. stawki odsetek). Obniżona została również do 6,5 proc. stawka opłaty prolongacyjnej. więcej >>

1.3. PIT-11 można złożyć również przez Internet

Do końca lutego płatnicy podatku mają obowiązek przesłać do urzędu skarbowego informacje o dochodach swoich pracowników. Można to zrobić również korzystając z systemu e-Deklaracje. Oznacza to oszczędność czasu i pieniędzy, zwłaszcza w przypadku instytucji i przedsiębiorców zatrudniających dużą liczbę pracowników. więcej >>

1.4. Opodatkowanie premii bankowych

Zdaniem fiskusa od premii za zakupy (tzw. money-back), którą wypłacają klientom banki, należy zapłacić podatek. Od każdej płatności kartą w sklepie bank nalicza niewielki procent i na koniec miesiąca oddaje klientowi od 0,5 proc. do nawet 5 proc. wartości transakcji. Banki nie chcą jednak wysyłać PIT-ów. więcej >>

1.5. Nowe znaki akcyzy

Od 15 stycznia br. obowiązuje rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy. Określono w nim wzór banderoli podatkowej dla suszu tytoniowego. więcej >>

1.1. Nowe wykazy rachunków bankowych urzędów skarbowych

Ministerstwo finansów opublikowało trzy szczegółowe wykazy, zawierające aktualne numery rachunków bankowych poszczególnych urzędów skarbowych. Nowe numery kont obowiązują od 1 stycznia 2013 r. więcej >>

1.2. Można już składać deklaracje podatkowe za 2012 r.

Od 1 stycznia 2013 r. rozpoczął się okres składania rozliczeń podatku dochodowego PIT za 2012 r., trwający do 30 kwietnia 2013 r. Płatnicy powinni przekazać swoim pracownikom PIT-11 do końca lutego br. Podatnicy, którzy rozliczają się ryczałtem lub kartą podatkową, powinni zrobić to do końca stycznia. więcej >>

1.3. Najważniejsze zmiany w podatku od towarów i usług od dnia 1 stycznia 2013 r.

Od dnia 1 stycznia 2013 r. wchodzą w życie zmiany zarówno przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), jak i aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie. więcej >>

1.4. Zmiana przepisów dotyczących działalności gospodatrczej dwa razy w roku?

W dniu 21 grudnia 2012 r. Ministerstwo Gospodarki skierowało do konsultacji międzyresortowych projekt założeń zmian w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. Wprowadzi on zasadę „dwóch terminów”, zgodnie z którą tylko dwa razy w roku kalendarzowym mogą wchodzić w życie przepisy mające wpływ na podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej. więcej >>

1.1. Z podatków wpłynęło do budżetu 227 mld 635 mln, deficyt wyniósł 30 mld 426 mln zł

Deficyt budżetu państwa po listopadzie 2012 r. roku wyniósł 30 mld 426 mln zł. Z tytułu podatków do budżetu wpłynęło 227 mld 635 mln zł, (86 proc. z planowanych 264 mld 803 mln zł), w tym z podatków pośrednich ok. 167 mld 546 mln zł (85,4 proc. z zaplanowanych na ten rok 196 mld 118 mln zł). Ministerstwo finansów podało szacunkowe wykonanie budżetu. więcej >>

1.2. Unikanie podatku w innych krajach juz wkrótce niemożliwe

9-procentowy zamiast 19-procentowego dla firm? Optymalizacja podatku przez zarejestrowanie firmy w Cyprze już niedługo nie będzie możliwa. W nowej umowie między rządami Polski i Cypru zlikwidowano możliwość przekazywania dochodów polskich firm oraz wynagrodzeń kadry kierowniczej przez cypryjskie spółki. Ograniczenia obejmą wkrótce także inne kraje - informuje "Rzeczpospolita". więcej >>

1.3. KRUS przekaże PIT-40A lub PIT-11A do 28 lutego 2013 r.

Do dnia 28 lutego 2013 r. KRUS przekaże wszystkim emerytom i rencistom formularz PIT-40A (roczne obliczenie podatku przez organ rentowy) lub PIT-11A (informacja o dochodach uzyskanych od organu rentowego). więcej >>

1.4. Nowe limity zwolnień w stosowaniu kas fiskalnych

Od 2013 r. limit obrotów uprawniający do zwolnienia z obowiązku ewidencji na kasach fiskalnych będzie taki sam dla firm kontynuujących i dopiero rozpoczynających działalność (20 tys. zł rocznie). Podatnicy, którzy utracą prawo do zwolnienia po wejściu w życie nowych przepisów, będą mieli czas na kupno kasy do 1 marca 2013 r. Ewidencję będą musiały obowiązkowo prowadzić również szkoły nauki jazdy. więcej >>

1.1. Nowe wzory formularzy NIP

Od 22 grudnia 2012 r. zacznie obowiązywać nowelizacja rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów formularzy NIP-2 i NIP-D. Z dotychczasowych druków będzie można jeszcze korzystać do 31 grudnia 2014 r. więcej >>

1.2. Nowe deklaracje akcyzowe

Od 1 stycznia 2013 r. susz tytoniowy będzie opodatkowany podatkiem akcyzowym. W związku z tym wprowadzona zostanie nowa deklaracja dla podatku akcyzowego od suszu tytoniowego (AKC-ST/AKC-STn). Zmieniony zostanie również wzór zgłoszenia rejestracyjnego AKC-R. więcej >>

1.3. Niższe odsetki podatkowe

W grudniu Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe o 25 punktów bazowych. Od 6 grudnia br. stopa referencyjna wynosi 4,25 proc. w skali rocznej. Była to już druga obniżka w tym roku. Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy także o 25 punktów bazowych na poprzednim posiedzeniu w listopadzie. Zdaniem ministra finansów Jacka Rostowskiego to krok w dobrym kierunku. W związku z tym od 6 grudnia obowiązują też niższe odsetki od zaległości podatkowych w wysokości 13,5 proc. Obniżone odsetki wynoszą natomiast 10,13 proc. więcej >>

1.4. Terminy zapłaty w transakcjach handlowych

W dniu 4 grudnia 2012 r. rząd przyjął ustawę o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. 30-dniowy termin zapłaty przez organ publiczny, 30-dniowa procedura badania zgodności towaru lub usługi z umową oraz ryczałtowa stała kwota rekompensaty za koszty dochodzenia należności to główne zmiany, które wprowadza projekt nowej ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. więcej >>

1.5. Procedura sprostowania lub wykreślania wpisu z CEIDG będzie prostsza

W dniu 4 grudnia 2012 r. Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu zmian w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, przygotowane przez Ministerstwo Gospodarki. Nowe przepisy upraszczają procedurę sprostowania i wykreślenia wpisu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) oraz poszerzają zakres danych w nim zawartych. więcej >>

1.6. Zmiany w podatku tonażowym

Od 1 stycznia 2013 r. armatorzy nie będą mogli odliczać od podatku tonażowego składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. W dniu 7 grudnia br. posłowie przyjęli senackie poprawki do nowelizacji ustawy o podatku tonażowym. więcej >>

1.7. RPO a ochrona praw podatników

Z analizy przeprowadzonej przez Fundację Republikańską, która zbadała sprawy podatkowe prowadzone przez RPO w latach 2007-2011, wynika, że chociaż Rzecznik Praw Obywatelskich posiada specjalne uprawnienia w obszarze ochrony praw podatników, jednak praktycznie z nich nie korzysta więcej >>

1.1. Derogacja w sprawie VAT

Ministerstwo finansów zwróciło się do Brukseli o zgodę na stosowanie przez Polskę ograniczeń w odliczeniu VAT np. przy zakupie auta i paliwa do niego. Ograniczenia miałyby obowiązywać w latach 2014-2018. Poinformował o tym PAP wiceminister finansów Maciej Grabowski. więcej >>

1.2. Prezydent podpisał tzw. trzecią ustawę deregulacyjną

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał w piątek tzw. trzecią ustawę deregulacyjną (ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce),  opublikowano ją już w Dzienniku Ustaw. Ustawa wprowadza m.in. ułatwienia w metodzie kasowej rozliczania VAT. więcej >>

1.3. Senat zgłosił poprawki do ustawy o VAT

Senatorowie zgłosili 12 poprawek do nowelizacji ustawy o VAT. Przewidziano  w niej m.in. zmiany dostosowujące polskie prawo do regulacji UE, dotyczące momentu powstania obowiązku podatkowego i prawa do odliczenia VAT. W projekcie znajdują się regulacje upraszczające fakturowanie. Jedną z wprowadzonych przez Senat poprawek jest przesunięcie terminu wejścia w życie ustawy na 1 kwietnia 2013 r. Niektóre przepisy  wejdą w życie dopiero od 1 stycznia 2014 r., tak by przedsiębiorcy mogli przygotować się do zmian, m.in. modernizując oprogramowanie informatyczne. więcej >>

1.4. Zmiany we wzorach formularzy PIT

W przyszłym roku rozliczymy się na nowym drukach PIT. Zmienione zostały formularze PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39. Nowe wzory będą mieć zastosowanie do dochodów osiągniętych (lub poniesionych strat) od 1 stycznia 2012 r. Rozporządzenie Ministra Finansów z 19 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych  opublikowano w Dzienniku Ustaw (Dz. U. z 2012 r. poz. 1331). Wejdzie w życie 14 grudnia 2012 r. więcej >>

1.5. Wyższe stawki karty podatkowej

W 2013 r. o ok. 4 proc. wzrosną miesięczne stawki podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej. Stawki zostały podane w obwieszczeniu Ministra Finansów z 9 listopada 2012 r. w sprawie stawek karty podatkowej, kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2013 r. (M. P. z 2012 r. poz. 904). więcej >>

1.1. Niektóre zmina w VAT od 2014 r.

Niektóre rozwiązania z nowelizacji ustawy o VAT wejdą w życie z początkiem 2014 r., a nie jak zapowiadano w 2013 r. Zmiany dotyczące fakturowania zaczną obowiązywać wcześniej dzięki wprowadzeniu ich najpierw mocą rozporządzenia. więcej >>

1.2. Zmiany w przepisach podatkowych? Dostawców złomu poparło Ministerstwo Gospodarki

Dostawców surowca starających się o zmiany przepisów podatkowych i rozszerzenie katalogu produktów objętych samonaliczaniem VAT poparł resort gospodarki. Informuje o tym "Puls Biznesu". więcej >>

1.3. Nowe przepisy o finansach publicznych

Rada Ministrów zajmie się dzisiaj projektem nowelizacji ustawy o finansach publicznych, zmieniającym sposób liczenia długu publicznego oraz związanymi z tym zmianami w ustawie o podatku od towarów i usług. Ustawa miałaby wejść w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. Nowe przepisy będą miały zastosowanie po raz pierwszy do relacji PDP do PKB ogłoszonej za rok 2012. więcej >>

1.4. Polacy nie czytają umów

20 proc. konsumentów w ogóle nie czyta umowy pożyczki przed jej podpisaniem. „Nie daj się nabrać. Sprawdź, zanim podpiszesz”. W dniu 26 listopada ruszyła kampania społeczna Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Komisji Nadzoru Finansowego, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Sprawiedliwości, Narodowego Banku Polskiego, Policji oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Akcja ma uświadomić ryzyko związane z zawieraniem umów finansowych, w tym przede wszystkim z zaciąganiem wysoko oprocentowanych krótkoterminowych pożyczek, tzw. „chwilówek”, oraz z korzystaniem z usług finansowych, które nie podlegają szczególnemu nadzorowi państwa. więcej >>

1.1. Umowa między Polską a Singapurem o unikaniu podwójnego opodatkowania

W dniu 4 listopada 2012 r. została podpisana Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Singapuru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu. więcej >>

1.2. Konsekwencje podatkowe dla dłużników

Mali przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z tzw. kasowej metody rozliczenia VAT, czyli płacenia podatku dopiero po uzyskaniu płatności za fakturę. , który spóźni się z zapłatą za fakturę 150 dni, będzie musiał dokonać korekty odliczonego VAT. Dłużnicy będą też musieli korygować koszty uzyskania przychodów. Szybciej (po upływie 150 dni od terminu płatności) będzie można skorzystać z tzw. ulgi na złe długi. Sejm przyjął w dniu 16 listopada ustawę o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce. Ustawa ma wejść w życie od 1 stycznia 2013 r. Teraz trafi do Senatu. więcej >>

1.3. Prezydent ratyfikował cztery umowy podatkowe

Prezydent w dniu 16 listopada br. ratyfikował cztery umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z Kanadą, Wielkim Księstwem Luksemburg, Islandią i San Marino. więcej >>

1.2. Nowelizacja ustawy o PIT podpisana

Prezydent podpisał w dniu 11 listopada br. nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zmiany dotyczą ulg podatkowych z tytułu użytkowania sieci internet oraz tzw. ulgi na dzieci, a także możliwości rozliczania podatku z uwzględnieniem ryczałtowych (50 proc.) kosztów uzyskania przychodów przez twórców. więcej >>

1.3. Nowe preferencje taryfowe w ramach systemu GSP

Od 1 stycznia 2014 r. będą obowiązywały nowe preferencje taryfowe w postaci zerowych lub zredukowanych stawek celnych GSP oraz nowe kryteria korzystania z preferencji dla państw beneficjentów. więcej >>

1.4. Jak samorządy zachęcają podatników

Zaczęła się walka samorządów o podatników. Stawką są jak największe udziały w dochodach z PIT. Chodzi o osoby, które zameldowane są w jednym miejscu, a mieszkają w innym. I chociaż rozliczenie podatkowe powniniśmy złożyć w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na adres zamieszkania, różnie z tym bywa. więcej >>

1.5. Wyższa akcyza na papierosy i tytoń

Sejm uchwalił tzw. ustawę okołobudżetową. Przewidziano w niej m.in. podwyżkę akcyzy na wyroby tytoniowe, zamrożenie płac w budżetówce, dofinansowanie staży lekarskich środkami z Funduszu Pracy. więcej >>

1.1. Przedsiębiorcy mają czas na przygotowanie się do zmian w VAT 2013 r.

Nowelizacja ustawy o VAT, której pierwsze czytanie odbyło się pod koniec października, ma wejść w życie 1 stycznia 2013 r. Czy firmy będą miały za mało czasu na przygotowanie się do nowych przepisów? Rzeczniczka prasowa resortu finansów Wiesława Dróżdż uspokaja, że zmiany VAT dotyczące m.in. fakturowania, czy momentu powstania obowiązku podatkowego wejdą w życie 1 lipca 2013 r. Firmy zdążą się więc do nich przygotować. więcej >>

1.2. Nowy portal Ministerstwa Finansów

Ministerstwo Finansów uruchomiło nową odsłonę portalu Ministerstwa Finansów. Celem zmian jest łatwiejsze dotarcie do informacji poszukiwanych na stronach Ministerstwa Finansów. Portal składa się z dwóch witryn internetowych: Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów pod tradycyjnym adresem www.mf.gov.pl oraz strony www.finanse.mf.gov.pl. więcej >>

1.3. Prawie 820 mln z podatku od kopalin

Do budżetu państwa z podatku od wydobycia niektórych kopalin wpłynęło na koniec września 2012 r. 818,254 mln zł (45,5 proc. planu rocznego). Poinformowało o tym w sprawozdaniu operatywnym z wykonania budżetu państwa Ministerstwo Finansów. więcej >>

1.4. Będą zmiany w opodatkowaniu Lasów Państwowych

Lasy Państwowe stracą zwolnienie od podatek dochodowy. Ministerstwo Środowiska przedstawiło projekt założeń do nowelizacji ustawy o lasach i niektórych innych ustaw. Zmiany miałby wejść w życie od 1 stycznia 2014 r. więcej >>

1.1. Zmiany w zaliczkach na podatek

Firmy do 20. dnia każdego miesiąca płacą zaliczki na podatek dochodowy za miesiąc poprzedni. Od tego roku zaliczkę za grudzień wpłacą dopiero do 20 stycznia następnego roku. Zdaniem ekspertów podatkowych w tym roku firmy nie będą już więc sztucznie obniżać listopadowych dochodów. więcej >>

1.2. Korzystne zmiany dla małych firm

Mały podatnik nie będzie miał obowiązku zapłaty podatku VAT, jeśli jego kontrahent będący czynnym podatnikiem VAT nie zapłaci mu za dostarczony towar lub wykonaną usługę. W dniu 24 października 2012 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce. Jej celem jest poprawa płynności finansowej przedsiębiorstw, ograniczenie zatorów płatniczych, zwiększenie dyscypliny płatniczej między kontrahentami oraz likwidacja barier administracyjnych. więcej >>

1.3. Zapotrzebowanie na znaki akcyzy

Do 30 października przedsiębiorcy zobowiązani do oznaczania wyrobów akcyzowych banderolami powinni złożyć w Ministerstwie Finansów wstępne zapotrzebowanie na znaki akcyzy na następny rok kalendarzowy. więcej >>

1.1. Budżet i zmiany w VAT na posiedzeniu Sejmu

W Sejmie rozpoczęło się już pierwsze czytanie projektu budżetu na 2013 r. Przewidziano w nim deficyt w wysokości nie większej niż ok. 35,5 mld zł. Podczas dwudniowego posiedzenia Sejm zamie się projektem ustawy budżetowej na 2013 rok, projektem nowelizacji ustawy o VAT oraz zmianami w regulaminie Sejmu. więcej >>

1.2. Prace nad wspólną polityką podatkową należy przyspieszyć

Prace nad wprowadzaniem nowych rozwiązań wspólnej polityki podatkowej powinny zostać przyspieszone. Apeluje o to do rządów krajów europejskich i Parlamentu Europejskiego Komisja Europejska w specjalnym sprawozdaniu wydanym w związku z trwającym w Brukseli szczytem Rady Europejskiej. Sprawozdanie dotyczy m.in. przepisów ws. opodatkowania dochodów z oszczędności, opodatkowania energii, przeciwdziałania oszustwom podatkowym, opodatkowania transakcji finansowych oraz CCCTB. więcej >>

1.3. W małych firmach niższe zarobki - premie i dodatki w szarej strefie

Z danych GUS wynika, ze średnia pensja w 2011 r. w małych firmach wyniosła tylko 1987 zł. W takich firmach (zatrudniających do 9 osób) pracuje ok. 3 mln osób w Polsce. To dane oficjalne, w tych przedsiębiorstwach bowiem jest największa szara strefa. By zaoszczędzić na składach i podatkach, firmy wypłacają pracownikom wynagrodzenie zbliżone do pensji minimalnej, a rekompensują to, dokładając im na lewo stałe premie czy dodatki. więcej >>

1.4. Spory z administracją będą roztrzygane szybciej

Na rozstrzygnięcie sporu z izbami skarbowymi czeka się średnio 16 miesięcy. Sędziowie NSA przygotowali projekt, dzięki któremu miałyby być rozstrzygane szybciej, m.in. dzięki ograniczeniu liczby skarg wpływających do NSA. Wyższe miałaby być też opłaty za wniesienie skargi do sądu – średnio o 50–60 proc. w większości spraw, a skargi kasacyjnej nawet o 100 proc. więcej >>

1.1. Zmiany w podatkach od osób fizycznych: ulga internetowa zostanie, ograniczenia dla twórców

W piątek Sejm w głosowaniu uchwalił bez poprawek nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ustawa ogranicza przywileje dla twórców - szczególnie dla tych, którzy osiągają wysokie dochody; likwiduje ulgę internetową oraz modyfikuje ulgi na dzieci. Minister finansów Jacek Rostowski zapowiedział podczas sobotniej konferencji prasowej, że ulga internetowa nie zostanie zlikwidowana. Zmienią się jednak zasady jej obliczania. Ulga będzie przysługiwać tylko osobom, które dopiero zaczynają korzystać z internetu. więcej >>

1.2. Utrzymanie wzrostu gospodarczego zapewni program

Lata 2013-2014 będą dla Polski trudne. Utrzymanie wzrostu gospodarczego ma zapewnić program "Inwestycje Polskie" - poinformowali na wspólnej konferencji Jacek Rostowski, szef resortu finansów i Mikołaj Budzanowski, minister skarbu. Zaprezentowali na niej szczegóły programu „Inwestycje Polskie” oraz Portfelowej Linii Gwarancyjnej „DE MINIMIS”. więcej >>

1.3. Podatek za jazdę samochodem służbowym po godzinach

Ministerstwo Gospodarki nie wprowadzi nowego podatku za jazdę samochodem firmowym w celach prywatnych. Resort proponuje prostszy sposób rozliczenia istniejącego już podatku - w formie ryczałtu w określonej i stałej kwocie. Rozwiązanie to miałoby być tańsze dla przedsiębiorcy i pracownika oraz korzystne dla fiskusa. więcej >>

1.4. Podatek od środków transportowych

Minister finansów ogłosił w obwieszczeniu z 8 października 2012 r. (M. P., poz. 743) stawki podatku od środków transportowych, które będą obowiązywały w 2013 r. Zmienił się kurs euro, w związku z tym stawki te ulegną zmniejszeniu w stosunku do obecnych. więcej >>

1.5. Uproszczenie zasad wystawiania faktur

Od 1 stycznia 2013 r. uproszczone zostaną częściowo zasady wystawiania faktur. Zmiany wynikają z projektów nowelizacji (z 10 października 2012 r.) rozporządzeń Ministra Finansów- w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług 6raz w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej. więcej >>

1.1. Zmiana stawek opłat pobieranych przez organy celne

Zmienią się stawki opłat pobieranych przez Służbę Celną za przechowywanie towarów w depozycie lub w magazynie czasowego składowania. Zmiany przewidziano w projekcie rozporządzenia (z 20 września 2012 r.) Ministra Finansów w sprawie stawek opłat pobieranych przez organy celne oraz sposobu ich obliczania. Rozporządzenie wejdzie w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Zmiany wynikają z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 15 listopada 2011 r. (sygn. akt P 29/10), w którym stwierdzono niezgodność dwóch przepisów prawa celnego z zasadami konstytucyjnymi. więcej >>

1.2. Podatek od deszczówki?

Gminy szukają pieniędzy, które zasilą ich budżety. Jednym z pomysłów jest podatek pobierany od wód opadowych kierowanych do kanalizacji z dachów budynków. Opłata liczona miałaby być od powierzchni dachu. Projekt ustawy, która ułatwi jej naliczanie złożyli do laski marszałkowskiej posłowie PO. więcej >>

1.3. Projekty aktów prawnych

Ministerstwo Finansów poinformowało, że projekty założeń projektów ustaw, projekty aktów normatywnych oraz dokumenty dotyczące prac nad tymi projektami, publikowane są obecnie w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny. więcej >>

1.4. Egzaminy na certyfikat księgowego

Znane już są terminy najbliższych egzaminów sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o certyfikat księgowy. więcej >>

1.1. Kolejne deklaracje przez Internet bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego

Kolejne elektroniczne deklaracje będzie można składać przez Internet bez tzw. kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Do tej pory z tej możliwości mogli korzystać tylko podatnicy składający deklaracje PIT. Od 1 października 2012 r. Ministerstwo Finansów rozszerza tę możliwość o kolejne cztery deklaracje z zakresu podatku VAT i od czynności cywilnoprawnych. więcej >>

1.2. Znakowanie wyrobów akcyzowych

O kolejne dwa lata wydłużono zwolnienie z obowiązku oznaczania znakami akcyzy niektórych wyrobów akcyzowych. W Dzienniku Ustaw opublikowano w dniu 1 października br. rozporządzenie Ministra Finansów z 12 września 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy (Dz. U. z 2012 r. poz. 1074). Zmiany wejdą w życie 31 grudnia 2012 r. więcej >>

1.3. 630,819 mln zł dochodów z podatku od niektórych kopalin

Ze sprawozdania operatywnego z wykonania budżetu państwa wynika, że dochody budżetu państwa z podatku od wydobycia niektórych kopalin wyniosły na koniec sierpnia 2012 r. 630,819 mln zł. więcej >>

1.4. 1 proc. podatku dla organizacji pożytku publicznego

Ponad 11 mln podatników przekazało swój 1 procent za 2011 r. Organizacje pożytku publicznego otrzymały 457,3 mln zł, o ponad 50 mln zł więcej niż rok wcześniej. W 2012 r. większej liczbie organizacji udzielono wsparcia (z 6 533 do 6 859). Ponadto wzrosła także średnia kwota na rzecz tych organizacji z 39 zł do 41 zł.
więcej >>

1.5. Limity podatkowe w 2013 r.

W 2013 r. status małego podatnika utrzymają podatnicy, których przychody brutto nie przekroczą w 2012 r. kwoty 4 922 000 zł. więcej >>

1.1. Kary za przestępstwa skarbowe będą wyższe

Od 1 stycznia 2012 r. do 1600 zł wzrośnie wynagrodzenie minimalne. W związku z tym wzrosną również kary za przestępstwa i wykroczenia skarbowe, które są obliczane na podstawie wynagrodzenia minimalnego za pracę. Kara grzywny za przestępstwo skarbowe będzie mogła wynieść nawet 15 milionów 359 tysięcy zł (o 959 tysięcy więcej niż w tym roku). więcej >>

1.2. Parki narodowe nie będą zwolnione z podatku od nieruchomości

Od przyszłego roku parki narodowe nie będą już zwolnione z podatku od nieruchomości. Zmiany przewidziano w projekcie ustawy z 18 września 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej. Nowelizacja ma wejść w życie 1 stycznia 2013 r. więcej >>

1.3. Opłata za przechowywanie towarów w depozycie urzędu celnego

W dniu 19 września br. prezydent podpisał ustawę z dnia 31 sierpnia 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo celne. Nowelizacja wynika przede wszystkim z konieczności wykonania orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie pytania prawnego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie. W ustawie określono dolną i górną granicę opłaty za przechowywanie w depozycie urzędu celnego towarów zajętych na podstawie tej ustawy.  Stawkę opłaty określi w rozporządzeniu Ministerstwo Finansów. Całkowita opłata nie powinna być jednak wyższa od wartości celnej towarów, nie może jednak wynosić mniej niż 10 euro (równowartość w złotych). więcej >>

1.4. Będą oszczędności, ale dotacje dla przedszkoli zostaną

Minister finansów Jacek Rostowski zapewnił Dziennik Gazetę Prawną", że w budżecie na 2013 r. znajdą się pieniądze na wsparcie przedszkoli. więcej >>

1.1. Będzie akcyza na niepocięte liście tytoniowe

Ministerstwo finansów jeszcze w tym roku planuje opodatkować akcyzą niepocięte liście tytoniowe. Obecnie sprzedaż takich liści jest nieopodatkowana, a są one wykorzystywane do produkcji nielegalnych papierosów. Poinformował o tym wiceminister finansów Jacek Kapica na posiedzeniu sejmowej komisji rolnictwa.

więcej >>

1.2. Podatek od węglowodorów

Projekt podatku od wydobycia węglowodorów będzie gotowy do końca roku. Ministerstwo Finansów planuje, aby prace nad tym projektem odbywały się razem ze zmianami w prawie geologicznym i górniczym. więcej >>

1.3. Podatek dochodowy w rolnictwie w 2014 r.

Wiceminister finansów Maciej Grabowski poinformował PAP, że podatek dochodowy w rolnictwie można wprowadzić w 2014 r. Zdaniem ministra rolnictwa Stanisława Kalemby termin ten jest jednak zagrożony. więcej >>

1.4. Ściąganie abonamentu

Nie płacisz abonamentu za radio i telewizję? "Gazeta Wyborcza" poinformowała, że dłużników ściga i Poczta Polska i urzędy skarbowe. Resort kultury pracuje nad wprowadzeniem powszechnej opłaty audiowizualnej, która ma być mniej uciążliwa i niższa. więcej >>

1.1. Podatek od tzw. budynków pozostałych

Nie będzie zmiany przepisów o podatku od tzw. budynków pozostałych. Są one już obecnie opodatkowane wyższą stawką, gdy są zajęte na działalność gospodarczą. Wiceminister Maciej Grabowski odpowiedział na interpelację posłów nr 6961 PO: Józef Lassota, Anna Nemś i Lidia Gądek. więcej >>

1.2. Pakiet propozycji zmian podatkowych PIS

PiS przedstawiło proponuje zmiany w polskim systemie podatkowym, m.in. wprowadzenie jednej powszechnej deklaracji VAT, połączenie PIT i CIT w jednej ustawie oraz opodatkowanie banków i hipermarketów (podatek naliczany od wysokości obrotów). więcej >>

1.3. Przyjęto projekt ustawy budżetowej na rok 2013

We wtorek 4 września br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy budżetowej na rok 2013. Deficyt ma wynieść nie więcej niż 35,6 mld zł, a wzrost gospodarczy 2,2 proc. Dochody z podatków mają wynieść 266,9 mld zł, (o 5,1 proc. nominalnie więcej niż w 2012 r.), w tym dochody z VAT 126,4 mld zł (o 4 proc. więcej niż w 2012 r.), z PIT 42,9 mld zł (wzrost o 6,2 proc.) oraz z CIT 29,6 mld zł (wzrost o 11,3 proc.). więcej >>

1.4. Podatek rolny będzie w 2013 r. wyższy

Jeszcze w przyszłym roku stawki podatku rolnego będą zależały od średniej ceny skupu żyta za trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Średnie ceny skupu żyta w tym roku nieco wzrosły w stosunku do 2011 r. W przyszłym roku wzrosną więc również stawki podatku rolnego. więcej >>

1.1. Stawki VAT bez zmian w 2014 r.?

Minister finansów Jacek Rostowski w Sejmie przyznał, że na razie nie można powiedzieć, czy dojdzie do obniżki VAT w 2014 r. Chociaż rząd miał intencje, by obniżyć stawki tego podatku od 2014 r., sytuacja w gospodarce zrobiła się bardziej skomplikowana i nie można wykluczyć żadnej opcji, również utrzymania stawek na obecnym, czyli wyższym poziomie. więcej >>

1.2. Wpływy z podatku od kopalin

Na koniec lipca z podatku od kopalin uzyskano 442,6 mln zł. Podatek wszedł w życie w połowie kwietnia 2012 r. Po maju dochody z tego tytułu wyniosły 51,348 mln zł, a po czerwcu 261,165 mln zł. więcej >>

1.3. Uszczelnienie obrotu tytoniem

Ministerstwo Finansów kontroluje proces przetwarzania i sprzedaży papierosów. Zamierza również monitorować uprawy tytoniu. Planowane jest stworzenie rejestru plantatorów tytoniu, co miałoby uszczelnić obrót. "Dziennik Gazeta Prawna" dowiedział się, że resort złożył już formalny wniosek, aby na jednym z najbliższych posiedzeń Rada Ministrów zajęła się zmianami w ustawie o podatku akcyzowym.

więcej >>

1.1. Nowe elektroniczne deklaracje bez e-podpisu

Od października br. będzie można składać przez internet kolejne elektroniczne deklaracje bez tzw. kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Kwalifikowany podpis elektroniczny nie będzie wymagany przy wysyłaniu przez internet deklaracji: VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, PCC-3 (podatek od czynności cywilnoprawnych). Deklaracje te będą mogły składać wyłącznie osoby fizyczne.

więcej >>

1.2. Niższe wpływy z VAT

W 2012 r. wpływy z VAT będą prawdopodobnie niższe niż zaplanowano. Tak zapowiada Ministerstwo Finansów, które obecnie nie przewiduje istotnego zagrożenia wykonania budżetu. Jak poinformowała "Rzeczpospolita" miałoby to być zrekompensowane wyższym wykonaniem innych tytułów dochodowych. więcej >>

1.3. Infolinia na temat instytucji finansowych

Komisja Nadzoru Finansowego deklaruje wprowadzenie bezpłatnej infolinii na temat instytucji finansowych, przede wszystkim objętych nadzorem KNF. Poinformował o tym resort finansów w komunikacie po poniedziałkowym posiedzeniu grupy roboczej Komitetu Stabilności Finansowej ds. parabanków. więcej >>

1.4. Wyłudzenie VAT przyczyną pożaru?

W Wólce Kosowskiej koło Warszawy wybuchł pożar w hali magazynowej o powierzchni 10 tysięcy metrów kwadratowych. Spłonęła połowa budynku, a także cały towar, który się tam znajdował. Straty sięgają kilku milionów złotych. Czy możliwą przyczyną pożaru była chęć zatarcia śladów w sprawie wyłudzenia VAT? więcej >>

1.1. Umowa ws. unikania podwójnego opodatkowania z Cyprem ratyfikowana

W dniu 17 sierpnia 2012 r. prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę o ratyfikacji protokołu do polsko-cypryjskiej umowy ws. unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 4 czerwca 1992 r., podpisanego w Nikozji dnia 22 marca 2012 r. więcej >>

1.2. Stawki podatków i opłat lokalnych w 2013 r.

W 2013 r. wzrosną górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych. Obwieszczenie Ministra Finansów z 2 sierpnia w tej sprawie zostało opublikowane w Monitorze Polskim (M. P. z 2012 r. poz. 587). Stawki w porównaniu do obowiązujących wzrosną o 4 proc. więcej >>

1.3. Trwają prace nad podatkiem od rolników

Trwają prace nad podatkiem od rolników, ale na razie nie ma uzgodnionego projektu ustawy o podatku dochodowym w rolnictwie. Minister rolnictwa Stanisław Kalemba poinformował PAP, że taki podatek powinien wejść w życie od 2014 r. Ministerstwo rolnictwa przygotowało propozycje do ustawy o podatku dochodowym, ale rządowy projekt opracuje Ministerstwo Finansów. Założenia do projektu musi zaakceptować Rada Ministrów. więcej >>

1.4. Inflacja utrzyma się na poziomie ok. 4 proc.

Inflacja w lipcu wyniosła 4 proc. rdr i w najbliższych miesiącach nadal będzie się kształtowała na zbliżonym poziomie. Z prognoz Ministerstwa Finansów wynika, że wyraźny spadek poniżej górnego pasma odchyleń od celu inflacyjnego NBP nastąpi dopiero w listopadzie i grudniu. więcej >>

1.1. Wniosek o zwrot akcyzy do 31 sierpnia

Do dnia 31 sierpnia 2012 r. producenci rolni mogą złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. Wypłata nastąpi w dniach od 1 do 31 października 2012 r. gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku. W 2012 r. limit wynosi 81,70 x ilość ha użytków rolnych. więcej >>

1.2. Podatek dochodowy dla rolników od 2014 r.

Od 2014 r. rolnicy mają płacić podatek dochodowy. Minister rolnictwa Stanisław Kalemba poinformował "Gazetę Wyborczą", że projekt ustawy w tej sprawie został już uzgodniony z resortem finansów. więcej >>

1.3. Podatek od miedzi i srebra za lipiec

Ministerstwo finansów ogłosiło średnie ceny miedzi i srebra w lipcu. Na ich podstawie obliczana jest  wysokość stawek podatku od wydobycia niektórych kopalin. Stawka podatku za miesiąc lipiec wyniesie 4.249,76 za tonę miedzi oraz 456,93 za kilogram srebra. więcej >>

1.4. Wyższe stawki diet za podróże służbowe

Od 2013 r. wzrosną diety za służbowe podróże krajowe i zagraniczne. Zmiany zawarto w z dnia 31 lipca 2012 r. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju. więcej >>

1.1. Umowa między Polską a Grenadą o wymianie informacji podatkowych

W dniu 19 lipca 2012 r. w Nowym Jorku podpisano Umowę między Rzecząpospolitą Polską a Grenadą o wymianie informacji w sprawach podatkowych. Umowa została sporządzona w oparciu o Modelową Umowę OECD w sprawie wymiany informacji w sprawach podatkowych, spełnia aktualne standardy OECD w zakresie wymiany informacji podatkowych i stanowi m.in. podstawę do obustronnej wymiany informacji znajdującej się w posiadaniu banków. więcej >>

1.2. Kasy fiskalne u lekarzy

Lekarze prowadzący prywatne praktyki powinni wydawać pacjentom paragony fiskalne. Jednak np. województwie łódzkim w ubiegłym roku kasy fiskalne zgłosiło do rejestracji tylko 9 proc. ogółu lekarzy (1177). Lekarze mogą jeszcze korzystać ze zwolnienia, jeśli ich roczny obrót nie przekroczy 40 tys. zł w poprzednim roku. Jeśli dopiero w danym roku rozpoczyna praktykę, nie musi używać kasy fiskalnej, jeśli nie przekroczy 20 tys. zł obrotu. Chociaż pacjenci coraz częściej otrzymują od lekarzy paragony, z kontroli urzędów skarbowych wynika, że nie zawsze się tak dzieje. więcej >>

1.3. Fundusz reprezentacyjny nie zostanie przywrócony

Zdaniem resortu finansów wprowadzenie do przepisów o podatkach dochodowych pojęcia funduszu reprezentacyjnego, określanego w proporcji do przychodów firmy, nie jest uzasadnione, ze względu na konsekwencje dla finansów publicznych. więcej >>

1.4. Internetowe Portale Orzeczeń już działają

W dniu 1 sierpnia br. Sądy Apelacyjne uruchomiły Internetowe Portale Orzeczeń. Pod adresem http://orzeczenia.ms.gov.pl znajdują się linki do Portali w każdym z 11 Sądów Apelacyjnych, na których systematycznie, po poddaniu procesowi anonimizacji, będą umieszczane orzeczenia sądowe. więcej >>

1.5. Ulga podatkowa tylko dla produkcji w strefach

Zwolnienie z płacenia podatku CIT dotyczy tylko wyrobów w 100 proc. wyprodukowanych na terenach specjalnych stref ekonomicznych. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi. więcej >>

1.1. Zmiana limitu zwolnień przy stosowaniu kas fiskalnych

Ministerstwo finansów pracuje obniżeniem w 2013 r. limitu obrotów, którego przekroczenie skutkuje obowiązkiem posiadania kasy fiskalnej, do 20 tys. zł. Kasy mają też instalować szkoły jazdy. Planowane zmiany zawarto w projekcie rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, który wysłano do uzgodnień zewnętrznych. więcej >>

1.2. Usługi assistance jednak z VAT?

Usługi pomocy drogowej, holowania, szacowania szkód, pomocy poszkodowanym, itp. nie są zwolnione z VAT. Interpretację w tym zakresie wydał Minister Finansów. NSA orzekł jednak odwrotnie, uznając, że Polska źle wdrożyła unijną dyrektywę. Chodzi o to, które usługi likwidacji szkód są opodatkowane stawką 23-proc. podatku od towarów i usług (VAT), a które zwolnione z opodatkowania jako usługi ubezpieczeniowe. więcej >>

1.3. Mniej pieniędzy z VAT w budżecie

Ze wstępnych danych dotyczących wykonania budżetu państwa, opublikowanych przez Ministerstwo Finansów, wynika, że deficyt tegorocznego budżetu pod koniec czerwca wyniósł prawie 21 mld zł (59,8% wysokości zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2012 r.). Spadają wpływy z podatku VAT. więcej >>

1.1. Zawieszenie biegu przedawnienia bez powiadomienia podatnika jest niezgodne z Konstytucją

Trybunał Konsytucyjny uznał, że przepis, zgodnie z którym można zawiesić bieg przedawnienia zobowiązania podatkowego bez wiedzy podatnika jest niekonstytucyjny. więcej >>

1.2. Nowy tekst jednolity Ordynacji podatkowej

Opublikowano nowy tekst jednolity ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. Ukazał się on w Dzienniku Ustaw z 3 lipca w załączniku do obwieszczenia Marszałka Sejmu RP z 10 maja 2012 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 749). więcej >>

1.3. Dodatkowe środki z Funduszu Pracy na aktywizację bezrobotnych

Minister finansów wyraził zgodę na zwiększenie w bieżącym roku wydatków Funduszu Pracy o 500 mln zł i przeznaczenie jej na finansowanie zadań na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej. W dniu 18 lipca br. odbyło się spotkanie ministra finansów Jacka Rostowskiego z ministrem pracy i polityki społecznej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem w sprawie wniosku złożonego przez resort pracy. więcej >>

1.4. Więcej przestępstw gospodarczych, zwłaszcza wyłudzeń VAT

"Rzeczpospolita" dotarła do statystyk Komendy Głównej Policji podsumowujących pierwsze półrocze tego roku. Od stycznia do czerwca 2012 r. w kraju doszło do 456 tys. przestępstw. Przestępcy stawiają jednak teraz na wyłudzenia gospodarcze, ponieważ trudniej je wykryć. Mniej jest więc przestępstw kryminalnych (kradzieży, włamań, rozbojów), a więcej gospodarczych - o 4,5 proc. (ich liczba wzrosła do 40, 7 tys). więcej >>

1.5. Egzekwowanie należności podatkowych

Rada Ministrów przyjęła założenia do dwóch ustaw. W pierwszej przewidziano zmiany w Ordynacji podatkowej, drugie dotyczą przygotowania nowej ustawy o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, ceł i innych należności publicznoprawnych. Obie ustawy wdrażają do polskiego porządku prawnego przepisy prawa unijnego. więcej >>

1.1. Umowa o wymianie informacji między Rzecząpospolitą Polską a Wspólnotą Dominiki

W dniu 10 lipca 2012 r. w Londynie podpisano Umowę między Rzecząpospolitą Polską a Wspólnotą Dominiki o wymianie informacji w sprawach podatkowych. Sporządzono ją na podstawie Modelowej Umowy OECD w sprawie wymiany informacji w sprawach podatkowych, podpisana umowa spełnia więc aktualne standardy OECD w zakresie wymiany informacji podatkowych i stanowi m.in. podstawę do obustronnej wymiany informacji znajdujących się w posiadaniu banków. więcej >>

1.2. TK: Przedawnienie zaległości podatkowych

Czy przepis, zgodnie z k,tórym po wszczęciu postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe, o którym podatnik nawet nie wie, jego zaległość w podatku nie przedawnia się, jest zgodny z Konstytucją? Zdecyduje o tym w dniu 17 lipca br. Trybunał Konstytucyjny. więcej >>

1.3. Lista podatników, którzy mogą ukrywać dochody

Wiceminister finansów Andrzej Parafianowicz odpowiadając na interpelację posłów Beaty Szydło i Przemysława Wiplera (nr 4891) wymienił grupy podatników, które mogą być podejrzane o ukrywanie dochodów. Na liście znaleźli się m.in. kupujący nieruchomości i luksusowe dobra, przedsiębiorcy, inwestorzy giełdowi, ale też bezrobotni i urzędnicy. więcej >>

1.4. Zmiana umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z Cyprem

Sejm jednogłośnie upoważnił prezydenta do ratyfikowania zmiany umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z Cyprem. Obowiązująca obecnie umowa z Cyprem o unikaniu podwójnego opodatkowania z 1992 r. nie odpowiada współczesnym standardom Modelowej Konwencji OECD w sprawie podatków od dochodu i majątku. więcej >>

1.1. Zmieniono umowę podatkową między Polską a Norwegią

Dnia 5 lipca 2012 r. w Oslo podpisano Protokół zmieniający Konwencję między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Norwegii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzoną w Warszawie dnia 9 września 2009 r. więcej >>

1.2. W 2013 r. w ramach 50 proc. kosztów będzie można odliczyć ponad 42 tys. zł

W 2013 r. w ramach 50 proc. kosztów uzyskania przychodu, artyści, twórcy czy dziennikarze będą mogli odliczyć od przychodu ponad 42 tys. 764 zł - poinformowała PAP rzeczniczka prasowa administracji podatkowej w MF Wiesława Dróżdż. więcej >>

1.3. PSL za zwolnieniem z podatku VAT nieodpłatnej pomocy prawnej

PSL opowiada się za zwolnieniem z podatku VAT nieodpłatnej pomocy prawnej. Prace nad zmianami prowadzone są w ministerstwie gospodarki. Przepisy nakładające podatek VAT na usługi bezpłatnej pomocy prawnej wynikają z ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. więcej >>

1.4. Jednolity elektroniczny system opłat drogowych

Rząd przyjął przygotowany przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej projekt założeń do nowelizacji ustawy o drogach publicznych. Zakłada on wprowadzenie do polskiego prawa przepisów Komisji Europejskiej dotyczących definicji europejskiej usługi opłaty elektronicznej i procedur technicznych. Polskie firmy transportowe będą mogły korzystać z jednolitego elektronicznego systemu opłat drogowych na terenie całej Unii Europejskiej. więcej >>

1.5. Nowy wzór VAT-22

Od dnia 21 lipca br. zacznie obowiązywać nowy wzór formularza VAT-22 (potwierdzającego wywóz przez nabywcę nowego środka transportu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium innego państwa członkowskiego). Zmiany mają charakter techniczny. Wprowadzono je rozporządzeniem Ministra Finansów z 26 czerwca 2012 r. w sprawie określenia wzoru dokumentu potwierdzającego wywóz przez nabywcę nowego środka transportu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium innego państwa członkowskiego (Dz. U. z 2012 r., poz. 767). więcej >>

1.2. Ministerstwo Finansów nie prowadzi prac nad podatkiem katastralnym

W odpowiedzi na informacje przedstawione podczas konferencji prasowej PiS Ministerstwo Finansów w dniu 29 czerwca br. poinformowało, że od 2004 r. w Ministerstwie nie są prowadzone prace nad zmianą zasad opodatkowania nieruchomości, a w szczególności nad wprowadzeniem podatku, w którym podstawę opodatkowania dla wszystkich rodzajów nieruchomości i ich części stanowiłaby wartość nieruchomości (tzw. podatek katastralny). więcej >>

1.2. Wyższa ulga na czwarte i kolejne dziecko

PAP ponformował, że Ministerstwo finansów proponuje podwyższenie ulgi prorodzinnej na czwarte i następne dziecko o 100 proc. i podniesienie do 112 tys. zł limitu dochodów dla rodzin z jednym dzieckiem, a do 56 tys. zł dla osób samotnie wychowujących jedno dziecko. We wtorek projektem ma się zająć rząd. więcej >>

1.3. Zmiany w VAT obciążą przedsiębiorców?

Ministerstwo Finansów przygotowało nowelizację ustawy o VAT. Przewiduje ona m.in. zmianę momentu powstania obowiązku podatkowego oraz modyfikację w zakresie określenia podstawy opodatkowania. Rada Podatkowa PKPP Lewiatan uważa, że chociaż zmiany te mają na celu uproszczenie systemu podatkowego i przybliżenie polskich regulacji do unijnych, jednak dla olbrzymiej grupy podatników oznaczają pogorszenie ich pozycji i wymagają przemodelowania systemów księgowych i rozliczeniowych. więcej >>

1.1. Rusza akcja Weź paragon

W dniu 1 lipca rusza kolejna akcja pt. „Weź paragon”. Podobnie jak w latach ubiegłych, w miejscowościach turystycznych kontrolerzy skarbowi przeprowadzą kampanie informacyjno-edukacyjne oraz kontrole ewidencji sprzedaży na kasach fiskalnych. więcej >>

1.2. Wakacyjna praca dzieci a ulga prorodzinna

Dochód dziecka uzyskany z pracy w wakacje może pozbawić rodziców prawa do ulgi rodzinnej. Stanie się tak, jeżeli dziecko zarobi ponad 3089 zł. Rodzice, którzy planują skorzystać z ulgi, powinni więc, zanim wyrażą zgodę na pracę młodzieży, zwrócić szczególną uwagę na limit wysokości dochodu, jaki młodzież może osiągnąć, aby nie stracić tego prawa. więcej >>

1.3. Rozstrzygnięto X edycję konkursu Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy

W dniu 25 czerwca br. w siedzibie Business Centre Club wręczono wyróżnienia dla 59. najlepszych urzędów skarbowych, przyznane w ramach dziesiątej edycji ogólnopolskiego konkursu Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy. Urzędy te będą miały prawo używać tytułu Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy – 2012. więcej >>

1.1. Będą zmiany w ulgach podatkowych

Prawdopodobnie już pod koniec czerwca rząd zajmie się projektem ustawy, który przewiduje m.in. zmiany w uldze prorodzinnej i likwidację ulgi internetowej. Chodzi o zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych, które jesienią ubiegłego roku zapowiedział w expose premier Donald Tusk. Zmiany mają wejść w życie 1 stycznia 2013 r. więcej >>

1.2. Ustawa dotycząca wydobywania węglowodorów w czerwcu do konsultacji

Zdaniem wicepremiera – ministra gospodarki Waldemara Pawlaka środki uzyskane z podatku od węglowodorów powinny trafiać przede wszystkim do samorządów. Podatek powinien być zaakceptowany nie tylko w rządzie, parlamencie, koalicji, ale także przez ugrupowania opozycyjne. więcej >>

1.3. Umowa o wymianie informacji w sprawach podatkowych z Andorą

Polska podpisała z Księstwem Andory umowę o wymianie informacji w sprawach podatkowych. Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało w komunikacie, że Andora przestanie być dla Polski "rajem podatkowym". Umowę podpisali w Andorra la Vella w dniu 15 czerwca br. Ambasador RP w Hiszpanii Ryszard Schnepf oraz minister spraw zagranicznych Księstwa Andory Gilbert Saboya. W dniu 1 czerwca br. kraje podpisały porozumienie o współpracy w sektorze turystyki. więcej >>

1.4. Czy sankcyjny 20-proc. podatek jest zgodny z Konstytucją?

W dniu 19 czerwca br. Trybunał Konstytucyjny zdecyduje, czy urzędy skarbowe zgodnie z Konstytucją karzą dwudziestoprocentowym podatkiem za nieopłacenie podatku od pożyczki, nawet jeśli upłynął już termin przedawnienia zobowiązania podatkowego. więcej >>

1.1. Podpisano protokół o zmianie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z Luksemburgiem

W dniu 7 czerwca 2012 r. w Luksemburgu podpisano protokół zmieniający Konwencję między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzoną w Luksemburgu 14 czerwca 1995 r. więcej >>

1.2. Zwrot VAT dla przedsiębiorców budowlanych świadczących usługi dla GDDKiA

Ministerstwo Finansów wyjaśniło zasady zwrotu VAT dla przedsiębiorców. Jeżeli w danym okresie rozliczeniowym występuje nadwyżka podatku naliczonego nad należnym, podatnik może zażądać jej zwrotu na rachunek bankowy. Zasady zwrotu podatku VAT są takie same dla wszystkich przedsiębiorców, w tym też dla przedsiębiorców budowlanych świadczących usługi dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. więcej >>

1.3. Metoda kasowa niekorzystna dla budżetu

Business Centre Club przekazał m.in. resortowi finansów rekomendacje rozwiązań, które mogą znacznie ograniczyć skalę zatorów płatniczych w Polsce. Wśród nich znalazło się również zastąpienie systemem kasowym memoriałowego systemu rozliczania podatków dochodowych systemem kasowym. Zdaniem resortu finansów wprowadzenie metody kasowej byłoby jednak niekorzystne dla budżetu, a firmy musiałyby prowadzić podwójną ewidencję. więcej >>

1.1. Równość opodatkowania i ochrona słabszych podatników dzięki instytucji Rzecznika Praw Podatników

Fundacja Republikańska apeluje o rewizję systemu interpretacji podatkowych i powołanie Rzecznika Praw Podatników. Zdaniem ekspertów Fundacji brak jest kompleksowych regulacji systemowych, za to występuje wysoki poziom niesprawiedliwości i wewnętrzne sprzeczności. więcej >>

1.2. Odliczenie kosztów turnusu rehabilitacyjnego opiekuna

Czy można odliczyć od dochodu wydatki poniesione za pobyt opiekuna na turnusie rehabilitacyjnym w związku z opieką nad niepełnosprawną córką? Zgodnie z Interpretacją indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy: można odliczyć jedynie wydatek poniesiony za pobyt córki na turnusie rehabilitacyjnym, w wysokości różnicy pomiędzy poniesionymi wydatkami a kwotą dofinansowaną ze środków otrzymanych z MOPS. więcej >>

1.3. Przyjazny dla Przedsiębiorcy w Wielkopolsce

Urząd Skarbowy w Pile zdobył największą liczbę punktów w pierwszej edycji konkursu „Przyjazny dla Przedsiębiorcy” zorganizowanym przez Radę Izby Gospodarczej Północnej Wielkopolski. Celem konkursu było uhonorowanie najbardziej przyjaznych przedsiębiorcy urzędów, jednostek podległych samorządom oraz wszystkich instytucji publicznych na terenie Piły. więcej >>

1.4. Założenia do kolejnej ustawy deregulacyjnej w ciągu dwóch tygodni

W ciągu dwóch tygodni ministerstwo gospodarki zakończy prace nad projektem założeń kolejnej ustawy deregulacyjnej. Ma to być kontynuacja dwóch poprzednich ustaw. Jak podaje PAP, rozważany jest m.in. powrót do propozycji skrócenia terminu zwrotu różnicy VAT. Propozycja skrócenia tego terminu z 60 do 30 była w resortowym projekcie ustawy deregulacyjnej bis, ale z uwagi na ostry sprzeciw ministerstwa finansów zapis taki nie znalazł się w jej finalnej wersji. więcej >>

1.1. Zmiany w ustawie o VAT

Ministerstwo Finansów planuje kolejne zmiany w podatku VAT, m.in. wprowadzenie faktur uproszczonych o wartości do 450 zł, podwyższenie wartości prezentów, od których nie trzeba płacić VAT oraz podwyżkę podatku (np. na lody). W poniedziałek opublikowano projekt nowelizacji ustawy o VAT. więcej >>

1.2. Prezydent podpisał ustawy ws. ratyfikacji umów podatkowych

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawy o ratyfikacji kilku umów podatkowych między Polską a Wyspą Jersey oraz o ustawę o ratyfikacji umów o unikaniu podwójnego opodatkowania dotyczącą osób fizycznych oraz między Polską a Baliwatem Guernsey. więcej >>

1.3. Nie będzie jednolitego wzoru dla podatku od nieruchomości

Wprowadzenie jednolitego wzoru formularza deklaracji na podatek od nieruchomości jest sprzeczne z obowiązującą zasadą autonomii podatkowej samorządu terytorialnego. Minister finansów odpowiedział na interpelację poselską nr 4410/12. więcej >>

1.1. Nowoczesne centrum usług elektronicznych - dane podatkowe w jednym miejscu

Ministerstwo Finansów otworzyło nowoczesne centrum usług elektronicznych Centrum Przetwarzania Danych (CPD) ma umożliwić koncentrację w jednym miejscu kilkudziesięciu rozproszonych systemów informatycznych resortu finansów z informacjami o rozliczeniach milionów podatników i płatników. więcej >>

1.2. Prawie 120 tys. fikcyjnych faktur

Kontrola skarbowa w 2011 r. wykryła łącznie aż 120 tys. tzw. fikcyjnych faktur na sumę przekraczającą 5,8 mld zł. Urzędy przeprowadziły łącznie prawie 10 tys. kontroli. Wyniki kontroli skarbowej opublikowano w sprawozdaniu rocznym Kontroli skarbowej za rok 2011. więcej >>

1.3. 1 proc. podatku na naukę

Minister nauki i szkolnictwa wyższego proponuje, żeby firmy mogły odpisywać 1 proc. podatku na rzecz instytucji naukowych. Pomysł popiera m.in. PKPP Lewiatan. Należy się zastanowić, czy pieniądze z odpisu podatkowego nie powinny trafić tylko do instytucji badawczo-rozwojowych, które już współpracują z biznesem. więcej >>

1.4. Umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania z Kanadą i Islandią

W dniu 14 maja br. w Ottawie podpisano nową umowę w sprawie unikania podwójnego opodatkowania z Kanadą, a w dniu 16 maja br. w Reykjaviku protokół w sprawie zmiany umowy podatkowej z Islandią. Umowy wprowadzają pełną klauzulę wymiany informacji w sprawach podatkowych. więcej >>

1.5. Nowe formularze VAT

Formularze VAT-22, VAT-23, VAT-24 oraz VAT-25 zostaną dostosowane do nowelizacji ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Zmiany przewidują projekty rozporządzeń z dnia 11 maja 2012 r. więcej >>

1.1. Wyższe odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych

Rada Polityki Pieniężnej na posiedzeniu w dniach 8-9 maja br. podwyższyła stopy procentowe NBP o 0,25 punktów procentowych. Stopa kredytu lombardowego wzrosła do 6,25 proc. w skali roku. Zgodnie więc z art. 56 Ordynacji podatkowej stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych od 10 maja 2012 r. wynosić będzie 14,5 proc. w skali rocznej. więcej >>

1.2. Zasady opodatkowania bonów podatkiem VAT zostaną ujednolicone?

Komisja Europejska chce ujednolicić zasady opodatkowania podatkiem VAT bonów na towary lub usługi. Aktualizacja i harmonizacja unijnych przepisów miałaby nastąpić wraz z początkiem 2015 r. Harmonizacja przepisów miałaby m.in. pozwolić na uniknięcie problemów związanych z podwójnym opodatkowaniem oraz trudnościami w rozszerzaniu działalności na inne kraje członkowskie. więcej >>

1.3. Przedsiębiorcy nie będą już podwójnie karani

Przedsiębiorcy, którzy nie płacą w terminie i we właściwej wysokości składek do ZUS, nie będą już podwójnie karani. W czwartek Senat poparł jednogłośnie projekt nowelizacji przepisów Kodeksu karnego i ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Zmiany wynikają z wyroku Trybunału Konstytucyjnego. więcej >>

1.4. Parlament Europejski przegłosował kolejną obniżkę stawek roamingu

W dniu 10 maja br. Parlament Europejski przegłosował kolejną obniżkę stawek roamingu w działających w Europie sieciach komórkowych. Od 1 lipca 2012 r. cena za minutę połączenia spadnie z 35 do 29 centów. Po raz pierwszy zostanie także ograniczony maksymalny koszt transmisji danych (do 70 centów za 1 megabajt). więcej >>

1.1. Obowiązuje ustawa o ratyfikacji polsko-czeskiej umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania

W dniu 5 maja br. weszła w życie ustawa o ratyfikacji polsko-czeskiej umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania. „Umowę między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską ws. unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu”  sporządzono w dniu 13 września 2011 r. w Warszawie. Ustawę ratyfikacyjną Sejm uchwalił w dniu 2 marca 2012 r., a 13 kwietnia podpisał ją prezydent Bronisław Komorowski. Przepisy nowej umowy zastąpią obowiązujące obecnie porozumienie z 23 czerwca 1993 r. Zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2013 r.owe przepisy zaczną obowiązywać z początkiem 2013 r. więcej >>

1.2. Ministerstwo Finansów poinformowało o rekordowym wyniku akcji Szybki PIT

Ministerstwo Finansów poinformowało o wynikach czwartej edycji ogólnopolskiej akcji Szybki PIT. Padła w niej rekordowa liczba rocznych deklaracji podatkowych złożonych przez Internet – 2 066 328 elektronicznych PIT-ów, a więc 100 proc. więcej niż rok temu. Liczba ta obejmuje formularze: PIT-28, 36, 36L, 37, 38, 39 oraz PIT 16, 16A i 19A, zarówno z kwalifikowanym podpisem, jak i bez niego. więcej >>

1.3. Opodatkowanie świadczeń pracowniczych

PKPP Lewiatan zachęca do wzięcia udziału w spotkaniu dotyczącym opodatkowania świadczeń pracowniczych. PKPP Lewiatan jako organizacja pracodawców chciałaby podjąć działania zmierzające do zmiany stanu prawnego w tym zakresie, dlatego chciałaby zebrać opinie i doświadczenia przedsiębiorców.
więcej >>

1.1. Sejm uchwalił ustawy dotyczące umów z Jersey i Baliwatem Guernsey

W dniu 27 kwietnia br. Sejm uchwalił trzy ustawy dotyczące umów między Polską a Wyspą Jersey oraz z Baliwatem Guernsey. Umowy dotyczą m.in. wymiany informacji w sprawach podatkowych. Umowy z Jersey dotyczą również zasad podwójnego opodatkowania. więcej >>

1.2. Ponad 2 mln zeznań podatkowych przez internet

Ministerstwo Finansów poinformowało o nowym rekordzie – ponad dwa miliony formularzy podatkowych zostało złożonych przez Internet. To ponad 100 proc. więcej formularzy niż w roku ubiegłym. Poniedziałek był ostatnim dniem rozliczeń z fiskusem za 2011 r.
więcej >>

1.3. Trwają jeszcze prace nad założeniami do projektu ustawy wprowadzającej podatek od wydobycia węglowodorów

Ministerstwo Finansów pracuje jeszcze nad założeniami do projektu ustawy wprowadzającej podatek od wydobycia węglowodorów. Mają one być gotowe do końca drugiego kwartału tego roku, a nie jak informowano wcześniej – do końca kwietnia. Terminem referencyjnym wejścia podatku w życie jest 1 stycznia 2015 r. więcej >>

1.4. Podatek od reklam ulicznych?

Gminy szukają sposobów na zwiększenie swoich dochodów. Budżety może podreperować m.in. kontrowersyjny podatek od ulicznych reklam. Miałaby to być nowa danina, niezależna od opodatkowania nieruchomości. Nowy podatek obciążałby firmy zamawiające reklamy. więcej >>

1.1. Zmieniono wzory deklaracji VAT-10 i VAT-11

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2012 r. zmieniającego rozporządzenie ws. wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług. Zmodyfikowano w nim wzory deklaracji dla podatku od towarów i usług przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu nowych środków transportu (VAT-10) i deklaracji dla podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu (VAT-11). Projekt dostosowuje formularze do nowelizacji ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników. Zgodnie z nią identyfikatorem podatkowym części podatników jest numer PESEL (a nie NIP). Rozporządzenie wejdzie w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. więcej >>

1.2. Ponad 1,5 mln e-PIT-ów

Podatnicy wysłali 1 mln 536 tys. elektronicznych deklaracji PIT za 2011 r. Ministerstwo Finansów rozpoczęło akcję "Kiedy wpadnie drugi milion", licząc, że w tym roku zostanie wysłane 2 mln e-deklaracji. więcej >>

1.3. Informacja dla okienek kasowych/punktów przyjmowania opłat oraz biur usług płatniczych

W dniu 24 października 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. Nr 199, poz. 1175, z późn. zm.), stanowiąca implementację prawa Unii Europejskiej. Od dnia wejścia w życie ustawy tzw. okienka kasowe/punkty przyjmowania opłat zobowiązane są w terminie 6 miesięcy (tj. do 24 kwietnia 2012 r.) do przystosowania swojej działalności do wymogów określonych w tej ustawie. Ministerstwo Finansów wydało w związku z tym informację dla okienek kasowych/punktów przyjmowania opłat oraz biur usług płatniczych. więcej >>

1.1. Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską w spr. unikania podwójnego opodatkowania

W dniu 13 kwietnia br. prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę o ratyfikacji polsko-czeskiej umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania. Ustawa ratyfikacyjna dotyczy „Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu”, sporządzonej w dniu 13 września 2011 r. w Warszawie. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2013 r. więcej >>

1.2. Lekarze i prawnicy nie zakładają kas fiskalnych

Od dnia 1 maja 2011 r. obowiązek stosowania kas mają wszyscy, których dochody z obsługi osób fizycznych przekraczają 40 tys. zł rocznie (ok. 3,4 tys. zł miesięcznie). W Małopolsce jednak kas fiskalnych używa mniej niż jedna piąta lekarzy i prawników. Czy oznacza to, że lekarze i prawnicy zarabiają na obsłudze osób prywatnych mniej od średniej krajowej? Jak zapowiada "Dziennik Polski", skarbówka planuje kontrole. więcej >>

1.3. Będzie mniej zatorów płatniczych

Ministerstwo Gospodarki proponuje wprowadzenie zasady 30-dniowego terminu zapłaty należności przez organy publiczne w transakcjach z przedsiębiorcami oraz maksymalnego 60-dniowego terminu na regulowanie płatności w transakcjach między przedsiębiorcami z możliwością przedłużenia tego okresu. Zmiany przewiduje projekt założeń projektu nowelizacji ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Projekt jest zgodny z wymogami dyrektywy 2011/7/UE. Dokument został przesłany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych. więcej >>

1.1. Umowa między Polską a San Marino o wymianie informacji w sprawach podatkowych

W dniu 31 marca 2012 r. w San Marino ambasador RP Wojciech Ponikiewski oraz sekretarz stanu do spraw politycznych i zagranicznych Republiki San Marino Antonella Mularoni podpisali Umowę między Rzecząpospolitą Polską a Republiką San Marino o wymianie informacji w sprawach podatkowych. więcej >>

1.2. Konwencja między Rzeczpospolitą Polską a Królestwem Arabii Saudyjskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania

Królestwo Arabii Saudyjskiej zakończyło procedury niezbędne do wejścia w życie Konwencji między Rzeczpospolitą Polską a Królestwem Arabii Saudyjskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu oraz Protokołu do tej Konwencji, podpisanych w Rijadzie 22 lutego 2011 r. więcej >>

1.3. Deklaracje dla podatku od wydobycia niektórych kopalin również przez Internet

Z projektu nowelizacji z dnia 4 kwietnia 2012 r. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wynika, że deklaracje dla podatku od wydobycia niektórych kopalin (P-KOP) będzie można składać również przez Internet. Rozporządzenie ma wejść w życie w dniu 1 maja br. więcej >>

1.4. Stopy procentowe na niezmienionym poziomie

Na posiedzeniu w dniu 4 kwietnia br. Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła wysokości stóp procentowych. Stopa referencyjna wynosi więc nadal 4,5 proc. w skali rocznej. więcej >>

1.1. TK: Alimenty zwolnione z podatku

Trybunał Konstytucyjny uznał za niekonstytucyjny przepis, który nakazywał opodatkować niektóre alimenty uzyskane na podstawie ugód sądowych. Chodzi o art. 21 ust. 1 pkt 127 lit. b ustawy o PIT w brzmieniu obowiązującym w latach 2007-2008. Zgodnie z nim zwolnione z podatku były alimenty uzyskanych np. przez byłych małżonków na podstawie wyroku sądu – do 700 zł miesięcznie. Ze zwolnienia nie można było jednak skorzystać, gdy alimenty uzyskano na podstawie ugody przed sądem. więcej >>

1.2. Ulga meldunkowa obejmuje budynek i grunt

Ulga meldunkowa w podatku dochodowym dotyczy nie tylko przychodów ze sprzedaży budynku, ale i gruntu, na którym budynek ten został postawiony. Potwierdził to uchwałą Naczelny Sąd Administracyjny w dniu 2 kwietnia br. Grunt i stojące na nim budynki stanowią bowiem całość nieruchomości i nie mogą być przedmiotem odrębnej sprzedaży. Ulga nie może więc przysługiwać odrębnie dla jednej tylko części składowej nieruchomości. więcej >>

1.3. Prezydent podpisał ustawę o podatku od wydobycia niektórych kopalin

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał w dniu 27 marca br. ustawę o podatku od wydobycia niektórych kopalin. Podatnik ma obowiązek obliczania i wpłacania podatku na rachunek właściwej izby celnej za miesięczne okresy rozliczeniowe, do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy. Ustawa wejdzie w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia Dzienniku Ustaw. więcej >>

1.4. Ułatwienia dla podmiotów prowadzących obrót alkoholem etylowym

Ministerstwo Finansów planuje wprowadzenie ułatwień dla podmiotów gospodarczych dokonujących obrotu i zużycia niewielkich ilości alkoholu etylowego. Ograniczone zostaną m.in. obligatoryjne kontrole dokonywane przez Służbę Celną. Zmiany wynikają z projektuz 14 marca 2012 r.nowelizacji rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kontroli niektórych wyrobów akcyzowych.Rozporządzenie ma wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. więcej >>

1.1. Podpisano protokół zmieniający umowę podatkową z Cyprem

W dniu 22 marca 2012 r. w Nikozji minister finansów Cypru Kikis Kazamias oraz ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Nikozji Paweł Dobrowolski podpisali Protokół o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 4 czerwca 1992 r. Główną zmianą jest usunięcie tzw. klauzuli tax sparing (fikcyjnego zaliczenia podatku). więcej >>

1.2. Abolicja opłacalna dla budżetu

"Dziennik Polski" poinformował, że umorzenie przedsiębiorcom starych składek na ZUS opłaci się budżetowi państwa i Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych. Osoby obecnie żyjące w ukryciu znów zaczną bowiem płacić podatki i składki. "Dziennik Polski" powołał się na ekspertyzę resortu finansów ws. abolicji. Wynika z niego, że już od kilku lat wiadomo, że ZUS nie wyegzekwuje od drobnych firm zaległych składek za lata 1999–2008. więcej >>

1.3. Pierwszy milion deklaracji rocznych drogą elektroniczną

Już w ramach zeszłorocznej akcji Szybki PIT Ministerstwo Finansów zachęcało w ramach akcji „Kiedy wpadnie pierwszy milion?” do wspólnego medialnego odliczania „do miliona” założonych deklaracji PIT przez Internet. Udało się to pod koniec akcji. W tym roku, mimo że do końca okresu rozliczeniowego pozostał jeszcze ponad miesiąc, pierwszy milion wpadł już 26 marca. W porównaniu z analogicznym okresem zeszłego roku to ponad dwa i pół raza więcej. Zeznanie należī złożyć do 30 kwietnia. Ministerstwo zachęca, by zrobić to przez Internet. więcej >>

1.4. Zmiana deklaracji PIT-8AR

Od dnia 31 marca br. zaczną obowiązywać nowe wzory deklaracji o zryczałtowanym podatku dochodowym (PIT-8AR) oraz informacji o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania (IFT-1/IFT-1R). Nowe wzory wprowadzono w związku z wejściem w życie w dniu 31 marca br. nowelizacji Ordynacji podatkowej (zmiany obejmują m.in. nowy sposób zaokrągleń podstawy opodatkowania i podatku – do pełnych groszy w górę, zamiast do zł w dół. więcej >>

1.1. Będą odpisy na Kościół?

Podczas spotkania Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu rząd przedstawił propozycje w sprawach związanych z finansowaniem składek ubezpieczeniowych (na ZUS i ubezpieczenie zdrowotne) przez duchownych. Zdaniem przedstawicieli rządu kościoły i związki wyznaniowe powinny same regulować te płatności. więcej >>

1.2. Zimowa akcja Weź paragon

Zakończono już tegoroczną zimowej akcję urzędów kontroli skarbowej i urzędów skarbowych „Weź paragon”. Skontrolowano ponad 55 tysięcy przedsiębiorców. U 13 proc. stwierdzono naruszenia skutkujące wymierzeniem mandatów karnych na łączną kwotę 2 550 000 zł. Działania prowadzono na terenie całego kraju ze szczególnym uwzględnieniem miejscowości turystycznych. Kolejną akcję zaplanowano w okresie wakacji letnich. więcej >>

1.3. Zatwierdzono nowe wysokości składki wypadkowej

Od dnia 1 kwietnia br. zaczną obowiązywać nowe wysokości stawki procentowej składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Zmiany przewiduje rozporządzenie z 14 marca 2012 r. Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie ws. różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków. więcej >>

1.4. Metryka sprawy nie przy wszystkich sprawach podatkowych

Od dnia 7 marca br. przy postępowaniach administracyjnych i podatkowych musi być prowadzona metryka sprawy. Zmiany wynikają z nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego i Ordynacji podatkowej. Metryka nie będzie musiała być prowadzona w niektórych sprawach podatkowych. więcej >>

1.1. Ustawa o podatku od kopalin w Senacie

Podczas rozpoczynającego się w środę posiedzenia Senat zajmie się m.in. ustawą wprowadzającą podatek od wydobycia miedzi i srebra oraz nowela ustawy o dochodach samorządów, zwiększająca do 0,4 proc. subwencję oświatową. Przygotowana przez Ministerstwo Finansów ustawa o podatku od wydobycia niektórych kopalin przewiduje opodatkowanie wydobycia miedzi i srebra. Ma to przynieść w 2012 r. budżetowi około 1,8 mld zł, a w kolejnych latach mniej więcej po 2,2 mld zł. więcej >>

1.2. 1 proc. na naukę od firm

Czy firmy będą mogły przeznaczać 1 proc. podatku na wybraną działalność naukową, tak jak podatnicy indywidualni na organizacje pożytku publicznego. Przedstawiciele rządu są zainteresowani tym pomysłem. Nie wiadomo jednak, czy pomysł uda się wcielić w życie w 2013 r. więcej >>

1.3. Dzień otwarty w urzędach skarbowych

W czasie tegorocznej akcji „dzień otwarty w urzędach skarbowych" w całej Polsce urzędy odwiedziło 62 243 osób. Większość porad dotyczyła prawidłowego składania zeznań PIT. Przygotowano dodatkowe punkty informacyjne, uruchomiono konsultacje telefoniczne, a także stanowiska wprowadzania zeznań, tak aby bezpośrednio po złożeniu zeznania w obecności podatnika zeznanie to wprowadzano do systemu informatycznego. więcej >>

1.4. Prezydent podpisał ustawę budżetową

W dniu 7 marca 2012 r. Prezydent RP podpisał ustawę budżetową na rok 2012. Dochody budżetu państwa zostały ustalone w wysokości 293 766 128 tys. zł, wydatki 328 765 688 tys. zł. Deficyt nie powinien przekroczyć kwoty 34 999 560 tys. zł. więcej >>

1.1. Koszty uzyskania przychodów od twórców - zmiany

W projekcie zmieniającym ustawę o PIT przewidziano, m.in. wprowadzenie limitu w zakresie stosowania 50 proc. kosztów uzyskania przychodu z tytułu praw autorskich i pokrewnych. Koszty te będzie można stosować tylko do dochodów nieprzekraczających 85 528 zł. Zmiany mają obowiązywać od 1 stycznia 2013 r. więcej >>

1.2. Sejm uchwalił ustawę o podatku od wydobycia niektórych kopalin

Posłowie uchwalili ustawę o podatku od wydobycia niektórych kopalin. Przewidziano w niej opodatkowanie wydobycia miedzi i srebra. Za uchwaleniem głosowało 231 posłów, 218 było przeciw, a jeden wstrzymał się od głosu. Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia. więcej >>

1.3. Premier podpisał pakt fiskalny

W piątek podczas szczytu UE 25 przywódców krajów unijnych, w tym Donald Tusk, podpisało nowy traktat międzyrządowy, tzw. pakt fiskalny. Ma on zapewnić więcej dyscypliny w finansach publicznych, zwłaszcza w państwach eurolandu, ustanawiając nowe, bardziej automatyczne sankcje. Paktu nie podpisały Czechy i Wielka Brytania. Polskę zacznie obowiązywać po wejściu do strefy euro. Premier podkreślał jednak, że choć jego reguły nie obligują teraz Polski, to "nasza gospodarka nie obawia się zasad dyscypliny strefy euro". Polska spełnia większość fiskalnych oczekiwań paktu. więcej >>

1.4. Ułatwiony zostanie dostęp do zawodów

Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawiło projekt ustawy o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów. W pierwszej kolejności zostanie ułatwiony dostęp do 49 zawodów, których wykonywanie wiąże się dziś z pokonaniem wielu barier od administracyjnych po ekonomiczne (kosztowne szkolenia i kursy, egzaminy państwowe). więcej >>

1.1. Dzieci nie zapłacą podatku od darowizny pieniędzy na zakup mieszkania

Minister Finansów wydał interpretację ogólną dotyczącą stosowania przepisu art. 4a pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn w przypadku, gdy środki pieniężne będące przedmiotem darowizny lub polecenia darczyńcy zostały przekazane bezpośrednio na rachunek dewelopera, ale na rzecz nabywcy, który zawarł umowę z deweloperem. więcej >>

1.2. Podatek od węglowodorów w 2015 r.

Podatek od wydobywanych węglowodorów zacznie prawdopodobnie obowiązywać od 2015 r. Stworzony ma zostać mechanizm, który nie zniechęci firm do inwestowania w ich wydobycie. więcej >>

1.3. Czy pies może wytropić podatki?

W ramach współpracy Ministerstwa Finansów z Uniwersytetem Dzieci odbył się cykl warsztatów pt. Czy pies może wytropić podatki? Dzieci w wieku 8–9 lat w hali odlotów poznawały wszystkie ważne punkty portu lotniczego, szukały granicy państwa polskiego i odpowiadały na pytania, co to jest VAT i akcyza W warsztatach, które odbyły się 4, 11 i 18 lutego br., uczestniczyło ponad 190 dzieci. więcej >>

1.4. Przyjęto uwagi dotyczące podatku bankowego

Ministerstwo Finansów przyjęło w ramach konsultacji i piątkowej konferencji uzgodnieniowej część uwag do projektu nowelizacji ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. W piątkowej konferencji uzgodnieniowej wzięli udział przedstawiciele MSZ, MF, NBP, KNF, BFG, BGK, UOKiK, kancelarii premiera, RCL, ZBP oraz Polskiej Konfederacja Pracodawców Prywatnych "Lewiatan". Zgodnie z projektem opłata bankowa ma być rodzajem opłaty ostrożnościowej uiszczanej przez niektóre instytucje prowadzące działalność bankową. Trafiałaby ona na specjalny fundusz stabilizacyjny działający w BFG. więcej >>

1.1. Inflacja w styczniu 2012 r.

Według wstępnych danych GUS ceny dóbr i usług konsumpcyjnych w styczniu 2012 r. wzrosły o 0,7 proc. w porównaniu z grudniem 2011r. W odniesieniu zaś do stycznia 2011 r. były wyższe o 4,1 proc. Wynik ten jest niższy od oczekiwań analityków Ministerstwa Gospodarki. Na wskaźnik inflacji w styczniu 2012 r. wpłynęły przede wszystkim ceny żywności i napojów bezalkoholowych, a także dóbr i usług związanych z mieszkaniem i transportem. Wzrost cen odnotowano też w rekreacji i kulturze, restauracjach i hotelach oraz w edukacji. Mniej płacono natomiast za usługi związane ze zdrowiem. Stabilne ceny odnotowano w sektorze łączności. więcej >>

1.2. Elektroniczne Pit-y do oszczędność dla płatników

Zarówno podatnicy jak i płatnicy mogą składać deklarację podatkowe drogą elektroniczną za pomocą bezpłatnego systemu www.e-deklaracje.gov.pl . Z tego systemu korzysta m.in. Ministerstwo Finansów i administracja skarbowa. Również coraz więcej przedsiębiorców wybiera taką formę składania deklaracji podatkowych. Drogą elektroniczną mogą być składane deklaracje dotyczące podatku VAT i CIT, a także m.in. informacje o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11) oraz roczne obliczenie podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika (PIT-40). więcej >>

1.3. Ministerstwo Finansów sprawdza czy jest możliwe utrzymanie akcyzy na LPG

Ministerstwo Finansów analizuje, czy jest możliwa taka nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym, aby udało utrzymać się w Polsce obecne stawki akcyzy na gaz płynny LPG oraz zrównać akcyzę na gaz ziemny (metan), który jest stosowany w silnikach w postaci sprężonej lub skroplonej. więcej >>

1.4. Nowy wzór dokumentu dostawy wyrobów węglowych

Resort Finansów chce wprowadzić nowy, uproszczony wzór dokumentu dostawy wyrobów węglowych. Jednostronicowa uproszczona forma będzie mogła być stosowana w przypadku sprzedaży węgla lub innych wyrobów węglowych podmiotom, które są zwolnione z akcyzy, ale tylko w ilości nieprzekraczającej jednorazowo 10 ton. Handel wyrobami węglowymi (m.in. węglem i koksem), które są wykorzystywane do celów opałowych obłożony jest akcyzą od 2 stycznia 2012 r. Resort planuje wprowadzić uproszczony wzór dokumentu dostawy wyrobów węglowych ze względu na liczne skargi firm prowadzących obrót tymi wyrobami. Korzystanie z aktualnie obowiązującego dokumentu dostawy znacznie utrudnia im sprzedaż detaliczną. Dotyczy to m.in. przypadków, gdy wyroby są bezpośrednio odbierane przez gospodarstwa domowe. więcej >>

1.5. Od 1 lipca e-myto będzie obowiązywało na ok 1,9 tys. km dróg

Od 1 lipca 2012r. elektroniczny system poboru opłat będzie obowiązywał już na ok. 1,9 tys. km dróg, czyli na ok. 400 km więcej niż teraz. Taką informację przedstawił w sejmowej komisji infrastruktury wiceminister transportu Tadeusz Jarmuziewicz. Przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad poinformowali, że firma Kapsh, która obsługuje system, otrzymała już wytyczne dotyczące rozszerzenia obowiązywania e-myta na kolejne odcinki dróg. Do systemu włączone zostaną m.in. droga S7 Elbląg-Pasłęk, odcinki drogi krajowej nr 92 Września-Konin i Konin-Łowicz, fragmenty drogi krajowej nr 91. W sumie od 1 lipca 2012r. system obejmie 649 km autostrad, 567 km dróg ekspresowych i 680 km dróg krajowych. więcej >>

1.1. Do 15 lutego podatek transportowy i od nieruchomości

Do 15 lutego właściciele ciężarówek powinni złożyć właściwemu organowi podatkowemu deklarację na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy. Podatek od środków transportowych jest płatny w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do 15 lutego i do 15 września każdego roku. Przedsiębiorcy, którzy są właścicielami nieruchomości, muszą do 15 lutego zapłacić ratę podatku. więcej >>

1.2. Podatek za wykorzystywanie służbowych aut prywatnie

Wykorzystujesz służbowy samochód do celów prywatnych? Uważaj, możesz od tego zapłacić dodatkowy podatek. Urzędy skarbowe kontrolują, czy pracownicy nie korzystają z auta po godzinach. Jeśli tak będzie, pracownik zapłaci dodatkowy podatek. Ukarany zostanie też pracodawca.
więcej >>

1.3. Kontrola skarbowa działa już od 20 lat

Urzędy kontroli skarbowej działają już od dwóch dekad. Ich głównym zadaniem jest dbałość o finanse państwa, zwalczanie zorganizowanej przestępczości gospodarczej oraz audyt środków pochodzących z budżetu UE. Podczas uroczystości z okazji kolejnej rocznicy, które odbyły się w dniu 10 lutego br., premier Donald Tusk podziękował za odpowiedzialną, a jednocześnie niełatwą i niewdzięczną pracę. więcej >>

1.4. Zmiany dotyczace dodatku dla inspektorów skarbówki

Zasady przyznawania dodatku skarbowego dla inspektorów kontroli skarbowej zostanie bardziej ujednolicona i będzie zależała od stopnia danego inspektora. Z projektu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie rodzajów stanowisk inspektorów oraz wysokości i trybu przyznawania dodatku skarbowego wynika, że najwyższy dodatek (130 proc. wartości wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za wieloletnią służbę) otrzymają inspektorzy I stopnia. więcej >>

1.1. Już ponad milion e-deklaracji

Od początku roku do 31 stycznia br. podatnicy przesłali ponad milion dokumentów elektronicznych, czyli o 30 proc. więcej niż w analogicznym okresie w ubiegłym roku więcej >>

1.2. NFI stracą przywileje podatkowe

Od przyszłego roku przestanie obowiązywać ustawa o Narodowych Funduszach Inwestycyjnych. Rząd przyjął w dniu 31 stycznia br. projekt ustawy uchylającej ustawę o Narodowych Funduszach Inwestycyjnych. NFI utracą w związku z tym m.in. przywileje podatkowe. więcej >>

1.3. Wyższa składka na ubezpieczenie zdrowotne

Składka na ubezpieczenie zdrowotne w 2012 r. nie może być niższa od kwoty 254,55 zł. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych poinformował 6 lutego 2012 r. o najniższej podstawie wymiaru składek oraz kwotach składek na ubezpieczenie zdrowotne w 2012 r. dla niektórych grup ubezpieczonych. więcej >>

1.4. Będą zmiany przepisów dotyczących służby celnej

Będą zmiany przepisów dotyczących zasad działania Służby Celnej. Tak wynika z projekt założeń z dnia 30 stycznia 2012 r. do nowelizacji ustawy o Służbie Celnej i niektórych innych ustaw. Projekt jest na etapie konsultacji wewnętrznych. Planowane jest wprowadzenie m.in. pakietu przepisów antykorupcyjnych oraz regulacji mających przeciwdziałać nepotyzmowi w szeregach celników. więcej >>

1.1. Mija termin rozliczenia dla niektórych podatników

To ostatni dzień na rozliczenie się z urzędem skarbowym dla podatników płacących zryczałtowany podatek od działalności gospodarczej, uzyskujący przychody z najmu, podnajmu lub dzierżawy. PIT-28 można złożyć również przez internet.
więcej >>

1.2. Co zpodatkiem katastralnym?

Wiceminister Finansów zapewnia w odpowiedzi na poselską interpelację Szymona Giżyńskiego (nr 362), że Ministerstwo Finansów nie pracuje na razie nad wprowadzeniem podatku katastralnego od nieruchomości. więcej >>

1.3. Zwrot akcyzy za olej napędowy

Rolnicy, którzy chcą otrzymać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinni złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych). Pierwszy termin to okres od 1 lutego 2012 r. do 29 lutego 2012 r.. Do wniosku należy dołączyć faktury VAT (lub ich kopie) wystawione od 1 września 2011 r. do 31 stycznia 2012 r. więcej >>

1.4. Skarbówka skontroluje prowadzących niezarejestrowaną działalność gospodarczą

W 2011 r. skarbówka kontrolowała najczęściej Polaków inwestujących zarobione za granicą pieniądze oraz kupujących działki lub mieszkania. Od podatników, którzy nie ujawnili dochodów, zbierze o ok. 1/5 więcej niż rok wcześniej. W tym roku kontroli mogą się spodziewać prowadzący niezarejestrowaną działalność gospodarczą, zwłaszcza w Internecie. więcej >>

1.1. Kto powinien rozliczyć się do końca stycznia

Do końca stycznia z urzędem skarbowym powinni rozliczyć się m.in. podatnicy płacący zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów z działalności gospodarczej lub z tytułu umów najmu, podnajmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze (PIT-28). Mogą to zrobić także w wersji elektronicznej. więcej >>

1.2. Czy skarbówka pozna nasze zagraniczne rachunki bankowe?

Ministerstwo finansów planuje wprowadzić do międzynarodowych umów podatkowych klauzulę, dzięki której będzie mogło pozyskiwać informacje o dochodach Polaków za granicą oraz o zagranicznych rachunkach bankowych. Zmiany dotyczyłyby też umów z rajami podatkowymi. Podjęto już działania mające na celu renegocjowanie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania z: Norwegią, Koreą Płd., Stanami Zjednoczonymi, Holandią, Kanadą, Islandią, Belgią. więcej >>

1.3. Likwidacja ulgi internetowej

W odpowiedzi na interpelację Jana Warzechy w sprawie zapowiedzi likwidacji tzw. ulgi internetowej w dniu 18 stycznia 2012 r. Maciej Grabowski - podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów stwierdził, że jej likwidacja nie wpłynie na obniżenie dynamiki rozwoju tej sieci. Dla osób o niskich dochodach likwidacja ulgi na Internet może okazać się natomiast neutralna podatkowo. więcej >>

1.4. MF: Inflacja będzie malała

Stopa inflacji zacznie się w tym roku stopniowo obniżać, a na poziomie celu inflacyjnego NBP znajdzie się na przełomie III i IV kwartału. Na koniec 2012 roku możliwe, że wskaźnik CPI znajdzie się nawet poniżej celu. więcej >>

1.5. Będzie podatek od miedzi i srebra

W dniu 17 stycznia br. rząd przyjął projekt ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin, czyli miedzi i srebra. Państwo ma mieć udział w zyskach z ich eksploatacji.
więcej >>

1.1. Wyższa składka rentowa od 1 lutego 2012r.

1 lutego 2012 r. wejdzie w życie ustawa z 21 grudnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2011 roku Nr 291, poz.1706), która wprowadza podwyżkę składki na ubezpieczenie rentowe obciążającej pracodawcę o dwa punkty procentowe (po podwyżce składka rentowa obciążająca pracodawcę wyniesie 6,5%). Obciążenia z tytułu składki rentowej ponoszone przez pracownika pozostały na takim samym poziomie czyli 1,5%. więcej >>

1.2. Wzrost inflacji w grudniu 2011r.

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że w grudniu 2011r. ceny dóbr i usług konsumpcyjnych wzrosły o 0,4 proc. w porównaniu z listopadem 2011. W odniesieniu do grudnia 2010 roku były wyższe o 4,6 proc. Analitycy Ministerstwa Gospodarki podkreślają, że dane GUS są zgodne z wyrażanymi przed miesiącem ich oczekiwaniami. Największy wpływ na kształtowanie się inflacji w grudniu 2011 r. miały ceny żywności oraz paliw. Tak jak oczekiwali analitycy MG, ceny rosły wolniej niż miesiąc wcześniej. więcej >>

1.3. Kontrole przedsiębiorców w miejscowościach turystycznych

Rozpoczęła się akcja Ministerstwa Finansów "Weź paragon", w ramach której inspektorzy skarbowi skontrolują sklepy, bary i restauracje zwłaszcza w miejscowościach turystycznych. Kontrolerzy podczas ferii zimowych będą przypominać o obowiązku sprzedawców, jakim jest wydawanie paragonów przy każdej transakcji oraz sprawdzać prawidłowe ewidencjonowanie sprzedaży na kasach fiskalnych. Akcja potrwa do 26 lutego 2012r. Ministerstwo Finansów tłumaczy, że w akcji chodzi zwłaszcza o to, by sprzedawcy uczciwie rejestrowali sprzedaż na kasach fiskalnych i przestrzegali zasad uczciwej konkurencji. Paragon jest potwierdzeniem, że podatek nie trafił do kieszeni nieuczciwego przedsiębiorcy. więcej >>

1.4. Zmiany w opodatkowaniu VAT napoi bezalkoholowych

Ministerstwo Finansów planuje zmodyfikować definicję kategorii importowanych napoi bezalkoholowych (objętych 5% stawką VAT), zawartą w wykazie towarów do celów poboru podatku VAT w imporcie. Zmiana ta została zawarta w projekcie nowelizacji (z 11 stycznia 2012 r.) rozporządzenia w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie. Projekt zakłada również wprowadzenie nowych wymogów jakościowych dla tego napoi bezalkoholowych. więcej >>

1.5. PIT-y składane przez Internet bez e-podpisu

W 2012 r. przez Internet, bez konieczności posiadania tzw. e-podpisu, można składać te same deklaracje i zeznania PIT (za 2011 r.), co w 2011ROKU. Aktualna lista znajduje się w nowelizacji rozporządzenia (z 3 stycznia 2012 r.) Ministra Finansów ws. sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 18). więcej >>

1.1. Projekty zmian w ulgach podatkowych gotowe do końca stycznia

Wiceminister finansów Maciej Grabowski zapowiedział, że projekty dotyczące zapowiadanych przez premiera Donalda Tuska zmian w PIT będą gotowe już do końca stycznia. Z obowiązujących w 2011 r. ulg podatkowych będzie można jeszcze skorzystać w 2012 r. więcej >>

1.2. Kiedy dochody pracownika rozlicza pracodawca

Pracodawca może rozliczyć dochody pracownika, jeśli ten ostatni uzyskał dochody u jednego płatnika. Aby skorzystać z tej możliwości rozliczenia, pracownik musi przed 10 stycznia złożyć swojemu płatnikowi oświadczenie PIT-12. więcej >>

1.3. Zmiany rozporządzenia dotycząca ulgi na zakup kasy rejestrującej

Ministerstwo Finansów opublikowało na swojej stronie internetowej projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczenia i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących. Zgodnie z nim podatnik będzie mógł skorzystać z ulgi na zakup kasy, posiadającej potwierdzenie nie tylko wydane przez Ministra Finansów, ale i Prezesa Głównego Urzędu Miar. więcej >>

1.1. Ministerstwo nadal zakłada, że podatek od wydobycia niektórych kopalin przyniesie budżetowi ok. 1,8 mld zł

Ministerstwo Finansów przekazało do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów projektu z dnia 30 grudnia 2011 r. ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin. Komitet zajmie się tym prawdopodobnie 5 stycznia. Ministerstwo nadal zakłada, że podatek przyniesie w br. budżetowi ok. 1,8 mld zł, a w kolejnych latach po ok. 2,2 mld zł. więcej >>

1.2. Świadczenie usług międzynarodowego okazjonalnego przewozu drogowego osób a VAT

Od dnia 1 stycznia 2012 r. podmioty zagraniczne świadczące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej okazjonalne przewozy drogowe osób, autobusami zarejestrowanymi na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium Polski mogą skorzystania z uproszczonej rejestracji i rozliczania podatku od towarów i usług. więcej >>

1.3. Limity przychodów obowiązujące w 2012 r.

Niektóre limity podatkowe na 2012 r. uzależnione są od średniego kursu euro, ogłoszonego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października bieżącego roku. W tym roku 1 października przypadł w sobotę. Poniżej limity przychodów w działalności gospodarczej w 2012 r.
więcej >>

1.4. KRUS przypomina o zasadach rozliczania podatku dochodowego emeryta lub rencisty za 2011 r.

KRUS do dnia 29 lutego 2012 r. przekaże wszystkim rolnym emerytom i rencistom formularz PIT-40A (roczne obliczenie podatku przez organ rentowy) lub PIT-11A (informację o dochodach uzyskanych od organu rentowego. więcej >>

1.1. Deklaracje podatkowe w razie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przez podatników VAT UE

Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że nie ma obowiązku składania deklaracji podatkowych w razie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przez podatników VAT UE. Zgodnie z art. 99 ust. 7a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), w razie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, podatnicy VAT czynni co do zasady nie mają obowiązku składania deklaracji podatkowych za okresy rozliczeniowe, których to zawieszenie dotyczy. Od dnia 1 kwietnia 2011 r. dotyczy to również dotyczy podatników zarejestrowanych jako podatników VAT UE, jeżeli nie dokonali oni transakcji wewnątrzwspólnotowych za ten okres więcej >>

1.2. Nowe wzory formularzy NIP

Od 2012 r. wprowadzone zostaną nowe wzory zgłoszeń: NIP-2, NIP-7, ZAP-3 oraz załączników NIP/B, NIP/C, NIP-2/A, NIP/D. Nowe wzory zamieszczone w projekcie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych są skutkiem zmian wprowadzonych znowelizowaną ustawą o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych innych ustaw. więcej >>

1.3. Umowa o wymianie informacji w sprawach podatkowych z Guernsey

W dniu 6 grudnia br. w Londynie podpisano umowę podatkową o wymianie informacji w sprawach podatkowych z wyspą Guernsey. Na jej podstawie możliwa jest obustronna wymiana informacji znajdujących się w posiadaniu banków, innych instytucji finansowych oraz od wszelkich osób, m.in. przedstawicieli i zarządców (działających jako pełnomocnicy lub powiernicy). więcej >>

1.4. Podpisanie umów podatkowych z Jersey

W dniu 2 grudnia 2011 r. ambasador RP Barbara Tuge - Erecińska, w imieniu RP, a w imieniu Jersey senator Ian Gorst, premier Jersey, podpisali w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie umowę o wymianie informacji w sprawach podatkowych, umowę w sprawie unikania podwójnego opodatkowania osób fizycznych oraz umowę w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w odniesieniu do przedsiębiorstw eksploatujących statki morskie lub statki powietrzne w transporcie międzynarodowym.
więcej >>

1.1. W 2012 r. nowy wzór deklaracji SD-2

Ministerstwo finansów przygotowało nowy wzór deklaracji SD-2, który zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2012 r. Zmiany są związane z koniecznością dostosowania formularza do nowelizacji ustawy o zasadach ewidencji podatników. Nowy wzór formularza zawiera projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Finansów z 25 listopada 2011 r. w sprawie pobierania przez płatników podatku od spadków i darowizn. więcej >>

1.2. Wprowadzenie przez Polskę poziomu opodatkowania oleju napędowego zgodnego z wymaganym minimum unijnym

Ministerstwo Finansów poinformowało, że termin osiągnięcia przez Polskę minimum opodatkowania na olej napędowy (330 Euro za 1000 l ON) został wynegocjowany i określony w 2004 r., kiedy Polska przystępowała do UE i był on zapisany w dyrektywie energetycznej 2003/96/WE. Do osiągnięcia tego poziomu opodatkowania w terminie 1 stycznia 2012 r. Polska jest zobowiązana jako kraj, który przyjął warunki i wyzwanie wstąpienia do Unii Europejskiej. więcej >>

1.3. Zmiana polsko-maltańskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania

Od dnia 22 listopada 2011 r. obowiązuje Protokół między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w La Valetta dnia 7 stycznia 1994 r. więcej >>

1.4. Nowe wzory deklaracji PCC

Od 2012 r. wprowadzone zostaną nowe wzory deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC-3), deklaracji o wysokości pobranego i wpłaconego podatku przez płatnika (PCC-2) oraz informacji o pozostałych płatnikach (PCC-2/A). Zmiany wynikają z projektu nowelizacji rozporządzenia z 25 listopada 2011 r. Ministra Finansów w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych. więcej >>

1.1. Nowy wzór wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego

Od 1 stycznia 2012 r. zostanie wprowadzony nowy wzór wniosku ORD-IN. Ministerstwo Finansów opublikowało na swojej stronie projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 listopada 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz sposobu uiszczenia opłaty od wniosku. więcej >>

1.2. Prace nad podatkiem bankowym trwają

Ministerstwo Finansów zakończy prawdopodobnie w ciągu najbliższych kilku miesięcy prace nad  propozycjami dotyczącymi podatku bankowego. Wpływy z tego podatku miałyby tworzyć osobny fundusz rezerwowy i wzmacniać stabilność systemu bankowego. Fundusz zarządzany byłby przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, a środki te nie zasilałyby budżetu państwa. Poinformował o tym PAP wiceminister finansów Maciej Grabowski. więcej >>

1.3. PIT-6 lub PIT-6L do końca listopada

Podatnicy uzyskujący dochody z niektórych rodzajów działalności rolniczej do 30 listopada powinni złożyć w urzędzie skarbowym deklarację o rodzajach i rozmiarach zamierzonej produkcji w 2012 r. – PIT-6 lub PIT-6L. więcej >>

1.4. Opodatkowanie metali, węglowodorów i węgla

W drugim kwartale 2012 r. mają być gotowe propozycje legislacyjne dotyczące opodatkowania wydobycia węglowodorów. Zdaniem ministerstwa finansów nie ma jednak pilnej potrzeby wprowadzenia tego podatku. W pierwszej kolejności wprowadzony będzie podatek od wydobywania złóż metali. Nie ma też pośpiechu z wprowadzaniem podatku od węgla. więcej >>

1.1. Umowa w sprawie unikania podwójnego opodatkowania z Wyspą Man

Z dniem 28 października 2011 r. weszła w życie Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Wyspą Man w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w odniesieniu do przedsiębiorstw eksploatujących statki morskie lub statki powietrzne w transporcie międzynarodowym oraz Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Wyspą Man w sprawie unikania podwójnego opodatkowania niektórych kategorii dochodów osób fizycznych. Już za kilka dni (27 listopada 2011 r.) wejdzie w życie natomiast Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Wyspą Man o wymianie informacji w sprawach podatkowych. więcej >>

1.2. Nowy wzór oświadczenia o nieruchomościach i prawach majątkowych

Od przyszłego roku zmieniony zostanie wzór oświadczenia o nieruchomościach i prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem hipoteki przymusowej, i rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem zastawu skarbowego (ORD-HZ). Formularz zostanie dostosowany do przepisów znowelizowanej ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników oraz Ordynacji podatkowej. więcej >>

1.3. W 2012 r. podwyżki w akcyzie, wzrost składek i podatek od kopalin

Resort finansów potwierdził, że wzrost składki rentowej i wprowadzenie podatku od kopalin jest możliwe już w przyszłym roku, zmiany w ulgach podatkowych planowane są na 2013 r., natomiast od 1 stycznia 2012 r. wzrośnie akcyza na olej napędowy i tytoń. więcej >>

1.4. Opodatkowanie m.in. gazu ziemnego i ropy

Ministerstwo Finansów planuje opodatkowanie nie tylko gazu łupkowego, ale także wydobycia gazu ziemnego i ropy. więcej >>

1.1. Stopy procentowe bez zmian

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o pozostawieniu stóp procentowych na dotychczasowym poziomie. Stopa referencyjna nadal wynosi więc 4,5 proc. Nie zmieniła się w związku z tym również stawka odsetek od zaległości podatkowych. Zgodnie z 56 § 1 Ordynacji podatkowej stawka odsetek od zaległości podatkowych obliczana jest jako suma 200 proc. podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego NBP plus 2 proc. Stawka ta nie może być jednak niższa niż 8 proc. więcej >>

1.2. Nowa deklaracja dla podatku od środków transportowych

Od 2012 r. zmieniony zostanie wzór deklaracji dla podatku od środków transportowych (DT-1, DT-1/A). Nowe formularze mają być dostosowane do znowelizowanych przepisów ustawy o ewidencji i identyfikacji podatników. – Tak wynika z opublikowanych w piątek projektów rozporządzeń Ministra Finansów z 7 listopada 2011 r.: w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych oraz zmieniającego rozporządzenie w sprawie deklaracji na podatek od środków transportowych składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. więcej >>

1.3. Likwidacja ulg w PIT to ok. 16 mld zł dla budżetu

Z ubiegłorocznego raportu "Preferencje podatkowe w Polsce" przygotowanego resortu finansów i Banku Światowego wynika, że likwidacja wszystkich preferencji w PIT dałaby fiskusowi około 16 mld zł. Minister finansów Jacek Rostowski zapowiedział w ubiegłym tygodniu, że zostaną podjęte działania na rok 2013, które dadzą państwu dodatkowe dochody i oszczędności oraz wiele działań "porządkujących". Eksperci podatkowi uważają jednak, że zamiast automatycznego likwidowania ulg konieczny jest przegląd katalogu ponad 130 zwolnień.
więcej >>

1.4. Montaż szaf i mebli kuchennych ze stawką VAT 23 proc.

Montaż wykonanej na wymiar szafy, garderoby oraz mebli kuchennych i łazienkowych jest opodatkowany stawką podstawową VAT – 23 proc., a nie preferencyjną 8 proc. Tak wynika z wyjaśnienia ministra finansów, który zmienił wcześniejszą interpretację jednej z izb skarbowych. więcej >>

1.1. Podatek również od lokat z dzienną kapitalizacją

W przyszłym roku zmienią się przepisy Ordynacji podatkowej. Zmiany zawarte są w projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej z dnia 3 listopada 2011 r. i dotyczą przede wszystkim lokat z dzienną kapitalizacją (zwane antypodatkowymi), w których nie nalicza się podatku. więcej >>

1.2. Ulga podatkowa może pozbawić zasiłku

Rzecznik Praw Dziecka w piśmie do ministerstwa pracy apeluje: Rodzice, którzy korzystają z prorodzinnej ulgi podatkowej na dziecko mogą utracić możliwość korzystania z zasiłku rodzinnego lub świadczeń z funduszu alimentacyjnego. więcej >>

1.3. Kiedy podatek nie będzie pobierany

Od dnia 5 listopada br. obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 października 2011 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych. Określono w nim rodzaje przychodów (dochodów), które będą objęte zaniechaniem poboru podatku. więcej >>

1.4. Wyższa akcyza na paliwa i wyroby tytoniowe

Od przyszłego roku wzrośnie akcyza na paliwa i wyroby tytoniowe. Tak wynika z opublikowanego w dniu 4 listopada br. projektu ustawy okołobudżetowej. W projekcie wymieniono konieczne zmiany w różnych przepisach, by możliwa była planowa realizacja budżetu. więcej >>

1.1. Nowe wzory zaświadczeń CFR-1 i CFR-2

W projekcie rozporządzenia Ministra Finansów ws. określenia wzorów zaświadczeń o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych wydawanych przez organy podatkowe zapowiedziano wprowadzenie nowych wzorów zaświadczeń CFR-1 i CFR-2. Modyfikacja wzorów zaświadczeń wiąże się z obowiązującą od 1 września nowelizacją ustawy o ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. więcej >>

1.2. Świadomy Podatnik Lewiatana

Małe i średnie przedsiębiorstwa mają trudności w rozumieniu i stosowaniu przepisów podatkowych. Dla 73 proc. główną barierą rozwoju firmy jest nieprzejrzysty i niejednoznaczny system podatkowy, szczególnie w odniesieniu do podatków pośrednich. Jednocześnie najwięcej firm (prawie 53%) wskazuje doradztwo podatkowe, jako usługę, która w największym stopniu byłaby przydatna w firmie. Lewiatan proponuje więc projekt Świadomy Podatnik, który ma pomóc sektorowi MŚP. Jego celem jest upowszechnienie wśród MŚP profesjonalnej wiedzy o instrumentach zarządzania podatkami w firmie oraz zbudowanie narzędzi ułatwiających firmom tworzenie i stosowanie strategii podatkowych. więcej >>

1.3. Fiskus pozyska informacje od Szwajcarii o nieuczciwych podatnikach

Od przyszłego roku polski fiskus będzie mógł występować do Szwajcarii o informacje na temat nieuczciwych polskich podatników. Umożliwi to protokół do polsko-szwajcarskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, który wszedł w życie 17 października, ale będzie stosowany od 1 stycznia 2012 r. więcej >>

1.4. Odzyskano 14 mld euro z niezapłaconych podatków

Szef Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) Angel Gurria poinformował, że w ciągu dwóch ostatnich lat udało się odzyskać w 20 krajach 14 mld euro. Wszystko to dzięki międzynarodowym porozumieniom, mającym na celu walkę z uchylaniem się od płacenia podatków. więcej >>

1.1. Pakiety medyczne dla pracowników opodatkowane

Wykupione przez pracodawców pakiety świadczeń medycznych powinny być opodatkowane, ponieważ stanowią dla pracowników tzw. nieodpłatne świadczenie. Tak wynika z uchwały podjętej w poniedziałek przez sędziów Izby Finansowej Naczelnego Sądu Administracyjnego (w pełnym składzie). Za wyrażonym stanowiskiem opowiedziało się 22 sędziów, a 8 zgłosiło tzw. zdanie odrębne. więcej >>

1.2. Protokół do polsko-szwajcarskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania

W dniu 17 października 2011 r. wszedł w życie Protokół do Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Bernie dnia 2 września 1991 r. Protokół rozszerza Konwencję o pełną klauzulę wymiany informacji podatkowych. więcej >>

1.3. Pracownik na imprezie integracyjnej a podatek

Pracownik, który bawił się na firmowej imprezie integracyjnej, nie zapłaci z tego tytułu podatku, dopóki nie zostanie ustalone, ile konkretnie zjadł, wypił i jaka była wartość innych świadczeń, z których skorzystał. Tak wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu. Jego zdaniem, aby można było opodatkować przychód, trzeba go najpierw ustalić. Musi być on konkretny i realny, a nie statystyczny. więcej >>

1.4. Podatnik musi zostać powiadomiony o piśmie ze skarbówki

Decyzja została doręczona podatnikowi, jeżeli organ podatkowy potrafi wykazać, że poczta powiadomiła adresata o nadejściu tej decyzji i miejscu, gdzie można je odebrać. więcej >>

1.1. Wyższe stawki podatku od środków transportowych

Od 2012 r. wzrosną minimalne stawki podatku od środków transportowych, m.in. samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych i balastowych, przyczep i naczep, których masa całkowita jest równa lub wyższa niż 12 ton. Tak wynika z projektu obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 5 października br. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012 r. więcej >>

1.2. Informacja o papierosach i tytoniu poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy

W dniu 8 listopada 2011 r. mija termin przekazania informacji o papierosach i tytoniu do palenia znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy w okresie pierwszych 10 miesięcy 2011 roku. więcej >>

1.3. Ustawa deregulacyjna bis podpisana

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców. Ustawa wprowadza m.in. możliwość wykorzystania zaległego urlopu do 30 września oraz możliwość zwolnienia węgla i koksu z akcyzy. więcej >>

1.1. Odsetki od zaległości podatkowych bez zmian

W dniu 5 października 2011 r. Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych. Oznacza to, że nie zmienią się również stawki odsetek od zaległości podatkowych. więcej >>

1.2. Ulga meldunkowa łącznie dla obojga małżonków

W dniu 7 października 2011 r. Minister Finansów wydał interpretację ogólną dotyczącą tzw. ulgi meldunkowej. Zgodnie z nią ma ona zastosowanie łącznie do obojga małżonków, nawet wówczas, gdy warunek zameldowania spełnia tylko jeden z nich. więcej >>

1.3. Nowe wzory zeznań podatkowych

Zgodnie z projektem rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych od 1 stycznia 2012 r. wprowadzone zostaną nowe wzory rocznego obliczenia podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika (PIT-40) oraz zeznań o wysokości osiągniętego dochodu (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39). więcej >>

1.4. Wyjątkowe 1 proc. dla organizacji pożytku publicznego

W rozliczeniach podatkowych za ubiegły rok najwięcej podatników w historii przekazało 1 proc. swojego podatku organizacjom pożytku publicznego. Organizacje te otrzymały w związku z tym najwyższą do tej pory kwotę z PIT. więcej >>

1.1. Uprawnienia przedsiębiorcy podczas kontroli podatkowej

Mimo apeli nadal zdarza się, że urzędnicy w trakcie kontroli traktują przedsiębiorców jak potencjalnych przestępców. Pracodawcy RP wskazują na uprawnienia i obowiązki podatnika podczas takiej kontroli. więcej >>

1.2. Banki nie chcą nowego podatku

Banki są przeciwne planom wprowadzenia podatku od transakcji finansowych od wszystkich instytucji finansowych (w tym banków) we wszystkich państwach członkowskich. Europejska Federacja Bankowa apeluje o rozważenie propozycji zgłoszonych w ubiegłym tygodniu przez Komisję Europejską. Zdaniem Komisji mają one poprawić sytuację gospodarczo-ekonomiczną w Europie. więcej >>

1.3. Stawka akcyzy na diesla w 2012 r. będzie znana po 15 października

Biuro prasowe Ministerstwa Finansów poinformowało, że stawka akcyzy na diesla w 2012 r. będzie znana po 15 października. Analitycy szacują, że opodatkowanie oleju wzrośnie o ok. 20 groszy. więcej >>

1.4. Zaniechanie poboru podatku dochodowego

Dnia 11 października br. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 września 2011 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych. więcej >>

1.1. Zmiany w VAT

Od dnia 22 września 2011 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Wprowadzono w nim m.in. zwolnienie dla wspólnot mieszkaniowych w zakresie rozliczania mediów związanych z utrzymaniem poszczególnych lokali wykorzystywanych wyłącznie na cele mieszkaniowe. Uległ zmianie też zakres towarów i usług opodatkowanych podatkiem VAT według stawki 5 proc. więcej >>

1.2. Od 1 października kolejne e-deklaracje

Od dnia 1 października 2011 r. deklaracje dotyczące podatku akcyzowego np. od wina, piwa, tytoniu i deklaracje podatku od gier będzie można składać drogą elektroniczną. Kolejne e-deklaracje zostaną wprowadzone od dnia 1 stycznia 2012 r. Możliwość składania drogą elektroniczną deklaracji podatkowych dotyczących podatku akcyzowego, podatku od gier i opłaty paliwowej przewiduje przygotowany przez resort finansów projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej. więcej >>

1.3. VAT od sprzedaży działek budowlanych

Sprzedaż działek przekształconych z rolnych w budowlane nie podlega VAT, jeżeli następuje w ramach zarządzania majątkiem prywatnym. Tak orzekł Trybunał Sprawiedliwości UE. więcej >>

1.1. Ustawa deregulacyjna uchwalona. Od 2012. r. zmiany w interpretacjach ogólnych

W piątek, 16 września, posłowie uchwalili ostateczny kształt ustawy o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (ustawa deregulacyjna bis). Wcześniej Senat zgłosił do niej kilkanaście poprawek uściślających i redakcyjnych, m.in. dotyczących wydawania interpretacji ogólnych.
więcej >>

1.2. Małe zainteresowanie ubezpieczeniem od odpowiedzialności majątkowej urzędników

Tylko nieliczni pracownicy administracji skarbowej wykupili ubezpieczenie od odpowiedzialności majątkowej, chociaż są szczególnie narażeni na sankcje utraty rocznej pensji z powodu wydania błędnej decyzji. więcej >>

1.3. Nowa umowa z Czechami o unikaniu podwójnego opodatkowania

We dniu 13 września br. Polska i Czechy podpisały nową umowę w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatku od dochodu. Zastąpi ona Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisaną w Warszawie dnia 24 czerwca 1993 r.

więcej >>

1.4. Urzędy skarbowe nie będą na razie prowadziły ewidencji dochodów

Wiceminister finansów Maciej Grabowski poinformował w piątek w Sejmie, że Ministerstwo Finansów nie ma pomysłu na to, jak urzędy skarbowe miałyby prowadzić zamiast podatników ewidencję dochodów i kosztów działalności gospodarczej.
więcej >>

1.1. Nowe wzory dokumentów w ePUAP

Ministerstwo Finansów poinformowało o opublikowaniu nowych wzorów dokumentów w repozytorium CRD na platformie ePUAP – VAT-UE i VAT-UEK. więcej >>

1.2. Harmonizacja podatku od przedsiębiorstw?

Belgia, Beneluks, Francja i Niemcy powinny zharmonizować podatek od przedsiębiorstw. Minister finansów Belgii Didier Reynders przekonuje, że odpowiedzią na kryzys musi być głębsza integracja europejska, co oznacza więcej federalizmu. więcej >>

1.3. PESEL zastępuje NIP w dokumentach ubezpieczonych

Jak poinformował ZUS, NIP wychodzi z użytku jako identyfikator osoby ubezpieczonej w ZUS. Pozostaje natomiast podstawowym identyfikatorem płatnika składek. więcej >>

1.4. OC dla biur usług płatniczych

Biura usług płatniczych będą musiały wykupić ubezpieczenie OC. Tak wynika z opublikowanych przez Ministerstwo Finansów dwóch projektów rozporządzeń. Do tej pory świadczenie usług płatniczych miało charakter tzw. wolnej działalności gospodarczej. Wraz z wejściem w życie ustawy o usługach płatniczych zyskało status działalności regulowanej, poddanej nadzorowi różnych instytucji, zwłaszcza Komisji Nadzoru Finansowego. więcej >>

1.1. Czy podatek Belki zostanie zniesiony?

Na posiedzeniu w poniedziałek Komitet Stały Rady Ministrów zajmie się pomysłem częściowego zniesienia tzw. podatku Belki. Ministerstwo Gospodarki zaproponowało, by zwolnić z niego zyski z obligacji skarbu państwa oraz z długoterminowych lokat. Komitet Stały Rady Ministrów zaopiniuje również projekt PiS dotyczący zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczący zwolnienia z opodatkowania odsetek oraz innych przychodów ze środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.
więcej >>

1.2. W 2012 r. nie będzie podwyżki podatków

Minister Finansów Jacek Rostowski zapowiada, że w przyszłym roku nie planuje się podwyżek podatku VAT oraz zmian w podatkach osobistych, choć w przyszłości chciałby je obniżać. więcej >>

1.3. Kaczyński: Po wyborach nowy VAT, CIT i PIT

Prezes PiS Jarosław Kaczyński zapewniał, że jeżeli jego partia wygra jesienne wybory parlamentarne, to nastąpią gruntowne zmiany m.in. w polityce gospodarczej i zagranicznej. Planuje wprowadzenie VAT, CIT i PIT na nowych zasadach. więcej >>

1.4. Małe i średnie firmy będą mogły lokować środki w Funduszu Strefowym

Małe i średnie przedsiębiorstwa, działające w specjalnych strefach ekonomicznych, zyskają uprawnienie do lokowania środków finansowych w Funduszu Strefowym. Zmiany wynikają z projektu Rady Ministrów z 12 sierpnia 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazywania i rozliczania wpływów z podatku dochodowego na rachunek Funduszu Strefowego. więcej >>

Kasy z elektronicznym zapisem

Przedsiębiorcy nie chcą kas z elektronicznym zapisem, wolą tradycyjne kasy z papierowymi rolkami. więcej >>

Od 1 września zaczyna działać Centralny Rejestr Podmiotów - Krajowa Ewidencja Podatników

Od 1 września 2011 r. rozpocznie swą działalność Centralny Rejestr Podmiotów - Krajowa Ewidencja Podatników. Od 1 stycznia 2012r. osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej nie będą miały obowiązku posiadania NIP. Takie przepisy wprowadza nowelizacja ustawy o zasadach ewidencji oraz identyfikacji podatników i płatników, która została opublikowana w Dzienniku Ustaw nr 171, poz. 1016. więcej >>

Ustawa o zmianie umowy podatkowej z Maltą już podpisana

Ustawa o ratyfikacji Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania została już podpisana przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego. Dotyczy ona podatków dochodowych. więcej >>

Wyższe stawki podatków i opłat lokalnych

Projekt obwieszczenia, który opublikował resort finansów przewiduje, że maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych wzrosną od 2012 r. o 4,2 proc. Jest to skutek inflacji w pierwsze połowie 2011 r. Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych górne granice stawek kwotowych m.in. podatku od nieruchomości, od środków transportowych, opłat: np. uzdrowiskowej lub za psa, określa każdego roku minister finansów w obwieszczeniu. więcej >>

Zmiany zeznań podatkowych składanych przez podatników od podatku od spadków i darowizn

23 października 2011r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Finansów ws. zeznań podatkowych składanych przez podatników podatku od spadków i darowizn, które zawiera m.in. nowy wzór zeznania oraz listę dokumentów, które powinny być do niego załączone. Zmiany w treści formularzy SD-3 i SD-3/A są związane z art. 4 ustawy (z 29 lipca 2011 r.) o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych innych ustaw. więcej >>

1.1. Sejm uchwalił drugą ustawę deregulacyjną

Sejm przyjął niemal jednomyślnie w dniu 19 sierpnia br. ustawę o redukcji obowiązków informacyjnych. Ustawa wprowadza m.in. ogólne interpretacje podatkowe, likwiduje obowiązki wystawiania niektórych druków np. RMUA czy konieczność publikacji sprawozdań finansowych. Zmiany mają przynieść ok. trzech miliardów złotych oszczędności rocznie dla obywateli i firm. więcej >>

1.2. Prezydent podpisał nowelizację ustaw o CIT i PIT

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych. W nowelizacji przewidziano zwolnienie dochodów Funduszu Rezerwy Demograficznej z podatku dochodowego (z mocą wsteczną od 1 stycznia 2010 r.). W nowelizacji zmodyfikowano ponadto zasady ustalania różnic kursowych. więcej >>

1.3. Zmiany w ustawie o podatku akcyzowym

Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów ukazał się projekt nowelizacji z dnia 12 sierpnia br. ustawy o podatku akcyzowym. Zgodnie z nim od 2012 r węgiel, węgiel brunatny i koks będą podlegać akcyzie, jeśli są przeznaczone na cele opałowe. Podatek zostanie nałożony na ostatnim etapie obrotu (w momencie sprzedaży podmiotowi, który go zużyje). Dzięki temu budżet państwa uzyska wpływy w wysokości ok. 143 mln zł w skali roku. więcej >>

1.1. Obniżka akcyzy na paliwo na trzy miesiące?

Wicepremier Waldemar Pawlak uważa, że teraz jest dobry moment na czasowe - trzymiesięczne - obniżenie akcyzy na benzynę. Jego zdaniem jest to możliwe ze względu na większe, niż planowano wpływy z VAT od paliw. Liczy na porozumienie w tej sprawie z premierem Donaldem Tuskiem.
więcej >>

1.2. Prawie 400 mln z 1 proc.

W tym roku podatnicy przekazali organizacjom pożytku publicznego prawie 400 mln zł w ramach tzw. 1 procenta – o 43 mln więcej niż w ubiegłym roku i o prawie 20 mln zł więcej, niż w 2008 r. więcej >>

1.3. Sprzedaż zabudowanych gruntów a podatek

Przy sprzedaży gruntów z budynkami obowiązuje stawka VAT właściwa dla dostawy budynków. Nie należy oddzielnie opodatkowywać gruntu i budynków. Taką interpretację potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny.
więcej >>

1.4. Akcja Weź paragon trwa

Trwa akcja „Weź paragon”. Rozpoczęła się na początku wakacji i potrwa do końca sierpnia. Do akcji oprócz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz wojewódzkich inspektoratów inspekcji handlowej przyłączyło się również Business Centre Club. W akcji uczestniczą też powiatowi i miejscy rzecznicy konsumentów, Federacja Konsumentów i Stowarzyszenie Konsumentów Polskich oraz samorządy lokalne więcej >>

1.1. Skażalnik alkoholu etylowego wykreślony z unijnego prawa

Od dnia 6 sierpnia br. obowiązuje rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 767/2011 z dnia 2 sierpnia 2011 r. zmieniające załącznik do rozporządzenia (WE) nr 3199/93 w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego odnośnie do zapisów dotyczących Republiki Czeskiej i Łotwy. więcej >>

1.2. Prezydent podpisał nowelizację ws. likwidacji NIP dla osób fizycznych

Prezydent podpisał w dniu 5 sierpnia br. nowelizację ustawy o zasadach ewidencji oraz identyfikacji podatników i płatników. Zgodnie z nią od stycznia 2012 r. zlikwidowany zostanie obowiązek posiadania NIP przez osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej. więcej >>

1.3. Podatek dochodowy od osób fizycznych za 2010 r.

Efektywne stawki PIT rozliczanego za 2010 r. według skali podatkowej wyniosły 14,07 proc. i 22,03 proc. Podatek od osób opodatkowanych według skali wyniósł 43,8 mld, a od opodatkowanych stawką liniową 12 mld zł. więcej >>

1.1. Fiskus skontroluje podatników żyjących ponad stan

Urzędy skarbowe wezmą pod lupę podatników, którzy mogą ukrywać dochody. Jak podaje Dziennik Gazeta Prawna, kontroli zostaną poddane osoby żyjące ponad stan, zaniżające dochody, nie mające kas fiskalnych oraz ci, którzy kupili drogie domy, auta czy jachty, a w PIT nie wykazują dużych dochodów. więcej >>

1.2. PIT ma już dwadzieścia lat

W dniu 26 lipca minęło 20 lat od uchwalenia ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ustawa weszła w życie w dniu 1 stycznia 1992 r. Był to pierwszy rok, za który Polacy sami rozliczali się z podatków. więcej >>

1.3. Dzień Skarbowości

W dniu 31 lipca obchodzono Dzień Skarbowości – święto pracowników izb i urzędów skarbowych oraz urzędów kontroli skarbowej. więcej >>

1.4. Okienka kasowe w urzędach skarbowych zostaną zlikwidowane?

Ministerstwo finansów zastanawia się nad likwidacją okienek kasowych w urzędach skarbowych. Obecnie podatki i inne opłaty można wpłacać w formie bezgotówkowej lub m.in. w okienkach kasowych urzędów skarbowych. Ich likwidacja miałaby skłonić podatników do regulowania zobowiązań w formie bezgotówkowej. więcej >>

1.5. Większe uprawnienia kontroli skarbowej

Od 25 lipca br. kontrola skarbowa zyskała więcej uprawnień. Inspektor lub pracownik kontroli skarbowej, aby ustalić tożsamość podatnika, może go wylegitymować. Może też zatrzymywać osoby i pojazdy, a także dokonywać przeszukań. więcej >>

1.1. Projekt zmian przepisów w sprawie lokat antybelkowych nie trafi na razie pod obrady rządu

Ministerstwo Finansów nie skieruje ponownie na posiedzenie Rady Ministrów projektu zmian w Ordynacji podatkowej, który zmierzał do likwidacji jednodniowych lokat tzw. "antybelkowych".
więcej >>

1.2. Ministerstwo Finansów wyjaśnia rolę formularza ZAP

Zgodnie z projektowaną zmianą przepisów ustawy o NIP, osoby fizyczne objęte rejestrem PESEL nieprowadzące działalności gospodarczej lub niebędące zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług od 1 stycznia 2012 r., nie będą składały organom podatkowym zgłoszeń identyfikacyjnych i aktualizacyjnych. więcej >>

1.3. Centralny Rejestr Krajowej Ewidencji Podatników

Od 1 września br. zacznie działać Centralny Rejestr Podmiotów Krajowej Ewidencji Podatników (CRP KEP). Ma to być kompletna i zintegrowana w skali kraju ewidencja podatników, która zdecydowanie usprawni i przyśpieszy proces rejestracji podmiotów i nadawania NIP, a także zapewni spójność i poprawność dla całego sytemu ewidencji podatników. więcej >>

1.4. Do końca 2011 r. bez emisji bonów skarbowych

Do końca 2011 r. nie będzie emisji bonów skarbowych. Regularnie będą emitowane obligacje. więcej >>

1.1. Podatnicy składający korektę rozliczenia podatkowego mogą uniknąć karnych odsetek

Podatnicy, którzy zorientowali się, że popełnili błąd w rocznym zeznaniu podatkowym, powinni złożyć jego korektę. Im szybciej to zrobią, tym odsetki karne będą niższe. więcej >>

1.2. Płatnik przekaże 1 proc. podatku

Pracodawca przygotowujący na wniosek pracownika deklarację roczną PIT przekaże w jego imieniu 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Takie rozwiązanie przewiduje projekt ustawy, który sejmowa komisja Przyjazne Państwo przekazała marszałkowi Sejmu. więcej >>

1.3. Wyższy podatek dla rolników stosujących normy szacunkowe

Od 1 stycznia 2012 r. podatek dla podatników, którzy ustalają podstawę opodatkowania PIT przy zastosowaniu norm szacunkowych, będzie wyższy. Zmiany wynikają z projektu rozporządzenia ministra finansów w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej. więcej >>

1.4. Uprawnienia doradcy podatkowego można sprawdzić w wyszukiwarce KIDP

Krajowa Izba Doradców Podatkowych udostępniła w swoim serwisie internetowym (www.kidp.pl) oficjalną i na bieżąco aktualizowaną listę doradców podatkowych. Można na niej sprawdzić uprawnienia osób świadczących usługi doradztwa podatkowego lub wyszukać doradcę w najbliższej okolicy. więcej >>

1.5. Zmiany w janosikowym

Przedstawiciele Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej poinformowali, że zebrano już ponad 70 tysięcy podpisów pod obywatelskim projektem ustawy ograniczającej podatek, tzw. janosikowe. więcej >>

1.1. Nie bądź jeleń, weź paragon

Ruszyła kolejna odsłona akcji Ministerstwa Finansów „Weź paragon”. Kontrolerzy skarbowi podczas wakacji będą sprawdzać prawidłowe ewidencjonowanie sprzedaży na kasach fiskalnych w miejscowościach turystycznych i przypominać o obowiązku wydawania paragonów przy każdej transakcji. Akcję promuje rysunek Andrzeja Mleczki przedstawiający jelenia na zakupach. więcej >>

1.2. Wyższe stawki za dojazd własnym autem

Stawki za kilometr, czyli tzw. kilometrówka, którą firmy zwracają pracownikom za używanie własnego samochodu, np. w podróży służbowej będzie wyższa. Propozycję podwyższenia stawek zgłosiła PKPP Lewiatan i przekonała do niej partnerów społecznych z Komisji Trójstronnej. więcej >>

1.3. Problemy z uzyskaniem kredytu na podstawie elektronicznego zeznania podatkowego

Urząd skarbowy wyda uwierzytelniony odpis potwierdzenia złożenia zeznania rocznego w wersji tradycyjnej podatnikom, którzy rozliczali się przez Internet. Posłowie Grzegorz Roszak i Marek Wojtkowski zwrócili uwagę na problemy dotyczące udzielania kredytów hipotecznych na podstawie zeznania rocznego PIT złożonego w formie elektronicznej.
więcej >>

1.4. Wyrok TK ws. wymogów formalnych umowy o opiekę i ulgi mieszkaniowej od podatku od spadków i darowizn

Przepisy nowelizacji ustawy o podatku od spadków i darowizn, wykluczające część podatników z prawa do skorzystania z tzw. ulgi mieszkaniowej na podstawie umowy zawartej przed organem gminy, są niezgodne z Konstytucją. Tak orzekł w dniu 5 lipca br. Trybunał Konstytucyjny. więcej >>

1.1. Zmiany w podatku VAT od 1 lipca br.

Od 1 lipca 2011 r. obowiązuje kolejna w tym roku nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług. Weszło też w życie kilka rozporządzeń. Ministerstwo Finansów opublikowało wyjaśnienie do najważniejszych zmian w przepisach dotyczących podatku VAT. więcej >>

1.2. Pięciolecie działalności Krajowej Informacji Podatkowej

Krajowa Informacja Podatkowa działa już pięć lat. Ogólnokrajowa infolinia podatkową utworzono w dniu 1 lipca 2006 r. na bazie doświadczeń innych krajów. Konsultanci udzielili podatnikom już 6 mln odpowiedzi. więcej >>

1.3. Od 2012 r. PESEL zastąpi NIP

Od 1 stycznia 2012 r. PESEL zastąpi NIP dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej. W dniu 1 lipca br. Sejm jednogłośnie opowiedział się za nowelizacją ustawy o zasadach ewidencji oraz identyfikacji podatników i płatników. więcej >>

1.4. Nowy wzór formularza rejestracyjnego VAT-R

Od 1 lipca br. obowiązuje nowy wzór formularza rejestracyjnego VAT-R. Wprowadzono go rozporządzeniem zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją podatników zakresie podatku od towarów i usług. więcej >>

1.1. 24 czerwca – Dzień Wolności Podatkowej

Według Centrum im. A. Smitha tzw. Dzień Wolności Podatkowej przypadł w tym roku w dniu 24 czerwca. To symboliczna data, od której statystyczny Polak zaczyna wreszcie pracować dla siebie. Wcześniej (przez 174 dni) jego dochody zasilały budżet państwa. więcej >>

1.2. Przedsiębiorcy wybrali przyjazne urzędy skarbowe

Zakończyła się już IX edycja konkursu Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy. Wyróżniono 61 urzędów z całego kraju. Już po raz dziewiąty wyróżnienie otrzymał Urząd Skarbowy w Ostrołęce i Warszawie-Woli, a po raz ósmy Lubuski Urząd Skarbowy w Zielonej Górze, Opolski Urząd Skarbowy, Pierwszy Urząd Skarbowy w Białymstoku, Drugi Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej i Pierwszy Śląski Urząd Skarbowy w Sosnowcu. Przedstawiciele wyróżnionych urzędów odebrali dyplomy 21 czerwca podczas gali w siedzibie Business Center Club. więcej >>

1.3. Termin przedawnienia podatkowego

Trybunał Konstytucyjny orzekł w dniu 21 czerwca 2011 r. , że przepis Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym możliwe jest stosowanie nieograniczonej liczby środków egzekucyjnych (przerywających bieg przedawnienia podatkowego), jest zgodny z Konstytucją. więcej >>

1.4. Rozliczanie VAT przez wspólnoty mieszkaniowe

Ministerstwo Finansów wydało w dniu 21 czerwca br. interpretację ogólną w sprawie rozliczeń podatku od towarów i usług przez wspólnoty mieszkaniowe. więcej >>

1.5. VAT przy rozbudowie lub remoncie falochronu

Minister Finansów wydał interpretację ogólną dotyczącą zastosowania preferencyjnej stawki podatku od towarów i usług przy usługach związanych z utrzymaniem akwenów portowych i torów podejściowych. więcej >>

1.1. Przedsiebiorstwa z siedzibą na terytoriom EU nie muszą ustanawiać przedstawiciela podatkowego

Firmy mające siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej będą zwolnione z obowiązku ustanowienia przedstawiciela podatkowego. Tak wynika z projektu rozporządzenia z dnia 15 czerwca 2011 r. Ministra Finansów w sprawie przypadków, w których nie ma konieczności ustanawiania przedstawiciela podatkowego. Rozporządzenie ma obowiązywać od 1 lipca br. więcej >>

1.2. Lokaty będą opodatkowane

Od 1 stycznia 2012 r. zmienią się zasady zaokrąglania podstawy opodatkowania i podatku od oszczędności na lokatach bankowych – do pełnych groszy w górę. Tak wynika z projektu nowelizacji Ordynacji podatkowej opublikowanej na stronie Ministerstwa Finansów. więcej >>

1.3. Instytucje UE będą zwolnione z podatku VAT

Instytucje lub organy Unii Europejskiej, organizacje międzynarodowe, siły zbrojne NATO, misje dyplomatyczne i konsularne posiadające siedzibę lub przedstawicielstwo poza terytorium kraju będą mogły skorzystać z preferencyjnej stawki podatku 0% przy zakupie towarów i usług w kraju. Dokonujący dostawy towarów lub świadczący usługi musi posiadać wypełnione dla potrzeb podatku, odpowiednie świadectwo. Tak wynika z projektu rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług z 15 czerwca 2011 r. Rozporządzenie ma wejść w życie 1 lipca 2011 r. więcej >>

1.1. Wyższe odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych

Rada Polityki Pieniężnej na posiedzeniu w dniach 7–8 czerwca br. podwyższyła stopy procentowe NBP o 0,25 punktów procentowych. Stopa kredytu lombardowego wynosi więc 6 proc. w skali rocznej. Oznacza to również wyższą stawkę odsetek od zaległości podatkowych. Od 9 czerwca br. wynosi ona 14,00 proc. więcej >>

1.2. Ruszają akcje „Weź paragon“ oraz „Przed wakacjami – co warto wiedzieć“

W ramach organizowanej po raz drugi akcji „Przed wakacjami – co warto wiedzieć?“
27 instytucji, urzędów i organizacji wspólnie informuje o bezpieczeństwie, prawach i obowiązkach, o których lepiej nie zapominać, planując letnią podróż. 22 czerwca rozpocznie się w całym kraju akcja pt. „Weź paragon”. Jej celem jest przede wszystkim podniesienie poziomu świadomości zarówno sprzedawców jak i kupujących o korzyściach płynących z wydawania i brania paragonu. więcej >>

1.3. Sejm ratyfikował konwencję podatkową między Polską a Arabią Saudyjską

W dniu 10 czerwca br. Sejm ratyfikował konwencję między Polską a Królestwem Arabii Saudyjskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania dochodu. więcej >>

1.4. Kolejne ułatwienia dla firm

W dniu 7 czerwca 2011 r. Rada Ministrów przyjęła założenia projektu ustawy o redukcji obowiązków informacyjnych oraz o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców. Dzięki tym rozwiązaniom prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce ma być łatwiejsze.
więcej >>

1.1. Nieodpłatna pomoc prawna a podatek VAT

Ministerstwo Finansów opublikowało informację w sprawie opodatkowania podatkiem VAT świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej. więcej >>

1.2. Ogólna interpretacja podatkowa sposobem na niejednoznaczne przepisy VAT?

W Ministerstwie Gospodarki przygotowano rozwiązanie, dzięki któremu w przyszłości będzie można uniknąć problemów z interpretacją przepisów podatkowych, jakie dotykają dziś samorządowców. Wprowadzenie ogólnych interpretacji podatkowych zakłada projekt ustawy o redukcji obowiązków informacyjnych oraz o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców. więcej >>

1.3. Dzień Wolności Podatkowej dopiero w drugiej połowie czerwca

Centrum im. Adama Smitha poinformowało, że w tym roku rzeczywisty dzień Dzień Wolności Podatkowej, a więc uwzględniający wszystkie płacone podatki, przypada w drugiej połowie czerwca. więcej >>

1.4. Ponad 84 tys. fikcyjnych faktur

Departament kontroli skarbowej przy Ministerstwie Finansów poinformował, że w 2010 r. kontrola skarbowa ujawniła ponad 84 tys. tzw. fikcyjnych faktur na łączną kwotę przekraczającą 3,7 mld zł. więcej >>

1.5. Rozliczenie PIT nie sprawiało większych problemów

Po raz pierwszy 51 proc. Polaków składających samodzielnie roczne zeznania podatkowe przyznała, że wypełnienie PIT nie sprawiło im większych problemów. więcej >>

1.1. Dłuższy termin stosowania formularzy dla podatku od towarów i usług

Ministerstwo Finansów proponuje wydłużenie terminu stosowania starych wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług. Miałyby być one stosowane nie dłużej niż do rozliczenia za ostatni okres rozliczeniowy 2011 r. więcej >>

1.2. Wpływy z tzw. podatku bankowego wyniosą 500–700 mln

Wpływy z tzw. podatku bankowego mają wynieść ok. 500–700 mln zł netto rocznie. Podatek będą musiały opłacić banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych, oddziały banków zagranicznych oraz SKOK-i. PAP dotarła do założeń do projektu ustawy. więcej >>

1.3. Podatek od zysków z lokat ma być zaokrąglany do 1 grosza

W dniu 24 maja br. rząd przyjął założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatek od zysków z lokat ma być zaokrąglany do 1 grosza, a nie do 1 zł. więcej >>

1.4. NRA rozważa wstrzymanie decyzji o Dniu Bezpłatnych Porad Adwokackich

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej rozważa wstrzymanie się z decyzją o przeprowadzeniu 4 czerwca akcji V Dnia Bezpłatnych Porad Adwokackich. Z takiej akcji co roku korzystało kilkanaście tysięcy osób. Po nałożonym przez ministra finansów obowiązku posiadania przez adwokatów kas fiskalnych pojawił się problem rejestrowania porad prawnych udzielanych pro bono. więcej >>

1.1. Powstanie obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług dla dostawy książek

W związku ze zgłaszanymi wątpliwościami związanymi z zakończeniem z dniem 30 kwietnia 2011 r. okresu przejściowego na stosowanie stawki 0 proc. dla książek Ministerstwo Finansów poinformowało o momencie powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług dla dostawy książek. więcej >>

1.2. 2 mln oszczędności dzięki akcji Szybki PIT

W tym roku złożono trzykrotnie więcej zeznań on-line niż przed rokiem. Do północy 2 maja, który był w tym roku ostatnim dniem składania rozliczeń za 2010 r. przesłano ponad 950 tys. elektronicznych PIT-ów. Oszczędności administracji państwowej związane z przesyłaniem PIT-ów drogą elektroniczną wyniosły ok. 2 mln zł. więcej >>

1.3. Projekt nowelizacji ustawy o VAT przyjęty przez rząd

W dniu 17 maja br. rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy od towarów i usług, ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz ustawy o transporcie drogowym VAT. Obrót zużytymi akumulatorami, odpadami z tworzyw sztucznych, szkła i gumy będzie podlegał takim samym zasadom opodatkowania VAT jak handel złomem. więcej >>

1.4. Paragony będą przechowywane przez 2 lata

W dniu 19 maja br. Ministerstwo Finansów opublikowało na swojej stronie internetowej projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania. Okres przejściowy dotyczący przechowywania paragonów do dwóch lat został w nim wydłużony. Oznacza to, że kopie paragonów papierowych potwierdzających sprzedaż dokonaną do 31 grudnia 2012 r. trzeba będzie przechowywać co najmniej dwa lata, licząc od końca roku, w którym nastąpiła ta sprzedaż. więcej >>

1.5. Zmiana stawek za zwłokę od zaległości podatkowych

Ministerstwo Finansów poinformowało, że zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, od 12 maja br. stawki te wynoszą odpowiednio 13,50 proc. i 10,13 proc. kwoty zaległości w stosunku rocznym. więcej >>

1.1. Opłata za wydanie interpretacji indywidualnej bez zmian

Ministerstwo Finansów poinformowało, że wysokość opłaty za wydanie interpretacji indywidualnej pozostanie na dotychczasowym poziomie i wyniesie 40 zł. więcej >>

1.2. Wyższe odsetki od zaległości podatkowych

Na posiedzeniu w dniach 10–11 maja br. Rada Polityki Pieniężnej podwyższyła stopy procentowa NBP o 0,25 punktów procentowych. Stopa kredytu lombardowego od 12 maja wynosi 5,75 proc. Oznacza to również wyższą stawkę odsetek od zaległości podatkowych. Od 12 maja br. wynosi ona 13,5 proc. (od 6 kwietnia 2011 r. było to 13 proc.) więcej >>

1.3. Przedsiębiorcy wybierają przyjazne urzędy skarbowe

Ministerstwo Finansów zachęca do udziału w IX edycji konkursu Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy. Konkurs jest organizowany przez Business Centre Club przy współudziale Ministerstwa Finansów od 2003 r. W poprzedniej edycji wyróżniono 78 urzędów skarbowych z całego kraju. więcej >>

1.4. Zwrot podatku VAT na ubranka

Projekt ustawy o zwrocie niektórych wydatków związanych z zakupem odzieży i obuwia dziecięcego został skierowany do dalszych prac w komisji finansów publicznych. więcej >>

1.5. Metryka sprawy ma poprawić pracę urzędników

Sejm wznowił prace nad projektem zmiany ustawy o Kodeksie postępowania administracyjnego i Ordynacji podatkowej, który przewiduje m.in. wprowadzenie tzw. metryki sprawy. Czy poprawi to pracę urzędników? więcej >>

1.1. VAT w obrocie złomem

Ministerstwo Finansów wydało interpretację ogólną w sprawie naliczania i odliczania podatku od towarów i usług w obrocie m.in. surowcami wtórnymi – złomem. więcej >>

1.2. Kontrola handlujących w sieci

Urzędy skarbowe częściej kontrolują aukcje internetowe. Pracodawcy RP zwracają uwagę , że niejasne przepisy oraz mało przychylne podejście fiskusa mogą skutkować dla osób prowadzących sprzedaż w internecie kosztownymi sankcjami. więcej >>

1.3. Ulgi w akcyzie dla przedsiębiorstw energochłonnych

Ministerstwo Finansów zajmie się propozycjami regulacji dotyczących ulg w akcyzie dla przedsiębiorstw energochłonnych w drugim półroczu 2011 r. więcej >>

1.4. Planowane wpływy z podatku VAT powyżej 130 mld zł

Z przyjętego przez Radę Ministrów projektu i uzasadnienia ustawy budżetowej na rok 2012 z dnia 5 maja 2011 r., , wynika, że dochody budżetu państwa z podatku VAT wyniosą ok. 132,5 mld zł. To więcej o 7,1 proc. w porównaniu do prognozowanego wykonania w 2011 r. więcej >>

Od 1 maja rejestracja obrotów za pomocą kas fiskalnych dla nowych podatników

W dniu 1 maja br. weszły w życie przepisy nakazujące rejestrację obrotów za pomocą kas fiskalnych m.in. w gabinetach lekarskich i kancelariach prawnych. Zgodnie z szacunkami Ministerstwa finansów ok. 150 tys. podatników powinno uruchomić kasy fiskalne. więcej >>

Ponad 931 tys. PIT w akcji „Kiedy wpadnie pierwszy milion?”

Ministerstwo Finansów poinformowało, że do godziny 13 w poniedziałek drogą elektroniczną wpłynęło do urzędów skarbowych 931 805 deklaracji podatkowych. Liczba ta obejmuje elektroniczne formularze PIT 28, 36, 36L, 37, 38, 39 oraz PIT 16, 16A i 19A, zarówno z kwalifikowanym podpisem, jak i bez niego. Podatnicy najchętniej korzystają z możliwości wysyłania PIT bez podpisu kwalifikowanego. więcej >>

Senat przeciwko wprowadzeniu podatku refundacyjnego

W dniu 28 kwietnia br. Senat RP przyjął uchwałę uwzględniającą postulaty zgłoszone w konsultacjach społecznych (m.in. BCC i PKPP Lewiatan) ws. ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia oraz wyrobów medycznych – m.in. w sprawie usunięcia zapisu o wprowadzeniu 3 proc. quasi podatku refundacyjnego. więcej >>

Ulgi w podatku akcyzowym dla paliw ciekłych

W dniu 28 kwietnia br. Rada Ministrów przyjęła oświadczenie w sprawie zgodności notyfikowanego programu pomocowego z obowiązującym „Wieloletnim programem promocji biopaliw lub innych paliw odnawialnych na lata 2008–2014”. Program obejmuje m.in. obniżone stawki podatku akcyzowego dla paliw ciekłych z zawartością powyżej 80 proc. biokomponentów, dla biokomponentów stanowiących samoistne paliwo oraz zwolnienie z opłaty paliwowej biokomponentów stanowiących samoistne paliwo. więcej >>

Zawieszenie działalności nie zwalnia z podatku od nieruchomości

Zawieszenie działalności gospodarczej nie zwalnia przedsiębiorcy z obowiązku zapłaty podatku od nieruchomości. więcej >>

1.1. „Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy”

Rusza IX edycja konkursu „Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy”. Najważniejszym celem konkursu jest tworzenie przyjaznej atmosfery między urzędami skarbowymi a przedsiębiorcami, tak aby miały one wymiar współpracy, a nie walki. więcej >>

1.2. Podatnicy korzystają z ulg

Najczęściej podatnicy odliczają ulgę na dzieci (tzw. prorodzinną) i na internet. Dzięki przysługującym ulgom i zwolnieniom podatnicy mogą zapłacić niższy podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT). W tym roku deklaracje podatkowe będzie można składać do 2 maja 2011 r. więcej >>

1.3. Podatnik na karcie a kasa fiskalna

Przedsiębiorcy, którzy rozliczają podatek dochodowy na zasadach karty podatkowej, a nie korzystają ze zwolnienia, od 1 maja br. powinni również ewidencjonować sprzedaż w kasach fiskalnych. więcej >>

1.4. Nie ma co liczyć na niższą akcyzę

Ścisła koordynacja polityki monetarnej banku centralnego i polityki fiskalnej rządu jest najlepszą odpowiedzią na przejściowe przyspieszenie inflacji wywołane przez wzrost cen żywności i paliw na rynkach międzynarodowych. Nie planuje się wprowadzenia tzw. dodatku drożyźnianego. Nie ma co liczyć również na obniżkę akcyzy na paliwa. więcej >>

1.1 List otwarty ws. podatku VAT od usług szkoleniowych

Organizacje apelują do premiera o wydanie przez odpowiednie instytucje państwowe jasnych i klarownych interpretacji dotyczących zasad rozliczania VAT od usług szkoleniowych, które usuną bariery rozwoju i nierówności gospodarcze. Wystosowały w tym celu list otwarty do premiera. Podpisało go dziewięć organizacji. więcej >>

1.2 Od lipca bez NIP?

Od 1 lipca br. osoby nieprowadzące działalności gospodarczej nie będą już musiały posługiwać się numerem identyfikacyjnym (NIP). Projektem nowelizacji ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników zajmie się w dniu 19 kwietnia Rada Ministrów. więcej >>

1.3. Od 1 lipca założysz firmę przez Internet

Od 1 lipca 2011 r. przedsiębiorcy będą mogli zarejestrować swoją firmę przez Internet posługując się formularzem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Tak zapowiedział wiceminister gospodarki, Dariusz Bogdan w dniu 12 kwietnia 2011 r. podczas konferencji poświęconej nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (SDG). więcej >>

1.4. 1 proc. dla chorych i niepełnosprawnych

Polacy najczęściej przekazują 1 proc. podatku organizacjom pożytku publicznego działającym na rzecz nieuleczalnie chorych, osób niepełnosprawnych i zwierząt. więcej >>

1.5. Zmiany w zakresie kontroli w izbach i urzędach skarbowych

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia w sprawie szczegółowego postępowania w zakresie kontroli w izbach i urzędach skarbowych. Przewiduje ono zmiany co do postępowania w trakcie kontroli w izbach i urzędach skarbowych. więcej >>

1.1. Ostrożnie przy używaniu programów do przesyłania zeznań podatkowych drogą elektroniczną

Ministerstwo Finansów zwraca się o zachowanie szczególnej ostrożności przy używaniu programów firm zewnętrznych do wypełniania i przesyłania zeznań podatkowych drogą elektroniczną. Zdarzyło się bowiem, że oprogramowania te błędnie przekazują zeznania do systemu testowego Ministerstwa Finansów. więcej >>

1.2. Ulga internetowa a ekofaktury

Urzędy skarbowe, rozliczając ulgę internetową, będą uznawały zarówno faktury w wersji elektronicznej, jak i papierowej. więcej >>

1.3. Wyższe odsetki od zaległości podatkowych

W związku z decyzją Rady Polityki Pieniężnej od dnia 6 kwietnia 2011 r. do poziomu 5,5 proc. wzrosła stopa oprocentowania kredytu lombardowego NBP. Oznacza to również wyższą stawkę odsetek od zaległości podatkowych. Od 6 kwietnia br. wynosi ona 13,00 proc. (od 20 stycznia 2011 r. było to 12,50 proc.). więcej >>

1.4. Walka ze sprzecznymi interpretacjami podatkowymi

Koniec z różnymi interpretacjami podatkowymi izb skarbowych. Regulacje dotyczące podatków są niejednoznaczne i mogą być różnie interpretowane. Ministerstwo Gospodarki chce zmniejszyć liczbę sprzecznych interpretacji podatkowych w obrocie prawnym, tak by obywatele i przedsiębiorcy będą mieli pewność, że nie naruszają żadnych przepisów. więcej >>

1.5. Niższy VAT na papierosy dzięki nadużyciu prawa?

Jeżeli rozliczenie VAT według metody tzw. struktury zakupów prowadzi do preferencyjnego opodatkowania papierosów, to może to być nadużycie prawa, o którym mówi Europejski Trybunał Sprawiedliwości. więcej >>

Kolejna izba skarbowa może wydawać interpretacje podatkowe

Od dnia 1 kwietnia 2011 r. dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi ma prawo wydawać indywidualne interpretacje przepisów prawa podatkowego. Wnioski o ich wydanie mogą składać mieszkańcy województw: opolskiego, świętokrzyskiego, łódzkiego i lubelskiego. więcej >>

NIP będzie nadawany od „ręki“

Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników od 1 lipca 2011 r. firmy, które będą musiały posiadać NIP, uzyskają go od razu, a nie jak do tej pory w drodze decyzji administracyjnej naczelnika urzędu skarbowego. więcej >>

Nowa definicja samochodu dla rozliczenia podatku dochodowego

Od 2013 r. obowiązywać ma zmodyfikowana definicja samochodu osobowego dla rozliczenia podatku dochodowego. więcej >>

Zerowa stawka VAT na usługi portowe

Od 1 kwietnia 2011 r. obowiązuje zerowa stawka podatku VAT na usługi realizowane w portach morskich. więcej >>

Zmiany w VAT od 1 kwietnia

Od 1 kwietnia 2011 r. obowiązują duże zmiany przepisów znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług. Zmienione zostały stawki VAT na m.in. na żywe zwierzęta, owies, wyroby ciastkarskie, chleb. więcej >>

Jeden wzór deklaracji na podatek od nieruchomości

Ministerstwo Gospodarki planuje ujednolicenie wzorur deklaracji podatku od nieruchomości i w tym celu przygotowuje odpowiednie zmiany w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Obecnie w gminach stosowane są różne formularze, co powoduje niepotrzebne obciążenia zwłaszcza dla tych przedsiębiorców, którzy posiadają nieruchomości w kilku gminach. więcej >>

Rozliczenia z urzędem skarbowym przez Internet

Coraz więcej osób rozlicza się z urzędem skarbowym przez Internet. Tylko w tym roku podatnicy złożyli już ponad 345 tys. zeznań za pośrednictwem Internetu. To o prawie 21 tys. więcej niż w całym 2010 r. więcej >>

Usługi konserwatorskie bez VAT

Ministerstwo Finansów planuje zwolnienie od podatku VAT m.in. usług konserwatorskich i restauratorskich dotyczących zabytków. Zmiana ma na celu objęcie specjalistyczną ochroną większej ilości dzieł sztuki. więcej >>

Zwrot VAT niektórym podmiotom

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom. Jego celem jest określenie warunków, terminów i trybu dokonywania zwrotu podatku od towarów i usług, naliczonego przy nabyciu towarów i usług lub przy imporcie towarów oraz naliczania i wypłaty odsetek od nieterminowego dokonania takiego zwrotu podmiotom nieposiadającym siedziby lub stałego miejsca zamieszkania. Ma wejść w życie 1 kwietnia br. więcej >>

Dziewięć poprawek do nowelizacji ustawy o VAT

Sejm przyjął wszystkie poprawki do nowelizacji ustawy o VAT, które wprowadził Senat. Niektóre zmiany wejdą w życie już w dniu 1 kwietnia br. więcej >>

Fiskus sprawdzi legalność oprogramowania

Od poniedziałku 21 marca br. inspektorzy kontroli skarbowej będą kontrolować legalność oprogramowania komputerowego w firmach. więcej >>

Ujednolicenie podstawy podatku CIT od firm w UE

Komisja Europejska zaproponowała, aby podstawy opodatkowania podatku od firm CIT w Unii Europejskiej zostały ujednolicone. więcej >>

Uproszczenie podatkowych zasad ustalania różnic kursowych

Sejm skierował projekt nowelizacji ustaw o podatkach PIT i CIT do komisji finansów publicznych. Ma on m.in. uprościć podatkowe zasady ustalania różnic kursowych oraz ujednolicić je z przepisami ustawy o rachunkowości. więcej >>

Zmieniony wniosek o wydanie interpretacji podatkowej

W dniu 1 kwietnia 2011 r. wejdzie w życie rozporządzenie ministra finansów z 1 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz sposobu uiszczenia opłaty od wniosku. więcej >>

Bezpłatne szkolenia dla pracowników hospicjum nie będzie opodatkowane

Ministerstwo Finansów planuje zaniechanie pobierania podatku PIT od dochodów uzyskanych przez lekarzy, pielęgniarki i wolontariuszy z tytułu świadczeń udzielanych przez organizacje pożytku publicznego oraz przez organy samorządu zawodowego lekarzy i pielęgniarek w postaci bezpłatnych szkoleń w zakresie opieki paliatywnej i hospicyjnej. więcej >>

Do 15 marca pierwsza rata podatku od nieruchomości

Podatek od nieruchomości płacą właściciele domów i mieszkań, a także właściciele budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej muszą uiścić ratę podatku od nieruchomości. Termin zapłaty pierwszej raty dla osób fizycznych to 15 marca. więcej >>

Przechowywanie danych zbieranych przez instytucje finansowe nie dłużej niż przez pięć lat

Generalny Inspektor Informacji Finansowej poinformował, że dane zbierane przez instytucje finansowe na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, nie mogą być przechowywane dłużej niż przez pięć lat. więcej >>

Uproszczenia w VAT dla małych podatników

Podatnicy mogą rozliczać się z VAT w okresach kwartalnych lub wybrać metodę rozliczeń kasowych. więcej >>

Zakres planowanych zamówień publicznych w ramach Programu e-Podatki

Ministerstwo Finansów zaprasza na konferencję, podczas której zostanie przedstawiony zakres planowanych zamówień publicznych realizowanych w ramach Programu e-Podatki. więcej >>

Dodatkowe godziny pracy urzędów skarbowych

W sobotę 30 kwietnia urzędy skarbowe będą otwarte dla tych podatników, którzy samodzielnie chcą rozliczyć się z fiskusem z dochodów za 2010 r. Tego dnia urzędy w całym kraju będą czynne w godzinach od 9 do 13. więcej >>

Korzystne dla podatników zmiany w prawie administracyjnym

Posłowie zgłosili projekt nowelizacji ustawy – Przepisy ogólne prawa administracyjnego. Przewiduje on m.in. zakaz podejmowania rozstrzygnięć niekorzystnych dla podatnika w razie wątpliwości co do stanu faktycznego i prawnego. Pracodawcy RP podkreślają, że propozycja zakłada wiele istotnych zmian i ułatwień, w tym korzystne rozwiązania podatkowe. więcej >>

Szybsze rozliczenia z fiskusem dla firm

Ministerstwo Gospodarki planuje szybszy zwrot nadpłaconego podatku VAT oraz wprowadzenie kolejnych ułatwień dla firm w rozliczeniu się z fiskusem. Jak poinformowało Biuro Prasowe Ministra Gospodarki propozycje te uwzględniono w założeniach do projektu redukcji obowiązków informacyjnych oraz o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców. więcej >>

Ulga podatkowa na zakup dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego

W dniu 4 marca br. na konferencji prasowej w Ministerstwie Zdrowia zaprezentowano główne założenia rządowego projektu ustawy o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym. Przewidziano w nim ulgę podatkową dla wykupujących polisę dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego. Jak zapowiada Ministerstwo Zdrowia ma być ona odliczana od podstawy opodatkowania. więcej >>

Ograniczanie barier dla obywateli i przedsiębiorców

Sejm przyjął ustawę o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców. Rozwiązania w niej zawarte mają poprawić relacje z urzędami oraz usprawnić obrót gospodarczy. więcej >>

Ulga na krew bez zmian

Ministerstwo Finansów informuje, że przepisy regulujące wysokość ulgi z tytułu darowizny na cele krwiodawstwa nie zmieniły się od początku obowiązywania tej preferencji podatkowej. więcej >>

Ważność zaświadczeń wydanych przez okręgową stację kontroli pojazdów

Zaświadczenia wydane do dnia 31 grudnia 2010 r. przez okręgową stację kontroli pojazdów są nadal aktualne. Po dniu 31 grudnia 2010 r. nie zmieniły się bowiem wymagania dla pojazdów samochodowych, których spełnienie potwierdzają te zaświadczenia. więcej >>

Zaległości podatkowe wynoszą prawie 22 mld zł

Główny Urząd Statystyczny opublikował dane izb skarbowych i celnych dotyczące zaległości z tytułu podatków. Łącznie wzrosły one o 1 mld 327,8 mln zł (w porównaniu do stanu z 31 grudnia 2009 r.), tj. o 6,4 proc. i wyniosły 21 mld 953,6 mln zł. Kwoty te obliczono według stanu z 30 września 2010 r więcej >>

Zerowa stawka VAT na usługi portowe

Sejm przyjął preferencyjną, zerową stawkę podatku VAT na usługi realizowane w portach morskich. Obecna stawka to 23-proc., co znacznie obniża konkurencyjność polskich portów. więcej >>

Jednolita stawka VAT w Czechach

Władze Czech chcą od 2012 roku wyrównać stawkę podatku VAT prawie na wszystkie artykuły do poziomu 20 proc. Zmiana wejdzie w życie 1 stycznia 2012 roku i ma częściowo pokryć koszty planowanej reformy systemu emerytalnego, wśród nich podwyżki rent i emerytur. więcej >>

Nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

Nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (SDG) oraz niektórych innych ustaw zakłada ułatwienia dla przedsiębiorców, którzy chcą podjąć lub zawiesić działalność gospodarczą oraz usprawnienie funkcjonowania Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). 15 lutego 2011 r. Rada Ministrów przyjęła projekt, który przygotowało Ministerstwo Gospodarki. więcej >>

Ulgi podatkowe w PIT za 2010 rok

Podatnicy w rozliczeniu za 2010 rok mogą skorzystać z ulg. Część z nich odliczana jest w zeznaniu rocznym od dochodu, a część od podatku. więcej >>

Wykaz organizacji uprawnionych do otrzymania 1%

Ministerstwo Pracy podało aktualny wykaz organizacji pożytku publicznego (OPP), które mają prawo do otrzymania 1% podatku wraz z rachunkami bankowymi. Wykaz zawiera nazwy i numery KRS organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2010 wraz z rachunkami bankowymi. więcej >>

Wysyłanie PIT-11 przez internet

Do końca lutego pracodawcy mogą składać PIT-11 – informację o dochodach osiągniętych przez pracowników. Urzędy Skarbowe przygotowały system składania tych informacji przez internet. więcej >>

Rozliczenie VAT za styczeń 2011 r. na nowym druku VAT-7

1 stycznia 2011 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla VAT. Podatnik powinien rozliczyć podatek VAT za styczeń 2011 r. już na nowym wzorze deklaracji VAT-7. więcej >>

Trwają prace nad dokumentem likwidującym NIP dla osób fizycznych

Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej nie będą musiały posługiwać się numerami ewidencji podatkowej NIP, wystarczy im tylko PESEL. Rada Ministrów zajmie się planowanymi założeniami do projektu nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz o zmianie niektórych innych ustaw. więcej >>

Więcej za interpretacje podatkowe

Największe firmy mają płacić więcej za wydanie interpretacji podatkowych. Taką zmianę przewidują założenia do nowelizacji ordynacji podatkowej. Według dokumentu opublikowanego na stronie internetowej Ministerstwa Finansów więcej za wydanie interpretacji podatkowych płaciłyby np. banki, tzw. podatkowe grupy kapitałowe, zakłady ubezpieczeń, instytucje finansowe, fundusze emerytalne, oddziały firm zagranicznych. więcej >>

Zerowa stawka VAT na usługi w portach

Resort gospodarki planuje przywrócić preferencyjną, zerową stawkę podatku VAT na usługi realizowane w portach morskich. Wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak tłumaczy, że obecna 23-proc. stawka obniża konkurencyjność polskich portów. więcej >>

Zwolnienie z VAT od używanych samochodów i turnusów rehabilitacyjnych

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, którą zajmuje się Ministerstwo Finansów ma doprecyzować przepisy dotyczące zwolnienia z VAT dostawy używanych samochodów oraz wprowadzenie zwolnienia z VAT dla turnusów rehabilitacyjnych. więcej >>

Nieodpłatne przekazanie towarów a podatek VAT

Od 1 kwietnia 2011 r. nieodpłatne przekazania towarów będą objęte podatkiem VAT. VAT nie trzeba będzie płacić m.in. od drobnych prezentów i próbek. więcej >>

Niższa stawka na ubranka dla dzieci nadal utrzymana

Do końca 2011 r. może zostać utrzymana niższa stawka VAT (8 proc.) na ubranka i obuwie dziecięce. Podwyżka do 23 proc. nastąpi prawdopodobnie dopiero 1 stycznia 2012 r. więcej >>

PIT-11 wysłany również e-mailem?

Czy pracodawca może wysłać swoim pracownikom PIT-11 przez Internet? Zdaniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu tak. Orzeczenie sądu jest prawomocne. więcej >>

Projekt rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego. Projekt zostanie skierowany teraz do konsultacji społecznych. więcej >>

1 proc. tylko w zeznaniu rocznym PIT

Zdaniem Ministerstwa Finansów wszystkich podatników PIT obowiązują jednakowe zasady alokacji 1 proc. podatku. Mogą go przekazać w zeznaniu rocznym PIT. więcej >>

Deklaracja VAT-9M również elektronicznie

Od 27 stycznia br. obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz.U. nr 19, poz. 97). więcej >>

Rada Fiskalna i podatek bankowy

SLD proponuje powołanie Rady Fiskalnej, która byłaby superarbitrem i recenzentem w sprawach dotyczących finansów państwa oraz wprowadzenie podatku od instytucji finansowych. Takie zmiany przewidują przedstawione przez SLD 31 stycznia br. projekty. więcej >>

Wyższe odsetki od zaległości podatkowych

Od dnia 20 stycznia 2011 r. obowiązują wyższe odsetki od zaległości podatkowych. Podstawowa stawka odsetek za zwłokę wynosi 12,5 proc., a stawka obniżona 9,38 proc. (wcześniej 12 proc. i 9 proc.). więcej >>

Centrum Przetwarzania Danych oddane do użytku

Ministerstwo Finansów poinformowało o oddaniu do użytku Centrum Przetwarzania Danych (CPD) w Radomiu. MF zakłada, że do końca roku nastąpi przeniesienie pierwszej transzy systemów informatycznych do CPD. więcej >>

Czynny żal można złożyć również przez pełnomocnika

Podatnik nie złożył zeznania podatkowego. Aby uniknąć odpowiedzialności karnej skarbowej, chce skorzystać z instytucji czynnego żalu. Czy może to zrobić przez pełnomocnika? więcej >>

Nowy projekt reformy zmian systemu emerytalnego?

Michał Boni, szef Komitetu Stałego Rady Ministrów, przedstawił nowy projekt ustawy zmieniającej system emerytalny jako korektę wcześniejszej propozycji, która ma na względzie długoterminowe bezpieczeństwo finansów publicznych. Zdaniem ministra projekt stwarza warunki do zmniejszenia skali emisji długu, utrzymania stabilności sytuacji fiskalnej oraz do dodatkowego oszczędzania na starość. więcej >>

O miejscu prowadzenia ksiąg rachunkowych należy powiadomić urząd

W razie przekazania ksiąg rachunkowych do prowadzenia firmie zewnętrznej (lub zmiany tej firmy) należy powiadomić o tym urząd skarbowy w ciągu 15 dni. więcej >>

Niższe odsetki dla dobrowolnie składających korektę

Podatnik składający dobrowolnie korektę deklaracji zapłaci tylko 75 proc. podstawowej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych. więcej >>

Rejestracja działalności gospodarczej w urzędzie skarbowym

Ministerstwo Finansów chce przeniesienia rejestracji działalności gospodarczej z gmin do urzędów skarbowych. więcej >>

Roczny PIT złóż przez Internet

Ministerstwo Finansów zachęca do wysłania deklaracji podatkowej przez Internet. Jak podkreśla, to najprostszy i najszybszy sposób złożenia zeznania rocznego. Ministerstwo Finansów opublikowało szczegóły dotyczące rozliczenia w tej formie podatku dochodowego za 2010 rok. więcej >>

Szkolenia z BHP a VAT

Czy szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy są od dnia 1 stycznia 2011 r. zwolnione od podatku od towarów i usług? więcej >>

Inwentaryzacja do 15 stycznia

Inwentaryzację należy zakończyć do 15 stycznia. Po jej zakończeniu dokonuje się rozliczenia ujawnionych różnic – najpóźniej do 25 marca. więcej >>

Podatek liniowy do 20 stycznia

Osoby prowadzące własną działalność gospodarcza, które chcę rozliczać się podatkiem liniowym, muszą zgłosić to w urzędzie skarbowym do 20 stycznia. więcej >>

Potwierdzenie numeru NIP pracownika

Czy pracodawca może w urzędzie skarbowym potwierdzić NIP pracownika? Tak. A jeśli płatnik nie zna tego numeru? Czy urząd skarbowy udzieli mu informacji w tym zakresie? więcej >>

Zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących

Od 1 stycznia 2011 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. Nr 138, poz. 930). więcej >>

Brak podpisu i pieczęci na rachunku?

Zniknie obowiązek zamieszczania na rachunku własnoręcznego podpisu wystawcy i wyrazów „oryginał” albo „kopia”. więcej >>

Rozporządzenie ws. PKPiR zgodne z nową klasyfikacją PKWiU

W Dzienniku Ustaw Nr 252 z dnia 29 grudnia br. ukazało się rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. więcej >>

Struktury dokumentów XML dotyczące rozliczenia za 2010 r. i 2011 r.

Struktury dokumentów XML dotyczące rozliczenia za 2010 r. i 2011 r. są dostępne bezpośrednio na stronie www.e-deklaracje.gov.pl oraz poprzez stronę Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów: dział e-Deklaracje. Tak informuje Ministerstwo Finansów. więcej >>

Większa elastyczność przy zapisywaniu stawek podatkowych w kasach rejestrujących

Większą elastyczność przy zapisywaniu stawek podatkowych w kasach rejestrujących przewiduje rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania. więcej >>

Zwolnienie podmiotowe od podatku od towarów i usług w 2011 r.

Od dnia 1 stycznia 2011 r. kwota limitu obrotu uprawniająca do skorzystania ze zwolnienia podmiotowego wynosi 150 000 zł. więcej >>

Czy będzie podatek od energii

„Nie planujemy wprowadzenia żadnego lokalnego podatku przeznaczonego na inwestycje w sieci energetyczne“ – powiedział PAP poseł Andrzej Czerwiński, szef sejmowej podkomisji ds. energetyki. więcej >>

E-PIT małżonków za 2010 rok bez upoważnienia

Wprowadzono uproszczone procedury dla małżonków rozliczających się przez internet. Rozliczając się w formie elektronicznej za 2010 r., nie będą musieli składać upoważnienia na piśmie do podpisywania wspólnego zeznania rocznego UPL-1. więcej >>

Nowe e-deklaracje dla podatników w 2011 r.

Od 2011 r. będzie można złożyć bez konieczności posiadania tzw. kwalifikowanego podpisu elektronicznego kolejne deklaracje podatkowe. więcej >>

Zwalczanie oszustw podatkowych – spotkanie ECOFIN

W dniu 7 grudnia br. Minister Finansów Jacek Rostowski uczestniczył w spotkaniu Rady ds. Gospodarczych i Finansowych (ECOFIN) w Brukseli. Ministrowie finansów Unii Europejskiej dyskutowali o zwalczaniu oszustw podatkowych i wsparciu dla Irlandii. więcej >>

Ewidencja stawek w kasach fiskalnych - planowane zmiany

Od 1 stycznia 2011 r. stawki VAT mają wzrosnąć o 1 punkt procentowy. Będzie to miało wpływ na ustawienia kas fiskalnych stosowanych do ewidencji obrotów. Przez 5 miesięcy po zmianie stawek będzie można stosować dowolną metodę przyporządkowania nowych stawek określonym oznaczeniom literowym. więcej >>

Zmiany dotyczące aut z kratką – krótkie vacatio legis

W piątek Sejm uchwalił przygotowaną przez rząd nowelizację ustawy o VAT, która przywraca ograniczenie w odliczeniu VAT przy zakupie i leasingu samochodów z kratką oraz zawiesza prawo do odliczenia VAT od paliwa do tych samochodów. Nowelizacja ta ma wejść w życie już 1 stycznia 2011 r. Pracować ma nad nią teraz senacka komisja budżetu i finansów publicznych. Eksperci podatkowi zwracają jednak uwagę na zbyt krótkie vacatio legis. więcej >>

Zmiany w rozporządzeniu dotyczące podatkowej księgi przychodów i rozchodów

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt nowelizacji rozporządzenia ministra finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Celem nowelizacji jest dostosowanie do nowej Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) oraz do zmian wprowadzonych do ustawy o podatku od towarów i usług. więcej >>

Prezydent podpisał ustawy podatkowe

Dnia 25 listopada prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawy o PIT i CIT. Aby wprowadzone zmiany mogły obowiązywać w 2011 r., ustawy te muszą zostać opublikowane w Dzienniku Ustaw do końca listopada. więcej >>

Sejm przyjął poprawki Senatu do ustawy o zmianach opodatkowania VAT

Sejm przyjął poprawki Senatu do ustawy zmieniającej część ustaw związanych z realizacją budżetu. Od 2011 r. stawki podatku VAT będą więc wyższe o 1 proc. Mają one obowiązywać do końca 2013 r. Ustawa czeka jeszcze na podpis prezydenta. więcej >>

VII Ranking Urzędów Skarbowych

W dniu 24 listopada br. wręczono nagrody dla najbardziej skutecznych i efektywnych urzędów skarbowych. Tym samym podsumowano VII Ranking Urzędów Skarbowych Dziennika Gazety Prawnej. Ranking swoim patronatem objęło Ministerstwo Finansów. więcej >>

Wpółpraca krajów UE przeciwko wyłudzeniom VAT

Unia Europejska chce skutecznie walczyć z wyłudzeniami VAT, które są przyczyną znacznych ubytków w dochodach poszczególnych państw. W związku z tym stworzona zostanie sieć wymiany informacji między różnymi krajami – EUROFISC. Rada UE przyjęła rozporządzenie w sprawie współpracy administracyjnej oraz zwalczania oszustw w dziedzinie podatku od wartości dodanej. więcej >>

Senat wprowadził poprawki do nowelizacji VAT

Jak czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej, Senat uchwalił w środę (17.11.) poprawki do nowelizacji ustawy o VAT. Poprawki dotyczą zakontraktowanych umów w kwotach brutto, wystawianiem faktur za usługi ciągłe i usług telekomunikacyjnych. więcej >>

W przyszłym roku wystarczy PESEL

Wiceminister finansów Andrzej Parafianowicz zapowiedział na konferencji prasowej, że od przyszłego roku osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej nie będą musiały posiadać nr NIP. więcej >>

Wpływ zmiany stawek VAT na ceny

Jak czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej, nowe stawki podatkowe zaczną obowiązywać już od początku przyszłego roku. Zdaniem ekspertów zmiany stawek nie przełożą się automatycznie na zmiany cen, czytaj wzrost. więcej >>

Czy firmy odzyskają pieniądze za przedłużające się kontrole

Trybunał Konstytucyjny rozstrzygnie, czy można stosować różne zasady naliczania odsetek przy przedłużającym się postępowaniu Chodzi o art. 31 ust. 1 ustawy o kontroli skarbowej w zakresie, w jakim wyłącza on stosowanie go do art. 54 § 1 pkt 1 i pkt 7 ordynacji podatkowej. więcej >>

Komitet Stały RM zaakceptował projekt ustawy deregulacyjnej

Komitet Stały Rady Ministrów zaakceptował w poniedziałek projekt ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców - poinformowało biuro prasowe resortu gospodarki, który przygotował projekt. Projekt ma ograniczyć biurokrację, zmniejszyć faktyczne koszty działalności gospodarczej, zredukować liczbę zezwoleń, rejestrów, licencji i upoważnień oraz ograniczyć sprawozdawczość - zakładają autorzy. Zmiany wprowadzane ustawą mają też ułatwić dostęp do wykonywania tzw. wolnych zawodów. więcej >>

Sejm nie zdejmie z pracowników obowiązku wysyłania PIT-ów

Sejm nie będzie już pracował nad ustawą zwalniającą pracowników z wysyłania rocznych PIT-ów do urzędów skarbowych - poinformowało PAP biuro prasowe Sejmu. Ustawa, która miała wejść w życie od 1 stycznia 2011 r. i objąć tegoroczne rozliczenia, trafi do kosza. więcej >>

Świąteczne paczki dla dzieci

Jak czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej, Święto Bożego Narodzenia oraz tzw. mikołajki są okazjami do wręczania prezentów dla pracowników i ich dzieci. Paczki sfinansowane z ZFŚS lub ze składek związkowych są zwolnione z podatku. Warunkiem jest nieprzekroczenie limitu uprawniającego do zwolnienia w wysokości 380 zł. więcej >>

Nowelizacja ustaw Ordynacja podatkowa i NIP

W dniu 9 listopada br. weszła w życie nowelizacja ustawy Ordynacja podatkowa oraz ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Obowiązuje nowy sposób wyliczania odsetek za zaległości podatkowe. Wspólnicy zlikwidowanych spółek cywilnych mają prawo ubiegać się o zwrot podatków należnych tym spółkom. więcej >>

Piąte biuro informacji podatkowej

Od 1 stycznia 2011 r. powstanie piąte Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim. Jest to ośrodek zamiejscowy Izby Skarbowej w Łodzi, który podobnie jak pozostałe 4 biura, będzie zajmować się wyłącznie wydawaniem interpretacji podatkowych. więcej >>

Rozliczenie podatkowe z dzieckiem tylko dla samotnych

Posłowie uchwalili zmiany w PIT na 2011r., dotyczące korzystanie z ulgi dla samotnych podatników rozliczających się z dziećmi. Dla skorzystania z tej ulgi podatnicy będą musieli wykazać, że faktycznie są osobami samotnymi. więcej >>

Polska przegrała w ETS. Ubranka dziecięce pójdą w górę.

Jak czytamy w Rzeczpospolitej, Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że Polska naruszyła unijną dyrektywę VAT stosując obniżoną 7% stawkę VAT na odzież, dodatki odzieżowe dla niemowląt oraz obuwie dziecięce. więcej >>

Zmiany w PIT i CIT na 2011 r.

W zeszłą środę Sejm przyjął projekty nowelizacji ustaw o podatkach od osób fizycznych i od osób prawnych. Tym razem zmiany są niewielkie. Wprowadzono zwolnienie dla funduszy inwestycyjnych i emerytalnych. Rozszerzono ulgę za Internet. więcej >>

Zmiany w VAT na 2011 r. uchwalone

W piątek Sejm uchwalił ustawę okołobudżetową, która zmienia kilkanaście ustaw, w tym ustawę o VAT. Od 1 stycznia 2011 r. pojawią się nowe stawki 5, 8, 23-proc VAT. więcej >>

Norweski fiskus źle wyliczył podatek Polakowi

Jak czytamy w serwisie Gazeta.pl, sensacją dnia w Norwegii był źle obliczony podatek w wysokości 14 mln euro od dochodu w wysokości 17 tys. euro, a osobą której się to przydarzyło był Polak. więcej >>

Nowy podatek bankowy – w Wielkiej Brytanii

Jak czytamy na stronie Gazeta.pl, brytyjski resort finansów opublikował projekt ustawy zakładający wprowadzenie podatku bankowego. Projekt ten znacząco różni się od projektu polskiego. więcej >>

Przedłużona stawka 0% VAT na książki i czasopisma specjalistyczne

Jak czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej, Ministerstwo Finansów w publikowanym projekcie nowego rozporządzenia wykonawczego VAT wprowadza przepisy przejściowe, dzięki którym nie wszystkie książki i czasopisma będą opodatkowane 5% VAT od 1 stycznia 2011r. więcej >>

Akcyza na wyroby energetyczne bez zmian

Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 17722) wypowiedziało się w sprawie opodatkowania akcyzą paliw energetycznych oznaczonych symbolem CN 2902 wykorzystywanych do celów innych niż napędowe i grzewcze... więcej >>

Doradca podatkowy z urzędu

„Dziennik Gazeta Prawna” wyjaśnia, że osoba, która chce otrzymać doradcę podatkowego z urzędu do reprezentowania przed sądem administracyjnym, musi złożyć wniosek z taką prośbą... więcej >>

Kłopotliwa zmiana stawek VAT

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan zwróciła uwagę na problemy, które spowoduje zmiana stawki VAT. Podwyższając VAT, trzeba zadbać, aby przedsiębiorcy nie ponieśli więcej kosztów niż to konieczne... więcej >>

Przychód pracownika zwiększony przez szczepionkę

Wielu pracodawców, aby uchronić się przed nieobecnością pracowników podczas zimowego szczytu zachorowań, postanowiło sfinansować szczepienia przeciwko grypie. Czy w takim razie wartość szczepionek, które pracodawca oferuje pracownikom, będą ich przychodem, a pracodawca zakup medykamentów rozliczy w kosztach?.. więcej >>

Raport MF: Koszty i efektywność ulg

Maciej Grabowski, wiceminister finansów poinformował, że raport dotyczący efektywności i kosztów systemu ulg i odliczeń w polskim systemie podatkowym zostanie ogłoszony 25 listopada... więcej >>

Węgierski parlament przegłosował „podatek kryzysowy”

Węgierski parlament przegłosował wprowadzenie na najbliższe trzy lata tzw. podatku kryzysowego, który ma pomóc załatać dziurę w budżecie Węgier. Obejmie on sektor energetyczny, telekomunikacyjny i handlu detalicznego... więcej >>

Nowe PITy za 2010 r.

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt rozporządzenia z nowymi formularzami PIT za 2010 r. Zmiany są drobne i ulegnie nim siedem formularzy. więcej >>

Projekty nowych rozporządzeń w sprawie faktur

Jak czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej, Ministerstwo Finansów przedstawiło dwa projekty rozporządzeń. Pierwsze w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania i trybu udostępniania, a drugie w sprawie wystawiania faktur i sposobu ich przechowywania. więcej >>

ETS: przepis polskiej ustawy o VAT jest niezgodny z dyrektywą UE

Przepis ustawy o VAT, który pozbawia polskie firmy możliwości odliczenia podatku, w sytuacji gdy nabyły one usługę od przedsiębiorcy działającego w tzw. raju podatkowym, jest niezgodny z prawem UE - uznał Europejski Trybunał Sprawiedliwości. MF zapowiada zmianę przepisu. więcej >>

Kongres Przedsiębiorczości: sytuacji finansów nie poprawi podwyżka VAT

Sytuację finansów publicznych w Polsce można poprawić poprzez ograniczenie wydatków i ułatwianie prowadzenia działalności gospodarczej, a nie tylko przez podnoszenie podatków - mówili na piątkowej konferencji prasowej przedstawiciele Kongresu Przedsiębiorczości. więcej >>

MF przewiduje zawieszenie ulg i zwolnień w PIT

Resort finansów chce zawiesić część ulg i zwolnień w PIT, jeżeli dług publiczny przekroczy poziom 55 proc. PKB. Taki zapis znalazł się w opublikowanej we wtorek strategii zarządzania długiem publicznym w latach 2011-2014. więcej >>

Nowe limity podatkowe na 2011 r.

Jak czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej, można już wyliczyć limity podatkowe podawane w euro dla VAT, PIT i CIT na 2011r. więcej >>

Rząd przyjął projekt budżetu na 2011 r. i ustawy okołobudżetowej

Dochody budżetu państwa wyniosą 273,3 mld zł, wydatki nie więcej niż 313,5 mld zł, a deficyt nie przekroczy 40,2 mld zł. Zapisano również zmiany w ustawie VAT. więcej >>

Utrzymane ograniczenie odliczenia VAT od samochodów z kratką

Rada Unii Europejskiej potwierdziła, że zgadza się na ograniczenia w odliczaniu VAT od tzw. aut z kratką i kupowanego do nich paliwa. Okazuje się jednak, że powyższe ograniczenia mają obowiązywać tylko przez dwa lata. więcej >>

2 rata na fundusz socjalny

Jak czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej, 30 września mija termin wpłaty 2 raty odpisu rocznego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. więcej >>

Pomysł na ściąganie zaległych podatków

Jak czytamy w Rzeczpospolitej, według danych Ministerstwa Finansów Polacy zalegają budżetowi na co najmniej 21 mld zł niezapłaconych podatków. Sposobem na odzyskanie dużej części zaległości podatkowych może być ich sprzedaż firmom windykacyjnym. więcej >>

Zmiany stawek VAT niekonstytucyjne

Jak czytamy w Rzeczpospolitej, eksperci ostrzegają że proponowane zapisy nowelizacji ustawy o VAT uzależniające wysokość stawki podatkowej od komunikatu z GUS są niezgodne z prawem. więcej >>

Zmiany w ustawie o VAT na 2011r.

W zeszły tygodniu Sejm uchwalił zmiany w ustawie o VAT wynikające z 3 projektów nowelizacji. Od nowego roku będzie obowiązywała nowa statystyka PKWiU, zmianie ulegnie wysokość opodatkowania niektórych towarów i usług oraz wysokość stawek podatkowych. więcej >>

Komu fiskus umarza podatki?

Jak czytamy w Rzeczpospolitej, urzędy skarbowe z zasady odmawiają umorzenia zaległości podatkowych. Dotyczy to również osób fizycznych, które udowodniły swoją trudną sytuację finansową i nie spłacą nawet odsetek. Sądy podtrzymują stanowisko urzędów. Dlaczego? więcej >>

Minister finansów o uldze prorodzinnej

Jeżeli chcemy, żeby ulga prorodzinna zachęcała ludzi do tego, żeby mieli więcej dzieci, to powinna być skoncentrowana na trzecim i następnych dzieciach - powiedział minister finansów Jacek Rostowski. Jego zdaniem efekty może przynieść przebudowa systemu w przyszłej kadencji. więcej >>

Wyższy VAT jeszcze w tym roku uderzy nas po kieszeni?

Jeżeli projekt nowelizacji ustawy o VAT nie zostanie zmieniony, wyższą stawkę trzeba będzie zapłacić za niektóre usługi, np. komunalne, czy telekomunikacyjne, świadczone jeszcze w tym roku, ... więcej >>

Decyzje nawet w dwa lata

Z rankingu urzędów skarbowych, który opracowała „Rzeczpospolita”, wynika, że polskie urzędy skarbowe potrafią nawet przez prawie dwa lata zajmować się wydaniem jednej decyzji... więcej >>

Opodatkowanie nieodpłatnej pożyczki

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi potwierdził, że firma otrzymująca nieodpłatną pomoc finansową uzyskuje przychód (sygn. I SA/Łd 323/10)... więcej >>

Podatek bankowy budzi kontrowersje

Prof. Dariusz Filar po posiedzeniu Rady Gospodarczej przy premierze poinformował, że uczestnicy poniedziałkowego spotkania odnieśli się sceptycznie do propozycji wprowadzenia podatku bankowego... więcej >>

VAT na materiały budowlane wzrośnie, ale zwrot pozostanie taki sam

Projekt nowelizacji ustawy o VAT zakłada, że od 1 stycznia 2011 r. wzrośnie do 23 proc. stawka VAT na materiały budowlane. Przysługująca inwestorom kwota zwrotu części VAT zawartego w cenie materiałów nie ulegnie jednak podwyższeniu... więcej >>

Więcej zwolnień podatkowych

W Sejmie skierowano do pierwszego czytania przygotowaną przez Komisję „Przyjazne państwo” nowelę ustawy o PIT. Nowelizacja ma wejść w życie 1 stycznia 2011 r... więcej >>

Wielka Brytania kusi Polaków niższymi podatkami

„Dziennik Gazeta Prawna” pisze, że przeniesienie biznesu z Polski na Wyspy Brytyjskie jest tanie, a na samych podatkach można zaoszczędzić nawet siedem procent dochodu... więcej >>

Prace nad podatkiem bankowym

Jak czytamy w serwisie Onet.pl, premier po wtorkowym posiedzeniu rządu przyznał, że prace nad ustawą wprowadzającą podatek bankowy jednak trwają. Związek Banków Polskich ostro krytykuje ten pomysł i wskazuje, że nowy podatek spowoduje podwyższenie opłat bankowych. więcej >>

Rządowy plan zmian w podatkach

W latach 2011-2013 nie będzie waloryzacji progów podatkowych PIT, akcyza będzie rosła o 4 proc. rocznie, a od 2012 r. zmieni się sposób płacenia grudniowej zaliczki CIT i PIT przez przedsiębiorców - poinformowało MF. więcej >>

Ważna nowelizacja Ordynacji podatkowej dla zlikwidowanych spółek

Jak czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej, w Sejmie trwają prace nad nowelizacją ustawy Ordynacja podatkowa. Wprowadzone zmiany wynikają z wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Wspólnicy spółek osobowych, których spółki zostały zlikwidowane i którym odmówiono zwrotu nadpłaty podatku będą mogli ponownie wystąpić o jego zwrot i go otrzymają. więcej >>

Materiały budowlane dla powodzian bez VAT

Jak czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej, Ministerstwo Finansów udzieliło odpowiedzi na interpelację poselską. Firmy, które przekażą materiały budowlane na rzecz powodzian nie będą płacić VATu. Zwolnienie nie dotyczy innych darowizn rzeczowych. więcej >>

MF: od 1 stycznia 2011 r. VAT na książki wyniesie 5 proc.

Od 1 stycznia 2011 r. stawka VAT na książki wzrośnie z 0 proc. do 5 proc., co wiąże się z wygaśnięciem zgody UE na stosowanie zerowego podatku na książki - wyjaśnia resort finansów. Dodaje, że w 2011 r. kończą się też inne unijne derogacje na stosowanie niższych podatków.

Rzeczniczka prasowa Ministerstwa Finansów Magdalena Kobos wyjaśniła, że pierwotna derogacja, która pozwalała Polsce stosować 0 proc. stawkę VAT na książki i czasopisma specjalistyczne przestała obowiązywać z końcem 2007 r. Polsce udało się jednak wynegocjować jej przedłużenie o kolejne trzy lata do końca 2010 r.
więcej >>

Ustawa o akcyzie od 1 września 2010r.

Od 1 września br. obowiązują nowe przepisy ustawy o akcyzie. Generalnie zmiany dotyczą: przepisów ogólnych, przedmiotu opodatkowania, obowiązku podatkowego, podatników akcyzy, właściwości organów podatkowych, deklaracji podatkowych, płatność akcyzy, zwolnienia z podatku akcyzowego, procedury zawieszenia poboru akcyzy, składów podatkowych, wprowadzenia nowych instytucji: zarejestrowanych odbiorców i wysyłających, zabezpieczeń akcyzowych, wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą, norm dopuszczalnych ubytków i dopuszczalnych norm zużycia wyrobów akcyzowych, wyrobów energetycznych i energii elektrycznej, samochodów osobowych, znaków akcyzy. więcej >>

Nowe obwieszczenie w sprawie podatków i opłat lokalnych

Znane są już górne stawki podatków i opłat lokalnych, jakie będą obowiązywały w 2011r. więcej >>

Prace nad nowelizacją PIT

Rzecznik Ministerstwa Finansów poinformowała o szykowanych zmianach w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ulga podatkowa na Internet zostanie rozszerzona, zmieniono limit zwolnienia podatkowego dla stypendium edukacyjnego i sportowego. więcej >>

Stawki VAT będą jeszcze wyższe

Jak czytamy w serwisie tvn24.pl, resort finansów przygotował projekt zmiany ustawy o VAT, w którym stawki podatkowe automatycznie wzrosną jeżeli relacja długu publicznego do PKB przekroczy 55 proc. Co to oznacza. więcej >>

Charytatywne SMSy jeszcze z VAT

Jak czytamy w Rzeczpospolitej, mimo że rozporządzenie o zwolnieniu z VAT charytatywnych SMS-ów obowiązuje od 4 sierpnia br., w dalszym ciągu operatorzy będą pobierać VAT od tego rodzaju SMS-ów. Zobacz dlaczego? więcej >>

Pożyczki dla powodzian bez podatku

Jak czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej, przedsiębiorcy dotknięci powodzią mogą ubiegać się o bezwrotne pożyczki, które są zwolnione z opodatkowania. więcej >>

Sklepy mogą samodzielnie zmienić stawki VAT w kasach fiskalnych

Zdaniem specjalistów, obawy przedsiębiorców, że zmiana stawek VAT wymusi konieczność przeprogramowania urządzeń fiskalnych, są nieuzasadnione. Mogą oni bowiem samodzielnie zmienić ustawienia urządzeń.

więcej >>

Zwolnienie zagranicznych funduszy z CIT

We wtorek 10 sierpnia Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu nowelizacji ustaw podatku dochodowym od osób prawnych (updop) i od osób fizycznych (updof). Zmiana przepisów ma dostosować polskie regulacje do prawa wspólnotowego, jak również doprecyzować zasady opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez podatników podatków dochodowych z tytułu udziału w spółkach niebędących osobami prawnymi.

więcej >>

Nowe uprawnienia policji skarbowej

Jak czytamy w Onet.pl, od 30 lipca 2010r. weszły w życie nowe przepisy ustawy o kontroli skarbowej nadające UKSom nowe uprawnienia. Nowe uprawnienia dotyczą dostępu do danych osobowych właścicieli rachunków bankowych, ogłoszeniodawców i reklamodawców. więcej >>

Szykują się zmiany w administracji podatkowej

Jak czytamy w Rzeczpospolitej, Ministerstwo Finansów opublikowało projekt nowego zarządzenia w sprawie organizacji urzędów i izb skarbowych. Celem zmian jest poprawa efektywności funkcjonowania służb podatkowych. Co to oznacza? więcej >>

Nowe rozporządzenie o e-fakturach już wkrótce

Jak czytamy w Gazecie Wyborczej, Ministerstwo Finansów zmieniło zdanie w sprawie e-faktur i wyda nowe rozporządzenie, które uzna za pełnoprawne faktury przesyłane e-mailem np. w postaci pliku PDF, bez konieczności posiadania podpisu elektronicznego. więcej >>

Nowe rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących

Jak podaje PAP, Minister Finansów podpisał nowe rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących. Od 1 stycznia 2011 r. obowiązek posiadania kas fiskalnych będą miały nowe grupy podatników, w tym lekarze i prawnicy. więcej >>

Odsetki od zwrotu podatku

Jak czytamy w Rzeczpospolitej, podatnicy którzy złożyli w terminie swoje PITy za 2009r. wykazując w nich nadpłatę powinni ją otrzymać najpóźniej 31 lipca 2010 r. Po przekroczeniu ustawowego 3 miesięcznego terminu na dokonanie zwrotu, urząd powinien zapłacić odsetki. więcej >>

Budżet 2011

Rada Ministrów przyjęła we wtorek przygotowane przez Ministerstwo Finansów założenia do przyszłorocznego budżetu oraz propozycje dotyczące średniorocznego wzrostu wynagrodzeń. W komunikacie wydanym po posiedzeniu rządu podkreślono, że na poziom dochodów budżetowych będą miały wpływ zmiany w przepisach podatkowych. więcej >>

Przewlekłe kontrole bez odsetek od zaległości

Jak czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej, od 1 lipca 2010 r. obowiązują nowe przepisy zakazujące naliczania odsetek od zaległości podatkowych przy długotrwałych kontrolach. Nowe przepisy nie przewidują okresu przejściowego, w związku z tym dotyczą już toczących się postępowań. więcej >>

Termin składania wniosków o zwrot VAT wydłużony

Jak czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej, z powodu opóźnień we wdrażaniu procedury zwrotu VAT zapłaconego przez przedsiębiorców w innych krajach Unii, Komisja Europejska przedłużyła termin składania wniosków do marca 2011 r. więcej >>

Faktury elektroniczne dalej nieważne

Jak czytamy w Gazecie Wyborczej, Ministerstwo Finansów nie zgadza się ze stanowiskiem Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie uznania faktur przesyłanych przez e-mail za tak samo ważnych co drukowanych. więcej >>

Korzystna nowelizacja akcyzy

Senat uchwalił nowelizację ustawy o podatku akcyzowym. Nowe przepisy między innymi likwidują obowiązek składania oświadczeń o przeznaczeniu oleju opałowego przez szkoły publiczne, zakłady zdrowotne i opieki społecznej. więcej >>

Urzędnicza odpowiedzialność za decyzje

Jak czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej, komisja Przyjazne Państwo opracowała kolejny projekt zmian w kodeksie postępowania administracyjnego i ordynacji podatkowej. Na każdej urzędowej decyzji będą zamieszczane nazwiska urzędników, którzy uczestniczyli w jej wydaniu.

Jak czytamy w DGP, projekt zmian opracowany w sejmowej komisji ma na celu zwiększenie odpowiedzialności urzędnika za decyzję, którą tworzą.
więcej >>

Nowe prawo zwiększy bezpieczeństwo danych zawartych w deklaracjach podatkowych

Rozpatrywany przez Sejm projekt ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników ma zwiększyć bezpieczeństwo danych chronionych tajemnicą skarbową. Informacje, rozproszone obecnie w 401 bazach urzędów skarbowych, zostaną zgromadzone w jednym centralnym rejestrze. więcej >>

Polscy przedsiębiorcy demonstrują w Brukseli

Jak czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej, grupa polskich przedsiębiorców demonstrowała w Brukseli przeciwko decyzjom urzędów skarbowych nakazującym im zwrot VAT naliczonego przy zakupie paliwa od firm oszustów. więcej >>

Wszystkie deklaracje PIT będzie można złożyć elektronicznie

Jak podaje PAP, na środowej konferencji prasowej wiceminister finansów Maciej Grabowski poinformował, że wszystkie deklaracji podatkowe PIT za 2010 r. będzie można złożyć przez Internet bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Inne utrudnienia również zostaną usunięte. więcej >>

E-handel pod kontrolą

Jak czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej, handel w sieci nie jest już dobrym miejscem na prowadzenia działalności w szarej strefie. W ubiegłym roku skuteczność kontroli skarbowych handlujących w sieci wyniosła 90%. więcej >>

Nowa ustawa dla powodzian

Jak czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej, Sejm uchwalił już nową ustawę, która przyznaje ulgi podatkowe dla osób i firm, które poniosły straty podczas powodzi. więcej >>

Nowe zasady liczenia odsetek za zaległości podatkowe

Jak czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej, w Sejmie ruszyły prace nad nowelizacją ustawy Ordynacja podatkowa. Zmianie ulegnie wyliczanie stawki odsetek podatkowych oraz ubieganie się o ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych. więcej >>

Dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne bez ulgi podatkowej

Jak czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej, resort finansów nie przewiduje wprowadzenia nowej ulgi podatkowej związanej z dodatkowym ubezpieczeniem zdrowotnym. więcej >>

O czym warto pamiętać podczas wakacji

Dobre przygotowanie do wakacji to gwarancja udanego wypoczynku bez niespodzianek. Ministerstwo Finansów wraz z osiemnastoma instytucjami przypomina o zasadach, których znajomość przyda się osobom udającym się na letni wypoczynek lub podejmującym pracę sezonową. więcej >>

Wzmożone kontrole w okresie wakacyjnym

Jak czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej, rozpoczął się okres wytężonej pracy dla inspektorów kontroli skarbowej. Sezon wakacyjny to okres działalności sezonowej, zwłaszcza w miejscowościach turystycznych. Dotyczy to głównie punktów handlowych, usług gastronomicznych oraz działalności rozrywkowej. więcej >>

Materiały budowlane dla powodzian zwolnione z VAT

W dniu 9.czerwca 2010 r., weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów dot. czasowego zwolnienia z VAT materiałów budowlanych przekazywanych w darowiźnie osobom poszkodowanym w powodziach w maju i czerwcu tego roku. więcej >>

Nowelizacja Kodeksu pracy i PIT podpisana

Jak czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej, osoby które od 11 kwietnia 2010r. rozpoczęły podnoszenie kwalifikacji zawodowych nie zapłacą podatku od świadczeń otrzymanych na ten cel.

Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
więcej >>

Ograniczenie odliczenia VAT od samochodów z kratką

Jak czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej, Komisja Europejska opublikowała projekt decyzji, zezwalający Polsce na ograniczenie odliczenia VAT naliczonego przy zakupie samochodów „z kratką”. więcej >>

Prace sejmowe nad zmianami VAT i akcyzy

Jak czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej, w Sejmie trwają prace nad nowelizacjami ustawy o VAT i akcyzie. Szykuje się duża nowelizacja ustawy o akcyzie, która wprowadzi nowe instytucje i zasady poboru akcyzy oraz mała nowelizacja VAT. więcej >>

Projekt obszernej nowelizacji PIT

Jak czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej, sejmowa komisja Przyjazne Państwo pracuje nad projektem nowelizacji ustawy o PIT. Projekt wprowadza nowe odliczenia podatkowe. więcej >>

Rzecznik po stronie Polski w sporze o obniżony VAT na ubranka

Rzecznik generalna Trybunału Sprawiedliwości UE stanęła w czwartek po stronie Polski, proponując odrzucenie skargi Komisji Europejskiej przeciwko stosowaniu w Polsce obniżonej stawki VAT na buciki i ubranka dziecięce. KE przed półtora roku pozwała Polskę do Trybunału, więcej >>

Charytatywne SMSy wolne od VAT

Jak czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej, jest już rozporządzenie zwalniające z VAT charytatywne SMSy. Nowe przepisy wejdą w życie 4 sierpnia 2010r. więcej >>

Większy limit zwrotu VAT za materiały budowlane

Jak czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej, od lipca wzrosną limity zwrotu części VAT naliczonego przy zakupie materiałów budowlanych na budowę lub remont mieszkania. więcej >>

Bezpłatna pomoc prawno podatkowa dla powodzian

Stowarzyszenie Podatników w Polsce organizuje pomoc dla osób poszkodowanych w wyniku majowej powodzi. Mając na uwadze ogrom szkód i strat, jakie dotknęły zarówno osoby prywatne, jak i przedsiębiorców Stowarzyszenie chce pomóc poszkodowanym oferując pomoc prawno-podatkową. więcej >>

Pomoc finansowa dla powodzian bez podatku

Ministerstwo Finansów informuje, że osoby, które ucierpiały w wyniku powodzi, nie zapłacą podatku dochodowego od otrzymanej pomocy finansowej. Urzędy skarbowe w całym kraju podejdą ze zrozumieniem do sytuacji podatników, którzy w związku z kataklizmem stracili dokumenty lub nie mają możliwości złożenia w terminie deklaracji podatkowej. więcej >>

VAT od charytatywnych SMSów dla powodzian

Ministerstwo Finansów informuje, że środki odpowiadające wysokości podatku VAT pobranego od tzw. smsów charytatywnych na rzecz powodzian przekaże na cele związane z usuwaniem lub łagodzeniem skutków powodzi. W ten sposób rząd chce zachęcić do wspierania potrzebujących i wzmocnienia gestów solidarności z osobami dotkniętymi skutkami żywiołu. więcej >>

Nowe uprawnienia dla kontroli skarbowej

Jak czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej, Sejm uchwalił nowelizację ustawy o kontroli skarbowej. Dane podmiotów zajmujących się działalności gospodarczą prowadzoną przez Internet mają być udostępnianie organom skarbowym. więcej >>

Polska obroniła akcyzę dla samochodów

Jak czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej, w ubiegły czwartek Polska wygrała pierwszy spór z Komisją Europejską o naruszenie unijnych przepisów. Spór toczył się o akcyzę pobieraną od samochodów przed ich rejestracją. więcej >>

Projekt opodatkowania działów specjalnych produkcji rolnej

Jak podaje PAP, nad reformą KRUS i zmianami opodatkowania działalności rolniczej pracuje zespół przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Resort finansów chce wprowadzić zmiany opodatkowania działów specjalnych produkcji rolnej. więcej >>

Ulga inwestycyjna na nowe technologie

Jak czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej, Ministerstwo Gospodarki uruchamia od czerwca br. nowy portal dla firm z informacjami o nowych technologiach. Firmy stosujące nowe technologie mają prawo do skorzystania z ulgi podatkowej. więcej >>

Kasy fiskalne dla nowych grup podatników

Ministerstwo finansów przygotowało projekt nowego rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących, które od 1 maja 2011 r. likwiduje dotychczasowe zwolnienia i wprowadzi obowiązek rejestrowania sprzedaży dla nowych grup podatników, w tym dla lekarzy i prawników. więcej >>

Przedsiębiorcy na karcie podatkowej zwiększą zatrudnienie

Projekt ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców wprowadza zmiany między innymi w ustawie o podatku ryczałtowym. Opłacający kartę podatkową będą mogli zwiększyć zatrudnienie do 5 osób bez utraty prawa do tej korzystnej formy opodatkowania. więcej >>

SMSy na cel charytatywny wolne od VAT

Ministerstwo Finansów poinformowało, że rozporządzenie zwalniające z VAT charytatywne SMS-y zostanie wydane jeszcze w maju. więcej >>

Doradcy podatkowi z większymi uprawnieniami

Jak czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej, Sejm uchwalił nowelizację ustawy o doradztwie podatkowym. Nowe regulacje rozszerzają i usprawniają kompetencje doradców podatkowych.

Nowelizacja wprowadza istotne zmiany w zakresie uprawnień doradców podatkowych.
więcej >>

Nasze zdrowie coraz droższe

Jak czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej, aby ratować państwową służbę zdrowia rząd chce podnieść od przyszłego roku składkę zdrowotną do 10 proc. oraz wprowadzić dodatkowe opłaty za krótszy czas oczekiwania na zabiegi. więcej >>

Nowelizacja ustawy o kontroli skarbowej

Jak czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej, od 1 lipca 2010 r. wchodzą nowe przepisy ustawy o kontroli skarbowej. Po upływie 6 miesięcy od dnia wszczęcia kontroli nie będą pobierane odsetki za zwłokę. więcej >>

Wyrok ETS: Polskie przepisy niezgodne z dyrektywą VAT

Trybunał Sprawiedliwości UE wydał wyrok w sprawie polskiego podatku VAT od zagranicznych przewoźników autokarowych pobieranego na granicy od kierowcy autokaru w chwili wjazdu na terytorium Polski. więcej >>

Mało PITów w sieci. Resort finansów lekko rozczarowany.

Jak czytamy w Gazecie Wyborczej, podatników którzy zdecydowali się złożyć swój PIT za 2009r. drogą elektroniczną było ponad 200 tys. To ponad dwa razy więcej niż w zeszłym roku, ale tylko 1 proc. ze wszystkich uprawnionych. więcej >>

e-PIT też składa się do właściwego urzędu

Jak czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej, podatnicy którzy wysyłają swoje PITy przez Internet nie zwracają uwagi na właściwość urzędu skarbowego. Co dzieję się z taką deklaracją? więcej >>

W piątek mija termin złożenia PITa

Ministerstwo przypomina o możliwości złożenia zeznania rocznego przez Internet. Można to zrobić korzystając z programu dostępnego na stronie www.e-deklaracje.gov.pl. więcej >>

MF pozwala na ulgę, a urzędy się sprzeciwiają

Jak czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej, niektóre urzędu skarbowe wbrew stanowisku ministerstwa finansów odmawiają podatnikom prawa do starej ulgi mieszkaniowej przy sprzedaży nieruchomości powołując się na orzeczenia sądów administracyjnych. więcej >>

Zmiany w PIT

Nowelizacja ustawy o PIT podnosi ze 100 zł do 200 zł wartość prezentów czy gadżetów zwolnionych z opodatkowania. Ponadto zgodnie z nią samozatrudnieni będą mogli świadczyć usługi dla swoich dawnych pracodawców bez utraty prawa do 19-proc. podatku liniowego pod warunkiem, że usługi te zaczną świadczyć od następnego roku podatkowego. więcej >>

e-PIT najpóźniej 29 kwietnia

Jak czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej, osoby które odkładają na ostatnią chwilę rozliczenie swojego PIT za 2009r. narażają się na karę grzywny.
więcej >>

Najnowsze założenia do nowelizacji PIT i CIT

Jak czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej, Ministerstwo Finansów opublikowało najnowsze założenia do nowelizacji ustaw podatkowych CIT i PIT. Celem nowelizacji ma być likwidacja podwójnego opodatkowania aportów wnoszonych do spółek osobowych. więcej >>

NIP będzie tylko dla firm

Jak czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej, Ministerstwo Finansów planuje nowelizację ustawy o ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Numery NIP zostaną zlikwidowane dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej. więcej >>

Podatki w Polsce nie są najwyższe

Jak czytamy w Gazecie Wyborczej, według raportu ekspertów z PricewaterhouseCoopers, przeciętnemu polakowi zostaje w ręku 74 proc. pensji brutto. Tymczasem w Unii średnia wynosi 70 proc. więcej >>

Warto poczekać z wnioskiem o zwrot VAT za materiały budowlane

Jak czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej, najnowsza nowelizacja ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym znacznie skraca okres oczekiwania na zwrot części VAT za materiały budowlane. więcej >>

Informacja MF w sprawie stawek podatku VAT od 2011 r.

W związku z upływającym wraz z końcem br. okresem obowiązywania wynegocjowanych w 2007 r. obniżonych stawek podatku od towarów i usług, Ministerstwo Finansów informuje, że zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług zmianie ulegną stawki VAT na książki i czasopisma specjalistyczne oraz niskoprzetworzone produkty spożywcze więcej >>

Lekarze już planują, jak oszukać fiskusa na kasach

Jak czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej, lekarze już wymieniają się pomysłami na obejście obowiązku ewidencjonowania sprzedaży swoich usług za pomocą kas rejestrujących. więcej >>

Nowelizacje VAT, CIT i PIT podpisane

1 kwietnia br. Prezydent podpisał nowelizacje ustaw podatkowych Ordynację podatkową, VAT, CIT i PIT. Nowelizacja ustawy Ordynacja podatkowa wprowadza przepisy, które mają za zadanie umożliwić stronie pełny udział w toczącym się postępowaniu podatkowym. Podatnik będzie więcej >>

Nowy tekst jednolity ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Ministerstwo Finansów informuje, że 31 marca 2010 r. w Dzienniku Ustaw Nr 51, poz. 307 zostało opublikowane obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. więcej >>

Nie będzie odsetek, jeśli kontrola skarbowa trwa za długo

Jak czytamy w Gazecie Prawnej, Senat przyjął w piątek nowelizację ustawy o kontroli skarbowej. Nowelizacja wprowadza zasadę, że nie będą naliczane odsetki, jeżeli kontrola będzie trwała dłużej niż 6 miesięcy. więcej >>

Podatnik będzie wzywany do urzędu tylko wyjątkowo

Komisja Przyjazne Państwo skierowała do Sejmu nowy projekt nowelizacji ustawy Ordynacja podatkowa. Nowelizacja wprowadza zasadę składania wyjaśnień przez podatników na piśmie, zamiast osobistego stawiania się na każde wezwanie urzędu skarbowego. więcej >>

Polacy przesłali już półtora miliona deklaracji podatkowych przez Internet

Polacy coraz chętniej korzystają z tej formy komunikacji z urzędem skarbowym. Od początku roku w systemie e-Deklaracje złożono już 1.511.470 wszystkich rodzajów zeznań podatkowych. To dwukrotnie więcej niż w całym ubiegłym roku – przez Internet przesłano wówczas 760 tys. więcej >>

Będą wyższe odsetki od zaległych podatków

Jak czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej, resort finansów przedstawił projekt nowelizacji ustawy Ordynacji podatkowej. Od 1 kwietnia 2010 r. m.in. wzrośnie stawka odsetek od zaległości podatkowych. więcej >>

Lekarze i adwokaci z kasami fiskalnymi

Jak czytamy w Rzeczpospolitej, resort finansów kończy pracę nad nowym rozporządzeniem w sprawie stosowania kas rejestrujących przez lekarzy i prawników. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2011r. więcej >>

Pobieranie i egzekucja opłat abonamentowych

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 16.03.2010 r. rozpoznawał wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący pobierania i egzekucji opłat abonamentowych. Nieopłacony abonament radiowo-telewizyjny będzie egzekwował naczelnik urzędu skarbowego. więcej >>

Zmiany w PIT, CIT, VAT i Ordynacji podatkowej

W piątek Senat uchwalił nowelizacje ustaw podatkowych. Nowelizacje autorstwa Komisji Przyjazne Państwo mają na celu likwidację barier administracyjnych w prowadzeniu działalności gospodarczej. więcej >>

Nowa klasyfikacja PKWiU od 2011r.

Jak czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej, rząd przyjął projekt ustawy z dnia 1 lutego 2010r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług. Celem nowelizacji jest dostosowanie przepisów ustawy VAT, CIP i PIT do nowej PKWiU z 2008r. więcej >>

PIT-y zatrudnionych w 1 firmie powinna rozliczać skarbówka

Wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak popiera pomysł KPP, wprowadzenia obowiązku rozliczania pracowników zatrudnionych u jednego pracodwacy przez urzędy skarbowe. więcej >>

Wcześniejszy zwrot VAT za materiały budowlane

Sejm rozpatrzył senackie poprawki do nowelizacji ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. Termin rozpatrzenia wniosku oraz zwrotu został skrócony do 4 miesięcy. więcej >>

Fiskus zabiera zwrot podatku

Jak czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej, obywatel, który pracował za granicą i w zeszłym roku otrzymał zwrot zagranicznego podatku, powinien go wykazać w krajowym rocznym rozliczeniu podatkowym za 2009r. więcej >>

Milion deklaracji podatkowych przez Internet

Ministerstwo Finansów podaje, że od początku roku w systemie e-Deklaracje złożono już 1.051.154 wszystkich rodzajów zeznań podatkowych (dane z 25.02.2010 r.). więcej >>

Organy ewidencyjne nie chcą przyjmować druku EDG-1

Jak czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej, od początku lutego przedsiębiorcy nie mogą już aktualizować danych na druku NIP-1. Temu celowi służy druk EDG-1, który należy złożyć w organie ewidencyjnym. Urzędy jednak nie przyjmują tego druku, jeżeli zmianie ulegają tylko dane podatkowe. więcej >>

Projekt nowelizacji ustawy o VAT

Ministerstwo Finansów opracowało projekt nowelizacji ustawy o VAT, który ma na celu dostosowanie regulacji podatkowych do nowego słownika wyrobów i usług (PKWiU) z 2008 r. Projekt budzi wiele zastrzeżeń. więcej >>

Rozlicz się już dziś Szybki PIT Ci w tym pomoże

Jeśli chcesz szybko i bez kolejek złożyć swoje zeznanie podatkowe, szybciej otrzymać nadpłacony podatek, dowiedzieć się o przysługujących Ci ulgach i potrzebnych do tego dokumentach, uzyskać poradę eksperta więcej >>

Nowelizacja ustaw PIT i CIT

Jak podaje PAP, w piątek Sejm uchwalił nowelizację ustaw PIT i CIT. Nowelizacja wprowadza do katalogu kosztów uzyskania przychodów podatek należny VAT od sprzedaży premiowej. więcej >>

Nowelizacja ustawy o VAT

Jak czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej, w piątek Sejm uchwalił nowelizację ustawy o VAT. Będzie mniej obowiązków przy aktualizacji danych dla celów VAT i NIP. więcej >>

Sejm uchwalił nowelizację Ordynacji podatkowej

W piątek Sejm uchwalił nowelizację ustawy Ordynacja podatkowa. Nowe przepisy gwarantują podatnikowi dostęp do argumentów urzędu skarbowego przekazywanych do izby skarbowej w procesie odwoławczym. więcej >>

Sms-y na cele charytatywne będą zwolnione z VAT

Ministerstwo Finansów informuje, że przygotowało projekt zmian do rozporządzenia wykonawczego VAT. Nowe przepisy zwalniają z opodatkowania VAT kwoty przekazywane organizacjom pożytku publicznego za pomocą sms-ów. więcej >>

Jak prawidłowo skorygować błędy popełnione w rocznym PIT za 2009 rok

Jak czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej, podatnik który złożył już PIT za 2009 r. może go skorygować. Powinien jednak zwrócić uwagę, czy nie będzie musiał zapłacić odsetek.

Jak podaje ekspert, jeżeli podatnik zauważy błąd w swoim zeznaniu rocznym lub zapomniał skorzystać z ulgi podatkowej, powinien jak najszybciej złożyć korektę zeznania podatkowego.
więcej >>

Po zawieszeniu działalności trzeba złożyć roczne zeznanie

Jak czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej, również przedsiębiorcy, którzy zawiesili działalność gospodarczą mają obowiązek złożenia deklaracji podatkowej za 2009r. więcej >>

Podatnicy mogą liczyć na ulgi w naliczaniu odsetek za zwłokę

Jak czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej, w Sejmie trwają prace nad nowelizacją ustawy o kontroli skarbowej. Odsetki za zwłokę nie będą naliczane, jeżeli postępowanie kontrolne będzie trwało dłużej niż 6 miesięcy. więcej >>

Bony trzeba objąć zwolnieniem z PIT

Jak czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej, szykuje się nowelizacja ustawy o PIT. W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektów nowelizacji prezydencki i poselski. Oba projekty zakładają przywrócenie zwolnienia z opodatkowania bonów towarowych dla pracowników. więcej >>

MF sceptycznie o wprowadzeniu ulgi dla producentów rolnych

Jak podaje PAP, grupa senatorów PO przygotowała projekt nowelizacji ustaw o PIT i o swobodzie działalności gospodarczej, który zakłada zwolnienie z opodatkowania sprzedaży wyrobów własnych rolników, np. pieczywo, wędliny, dżemy. więcej >>

Wyjaśnienie ws. przekazywania 1 proc. podatku na organizacje pożytku publicznego

Ministerstwo Finansów wydało komunikat, w którym informuje, że urzędy skarbowe nie mają prawa odmówić przekazania 1 proc. podatku organizacjom, które nie figurują w systemie POLTAX, a figurują w wykazie OPP prowadzonym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. więcej >>

Fiskus zwolni z VAT dobroczynne SMS-y

Jak podaje PAP, resort finansów kończy prace nad nowymi przepisami, które pozwolą zwolnić z VAT charytatywne SMSy. więcej >>

Na złożenie PIT-8C został miesiąc

Jak czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej, do 1 marca biura maklerskie mają czas na sporządzenie i przesłanie do inwestorów giełdowych oraz innych posiadaczy rachunku maklerskiego druku PIT-8C. więcej >>

Prawnicy i lekarze kupią kasy fiskalne

Jak czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej, w ogłoszonym przez premiera Donalda Tuska Planie Rozwoju i Konsolidacji Finansów 2010-2011 zawarte są zmiany w przepisach podatkowych, w tym dotyczące kas rejestrujących oraz odliczeń VAT od samochodów i paliw. więcej >>

Agent wystawi fakturę z fikcyjnym NIP

Jak podaje Wirtualna Polska, Ministerstwo Finansów przygotowało projekt rozporządzenia dający możliwość nadawania numerów NIP na potrzeby operacyjne organów ścigania. więcej >>

Na rozliczenie najmu jest czas do 1 lutego

Jak czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej, podatnicy podatku ryczałtowego mają czas do 31 stycznia na złożenie rozliczenia za 2009 r. więcej >>

Nowy PIT, czyli rewolucja w podatkach

Jak czytamy w Rzeczpospolitej, w resorcie finansów trwają prace nad dwiema nowymi ustawami podatkowymi, które mają zastąpić ustawy o PIT i CIT. Jedna ma dotyczyć tylko dochodów osobistych, druga tylko dochodów z działalności gospodarczej. więcej >>

Podatnik otrzyma zwrot VAT za materiały budowlane w cztery miesiące

Jak podaje Dziennik Gazeta Prawna, w Sejmie odbyło się drugie czytanie projektu nowelizacji ustawy o zwrocie VAT osobom fizycznym budującym swoje domy. Nowy termin zwrotu będzie wynosił 4 miesiące. więcej >>

Zaliczki uproszczone nie zawsze będą opłacalne

Jak czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej, do 22 lutego 2010r. przedsiębiorcy mogą wybrać uproszczony sposób wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Wybór ten jest opłacalny tylko dla firm, których obroty z roku na rok wzrastają. więcej >>

Firma zaszczepiła Cię za darmo? To teraz zapłacisz podatek

Jak czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej, zdaniem Ministerstwa Finansów szczepienie przeciw grypie opłacone przez firmę jest przychodem pracownika, od którego trzeba odprowadzić podatek. więcej >>

PIT za 2009 przez Internet

Jak czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej, resort finansów wprowadził kolejne ułatwienia do podatników, którzy zechcą rozliczyć się ze swoich dochodów za ubiegły rok. więcej >>

W ferie zimowe urzędy kontroli skarbowej wzmogą kontrole kas fiskalnych

Od początku ferii zimowych urzędy kontroli skarbowej rozpoczną zakrojone na szeroką skalę działania prowadzące do ujawniania przypadków nierejestrowania sprzedaży na kasach fiskalnych. Inspektorzy kontroli skarbowej wezmą pod lupę zwłaszcza branżę handlową, usługową, gastronomiczną i rozrywkową. więcej >>

Zmiana podatku

Przedsiębiorcy, którzy chcą zmienić formę opodatkowania w 2010 r. mają tylko jeden dzień na złożenie oświadczenia do swojego urzędu skarbowego. więcej >>

Nowelizacja ustawy o ochronie praw lokatorów

Prezydent podpisał w piątek nowelizację ustawy o ochronie praw lokatorów - poinformowała na swoich stronach Kancelaria Prezydenta. Nowela zakłada m.in., że od 1 stycznia 2010 r. właściciele mieszkań, którzy zdecydują się je wynająć, zapłacą 8,5 proc. podatek ryczałtowy od przychodów z najmu. więcej >>

Wniosek o interpretację złożymy przez Internet

Wniosek o interpretację indywidualną będzie można złożyć elektronicznie. Podatnicy będą mogli przesyłać podania oraz wnioski o interpretacje indywidualne do urzędów skarbowych przez internet. Takie zmiany zakłada uchwalona w piątek przez posłów ustawa o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz m.in. ustawy Ordynacja podatkowa. więcej >>

Do 15 stycznia zawiadomienie o zwolnieniu VAT

Jak czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej, dzięki nowelizacji ustawy o VAT podatnicy, u których wartość obrotu za 2009 rok przekroczyła 50 tys. zł, a nie przekroczyła 100 tys. zł mogą wybrać zwolnienie z VAT pod warunkiem złożenia zawiadomienia o wyborze zwolnienia z VAT do swojego urzędu skarbowego do 15 stycznia. więcej >>

MF: podatnicy zaczęli już elektroniczne rozliczenia z fiskusem

Podatnicy zaczęli składać już elektroniczne deklaracje podatkowe, które nie wymagają posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Do godz. 12 w poniedziałek złożono 64 e-deklaracje PIT-37 oraz po kilka PIT-ów: 36, 36L, 38 i 39 - poinformowało po południu Ministerstwo Finansów. więcej >>

Ulgi podatkowe w 2010 r.

W nowym 2010 roku będzie można obniżyć podatek dochodowy o wydatki na Internet, na utrzymanie dzieci, oszczędzanie w kasie mieszkaniowej, rehabilitację i darowizny. więcej >>

Kolejne PIT-y bez kwalifikowanego e-podpisu

Ministerstwo Finansów planuje wprowadzenie możliwości składania kolejnych zeznań podatkowych drogą elektroniczną, bez konieczności stosowania tzw. kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Chodzi o przekazywanie za pomocą systemu e-Deklaracje zeznań PIT-36, PIT-36L, PIT-38 i PIT-39. Zmiany mają wejść w życie od początku 2010 r. więcej >>

Nowe rozporządzenie o kasach rejestrujących na 2010

Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt nowego rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Niespodzianek nie ma, wszystkie zwolnienia zostały przedłużone. więcej >>

8,5 procentowy podatek dla wszystkich

Uchwalono nowelizację ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy, Kodeksu cywilnego i innych ustawach. Ustawa ta przez przypadek likwiduje 20 proc. stawkę podatku od przychodów z najmu ze wszystkich nieruchomości. więcej >>

Na fakturze musi być wpisany unijny numer VAT

Jak podaje Dziennik Gazeta Prawna, Minister Finansów przedstawił projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług. więcej >>

Nowa nowelizacja ustawy o VAT

Kolejna nowelizacja ustawy o VAT została skierowana do podpisu Prezydenta. Od 1 stycznia 2010 r. rośnie limit obrotów uprawniający do zwolnienia z VAT oraz będzie nowe rozporządzenie o kasach rejestrujących. więcej >>

Zmienią się wzory niektórych formularzy CIT

Jak podaje Dziennik Gazeta Prawna, Ministerstwo Finansów opracowało projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. więcej >>

Operator internetu musi wystawić papierową fakturę

Jak czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej, Ministerstwo Finansów potwierdziło, że nie można skorzystać z ulgi za Internet bez ważnej faktury papierowej lub elektronicznej z bezpiecznym podpisem elektronicznym. więcej >>

Prezydent podpisał ustawę o PIT i CIT

Jak podał PAP 27 listopada br., Prezydent podpisał nowelizację ustaw podatkowych PIT i CIT. Nowelizacja przesuwa w czasie likwidacje obowiązku płacenia zaliczki w podwójnej wysokości za listopad z 2010 na 2012r. więcej >>

Więcej zapłacimy za długi podatkowe

Podatnicy zapłacą wyższe odsetki od zaległości podatkowych. Fiskus łatwiej uzyska dane o osobach handlujących w Internecie. To najważniejsze zmiany wynikające z opublikowanych wczoraj przez Ministerstwo Finansów założeń nowelizacji ordynacji podatkowej. więcej >>

Świadczenie wzajemnej pomocy zwolnione z podatku

Ministerstwo Finansów odpowiedziało na interpelację poselską w sprawie opodatkowania świadczonych sobie przez sąsiadów wzajemnych drobnych usług. Pomoc sąsiedzka czy też inna działalność danej osoby fizycznej polegająca na udzielaniu wsparcia czy wzajemnych nieodpłatnych usług nie podlega przepisom ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. więcej >>

Od 2010 rośnie limit zwolnienia dla VAT

W Sejmie trwają prace nad kolejną nowelizacją ustawy o VAT. Od 2010r. wzrośnie limit obrotów, po przekroczeniu którego przedsiębiorca będzie musiał rozliczać VAT. więcej >>

Stawki karty podatkowej na 2010

Znane już są obowiązujące w 2010 roku stawki podatku płaconego przez podatników, którzy rozliczają się w formie karty podatkowej. więcej >>

Wyższy podatek dla szkół językowych

Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług, który przewiduje objęcie niepublicznych szkół językowych 22-proc. stawką podatku VAT. więcej >>

Nowelizacja ustawy o VAT podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o VAT. Zmieni się miejsce opodatkowania usług świadczonych przez kontrahentów zagranicznych, częstotliwość i termin składania informacji podsumowującej, tryb ubiegania się o zwrot zapłaconego VAT w innym państwie UE. więcej >>

Podwójna zaliczka na podatek jeszcze przez dwa lata

Senat opowiedział się za przesunięciem o dwa lata wejścia życie przepisów likwidujących obowiązek zapłaty w grudniu podwójnej zaliczki na podatek dochodowy. więcej >>

Rekordowe wsparcie dla organizacji pożytku publicznego

Ponad 7,3 mln osób, czyli 28 proc. ogółu podatników, przekazało w tym roku za pośrednictwem urzędów skarbowych 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP). Dzięki temu na konta OPP trafiło 380 mln zł, czyli o blisko 82 mln więcej niż w ubiegłym roku. więcej >>

Dołożą ci nowy podatek do paliwa

Jak podaje TVN24.pl, Minister środowiska chce wprowadzenia tzw. podatku węglowego, płaconego od każdego litra kupowanego paliwa. Nowy podatek ma być wprowadzony po 2012 r. więcej >>

Rząd: firmy z obrotem mniejszym niż 30 tys. euro zwolnione z VAT

Jak podaje PAP, rząd przyjął we wtorek projekt nowelizacji ustawy o VAT, w którym zwiększono limit obrotów uprawniający do zwolnienia z tego podatku. W 2010r. będzie to 20 tys. euro, a w 2011 r. 30 tys. euro. więcej >>

Grabowski: nowe przepisy o kasach fiskalnych w połowie 2010 r.

Przedsiębiorcy, którzy do tej pory nie mieli obowiązku stosowania kas fiskalnych, będą musieli z nich korzystać nie wcześniej niż w czerwcu lub wrześniu przyszłego roku - zapowiedział w czwartek w Sejmie wiceminister finansów Maciej Grabowski. więcej >>

Senat odrzucił nowelizację ws. rozliczeń PIT przez pracodawców

Senat odrzucił w głosowaniu nowelizację ustawy o PIT, nakładającą na pracodawców obowiązek rozliczenia swoich pracowników. więcej >>

Zmiany ws. wpłat zaliczek podatkowych przesunięte o dwa lata

Korzystne dla przedsiębiorców zmiany w wypłacaniu zaliczek podatkowych zaczną obowiązywać nie w 2010 r., ale dwa lata później, w 2012 r. - przewiduje rządowa nowelizacja ustaw o CIT i PIT, którą uchwalił Sejm. Zmiana ma dać przyszłorocznemu budżetowi oszczędności 2 mld zł. więcej >>

Firmy zapłacą za złą sytuację budżetu

Jak czytamy w Rzeczpospolitej, do Sejmu trafił właśnie projekt ustawy, która odsuwa o dwa lata wejście w życie przepisów likwidujących obowiązek zapłaty w grudniu podwójnej zaliczki na podatek dochodowy. więcej >>

Trzyletni zakaz odliczania VAT od paliwa

Jak czytamy w Gazecie podatkowej, Ministerstwo Finansów opublikowało założenia do projektu nowelizacji ustawy o VAT, w którym najważniejsze zmiany to ograniczenie w odliczaniu VAT od paliwa oraz zwiększenie limitu obrotów uprawniających do korzystania ze zwolnienia z VAT. więcej >>

Ministerstwo Finansów chce wprowadzić nowy sposób zapłaty podatku

Jak czytamy w Dzienniku Gazety Prawnej, Ministerstwo Finansów opracowało projekt nowej ustawy o usługach płatniczych oraz zmiany w Ordynacji podatkowej. Podatki będzie można zapłacić w biurze usług płatniczych. więcej >>

Polski urząd będzie pośredniczył w zwrocie zagranicznego VAT

Jak czytamy w Dzienniku Gazety Prawnej, od nowego roku polski podatnik będzie składał wniosek o zwrot VAT zapłaconego w innym kraju UE do polskiego urzędu skarbowego. więcej >>

VAT: informacje podsumowujące będą składane co miesiąc

Jak czytamy w Dzienniku Gazety Prawnej, od 1 stycznia 2010r. zmienią się zasady składania informacji podsumowujących VAT. więcej >>

Zwolnienia dla kas fiskalnych zostaną w rozporządzeniu

Jak czytamy w Dzienniku Gazety Prawnej, Ministerstwo Finansów nie włączy przepisów o zwolnieniach ze stosowania kas fiskalnych do ustawy o VAT. więcej >>

Dla kogo pełna księgowość w 2010 r.?

Jak czytamy w Gazecie Podatkowej, podatnicy których przychody za 2009r. wyniosą co najmniej 5 067 120 zł, będą musieli z dniem 1 stycznia 2010 r. zaprowadzić księgi rachunkowe. więcej >>

Fiskus skontroluje organizatorów wesel

Jak czytamy w Dzienniku Gazety Prawnej, urzędu kontroli skarbowej będą wykorzystywać wszystkie dostępne ustawowo środki do wykrywania nieopodatkowanej działalności gospodarczej. Po Internecie przyszedł czas na organizatorów wesel. więcej >>

Ryczałt 2010 nowe limity

Jak czytamy w Gazecie Podatkowej, od 1 października uległ zmianie limit przychodów za 2009r., który pozwala podatnikom korzystać z opodatkowania ryczałtem w 2010 r. więcej >>

Urząd skarbowy zajmie się dłużnikiem alimentacyjnym

Jak czytamy w Dzienniku Gazety Prawnej, od tego miesiąca nałożono na urzędy skarbowe nowy obowiązek. Jeżeli rodzic nie zwróci pieniędzy wypłaconych za niego przez Fundusz Alimentacyjny, egzekucją należności zajmie się urząd skarbowy. więcej >>

Fiskus łamie przepisy o kontroli

Jak czytamy w Gazecie Prawnej, urzędu kontroli skarbowej stosują niezgodne z prawem praktyki dotyczące limitów czasu na przeprowadzanie kontroli u przedsiębiorców. więcej >>

Polski fiskus szuka pieniędzy wszędzie

Jak podaje PAP, Ministerstwo Finansów opublikowało w poniedziałek założenia do zmian Ordynacji podatkowej. Stopa odsetek od zaległości wzrośnie o 2 proc. i nie spadnie poniżej 8 proc. więcej >>

Sejm uchwalił podatkowe kuriozum?

Jak podało tvn24.pl, Sejm przyjął w piątek nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz Ordynacji podatkowej, od 2011 r. pracownicy nie będą musieli sami wypełniać i wysyłać rocznego rozliczenia PIT, gdyż zrobią to za nich pracodawcy. więcej >>

Łagodniejsze przepisy zachęcają podatników

Jak czytamy w Rzeczpospolitej, w pierwszym półroczu 2009 r. po wizycie inspektorów kontroli skarbowej podatnicy wpłacili rekordową kwotę ponad 192 mln zł do kasy państwa. więcej >>

Od października przysługuje wyższy zwrot VAT za materiały budowlane

Jak czytamy w Dzienniku Gazeta Prawna, osoby fizyczne, które budują lub remontują nieruchomości mieszkalne, mogą uzyskać wyższy zwrot VAT. więcej >>

Ograniczenia w amortyzacji dla małych podatników

Jak czytamy w Gazecie Podatkowej, ostatnia nowelizacja ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych podwyższyła limit decydujący o tym, kto może być małym podatnikiem. więcej >>

Rolnik odzyska akcyzę, gdy złoży wniosek do 30 września

Jak czytamy w Dzienniku Gazeta Prawna, 30 września mija termin na złożenie wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie zakupionego oleju napędowego. więcej >>

Wynagrodzenie dla płatników za sporządzenie zeznań

Jak czytamy w Gazecie Podatkowej, w związku z projektem nałożenia na pracodawców obowiązku sporządzania za pracowników zeznań rocznych, resort finansów proponuje wprowadzić wynagrodzenie w wysokości 0,05proc. lub 0,1proc. z kwoty pobranych podatków. więcej >>

Zmiana miejsca opodatkowania usług

Jak czytamy w Gazecie Podatkowej, najważniejsza zmiana wynikająca z rządowego projektu nowelizacji ustawy o VAT polega na tym, że zasadniczo usługi będą opodatkowane w kraju, w którym siedzibę ma nabywająca je firma. więcej >>

Deklaracje VAT-UE będą składane co miesiąc

Jak czytamy w Gazecie Prawnej, skrócony zostanie z kwartału do miesiąca okres, za który podatnicy będą składać informacje podsumowujące. więcej >>

Nowelizacja VAT: opodatkowanie usług - tam, gdzie firmę ma odbiorca

Jak podaje PAP, Komisja Finansów Publicznych przyjęła w czwartek projekt nowelizacji ustawy o VAT. Główną zmianą jest zmiana miejsca opodatkowania usług świadczonych w innym kraju. więcej >>

Zmienią się zasady VAT przy darowiźnie towarów

Jak czytamy w Gazecie Podatkowej, w projekcie nowelizacji ustawy o VAT z dnia 2 lipca br. zaproponowano zmiany do przepisów dotyczących opodatkowania towarów przekazywanych przez przedsiębiorców nieodpłatnie. więcej >>

Policja jednak nie będzie donosić

Policja nie będzie pytała kierowców w firmowych samochodach, dokąd jadą, ani informować o tym urzędów skarbowych. więcej >>

Struktury deklaracji elektronicznych będą publikowane na stronie WWW

Jak czytamy w Gazecie Prawnej, Ministerstwo Finansów chce od 1 stycznia 2010 r. publikować informatyczne struktury e-deklaracji na stronie internetowej resortu. więcej >>

Wakacyjne kontrole dały fiskusowi zarobić

Jak czytamy w Gazecie Prawnej, trzy miesiące wakacji okazały się bardzo owocne dla fiskusa. więcej >>

Zmiany w VAT trzeba ująć w systemach komputerowych

Jak czytamy w Gazecie Prawnej, od 1 stycznia 2010 r. zmienią się zasady określania miejsca opodatkowania usług VAT. Już dziś firmy powinny zacząć przygotowywać swoje systemy komputerowe do zmian. więcej >>

Agenci fiskusa kontrolują firmy

Jak czytamy w Gazecie Prawnej, urzędnicy skarbowi mają prawo do kontrolowania prawidłowości ewidencjonowania sprzedaży na kasach fiskalnych przez zakup kontrolowany. więcej >>

MF ma plan zmiany procedury podatkowej

Jak czytamy w Gazecie Podatkowej, Ministerstwo Finansów pracuje nad zmianami w procedurze podatkowej. Zamiany mają objąć między innymi nadpłaty podatku VAT po rozwiązaniu spółki cywilnej i handlujących w Internecie. więcej >>

Szybki PIT idzie do piachu

Jak czytamy w Gazecie Wyborczej, obowiązek wypełniania rocznego PIT za 2009r. za swoich pracowników będą mieli przedsiębiorcy. Będzie to dotyczyło od 2 do 5 mln podatników-pracowników. więcej >>

Jak zmieni się opodatkowanie bezpłatnego przekazania towarów

Jak czytamy w Gazecie Prawnej, projekt nowelizacji ustawy o VAT z 2 lipca 2009 r. opublikowany przez Ministerstwo Finansów modyfikuje przepisy dotyczące opodatkowania towarów przekazywanych przez przedsiębiorców nieodpłatnie. więcej >>

MF: Policja pomoże ścigać nieuczciwych podatników

Jak czytamy w Gazecie Prawnej, policja ma informować urzędy skarbowe o zatrzymaniu służbowych aut, które były używane przez pracowników firm do celów prywatnych, wynika z założeń do projektu nowelizacji ustaw: o podatkach dochodowych oraz o VAT. więcej >>

MF: zmiany w przekazywaniu zaliczek od 2013 r.

Jak czytamy w Gazecie Prawnej, resort finansów chce, by od 2013 roku przedsiębiorcy przestali płacić w grudniu podwójne zaliczki podatkowe wynika z opublikowanych przez Ministerstwo Finansów założeń do projektu nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych i VAT. Ubiegłoroczna nowela ustaw o PIT i CIT przewiduje, że tego typu zmiany wejdą w życie od przyszłego roku. więcej >>

Fiskus ostro wziął się do roboty

W pierwszym półroczu tego roku o 40 procent wzrosła wartość wykrytych zaległości podatkowych, informuje Puls Biznesu. więcej >>

Fiskus zmieni prawo, żeby łatwiej ścigać dających ogłoszenia na Allegro

Jak czytamy w Gazecie Prawnej, resort finansów opracował plan dużej nowelizacji Ordynacji podatkowej. Zgodnie z nim banki o kontach firm będą musiały informować w ciągu siedmiu dni. Urzędnicy skarbowi dostaną narzędzia do ścigania oszustów działających w internecie. więcej >>

Minister łatwo wprowadzi kasy u lekarzy i prawników

Jak czytamy w Gazecie Prawnej, do kwietnia 2010 r. zwolnienia z kas fiskalnych muszą znaleźć się w ustawie o VAT. To dobra okazja dla ministra finansów na wprowadzenie kas u prawników i lekarzy. Resort finansów jeszcze nie podjął decyzji, czy wprowadzić zwolnienia w ustawie. więcej >>

Ministerstwo Finansów: potrzebne wyższe odsetki za zwłokę

Ministerstwo Finansów uważa, że obecny sposób wyliczania odsetek za zwłokę w zapłacie podatku nie gwarantuje dyscypliny podatników. Dlatego też w miejsce obecnego mechanizmu więcej >>

MF: Fiskus bierze się za tzw. karuzelę VAT

Jak czytamy w Gazecie Prawnej, Ministerstwo Finansów zapowiada ostrą kontrolę podatników biorących udział w tzw. karuzeli VAT. więcej >>

Rząd o odliczeniu VAT od samochodów z tzw. kratką i offsecie

Jak czytamy w Gazecie Prawnej, Polska wystąpi do Rady Unii Europejskiej o zgodę na odliczanie 60 proc. podatku VAT przy zakupie samochodów z tzw. kratką. więcej >>

Rząd szuka oszczędności, a podatnicy zalegają 18 mld zł

Jak czytamy w Gazecie Prawnej, zaległości z tytułu nieściągniętych podatków w 2008 roku wyniosły ponad 20 mld zł. W drodze egzekucji odzyskano ok. 10 proc. zaległych kwot, czyli nieco ponad 2 mld zł. Poprawa ściągalności długów zwiększy wpływy do budżetu państwa. więcej >>

Będzie dostęp on-line do pism urzędowych

Jak czytamy w Gazecie Prawnej, podatnik będzie miał dostęp on-line do pism składanych elektronicznie i doręczanych w tej formie przez organ podatkowy. więcej >>

ETS rozstrzygnie o odliczeniu VAT z faktur od niezarejestrowanego podatnika

Jak czytamy w Gazecie Prawnej, Naczelny Sąd Administracyjny zapytał ETS, czy zgodne z prawem UE jest odliczanie VAT z faktur wystawionych przez niezarejestrowanego podatnika. więcej >>

MF: To cios w małe firmy

Ministerstwo chce wprowadzić zmiany w VAT, zgodnie z którymi przy zakupie samochodu o masie do 3,5 tony firma mogłaby odliczyć 60 proc., ale nie więcej niż 6 tys. zł VAT zawartego w cenie pojazdu. Zawieszone ma być prawo do odliczenie VAT od paliw do samochodów osobowych. Zmiany mają obowiązywać przejściowo, w latach 2010-2012, i dać rocznie fiskusowi 1,3 mld zł. więcej >>

Nowe rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego

23 lipca 2009 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych więcej >>

Podatek od towarów i usług rozliczy usługobiorca

Jak czytamy w Gazecie Prawnej, zmiany w ustawie o VAT wprowadzą rozwiązania zmierzające do opodatkowania usług transgranicznych w miejscu ich konsumpcji. więcej >>

Sejm przyjął większość poprawek do nowelizacji ustawy o PIT

Sejm w piątkowym głosowaniu zaakceptował trzy z czterech senackich poprawek do nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Ustawa jest częścią pakietu antykryzysowego. więcej >>

Trybunał Konstytucyjny trzeba poprawić przepisy o kasach fiskalnych

Jak czytamy w Gazecie Wyborczej, Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok w sprawie kas fiskalnych. Resort finansów ma zbyt dużo swobody w decydowaniu kto musi, a kto nie musi stosować przepisów o kasach fiskalnych. więcej >>

MF: od 2010 r. koniec samochodów z kratką

Jak czytamy w Gazecie Prawnej, resort finansów chce w 2010 r. wprowadzić zmiany w VAT, dzięki którym z polskich dróg znikną auta z kratką. więcej >>

RPO skarży do TK 32proc. stawkę podatkową

Rzecznik Praw Obywatelskich Janusz Kochanowski skierował do Trybunału Konstytucyjnego przepisy ustawy o PIT ustanawiające drugą, 32proc. stawkę podatku więcej >>

Będzie nowa ustawa o PIT

Jak czytamy w Gazecie Prawnej, w Ministerstwie Finansów trwają prace nad napisaniem nowej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. więcej >>

MF: Podatki: Od 2011r. drastyczne zmiany

W 2011 r. ustawa o PIT zostanie zastąpiona ustawą o podatku od dochodów osobistych, a ustawa o CIT - ustawą o podatku od dochodów z działalności gospodarczej. więcej >>

Na kryzys ruchy w podatkach

Jak czytamy w Gazecie Prawnej, Sejm przyjął nowelizacją ustawy o PIT. Więcej świadczeń uzyskanych przez pracowników, a pochodzących z wydatków na cele działalności socjalnej firm, będzie zwolnionych z podatku. więcej >>

Ustawa o VAT będzie dostosowana do nowej PKWiU

Jak czytamy w Gazecie Prawnej, przepisy ustawy o podatku od towarów i usług zostaną dostosowane do PKWiU z 2008 roku. Dziś stosuje się klasyfikację z 1997 roku. więcej >>

Odsetki od zaległości podatkowych niższe o 0,5 proc.

Od dziś (25 czerwca) odsetki od zaległości podatkowych wynoszą 10 proc. w skali roku zamiast dotychczasowych 10,5 proc. Jest to skutek wczorajszej obniżki stóp procentowych. więcej >>

Tusk: ewentualna podwyżka podatków w 2010 r.

Jeszcze tego lata rząd poinformuje o ewentualnych planach dotyczących podwyższenia podatków na 2010 rok - poinformował w środę premier Donald Tusk. więcej >>

Fiskus ostrożnie wchodzi na wieś

Jak podaje Gazeta.pl, od nowego roku znikną tzw. działy specjalne produkcji rolnej. Rolnicy z działów specjalnych przejdą na opodatkowanie według skali lub podatek liniowy. więcej >>

Nie będzie podwyżki stawki akcyzy

Wiceminister finansów, Jacek Kapica poinformował, że w 2009 roku na pewno nie będzie podniesienia stawek akcyzy. Nie trwają także prace nad zmianami akcyzy w 2010 roku. W tym roku na pewno nie będzie podniesiona akcyza. więcej >>

Ogłoszono tekst jednolity ustawy o spadkach i darowiznach

Został opublikowany nowy tekst jednolity ustawy o spadkach i darowiznach, który obejmuje wszystkie dotychczasowe nowelizacje. więcej >>

NSA zdecyduje o zwrocie 26 mln zł podatku

Jak czytamy w Gazecie Prawnej, około 20 mln zł wynosi łączna kwota sporów w 22 sprawach dotyczących zwrotu akcyzy producentom energii elektrycznej, które czekają na rozpatrzenie przez WSA w Poznaniu, i prawie 6 mln zł w 12 sprawach zaskarżonych do WSA w Gliwicach więcej >>

Zwolnienie z PIT zapomóg i bonów przekazywanych przez firmę

Jak czytamy w Gazecie Prawnej, projekt nowelizacji ustawy o PIT jest już w Sejmie. Nowelizacja przewiduje między innymi zwolnienie z podatku świadczeń i zapomóg wypłacanych pracownikom oraz dopłat do wczasów niepełnoletnich dzieci pracowników. więcej >>

Internet w pakiecie z ulgą

Jak czytamy w Gazecie Prawnej, Telekomunikacja zapowiedziała korektę faktur dla klientów korzystających z pakietu multimedialnego. Ma to umożliwić klientom skorzystanie z ulgi za Internet. więcej >>

Jak fiskus kontroluje działalność prowadzoną sezonowo

Jak czytamy w Gazecie Prawnej, Ministerstwo Finansów postawiło jako cel dla organów skarbowych walkę z szarą strefą, szczególnie z małymi przedsiębiorcami działającymi tylko w sezonie. więcej >>

Bony towarowe bez podatku

Jak czytamy w Gazecie Prawnej, Ministerstwo Finansów przekazało do konsultacji społecznych projekt zmian dotyczących zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych świadczeń socjalnych na rzecz pracowników. więcej >>

Mniej głodnych dzięki zwolnieniu z VAT

Jak czytamy w Gazecie Prawnej, dzięki zwolnieniu z VAT producenci żywności nie wyrzucają jej nadmiaru do kosza, ale przekazują ją organizacjom pożytku publicznego. więcej >>

Nie będzie podatku od stypendium z firmy

Jak czytamy w Gazecie Prawnej, stypendia dla studentów i doktorantów od osób fizycznych i firm nie będą opodatkowane. Zwolnienie nie obejmie stypendiów wypłacanych przez takie same podmioty uczniom. Uczniów nadal będzie obowiązywać limit zwolnienia dla stypendium z gminy lub fundacji. więcej >>

Oddając krew zapłacisz mniejszy podatek

Jak czytamy w Gazecie Prawnej, jeśli w 2009 roku podatnik odda honorowo krew, ekwiwalent za nią będzie mógł wykazać w rocznym PIT. Od dochodu odlicza się 130 zł za każdy litr oddanej krwi. W konsekwencji zmniejszy się podatek do zapłaty. więcej >>

Skończą się nadużycia ze zwrotami VAT

Jak czytamy w Gazecie Prawnej, Ministerstwo Finansów przygotowało nowelizację ustawy o VAT. Nowelizacja jest skutkiem nowej dyrektywy UE i wprowadza znaczne uproszczenia w zakresie zwrotu VAT podmiotom zagranicznym. więcej >>

Koniec aut z kratką by odpisać VAT

Jak ustalił Dziennik wkrótce przedsiębiorcy nie będą już musieli montować w służbowych autach osławionych kratek, by odpisać VAT od ceny samochodu. Zamiast tego będą odpisywać VAT od każdego kupionego w celach zawodowych auta. więcej >>

Krótkie kontrole firm to fikcja

Jak czytamy w Rzeczpospolitej, nowe przepisy skracające czas kontroli w firmach zamiast ułatwić życie przedsiębiorcom, działają na ich niekorzyść. więcej >>

Od dziś obowiązuje już wyższy limit przychodów ze sprzedaży w definicji małego podatnika

Jak czytamy w Gazecie Prawnej, zwiększony został limit przychodów, którego przekroczenie powoduje utratę statusu małego podatnika, na potrzeby rozliczeń podatku dochodowego. więcej >>

Odzyskamy nieodliczone składki zdrowotne w PIT

Jak czytamy w Gazecie Prawnej, Europejski Trybunał Sprawiedliwości uznał, że polskie przepisy zakazujące do dnia 30 listopada 2008r. odliczania składek na ubezpieczenie zdrowotne zapłacone w innym państwie są niezgodne z prawem UE. więcej >>

Organizacje dobroczynne chcą charytatywnych SMS-ów bez VAT

Jak czytamy w Gazecie Prawnej, 20 największych organizacji dobroczynnych w Polsce, zrzeszonych w koalicji Charytatywny SMS bez VAT chce, by takie SMS-y nie były obciążone 22-proc. podatkiem, który trafia na konto fiskusa. Domagają się wydania korzystnej dla nich interpretacji prawa podatkowego. więcej >>

Polski VAT od transportu przed ETS

Jak czytamy w Gazecie Prawnej, Komisja Europejska zaskarżyła do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości polskie przepisy dotyczące opodatkowania VAT transgranicznych usług transportu pasażerów. więcej >>

Brak dowodu na wysłanie e-PIT to kara grzywny

Jak czytamy w Gazecie Prawnej, prawie 82 tys. podatników złożyło PIT-37 przez internet bez e-podpisu. Wiele osób wysłało swój e-PIT-37, ale system informował o błędzie. Informacja o błędzie oznacza, że podatnik nie złożył zeznania podatkowego. więcej >>

Korekty VAT zablokują urzędy skarbowe

Jak czytamy w Gazecie Prawnej, urzędy skarbowe są zasypywane wnioskami o zwrot VAT od zakupu samochodów „z kratką” i paliwa do nich. Większość podatników odzyskuje pieniądze. więcej >>

Ponad 89 tysięcy podatników rozliczyło się drogą elektroniczną

Jak podaje Ministerstwo Finansów, ponad 89 tysięcy podatników skorzystało z możliwości złożenia zeznania podatkowego za 2008 rok drogą elektroniczną. więcej >>

Skarbówka uzyska dane firmy od operatora internetu

Jak czytamy w Gazecie Prawnej, w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie zmian w ustawie o kontroli skarbowej. UKSy zyskają uprawnienia związane z kontrolą wykorzystywania internetu do prowadzenia nieopodatkowanej działalności. więcej >>

Certyfikat księgowy, nowe przepisy wykonawcze

Jak czytamy w Gazecie Podatkowej, osoby, które zamierzają ubiegać się o uzyskanie certyfikatu księgowego, wreszcie doczekały się przepisów regulujących kwestie jego wydawania. Z dniem 6 maja 2009 r. wejdzie w życie rozporządzenie w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. więcej >>

Jakie kary grożą za błędne wypełnienie zeznania rocznego

Jak czytamy w Gazecie Prawnej, podatnik, który popełnił w zeznaniu niewielkie błędy rachunkowe do kwoty 1 tys. zł, nie zostanie ukarany. Jeśli jednak podaje nieprawdę lub ją zataja, kara może być bardzo surowa. więcej >>

Instrukcja ma ratować złe prawo

Ministerstwo Finansów chce, aby fiskus nadal przyjmował NIP - 1 od osób wykonujących wolny zawód i przedsiębiorców aktualizujących dane nie objęte wpisem do ewidencji działalności gospodarczej. więcej >>

Kłopoty darczyńców z przekazaniem 1 proc.

Część organizacji pożytku publicznego może nie otrzymać w tym roku pieniędzy z 1 procentu podatku. Winę ponosi administracja podatkowa, która nie aktualizowała w porę swojej bazy danych. więcej >>

Kasy fiskalne wkrótce także dla prawników i lekarzy?

Prawdopodobnie już niedługo zmienią się zasady ustalania obowiązku stosowania kas fiskalnych przez różne podmioty gospodarcze. W Sejmie czeka na uchwalenie projekt ustawy, która ma ujednolicić procedury w tej dziedzinie, a szczególnie znieść zasadę odnawiania zwolnienia z więcej >>

Pawlak zaproponował obniżenie podatków dla najuboższych

Jak czytamy w Gazecie Wyborczej, na poniedziałkowym spotkaniu związkowców i pracodawców z rządem wicepremier Waldemar Pawlak zaproponował, by osobom najuboższym obniżyć podatki lub składki. więcej >>

Uruchomienie usługi składania zeznania PIT 37 bez podpisu elektronicznego

Ministerstwo Finansów uruchomiło usługę składania zeznań drogą elektroniczną bez konieczności podpisywania podpisem elektronicznym weryfikowanym certyfikatem kwalifikowanym. więcej >>

PIT przez Internet, prezydent podpisał nowelizację

Jak czytamy w Gazecie Wyborczej, Prezydent Lech Kaczyński podpisał nowelizację Ordynacji podatkowej, która umożliwi jeszcze w tym roku składanie PIT-ów przez internet, bez konieczności posiadania tzw. kwalifikowanego podpisu elektronicznego - poinformowała w poniedziałek kancelaria prezydenta. więcej >>

Skarbówka ma problemy z kontrolami

Jak czytamy w Rzeczpospolitej, do 7 maja muszą zakończyć się wszystkie kontrole prowadzone przez administrację podatkową i skarbową, które rozpoczęły się przed 7 marca. więcej >>

Fiskus stawia na ekologię: nowe auta będą tańsze

Jak czytamy w Rzeczpospolitej, rząd chce wyeliminować z polskich dróg pojazdy zatruwające atmosferę. Od 2010 r., zamiast akcyzy wliczanej do ceny, przy rejestracji auta będziemy płacić podatek uzależniony od poziomu emitowanych spalin. więcej >>

Można już szybciej i łatwiej uzyskać NIP

Jak czytamy w Gazecie Prawnej, w przypadku osób fizycznych rozpoczynających działalność gospodarczą decyzja w sprawie nadania NIP jest wydawana w terminie trzech dni roboczych. więcej >>

Bony i talony bez podatku

Jak czytamy w Gazecie Prawnej, w piątek w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie nowelizacji ustawy o PIT. Bony i talony mają być objęte limitowanym zwolnieniem, gdy zostaną sfinansowane z funduszu socjalnego lub funduszu związków zawodowych. więcej >>

Skarbówki będą musiały informować podatnika jak ustosunkowały się do jego odwołania

Urząd skarbowy będzie musiał poinformować podatnika, a nie jak dotąd tylko izbę skarbową, celną czy inspektora kontroli skarbowej, jak ustosunkował się do jego odwołania. Taki obowiązek przewiduje projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej, nad którym debatował w piątek Sejm. więcej >>

Współpraca z byłym pracodawcą nie wyłączy liniowego PIT

Jak czytamy w Gazecie Prawnej, w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie senackiego projektu nowelizacji ustawy o PIT, który zakłada likwidację ograniczenia w stosowaniu stawki liniowej. więcej >>

1 proc. zwrot podatku bez przeszkód

Ministerstwo Finansów wydało komunikat, w sprawie przedłużających się terminów zwrotów z rozliczeń rocznych. W związku z doniesieniami medialnymi dotyczącymi błędu w programie komputerowym POLTAX, który miałby skutkować tym, że podatnicy więcej >>

PIT-37 bez e-podpisu coraz bliżej

Jak czytamy w Gazecie Podatkowej, prawdopodobnie już na przełomie marca i kwietnia bezpieczny e-podpis nie będzie potrzebny, aby wysłać PIT-37 za 2008 r. przez Internet. Podpis, zapewniający autentyczność zeznania, ma być oparty na wybranych informacjach o podatniku. więcej >>

Unia Europejska obniża VAT

Niestety tylko na niektóre - pracochłonne usługi - w gastronomii i rzemiośle. To kolejny wyłom wewnątrz w miarę jednolitego systemu podatków pośrednich. Kiedy następny? więcej >>

Rozlicz się już dziś. Szybki PIT Ci w tym pomoże.

Ministerstwo Finansów informuje na swojej stronie internetowej o rozpoczęciu kampanii informacyjnej o rozliczeniach rocznych pt. Szybki PIT. więcej >>

Składanie zeznań PIT 37 za rok 2008 przez Internet

Minister Finansów, odpowiadając na zapotrzebowanie społeczne, planuje umożliwić składanie wybranych deklaracji za pomocą elektronicznych środków komunikacji bez konieczności podpisywania ich bezpiecznym podpisem kwalifikowanym. więcej >>

Zmyłka w PITach bez wpływu na ulgę

W tym roku możemy sobie odliczyć od podatku 1173,70 zł za każde dziecko. By skorzystać z ulgi, należy wypełnić załącznik PIT/O. więcej >>

Akcyza: koniec podatkowego eldorado

Jak czytamy w PAP, od 1 marca Minister Finansów nie będzie mógł dowolnie zmieniać stawek podatku akcyzowego. Od tego dnia na zmianę wysokości akcyzy musi się zgodzić parlament. więcej >>

Niszczą dokumenty, zanim przyjdzie kontroler ze skarbówki

Jak czytamy w Rzeczpospolitej, nowe przepisy nakazujące uprzedzanie podatników o kontroli spowodowały znaczny wzrost przypadków zniszczenia czy też kradzieży dokumentów księgowych firm. więcej >>

W zeznaniu wystarczy wpisać nazwę organizacji i numer KRS

Jak czytamy w Gazecie Prawnej, podatnik, który chce przekazać 1 proc. swojego podatku dla organizacji pożytku publicznego, musi tylko wpisać jej nazwę i numer KRS w zeznaniu rocznym. Resztę formalności dopełni fiskus. więcej >>

MF: dochody z podatków niezagrożone

Jak czytamy w Gazecie Prawnej, z informacji Ministerstwa Finansów wynika, że dochody z podatków nie są zagrożone. Resort nie prowadzi prac, które zmierzałyby w kierunku zwiększania obciążeń podatkowych. więcej >>

MF: Fiskus weźmie się za waluciarzy

Jak czytamy w Gazecie Prawnej, zapobiegliwi podatnicy, którzy przed osłabieniem złotego kupili zapas walut, np. dolarów i euro, masowo w ostatnich dniach ruszyli do kantorów. więcej >>

Wybór formy opłacania zaliczek do 20 lutego

Jak czytamy w Gazecie Podatkowej, przedsiębiorcy z tytułu działalności gospodarczej płacą miesięczne zaliczki od dochodu bieżącego roku. Jest to zasada ogólna, od której ustawodawca przewidział wyjątki. więcej >>

Za błąd ustawodawcy zapłacą podatnicy

Jak czytamy w Gazecie Prawnej, Polska akcyza na energię elektryczną jest niezgodna z prawem wspólnotowym od 1 stycznia 2006 r., orzekł wczoraj (12.02.) Europejski Trybunał Sprawiedliwości. więcej >>

Do 20 lutego przedsiębiorcy mają czas na wybór uproszczonych zaliczek

Jak czytamy w Gazecie Prawnej, prowadzący działalność gospodarczą mogą odprowadzać zaliczki na PIT w formie uproszczonej. Podstawą ich obliczenia jest dochód wygenerowany dwa lub nawet trzy lata temu. więcej >>

Instytucje finansowe wyślą PIT-8C do końca lutego

Jak czytamy w Gazecie Prawnej, osoby fizyczne, które w 2008 roku uzyskały przychody z kapitałów pieniężnych, w szczególności ze sprzedaży papierów wartościowych np. akcji pracowniczych, otrzymają informację PIT-8C dokumentującą przeprowadzone transakcje. więcej >>

Jakie obowiązki podatkowe ma firma jako płatnik

Jak czytamy w Gazecie Prawnej, do końca lutego płatnicy muszą sporządzić dla podatników informacje PIT-11 oraz wypełnić PIT-40. więcej >>

Koniec z NIP-em

Znika numer identyfikacji podatkowej, znany szerzej jako NIP. To informacja, do której dotarła Agnieszka Witkowicz z redakcji ekonomicznej RMF FM. Rząd po prostu zorientował się, że NIP to numer zupełnie niepotrzebny. I zauważył to, co podatnicy wiedzieli od dawna. Że urząd skarbowy ... więcej >>

Niższe odsetki dla fiskusa

Jak czytamy w Gazecie Prawnej, odsetki od zaległości podatkowych od 28.01. wynoszą 11,5 proc. w skali roku, a obniżona stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych wynosi 8,63 proc. więcej >>

Od marca e-deklaracje bez podpisu elektronicznego

Ministerstwo Finansów chce zrezygnować z konieczności posiadania bezpiecznego podpisu elektronicznego przy składaniu e-deklaracji. Zmiany mają nastąpić 1 marca tego roku - dowiedziała się PAP w MF. więcej >>

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustaw o podatku PIT i CIT

Jak czytamy w Gazecie Prawnej, rząd przyjął projekt nowelizacji ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz prawnych. więcej >>

6 lutego mija termin składania wniosków o abolicję podatkową

Podatnicy, którzy w latach 2003-2007 uzyskiwali dochody za granicą i chcą ubiegać się o umorzenie lub zwrot podatku dochodowego, powinni pospieszyć się, ponieważ 6 lutego upływa termin składania wniosków, przypomina Ministerstwo Finansów w komunikacie przesłanym PAP. więcej >>

MF: Niższe odsetki dla dobrych dłużników

Podatnik, który złoży korektę deklaracji podatkowej i dobrowolnie zapłaci zaległy podatek, zostanie obciążony niższymi odsetkami za zwłokę, wynoszącymi 9,75 proc. w skali roku - informuje Ministerstwo Finansów. więcej >>

Ułatwienia w składaniu deklaracji podatkowych za pośrednictwem Internetu

Minister Finansów, odpowiadając na zapotrzebowanie społeczne, planuje umożliwić składanie wybranych deklaracji za pomocą elektronicznych środków komunikacji bez konieczności podpisywania ich bezpiecznym podpisem kwalifikowanym. więcej >>

MF chce uprościć składanie deklaracji w formie elektronicznej

Jak czytamy w Gazecie Prawnej, uproszczenie składania deklaracji podatkowych w formie elektronicznej ma ułatwić nowelizacja Ordynacji podatkowej i ustawy o opłacie skarbowej, której projekt przygotowało Ministerstwo Finansów. więcej >>

RPO proponuje MF obniżenie podstawowej stawki VAT

Jak czytamy w Gazecie Prawnej, Rzecznik Praw Obywatelskich Janusz Kochanowski wystąpił w piątek do ministra finansów, by ten rozważył obniżenie podstawowej stawki VAT. więcej >>

Szansa na nowe limity w podatku dochodowym

Jak czytamy w Gazecie Podatkowej, resort finansów przygotował projekt ustawy zmieniającej obie ustawy o podatku dochodowym. W projekcie z dnia 7 stycznia 2009 r. znalazła się m.in. propozycja wprowadzenia zmiany do definicji małego podatnika. Polegać miałaby ona na więcej >>

Szansa na nowe limity w podatku dochodowym

Jak czytamy w Gazecie Podatkowej, resort finansów przygotował projekt ustawy zmieniającej obie ustawy o podatku dochodowym. W projekcie z dnia 7 stycznia 2009 r. znalazła się m.in. propozycja wprowadzenia zmiany do definicji małego podatnika. Polegać miałaby ona na więcej >>

Szansa na nowe limity w podatku dochodowym

Jak czytamy w Gazecie Podatkowej, resort finansów przygotował projekt ustawy zmieniającej obie ustawy o podatku dochodowym. W projekcie z dnia 7 stycznia 2009 r. znalazła się m.in. propozycja wprowadzenia zmiany do definicji małego podatnika. Polegać miałaby ona na więcej >>

Cała obniżka PIT wróci do fiskusa

Jak czytamy w Gazecie Prawnej, od 1 stycznia 2009 r. obowiązują dwie stawki PIT - 18 i 32 proc. Resort finansów szacuje, że obniżka pozostawi w kieszeniach podatników 8 mld zł. Zdaniem ekspertów środki z obniżki PIT wrócą do budżetu w formie VAT i akcyzy. więcej >>

Darowiznę żywności można odliczyć

Jak czytamy w Gazecie Prawnej, przekazujący bezpłatnie żywność mogą skorzystać z preferencji w VAT. Od początku roku obowiązuje zwolnienie z podatku oraz możliwość obniżenia podatku należnego od przekazywanych produktów spożywczych. więcej >>

Zaliczki na PIT według nowej skali

Jak czytamy w Gazecie Prawnej, od początku roku obowiązuje nowa skala podatkowa. Zawiera ona tylko dwie stawki PIT-18 i 32 proc. Są one niższe niż obowiązujące w zeszłym roku. więcej >>

MF: komornik zapłaci fiskusowi za informację o dłużniku

Jak czytamy w Gazecie Prawnej, Ministerstwo Finansów uwzględniło częściowo postulaty przedsiębiorców oraz komorników i ustaliło, że za informację o dłużniku komornicy będą musieli zapłacić 45 zł lub 35 zł, a nie 60 zł lub 50 zł, jak wcześniej planowano.

więcej >>

Wniosek o rozliczenie podatkowe przez pracodawcę do końca tygodnia

Jak czytamy w Gazecie Prawnej, pracownicy, którzy chcą, by firma rozliczyła za nich podatki, muszą do końca tego tygodnia złożyć pracodawcy odpowiednie zawiadomienie. W tym roku po raz ostatni z tej możliwości będą mogły skorzystać także osoby rozliczające ulgę rodzinną. więcej >>

Zwolnienia z kas fiskalnych niezgodne z Konstytucją

Jak podaje Interia.pl, Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO) zwrócił się do TK o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją przepisów ustawy o VAT, które pozwalają ministrowi finansów zwolnić na określony czas niektóre grupy podatników i niektóre czynności z obowiązku używania kasy fiskalnej ze względu na rodzaj działalności lub wysokość obrotu. więcej >>

1,2 mln euro wyniesie limit dla małego przedsiębiorcy

Jak czytamy w Gazecie Prawnej, od 2009 roku wzrośnie limit uprawniający do uzyskania statusu małego przedsiębiorcy. Oznacza to, że część podatników utrzyma prawo do kwartalnego rozliczenia. więcej >>

Obowiązują nowe deklaracje podatkowe VAT

Jak czytamy w Gazecie Prawnej, ostatnia nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług wymusiła uaktualnienie siedmiu formularzy podatkowych i wprowadzenie nowego druku VAT-7D. więcej >>

Przed kontrolą podatnik otrzyma zawiadomienie na druku ZAW-K

Jak czytamy w Gazecie Prawnej, od 1 stycznia 2009 r. podatnik będzie zawiadamiany o kontroli podatkowej przynajmniej siedem dni przed jej rozpoczęciem. Informację o kontroli otrzyma na formularzu ZAW-K. więcej >>

Przedsiębiorca może uzyskać ulgę w zapłacie podatków

Jak czytamy w Gazecie Prawnej, jest już opracowany nowy projekt rozporządzenia w sprawie pomocy publicznej dla przedsiębiorców. Przedsiębiorcy będą mogli na nowych zasadach występować o ulgę w zapłacie podatków. więcej >>

Ukręcanie łba złotej kurze

Jak czytamy w Gazecie Wyborczej, przez jedną interpretację Ministerstwa Finansów może upaść nawet kilkanaście tysięcy najnowocześniejszych gospodarstw. więcej >>

VAT importowy będzie rozliczany w deklaracji

Jak czytamy w Gazecie Prawnej, od 1 stycznia 2009 r. podatnicy będą mogli rozliczać VAT importowy w deklaracji. Posłuży do tego formularz VAT-IM. więcej >>

Senat przyjął nowelizację ustawy likwidującej tzw. podatek Religi

Jak czytamy w Gazecie Prawnej, Senat przyjął w czwartek bez poprawek nowelizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, która przewiduje likwidację tzw. podatku Religi. więcej >>

Są już druki zeznań za 2008 rok

Jak czytamy w Gazecie Prawnej, znane są już wzory formularzy, na których rozliczymy się z podatku dochodowego za 2008 rok. więcej >>

W fakturze trzeba podawać nowe dane

Jak czytamy w Gazecie Prawnej, od 1 grudnia 2008 r. nie trzeba na fakturze podawać symbolu PKWiU albo odpowiedniego przepisu przy sprzedaży w obniżonych stawkach VAT. więcej >>

KE: wniosek przeciwko Polsce za obniżoną stawkę VAT

Komisja Europejska ogłosiła w czwartek, że pozwała Polskę do Trybunału Sprawiedliwości w związku ze stosowaniem obniżonej stawki VAT na buciki i ubranka dziecięce. więcej >>

Odsetki dla fiskusa będą niższe

Od dziś (27.11.br.) odsetki od zaległości podatkowych wynoszą 14,5 proc. w skali roku zamiast dotychczasowych 15 proc. To wynik obniżki stóp procentowych. więcej >>

Są już nowe druki VAT i dla ryczałtowców

Podatnicy VAT mogą zapoznać się z nowymi wzorami deklaracji, które wymusiło wejście w życie nowelizacji ustawy o VAT. więcej >>

Wabik fiskusa na Polaków

Od 1 grudnia przepisy ustawy o PIT umożliwiają Polakom pracującym za granicą odliczanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne od podatku płaconego do naszego fiskusa. więcej >>

Już za tydzień będą elektroniczne paragony

Jak czytamy w Gazecie Prawnej, Ministerstwo Finansów opublikowało projekt nowego rozporządzenia dotyczącego m.in. warunków technicznych, jakim muszą odpowiadać kasy fiskalne. więcej >>

Ministerstwo finansów liczy, że prezydent podpisze ustawę o VAT

Jak czytamy w Gazecie Prawnej, nowelizacja ustawy o VAT czeka na podpis Prezydenta. Nowe przepisy mają wejść w życie od 1 grudnia. więcej >>

Są nowe wykazy towarów objętych 3 i 7proc.VAT

Jak czytamy w Gazecie Prawnej, Ministerstwo Finansów opublikowało projekty dwóch rozporządzeń. Pierwszy dotyczy wykazu towarów i usług w imporcie objętych 3proc.VAT, drugi dotyczy wykazu towarów i usług objętych 7proc.VAT. więcej >>

Wzrosną stawki karty podatkowej

Jak czytamy w Gazecie prawnej, podatnicy rozliczający się w formie karty podatkowej mogą już zapoznać się z wysokością stawek podatku, które będą obowiązywały w przyszłym roku. więcej >>

Informacji o VAT udzieli Izba Skarbowa w Poznaniu

Od 1 grudnia biuro wymiany informacji o VAT będzie prowadzone przez Izbę Skarbową w Poznaniu. Dziś takimi sprawami zajmuje się specjalny ośrodek w Koninie. więcej >>

Polskie podatki wrogie firmom

Jak czytamy w Gazecie Wyborczej, Bank Światowy i firma doradcza PricewaterhouseCoopers zaprezentowały coroczny raport oceniający przyjazność systemów podatkowych dla firm w różnych krajach. Polska ze 125. spadła na 142. miejsce. więcej >>

Unia chce zmienić dyrektywę zwalczającą raje podatkowe

Komisja Europejska zaproponowała nowelizację unijnej dyrektywy, której celem jest walka z unikaniem opodatkowania poprzez przenoszenie oszczędności i dochodów do rajów podatkowych. więcej >>

Fiskus sprawdzi kupujących używane auta

Jak czytamy w Rzeczpospolitej, Ministerstwo Finansów przygotowało projekt rozporządzenia, dzięki któremu starostwa będą przekazywać do urzędów skarbowych informacje dotyczące umów kupna sprzedaży samochodów osobowych. więcej >>

Nowe zasady rozliczania ulgi odsetkowej już w zeznaniach za 2008 r.

Jak czytamy w Gazecie Podatkowej, Sejm uchwalił i przekazał do rozpatrzenia Senatowi zmianę zasad odliczeń dokonywanych w ramach ulgi odsetkowej. Dzięki tej nowelizacji podatnicy będą mieli możliwość odliczania od dochodu odsetek nie tylko od kredytu (pożyczki) mieszkaniowego. więcej >>

Będą nowe zwolnienia podatkowe

Sejm we wtorek ponownie skierował do komisji projekt zmian w PIT, CIT i podatku ryczałtowym. Zawarte w nim propozycje przewidują m.in. zastąpienie ulgi meldunkowej ulgą mieszkaniową oraz rozszerzenie ulgi prorodzinnej. więcej >>

Fiskus otrzyma dane o autach

Organ rejestrujący pojazd będzie informował fiskusa o ponownym dopuszczeniu pojazdu do ruchu w celu poboru podatku więcej >>

Władza fiskusa osłabnie

Sejmowa Komisja Finansów Publicznych zakończyła prace nad projektem zmian w ordynacji podatkowej, na który składają się propozycje rządu oraz komisji Przyjazne Państwo. Projekt jest jednym z filarów pakietu na rzecz przedsiębiorczości, ... więcej >>

PITy wyślemy emailem?

Jak podaje Dziennik, w resort finansów i MSWiA rozmawiają na temat zmiany przepisów, które pozwoliłyby wszystkim podatnikom na przesłanie emailem rocznego PITa bez potrzeby posiadania podpisu elektronicznego. więcej >>

Sejm zliberalizował ulgę na złe długi w VAT

Jak czytamy w Gazecie Prawnej, w zeszłą środę Sejm znowelizował ustawę o VAT. Większość poprawek jest autorstwa rządu, ale nie wszystkie. więcej >>

Co planuje PO w tzw. ofensywie ustawowej ?

Premier Donald Tusk zapowiedział we wtorek, że na jesienną ofensywę legislacyjną rządu złoży się około 140 projektów ustaw. Jak dodał, to efekt prac rządu, klubów PO i PSL oraz sejmowej komisji Przyjazne Państwo. więcej >>

Ulga na dzieci będzie niższa

Nowa skala podatkowa PIT, która zacznie obowiązywać 1 stycznia 2009 r., zmieni wysokość limitu ulgi na dzieci. Wysokość odliczenia wyznacza dwukrotność kwoty zmniejszającej podatek w pierwszym przedziale skali. więcej >>

Księgi rachunkowe w 2009 r.

Jak czytamy w Gazecie Podatkowej, obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych dotyczy osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz więcej >>

Limity na 2009 r. dla ryczałtu ewidencjonowanego

Jak czytamy w Gazecie Podatkowej, aby podatnik mógł skorzystać z opodatkowania w formie tzw. ryczałtu ewidencjonowanego, musi spełnić szereg warunków. Pośród nich w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym znajdują się limity przychodów więcej >>

Ustawa o VAT ponownie do komisji

Jak czytamy w Gazecie Prawnej projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) ponownie trafi do sejmowej komisji finansów publicznych. We wtorek (07.10.) Sejm omówił zmiany w drugim czytaniu. więcej >>

Będzie sporo zmian w ordynacji podatkowej

Jak czytamy w Rzeczpospolitej, w rządowym projekcie nowelizacji ustawy Ordynacja podatkowa są przepisy korzystne dla przedsiębiorców. więcej >>

Abolicja przez telefon

Jak czytamy w Gazecie Wyborczej, w pierwszej dekadzie listopada Ministerstwo Finansów przedstawi pierwszą informację o liczbie podatników korzystających z abolicji podatkowej. więcej >>

MF zapowiada prace nad wprowadzeniem podatku liniowego

Pod koniec roku Ministerstwo Finansów przystąpi do analiz związanych z możliwością wprowadzenia podatku liniowego oraz likwidacją podatku Belki, zapowiedział wiceminister finansów Ludwik Kotecki. więcej >>

Zmiana opłaty za wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej

Ministerstwo Finansów informuje, że od dnia 20 września 2008 r. opłata za złożenie wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego będzie podlegać opłacie w wysokości 40 zł. więcej >>

Internet może być za darmo

Rząd chce zwracać podatnikom wydatki na internet. Zmniejszone z tego tytułu przychody skarbu państwa miałyby zostać zrekompensowane oszczędnościami dzięki rozliczaniu się podatników z fiskusem właśnie przez internet. więcej >>

Od października rośnie limit zwrotu VAT od materiałów budowlanych

Jak czytamy w Gazecie Prawnej, podatnikom, którzy złożą po 1 października wnioski o zwrot VAT od zakupionych materiałów budowlanych, przysługuje większy limit odliczeń. więcej >>

Skargę na interpretację podatkową złożymy w swoim województwie

Jak czytamy w Gazecie Prawnej, dzięki nowemu rozporządzeniu prezydenta skargi na interpretacje podatkowe podatnicy będą mogli ponownie składać we właściwych miejscowo sądach wojewódzkich. więcej >>

Zmiany w VAT.

Ministerstwo finansów chce podnieść limit zwolnienia do 30 tys. euro. Z aktualnie obowiązującego 50 tys. zł. Kwota ta odpowiada wynegocjowanym w Traktacie Akcesyjnym 10 tys. euro liczonym po kursie z daty przyjęcia Polski do UE. więcej >>

Rekord 1 proc.

Przekazywanie po raz pierwszy 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego przez urzędy skarbowe oraz kampania informacyjna przyniosły niespodziewany rezultat o ponad 186 mln złotych więcej niż w ubiegłym roku trafiło na konta OPP. więcej >>

Restrukturyzacja firm ma być zwolniona z podatku

Zwolnienie z podatku działań restrukturyzacyjnych spółek kapitałowych przewiduje rządowy projekt nowelizacji ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC). Pierwsze czytanie propozycji zmian odbyło się w czwartek w Sejmie. więcej >>

Abolicja podatkowa z pułapką

Jak czytamy w Gazecie Prawnej, ustawa o abolicji podatkowej zamiast zachęcić rodaków do składania deklaracji podatkowych i powrotu do kraju, może stać się narzędziem urzędowych represji. więcej >>

Kościoły i urzędy poinformują o abolicji

Jak czytamy w Rzeczpospolitej, Ministerstwo Finansów rozpoczyna akcję informacyjną na temat tzw. abolicji podatkowej, która ma zachęcić Polaków, by wrócili do kraju. więcej >>

Noble bez podatku

Jak czytamy w Gazecie Wyborczej, Minister finansów zaniechał poboru podatku dochodowego od nagród Nobla i Templetona. więcej >>

Posłowie chcą znieść kaucję VAT

Jak czytamy w Rzeczpospolitej, na dzisiejszym posiedzeniu sejmu będą rozpatrywane projekty nowelizacji ustawy o VAT, które znoszą kaucję gwarancyjną dla noworozpoczynających działalność gospodarczą. więcej >>

Pracowałeś za granicą? Skorzystaj z ulgi na powrót

Z myślą o osobach pracujących poza granicami Polski, Ministerstwo Finansów uruchomiło w Serwisie Podatki zakładkę Praca za granicą nowe zasady opodatkowania. Korzystniejsze rozwiązania w zakresie rozliczania dochodów uzyskanych za granicą wprowadziła lipcowa ustawa więcej >>

Zmiany w podatkach

Na rozpoczynającym się we wtorek posiedzeniu Sejmu posłowie zajmą się projektami nowelizacji ustaw podatkowych przygotowanymi zarówno przez rząd, jak i Komisję Przyjazne Państwo. więcej >>

Małe firmy już mogą rezygnować z ksiąg rachunkowych

Spółki, których przychody netto w 2007 roku nie przekroczyły 4,533 mln zł, od września będą mogły powrócić do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Taką możliwość przewiduje obowiązująca od dziś nowelizacja ustawy o rachunkowości więcej >>

Wzory formularzy PIT dla pracujących zagranicą nowe zasady

Ministerstwo Finansów poinformowało, że w serwisie Podatki opublikowane zostały formularze dotyczące szczególnych rozwiązań dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium RP PIT-AZ wniosek o umorzenie zaległości podatkowej lub o zwrot podatku dochodowego od osób fizycznych więcej >>

Fiskus zacznie ścigać reklamodawców

Jak czytamy w Rzeczpospolitej, nawet 5 tysięcy złotych kary będą musieli zapłacić wydawcy czasopism, nadawcy programów radiowych i telewizyjnych oraz właściciele stron internetowych, którzy odmówią skarbówce informacji o firmach zamieszczających u nich reklamy. więcej >>

Postępowanie w trzy miesiące od kontroli

Jak czytamy w Rzeczpospolitej, organy podatkowe będą miały określony czas na wszczęcie postępowania po sprawdzeniu firmy. więcej >>

SMSy zwolnione z podatku

Ministerstwo Finansów chce przekazać szpitalom dotację odpowiadającą wysokości podatku VAT od charytatywnych smsów przesłanych na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy więcej >>

Fiskus zwrócił dwa razy więcej pieniędzy niż przed rokiem

Jak czytamy w Gazecie Prawnej, w rozliczeniach podatkowych za 2007r. podatnicy najczęściej korzystali z ulg: na dzieci, internetowej i rehabilitacyjnej. Wpłaty z 1 proc. podatku dla organizacji pożytku publicznego są rekordowe. więcej >>

Ryczałt na finiszu

Jak czytamy w Gazecie Wyborczej, Ministerstwo Finansów podsumowało wpływy ryczałtowców za zeszły rok. Mimo zmniejszającej się liczby podatników, wpływy okazały się rekordowo wysokie. więcej >>

Ryczałt przez cały rok

Jeżeli przedsiębiorca w trakcie roku podatkowego przekroczy określony próg przychodów, nie straci prawa do płacenia podatków w formie ryczałtu. Zgodnie z przygotowywaną przez Ministerstwo Finansów nowelizacją ustawy o podatku PIT zasady ogólne będą go obowiązywać dopiero od następnego roku. więcej >>

Ma być rewolucja w kontrolowaniu firm

Jak czytamy w Rzeczpospolitej, w Ministerstwie Gospodarki zakończono już prace nad kolejnymi projektami zmian w ustawach dotyczących działalności gospodarczej. więcej >>

Mniejsza opłata za wyjaśnienie przepisów

Jak czytamy w Gazecie Prawnej, nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i niektórych innych ustaw z 10 lipca 2008 r. obniżyła do 40 zł opłatę za wydanie pisemnej interpretacji podatkowych. więcej >>

Zwrot akcyzy za samochód bez specjalnego formularza

Jak czytamy w Rzeczpospolitej, z danych Ministerstwa Finansów na 1 lipca 2008 r. wynika, że do naczelników wszystkich urzędów celnych w kraju wpłynęło około 40 tys. wniosków o zwrot podatku akcyzowego zapłaconego od kupionego w innym państwie Unii Europejskiej lub więcej >>

Abolicja podatkowa dla pracujących za granicą

Jak czytamy w Rzeczpospolitej, Polacy, którzy dopłacili w kraju podatek z tytułu pracy za granicą, będą mogli wystąpić do fiskusa o jego zwrot. więcej >>

Projekt zmian Ordynacji podatkowej

Na środowej konferencji prasowej wiceminister gospodarki Adam Szejnfeld komentował zmiany w projekcie nowelizacji Ordynacji podatkowej. Najważniejsze z nich to zasada domniemania uczciwości podatnika oraz konieczność informowania o zamiarze skontrolowania działalności więcej >>

Nowa umowa z Austrią w sprawie unikania podwójnego opodatkowania

Jak czytamy w Rzeczpospolitej, Polacy pracujący w Austrii nie będą już dopłacać podatku w Polsce. Nowe regulacje zaczną obowiązywać od 2009 roku. więcej >>

Posłowie i senatorowie chcą zmian w podatkach

Jak czytamy w Rzeczpospolitej, na dzisiejszym posiedzeniu Sejmu posłowie zajmą się różnymi projektami nowelizacji ustaw podatkowych. więcej >>

Unia chce obniżonego VAT dla budownictwa, restauracji, fryzjerów i pieluch

Jak czytamy w Rzeczpospolitej, Komisja Europejska przedstawiła nową dyrektywę w sprawie podatku od wartości dodanej, która nie tylko wydłuża w sposób nieograniczony stosowanie obniżonej stawki VAT, ale i rozszerza zakres przedmiotowy towarów i usług. więcej >>

Na odliczenie podatku będzie cały rok

Jak czytamy w Gazecie Prawnej, są 2 projekty nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług. Projekt poselski PO jest korzystniejszy dla przedsiębiorców od projektu Ministerstwa Finansów. więcej >>

Tańsze interpretacje i zawieszenie działalności

Jak czytamy w Rzeczpospolitej, w czwartek Sejm uchwalił nowelizację ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, która m.in. zmniejszą opłaty za interpretacje podatkowe do 40 zł. więcej >>

Urzędnicy popełniający błędy będą za nie płacić

Dziennik „Polska" podaje, że za wydanie błędnej decyzji, samowolę i opieszałość urzędnicy wypłacą z własnej kieszeni odszkodowanie w wysokości trzech miesięcznych pensji. więcej >>

Dwie stawki PIT i kosmetyka podatkowa

Jak czytamy w Gazecie Wyborczej, ulga na dzieci z rodzin zastępczych, wolność dla niewolników kredytowych, nowe zwolnienie podatkowe przy sprzedaży nieruchomości, takie zmiany w podatkach na 2009 r. proponuje Ministerstwo Finansów. więcej >>

PIT 11 i NIP 3 prześlesz drogą elektroniczną

Od dnia 1 lipca 2008 roku system e Deklaracje przyjmuje kolejnych 16 deklaracji, które można składać za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Z datą tą weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2008 r. więcej >>

Posłowie poprawiają absurdalne przepisy podatkowe

Jak czytamy w Rzeczpospolitej, sejmowa komisja Przyjazne państwo przygotowała trzy kolejne projekty nowelizacji ustaw podatkowych, które mają zmienić najbardziej uciążliwe przepisy. Sejm przeprowadzi ich pierwsze czytanie już na najbliższym posiedzeniu więcej >>

Sprzedawców papierosów i alkoholu czekają wydatki na sprzęt

Jak czytamy w Rzeczpospolitej, nowe rozporządzenie o kasach fiskalnych przedłużyło do końca roku większość zwolnień ze stosowania tych urządzeń przez sprzedawców. więcej >>

Czy teściowa i zięć będą rodziną?

Jak czytamy w Naszym Dzienniku, wszystko na to wskazuje, że wkrótce nie będziemy musieli w ciągu 30 dni zgłaszać do urzędu skarbowego spadku od najbliższej rodziny, aby otrzymać zwolnienie z podatku. więcej >>

Doradcy podatkowi uciekli do szarej strefy

Jak czytamy w Rzeczpospolitej, prawie półtoratysięczna rzesza doradców rozpłynęła się we mgle. Korporacja nie ma z nimi kontaktu i nie wie, czy osoby wykonujące zawód mają ważne ubezpieczenie OC. więcej >>

Odsetki od zaległości podatkowych w górę

Obwieszczeniem z dnia 27 czerwca 2008 r. Minister Finansów ogłosił nową, obowiązującą od dnia 26 czerwca 2008 roku stawkę odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, wynoszącą 15proc. kwoty zaległości w stosunku rocznym. więcej >>

Podatnicy będą mieć dostęp do akt sprawy również po zakończeniu postępowania podatkowego

Jak czytamy w Gazecie prawnej, dostęp do akt podatkowych będzie nieograniczony. Od 2009 roku mają się zmienić zasady prowadzenia postępowań przez organy podatkowe. Podatnicy będą mieć dostęp do akt sprawy również po zakończeniu postępowania podatkowego. więcej >>

Polska pobiera niezgodny z prawem VAT od autobusów

Komisja Europejska (KE) nakazała Polsce zaprzestanie pobierania od zagranicznych przewoźników autobusowych niezgodnego z prawem unijnym VAT-u, płaconego w urzędzie celnym z chwilą wjazdu na terytorium Polski. więcej >>

Dzień Wolności Podatkowej

Według eksperta Centrum im. Adama Smitha Kamila Kajetanowicza, Polacy płacą jedne z najwyższych podatków w krajach OECD, wyższe są m.in. w Niemczech oraz Szwecji. więcej >>

Fiskus liczy nasze dzieci

Jak czytamy w Gazecie Wyborczej, przy kontroli podatników, którzy skorzystali z ulgi na dzieci, urzędy skarbowe żądają aktów urodzenia tych dzieci i kserokopii legitymacji szkolnych czy studenckich. Na razie nie trzeba przyprowadzać dzieci do urzędów. więcej >>

Zmiany, na które przedsiębiorcy czekali od lat

Sejm przyjął w piątek nowelizację ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Przewiduje ona możliwość zawieszenia działalności do 2 lat oraz rozszerza zakres wiążących interpretacji podatkowych. więcej >>

Fiskus zniesie niewolnictwo kredytowe?

Jak czytamy w Gazecie Wyborczej, ministerstwo finansów mięknie w sprawie tzw. niewolników kredytowych. Pracuje nad przepisami, które osobom korzystającym z podatkowej ulgi odsetkowej pozwolą przenieść objęty nią kredyt do innego banku bez straty ulgi. więcej >>

Nowe deklaracje elektroniczne od 1 lipca

Jak czytamy w Rzeczpospolitej, podatnicy będą mogli przesłać do urzędu skarbowego kolejne deklaracje przez Internet. Jednak nawet Ministerstwo Finansów nie liczy na duże zainteresowanie. więcej >>

Resort finansów rozważa ograniczenie ulgi rodzinnej

Jak czytamy w Rzeczpospolitej, rodzice odliczą ulgę na dzieci tylko od tego miesiąca, w którym urodzi się dziecko, a nie jak dotychczas za cały rok podatkowy. więcej >>

Sejm bierze się do zmiany przepisów podatkowych

Jak czytamy w Rzeczpospolitej, proponuje się zniesienie podatku od odsetek od prywatnych lokat w banku oraz abolicję dla pracujących za granicą. więcej >>

Zmaleją pensje i emerytury, wzrosną składki do ZUS

Jak czytamy w Gazecie Prawnej, rząd planuje od 2010 roku podnieść o 1 pkt proc. składkę na ubezpieczenie zdrowotne, zapowiedział Jacek Rostowski, minister finansów. więcej >>

Dofinansowanie także do wczasów za granicą

Jak czytamy w Rzeczpospolitej, od 4 czerwca pracodawcy będą mogli dofinansować swoim pracownikom wczasy także za granicą, a nie, jak dotychczas, tylko te spędzone w kraju. więcej >>

Kasy fiskalne jeszcze nie dla prawników

Jak czytamy w Rzeczpospolitej, zwolnienie usług prawniczych z obowiązkowego rejestrowania obrotu w kasach fiskalnych wygasa 30 czerwca. Ministerstwo finansów zapewniło już prawników o przedłużeniu tego zwolnienia. więcej >>

Sejm znowelizował przepisy ważne dla samorządowców i rolników

Jak czytamy w Rzeczpospolitej, firmy skupujące produkty rolne od rolników ryczałtowych nie będą już miały kłopotów z odliczaniem VAT, to jedna ze zmian uchwalonych 30 maja przez Sejm. więcej >>

Wielu będzie mogło zrezygnować z ksiąg rachunkowych

Osoby prowadzące firmy, których obroty nie przekraczają 1 200 000 euro, będą mogły zrezygnować z ksiąg rachunkowych. Zmiana obejmie także spółki cywilne i jawne, w których wspólnikami są osoby fizyczne. więcej >>

MF:Podatkowy Janosik wiecznie żywy

Nie będzie głębszych obniżek PIT w 2009 roku niż do 32 i 18 proc., bo celem jest obniżenie deficytu budżetowego i zapewnienie podwyżek płac. Podatek liniowy możliwy jest w 2010 roku więcej >>

Niższy podatek Belki

Jak czytamy w Rzeczpospolitej, rząd chce, by oszczędzający i jednoosobowe firmy płaciły fiskusowi 18 proc. Zmiana weszłaby jednak w życie dopiero od 2010 roku, ponieważ przyszłoroczny budżet jest zbyt napięty więcej >>

Oszustom będzie łatwiej wyłudzić VAT

Jak czytamy w Rzeczpospolitej, rząd chce, by o wizycie inspektorów podatkowych informować przedsiębiorców tydzień wcześniej. Nie zadbał jednak o to, by nie mogli na tym korzystać nieuczciwi podatnicy więcej >>

Wysyp pomysłów na nowy VAT

Jak czytamy w Rzeczpospolitej, aż cztery projekty nowelizacji ustawy o VAT ma trafić pod obrady Sejmu jeszcze w czerwcu. więcej >>

Fiskus ostrzega przed oszustami

Przed próbą wyłudzenia poufnych danych przez telefon ostrzegają szczecińskie urzędy skarbowe. Do urzędów zgłaszają się podatnicy, którzy otrzymali telefoniczne wezwanie, a nawet groźby surowej kary za rzekome niezłożenie zeznania. więcej >>

Urzędy skarbowe będą miały więcej praw

Jak czytamy w Rzeczpospolitej, w resorcie finansów trwają prace na zmianami w przepisach podatkowych. Okazuje się, że niektóre zmiany nie są korzystne dla podatników. więcej >>

Podwyżkę VAT trzeba było przewidzieć w umowie

Jak czytamy w Rzeczpospolitej, Ministerstwo Finansów udzieliło odpowiedzi na interpelację poselską dotyczącą skutków wzrostu VAT przy infrastrukturze towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu. więcej >>

Szkolący nie musi mieć akredytacji

Jak czytamy w Rzeczpospolitej, według urzędowej interpretacji przepisów pracownik nie musi płacić podatku od kursów i szkoleń. Nie ma znaczenia, czy organizująca je firma ma akredytację wydawaną na podstawie przepisów o systemie oświaty. więcej >>

Komunikat dotyczący ustawy z dnia 11 kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

W dniu 11 kwietnia 2008 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę o zmianie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Od dnia 1 maja br. środki produkcji dla rolnictwa podlegają opodatkowaniu stawką 7% lub 22%. więcej >>

Rząd policzył koszty abolicji podatkowej

Rząd przyjął we wtorek (29.04.) projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedłożony przez ministra finansów. więcej >>

Umowy spółki nie będą opodatkowane

Jak czytamy w Rzeczpospolitej, do uzgodnień międzyresortowych trafił właśnie projekt nowelizacji ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, który zwalnia z podatku umowy spółek i ich zmiany. więcej >>

Komunikat MF

W związku z zapowiadaną akcją protestacyjną pracowników Poczty Polskiej oraz upływającym z dniem 30 kwietnia 2008 r. terminem składania przez podatników rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2007, Ministerstwo Finansów informuje, iż podjęte zostały działania mające na celu zapewnienie podatnikom możliwości wywiązania się z obowiązku terminowego złożenia zeznania podatkowego. więcej >>

Przekazujący 1 procent nie będą kontrolowani

Jak czytamy w Rzeczpospolitej, w piątek na specjalnej konferencji prasowej premier Donald Tusk poinformował, że urzędy skarbowe będą przekazywały 1 proc. podatku na organizacje pożytku publicznego niezależnie od tego, czy przekazujący ma zaległości podatkowe. więcej >>

Chcesz ulgi, złóż oświadczenie do 30 kwietnia

Jak czytamy w Rzeczpospolitej, osoby, które nie chcą płacić podatku od sprzedanego w 2007 r. lokalu, muszą złożyć oświadczenie w urzędzie skarbowym. więcej >>

Uważaj, komu oddajesz swoje zeznanie

Jak czytamy w Rzeczpospolitej, Ministerstwo Finansów z obawy przed protestami poczty i skarbówki poleciło utworzyć specjalne punkty przyjmowania zeznań podatkowych. więcej >>

1 proc. może być darowizną

Jak czytamy w Gazecie Prawnej, przekazywanie na rzecz fundacji środków finansowych, ze wskazaniem konkretnej osoby mającej korzystać z wpłacanych środków, stanowi darowiznę z poleceniem, która podlega podatkowi od spadków i darowizn więcej >>

Będzie ulga dla rodziców dzieci studiujących za granicą

Jak czytamy w Rzeczpospolitej, 30 listopada 2008 r. muszą wejść w życie przepisy, które umożliwią Polakom pracującym za granicą odliczanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. więcej >>

Będzie zupełnie nowa ustawa podatkowa

Jak czytamy w Rzeczpospolitej, do uzgodnień międzyresortowych trafił właśnie projekt ustawy o podatku akcyzowym autorstwa Ministerstwa Finansów. To zupełnie nowa ustawa, ma zacząć obowiązywać z początkiem przyszłego roku. więcej >>

Komunikat Ministerstwa Finansów

Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, iż z dniem 9 kwietnia 2008 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 kwietnia 2008 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia oświadczenia więcej >>

Na konto bankowe, pocztą albo w kasie

Jak czytamy w Rzeczpospolitej, w zeznaniu rocznym warto zaznaczyć, jaka ma być forma zwrotu pieniędzy. Jeżeli otrzymamy zwrot za pośrednictwem poczty, otrzymamy mniej pieniędzy. więcej >>

Nie czekaj, aż urząd poprawi twój PIT

Jak czytamy w Rzeczpospolitej, osoba, która pomyliła się w zeznaniu rocznym, nie powinna zwlekać ze złożeniem korekty. Jeżeli nie wiesz czy popełniłeś błąd, sprawdź jeszcze raz swoje zeznanie, bo urząd może zrobić to sam po 30 kwietnia, a wówczas możesz zapłacić odsetki karne. więcej >>

Zeznania roczne można już składać przez Internet

Jak czytamy w Rzeczpospolitej, od dziś (01.04.) osoby rozliczające się z fiskusem mogą składać zeznanie roczne za pośrednictwem sieci. więcej >>

Minister finansów apeluje do podatników

Minister finansów Jacek Rostowski zaapelował w sobotę do wszystkich podatników, by przekazywali 1 proc. swojego podatku na organizacje pożytku publicznego. Podkreślił, że w tym roku jest to łatwiejsze. więcej >>

Urząd nie zawsze sam poprawi zeznanie

Jak czytamy w Rzeczpospolitej, podatnik, który już wie, że pomylił się w wysłanym właśnie do urzędu skarbowego zeznaniu podatkowym, nie powinien czekać z jego poprawieniem. więcej >>

Wiele firm ma kłopoty z odliczaniem VAT z niektórych faktur

Jak czytamy w Rzeczpospolitej, od stycznia 2008 roku przedsiębiorcy nie mogą odliczyć VAT z faktur dokumentujących sprzedaż, która powinna być zwolniona lub nieopodatkowana. więcej >>

Będą nowe formularze rozliczeń PIT.

Jak czytamy w Rzeczpospolitej, w resorcie finansów jest przygotowany projekt nowego rozporządzenia zmieniającego niektóre formularze podatkowe do rozliczeń zaliczek na podatek dochodowy od pracowników. więcej >>

Przedsiębiorcy krytykują projekt zmian w VAT.

Przygotowany przez Ministerstwo Finansów projekt zmian w ustawie o VAT uwzględnia część postulatów przedsiębiorców, ale nie jest to jeszcze oczekiwana głęboka reforma VAT - uważają eksperci z rady podatkowej PKPP Lewiatan. więcej >>

Ulga na dzieci to pułapka.

Jak czytamy w Gazecie Wyborczej, rodziny które pobierają np. zasiłki rodzinne i skorzystają w rozliczeniu rocznym z podatkowej ulgi rodzinnej mogą stracić zasiłki. Podatnicy składają już korekty PITów za 2007 r., w których rezygnują z tej ulgi podatkowej. więcej >>

Będzie zwrot za auta sprowadzone z UE

Wczoraj (11.03.) rząd przyjął projekt ustawy o zwrocie nadpłaty w podatku akcyzowym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego albo importu samochodu osobowego. Poinformowało o tym Centrum Informacyjne Rządu w specjalnym komunikacie. więcej >>

Ordynacja podatkowa przyjazna dla firm

Jak czytamy w Rzeczpospolitej, został ogłoszony projekt nowelizacji ordynacji podatkowej. Najważniejsza zmiana to wymagalność określonego decyzją podatku, w momencie gdy decyzja stanie się ostateczną, więcej >>

Samozatrudniony rozlicza się tak jak przedsiębiorca

Jak czytamy w Rzeczpospolitej, osoby prowadzące działalność gospodarczą na rzecz jednego kontrahenta składając rozliczenie roczne za zeszły rok muszą mieć się na baczności. W zeszłym roku wszedł w życie przepis pozwalający organom podatkowym na sprawdzenie czy przedsiębiorca jest przedsiębiorcą czy pracownikiem. więcej >>

Urzędy się nie przejmują, że sąd uchyli ich decyzje

Jak czytamy w Rzeczpospolitej, posiadanie potwierdzenia otrzymania przez kontrahenta faktury korygującej jako warunku obniżenia podatku należnego został zakwestionowany przez Trybunał Konstytucyjny, organy podatkowe stosują go nadal. więcej >>

Dobroczynność może być kosztowna

Jak czytamy w Rzeczpospolitej, od 1 stycznia obowiązują nowe przepisy ustawy VAT nakazujące ustalanie wartości rynkowej dla towarów przekazywanych nieodpłatnie. Firmy jednak tego nie robią, dlaczego? więcej >>

Długa lista przepisów utrudniających życie podatnikom

Jak czytamy w Rzeczpospolitej, komisja sejmowa Przyjazne państwo przedstawiła propozycje zmian w prawie podatkowym, które zmniejszą obciążenia biurokratycznofiskalne przedsiębiorców. więcej >>

Podwójny VAT przed Trybunał

Jak czytamy w Rzeczpospolitej, Komisja Europejska wystąpiła do Polski z formalnym wnioskiem o dostosowanie do wspólnotowej dyrektywy w sprawie VAT krajowych przepisów dotyczących usług badań klinicznych. więcej >>

Opodatkowanie umowy spółki do szybkiej zmiany.

Jak czytamy w Rzeczpospolitej, w Ministerstwie Finansów trwają prace nad projektem nowelizacji ustawy podatku od czynności cywilnoprawnych. Umowy spółek i ich zmiany dotyczące połączeń, przejęć i podziału będą zwolnione z podatku. więcej >>

Wyższe odsetki od zaległości podatkowych.

W dniu 27.02. Rada Polityki Pieniężnej podniosła stopy procentowe. Odsetki od zaległości podatkowych wynoszą teraz 14 proc. więcej >>

MF o planowanych zmianach w podatku VAT.

Ministerstwo Finansów pracuje nad zmianami w podatku VAT. Planowane jest m.in. skrócenie terminu zwrotu podatku VAT ze 180 do 60 dni oraz wprowadzenie kwartalnych deklaracji podatkowych - zapowiedziała wiceminister finansów Elżbieta Chojna-Duch. więcej >>

Nadpłata za używane samochody z Unii będzie zwracana z odsetkami.

Jak czytamy w Rzeczpospolitej, Ministerstwo Finansów wreszcie zdecydowało się przyznać prawo do odsetek za zwłokę wszystkim podatnikom bez wyjątku, którzy nadpłacili podatek akcyzowy za sprowadzone po 1 maja 2004 r. z innego kraju Unii Europejskiej używane auto. więcej >>

Zagraniczne firmy dostaną zwroty z odsetkami.

Już wkrótce, by odzyskać podatek zapłacony w Polsce, przedsiębiorcy z innych państw nie będą musieli tu przyjeżdżać. Wystarczy, że wyślą wniosek przez Internet. więcej >>

Czy fiskus pozwoli zaliczyć do kosztów składki na trzeci filar.

Jak czytamy w Rzeczpospolitej, organy podatkowe zaczynają przyznawać rację firmom, które opłacają za pracowników składki emerytalne w ramach tzw. III filaru z ubezpieczeniem na życie i zaliczają je do kosztów podatkowych. więcej >>

Firmy nie wiedzą, w którym roku ująć koszty.

Jak czytamy w Rzeczpospolitej, podatnicy mają kłopoty z wypełnianiem formularza CIT-8, bo nowe zasady rozliczania kosztów budzą wiele wątpliwości. więcej >>

Podatnicy mają prawo do zwrotu nadpłat z odsetkami.

Jak czytamy w Rzeczpospolitej, osoby które sprowadziły po 1 maja 2004 r. używany samochód do Polski z innych państw Unii Europejskiej mogą nie otrzymać zwrotu części zapłaconej akcyzy, jeżeli nie złożą do urzędu celnego wniosku o jej zwrot.
więcej >>

CIT-8 bez tajemnic, czyli jak wypełnić roczne zeznanie osób prawnych.

Jak czytamy w Rzeczpospolitej, do końca marca osoby prawne muszą rozliczyć się z fiskusem za poprzedni rok. Jakie formularze należy wypełnić i z jakich odliczeń skorzystać. więcej >>

Firmy mogą same wybrać sposób płacenia zaliczek.

Jak czytamy w Rzeczpospolitej, do 20 lutego przedsiębiorcy mają czas na wybór sposobu płacenia zaliczek na podatek dochodowy. więcej >>

Mniej spółek z pełną księgowością.

Jak czytamy w Rzeczpospolitej, rząd przyjął projekt zmiany ustawy o rachunkowości, który podnosi wysokość obrotu zobowiązującego firmy do prowadzenia pełnej rachunkowości. więcej >>

Jak wypełnić obowiązki płatnika i prawidłowo przygotować PIT-11.

Jak czytamy w Rzeczpospolitej, 29 lutego mija termin przekazania PIT-11 urzędowi skarbowemu i pracownikom oraz zleceniobiorcom. więcej >>

Mamy dwa miesiące, by zmienić podatek na ubranka dla dzieci.

Jak czytamy w Rzeczpospolitej, Komisja Europejska nakazała Polsce podwyższyć do 22 proc. VAT na dziecięce ubranka. Zmiana stawki ma nastąpić w ciągu 2 miesięcy. więcej >>

Polska obroniła niższą stawkę na produkty rolne.

Jak czytamy w Rzeczpospolitej, do 1 maja 2008 r. musi być zmieniona ustawa o VAT, aby owoce i mięso nie zdrożały. Zdrożeją natomiast rolnicze środki produkcji. więcej >>

Sprzedaż budynków na cele komercyjne bez podatku.

Jak czytamy w Rzeczpospolitej, szykuje się kolejny proces przed ETS. Polska narusza prawo wspólnotowe, pobierając 22-proc. podatek od sprzedaży nieruchomości na cele komercyjne. Sprzedaż nieruchomości po pierwszym zasiedleniu powinna być zwolniona więcej >>

Stopy procentowe w górę, odsetki podatkowe też.

Od 31 stycznia 2008 r. odsetki od przeterminowanych zaległości podatkowych rosną do 13,5 % w stosunku rocznym (dwukrotność stopy lombardowej). więcej >>

Duże zakupy to nie usługa, premia powinna więc być bez VAT.

Jak czytamy w Rzeczpospolitej, coraz częściej urzędy zgadzają się na dokumentowanie notami bonusów za określony poziom zakupów. więcej >>

Jak rozliczyć roczne przychody pracownika i prawidłowo sporządzić PIT-40.

Pracodawcy, którzy rozliczą swoich pracowników na PIT-40 za 2007 r. po raz pierwszy będą wykazywać odliczenia z tytułu ulgi na dzieci. Pod warunkiem, że pracownik złożył stosowne oświadczenie. więcej >>

Można wybrać metodę rozliczania różnic kursowych.

Do 31 stycznia firmy prowadzące księgi rachunkowe mają czas na podjęcie decyzji o sposobie rozliczania różnic kursowych dla celów podatku dochodowego. więcej >>

MF: Fiskus zabrał, ale odda.

Równowartość kwoty z tytułu opodatkowania podatkiem VAT SMS-ów wysłanych na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy (WOŚP), zostanie przeznaczona na podobną czy taką samą aparaturę jak ta, na którą kwestowała orkiestra - zapowiedział we wtorek rzecznik ministerstwa więcej >>

Mimo błędu naczelnik przekaże 1 proc. podatku.

Naczelnik urzędu skarbowego przekaże 1 proc. podatku dla wybranej przez podatnika organizacji charytatywnej, nawet gdy popełni on błąd w jej nazwie lub numerze KRS. więcej >>

Nadal preferencyjne stawki podatku w budownictwie i gastronomii.

Ustawodawca w ostatniej chwili przedłużył obniżone stawki VAT na mieszkania, książki i usługi gastronomiczne. Przynajmniej na trzy lata. więcej >>

Nie ma VAT od wykupu lokali zakładowych.

Jak czytamy w Rzeczpospolitej, spółdzielnie straszą najemców chcących wykupić mieszkanie na własność obowiązkiem zapłaty VAT, ale nie mają do tego podstaw. więcej >>

Ryczałtowcy mają jeszcze dwa tygodnie (tydzień) na roczne rozliczenie.

Jak czytamy w Rzeczpospolitej, podatnicy opodatkowani ryczałtem ewidencjonowanym mają czas do 31 stycznia na rozliczenie się z fiskusem za przychody 2007 r. więcej >>

Deklaracje podatkowe przez Internet.

Ministerstwo Finansów informuje o wprowadzeniu systemu e-Deklaracje, który umożliwia od 1 stycznia 2008 r. składanie deklaracji podatkowych drogą elektroniczną każdemu podatnikowi i płatnikowi. więcej >>

MF:Kasy fiskalne w gabinetach?

Czy w gabinetach lekarskich pojawią się kasy fiskalne? Resort zdrowia zastanawia się nad taką kontrolą przepływu pieniędzy w służbie zdrowia. więcej >>

Wielka Orkiestra i smsy.

Jak czytamy w Dzienniku budżet państwa ponownie sięgnie do kieszeni Polaków. 22-procentowy VAT od wszystkich SMS-ów, którymi wesprzemy Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, trafi do kasy Ministerstwa Finansów. więcej >>

Będą obniżone stawki VAT.

Jak czytamy w Rzeczpospolitej po 1 stycznia 2008 r. nadal będzie obowiązywała 7-proc. stawka VAT w budownictwie mieszkaniowym, na roboty budowlano-montażowe, remonty i roboty konserwacyjne związane z tym budownictwem niezależnie od metrażu budynków. więcej >>

Rozporządzenie Ministerstwa Finansów niezgodne z konstytucją.

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 11.12.2007 r. orzekł, że wymóg posiadania przez podatnika-sprzedawcę potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez podatnika-nabywcę jest niezgodny z Konstytucją. więcej >>

Uwaga na zmianę urzędu skarbowego.

Jak czytamy w Rzeczpospolitej, do uzgodnień resortowych trafił właśnie projekt rozporządzenia ministra finansów zmieniający przepisy w sprawie właściwości organów podatkowych. Jak zapewnia Ministerstwo Finansów, zmiana prawa jest konieczna, ponieważ obecne rozwiązania są nieprecyzyjne. więcej >>

Faktury elektroniczne zamiast papierowych.

Od pierwszego kwartału 2008 r. banki i usługodawcy będą mieli możliwość przesyłania faktur w formie elektronicznej - poinformowała Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR). więcej >>

Taksówkarze wolą siedzieć w domu.

W Gazecie Wyborczej czytamy o powodach braku taksówek na postojach. Jeśli taksówkarze przekroczą ustalony próg obrotów, zapłacą podatek VAT. więcej >>

Teraz inicjatywę ma minister finansów.

Po zgodzie UE na obniżone stawki VAT minister finansów powinien jak najszybciej opracować rozporządzenie pozwalające stosować te preferencje polskim podatnikom. więcej >>

Jest nowelizacja, doradcy powinni być spokojni.

Nie ma już niebezpieczeństwa, że doradcy stracą choćby na dzień uprawnienia do wypełniania deklaracji czy prowadzenia ksiąg swoich klientów. więcej >>

Nowe stawki odsetek od zaległości podatkowych.

W związku z decyzją Rady Polityki Pieniężnej w dniu 29 listopada do 13 procent wzrastają odsetki od zaległości podatkowych. więcej >>

Przedsiębiorcy też odliczą 1200 zł.

1200 zł – taką ulgę na każde dziecko ludowcy chcą przyznać drobnym przedsiębiorcom, rolnikom i rencistom – dowiedziało się Życie Warszawy. Jeszcze w grudniu projekt ma trafić do Sejmu.
więcej >>

Minister finansów: Kolejne obniżki podatków po 2009 r.

Szef resortu finansów Jan Vincent-Rostowski, przedstawiając w Sejmie projekt budżetu państwa na przyszły rok, zapowiedział utrzymanie przyjętej rok temu obniżki podatku PIT do 18 i 32 proc. w 2009 r. oraz kontynuację redukcji tych stawek w kolejnych latach. więcej >>

Nie będzie sankcji od nielegalnych dochodów.

Ministerstwo Finansów zamierza znieść 75-procentowy podatek z tytułu nieujawnionych źródeł przychodów i stosować do nich skalę podatkową. więcej >>

Pierwszeństwo fiskusa niekonstytucyjne.

Pierwszeństwo hipotek przymusowych skarbu państwa i samorządów zabezpieczających podatki i odsetki za zwłokę przed hipotekami ustanowionymi dla zabezpieczenia innych należności narusza konstytucyjne zasady równości i niedyskryminacji - orzekł 26.11.br. Trybunał Konstytucyjny. więcej >>

Interpretacje czeka druga młodość.

Platforma Obywatelska obiecuje reanimację zduszonego przez rząd PiS systemu wiążących interpretacji podatkowych. Chce odebrać ich wydawanie Ministerstwu Finansów (MF) i z powrotem przekazać urzędom skarbowym. Co więcej obiecuje rozciągnąć je na wszystkie inne przepisy więcej >>

Od stycznia zmiany w VAT.

Najważniejsze zmiany w znowelizowanej ustawie o podatku od towarów i usług, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2008 r. więcej >>

Urzędy odbierają podatnikom prawo do zaliczek kwartalnych.

Rzeczpospolita informuje o działaniach niektórych urzędów skarbowych, które odmawiają przyjęcia od rozpoczynających działalność gospodarczą oświadczenia o wyborze kwartalnej metody rozliczeń. więcej >>

Każdy pakiet to przychód.

Organy podatkowe zmieniają swoje interpretacje w zakresie opodatkowania PIT pakietów medycznych dla pracowników. więcej >>

Będą nowe druki CIT.

Podatnicy CIT prowadzący w Polsce zakłady zagraniczne i zatrudniający osoby na terenie różnych samorządów będą musieli składać informacje na formularzach CIT-ST i CIT-ST/A. więcej >>

PO już wie, co zmieni w podatku VAT.

Platforma Obywatelska ma już gotowy projekt nowej ustawy o VAT. Stawki na razie nie będą zmieniane, ale - jak zapewnia PO - przedsiębiorcy ucieszą się ze zmian. więcej >>

TK: przepisy ws. odliczenia składek od podatków niezgodne z konstytucją.

Przepisy ustawy o podatku PIT, które uniemożliwiają osobom pracującym za granicą odliczanie składek na ubezpieczenie zdrowotne od płaconego w Polsce podatku, są niezgodne z konstytucją - orzekł dziś (07.11.) Trybunał Konstytucyjny. więcej >>

Jedź do Anglii, twój urzędnik już tam jest.

Coraz więcej urzędników wyjeżdża do Wielkiej Brytanii w poszukiwaniu lepszego życia i pracy. Przebywający tam Polacy mogą liczyć na ich fachową poradę prawno-podatkową. więcej >>

Spółdzielcy zapłacą VAT.

Podatnicy przekształcający prawo lokatorskie na własnościowe będą musieli zapłacić od 2008 roku dodatkowo VAT. więcej >>

Zagraniczne składki kontra polskie podatki.

Trybunał Konstytucyjny badał w poniedziałek, czy zgodne z konstytucją są przepisy uniemożliwiające Polakom pracującym za granicą odliczenie w naszym kraju zapłaconych tam składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. więcej >>

Będzie utrzymana niższa stawka podatku na nowe domy i mieszkania oraz wzrośnie limit zwolnienia.

Po 31 grudnia 2007 r. będzie utrzymany obniżony VAT przy dostawie nowych domów i mieszkań. Osoby budujące systemem gospodarczym nadal będą otrzymywać zwrot części VAT za materiały budowlane. więcej >>

Nie odliczysz VAT z faktury, jeśli dokumentuje transakcję nieobjętą tym podatkiem.

Od 1 stycznia przyszłego roku nie będzie można odliczyć VAT z faktury, na której wykazano jako opodatkowaną sprzedaż zwolnioną z VAT. więcej >>

Dobrowolna korekta nie chroni przed karą.

Przedsiębiorcy często ulegają sugestii urzędników skarbowych, korygują deklaracje i płacą podatek. Myślą, że unikną kary. Tymczasem wpadają w pułapkę i dostają grzywnę za błąd w dokumentach. więcej >>

Za niestosowanie wyroku ETS grożą nam milionowe kary.

Mimo wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości osoby, które sprowadziły z innych państw Unii używane auta, nie dostają zwrotu akcyzy. Polsce grożą ogromne kary finansowe. więcej >>

Doradcy podatkowi nie stracą prawa do prowadzenia ksiąg.

Rząd zaakceptował projekt zmian w ustawie o doradztwie podatkowym porządkujący formy prawne, w jakich można wykonywać ten zawód. Musi go jeszcze uchwalić nowy Sejm. więcej >>

Kolejny pomysł na abolicję dla zarabiających w Wielkiej Brytanii.

Minister finansów powinien zaniechać pobierania zaległego podatku od Polaków pracujących w Wielkiej Brytanii. Chodzi o niezapłacony w Polsce PIT od pieniędzy, które zarobili na Wyspach do końca 2006 roku. więcej >>

Zmiana umowy z Austrią pod dużym znakiem zapytania.

Polacy pracujący w Austrii nadal będą musieli płacić podatki również w Polsce. Rozwiązanie Sejmu spowodowało, że wejście w życie zmian w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania stanęło pod znakiem zapytania. więcej >>

Rzemieślnicy mają dzieci i też chcą ulgi.

Związek Rzemiosła Polskiego zaapelował do prezydenta, by nie podpisywał ustawy podwyższającej ulgę na dzieci. Zdaniem związku ustawa dyskryminuje część przedsiębiorców. więcej >>

Ucieczka ze skarbówki.

Coraz więcej specjalistów, zwłaszcza w dużych miastach, odchodzi z administracji podatkowej -mówi Rzeczpospolitej wiceminister finansów Marian Banaś. więcej >>

Będzie niższy VAT od darowanej żywności.

Nowelizacja ustawy o VAT (z 19 września 2007 r.) wprowadziła preferencyjne zasady ustalania podstawy opodatkowania darowizn żywności na cele charytatywne, pod warunkiem prowadzenia więcej >>

Nowe obowiązki ewidencyjne dla kolejnych grup podatników.

Od 1 października 2007 r. nowe grupy podatników VAT będą musiały stosować kasy fiskalne. Są to m.in. podmioty świadczące usługi reklamowe, fitness, sprzedawcy domieszek do paliw. więcej >>

Nowy wzór wniosku o zwrot VAT.

Przedsiębiorcy z zagranicy, którzy ubiegają się o zwrot zapłaconego w naszym kraju podatku od towarów i usług, będą składali wnioski na nowych formularzach. więcej >>

Firmy czekają na nową klasyfikację statystyczną.

Od lat do celów podatkowych stosowana jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU), której termin obowiązywania z roku na rok jest przedłużany. Ostatni upływa z końcem tego roku. więcej >>

Urzędowa kontrola przez całą dobę.

Rząd chce, aby urzędnicy uprawnieni do kontroli mogli pracować 24 godziny na dobę, a także w niedziele i święta. Właściciele firm będą się musieli liczyć z wizytą inspektora nawet w środku więcej >>

Refakturowanie paliwa tylko z paragonem fiskalnym.

Od 1 października rozszerza się lista towarów, których sprzedaż musi być rejestrowana przez kasę fiskalną. Obowiązek ten dotyczy także sprzedaży dla pracownika. więcej >>

Sejm zdążył uchwalić niższy VAT w budownictwie.

Od 1 stycznia 2008 r. preferencyjna 7-proc. stawka VAT obejmie nowe mieszkania o powierzchni do 150 m kw. oraz domy jednorodzinne do 300 m kw., kupowane od deweloperów i spółdzielni mieszkaniowych - zdecydował w środę (05.09.) Sejm, nowelizując ustawę o podatku VAT. więcej >>

Spółdzielcze mieszkania mogą być droższe o VAT.

Osoby, które zamierzają wykupić mieszkania spółdzielcze powinny się spieszyć. Po 1 stycznia zapłacą więcej niż dziś. Dojdzie bowiem 7 proc. VAT. więcej >>

TK: przepis o sankcji VAT niezgodny z konstytucją.

Przepis ustawy o podatku VAT, który nakłada na podatnika dodatkowe zobowiązanie (sankcję VAT) np. za zawyżenie kwoty zwrotu podatku, jest niezgodny z Konstytucją RP - orzekł we wtorek Trybunał Konstytucyjny (TK). więcej >>

Czy doradcy pozostaną bez pracy, a firmy bez zaufanych księgowych.

Nawet 80 proc. doradców może stracić podstawowe źródło utrzymania, jeśli Sejm nie przyjmie na czas przepisów o doradztwie podatkowym. Trybunał zakwestionował sposób ich uchwalenia. więcej >>

Eksporterom będzie łatwiej rozliczać VAT.

Od dziś (31.08.) firmy, które eksportują towary, mogą korzystać z systemu kontroli eksportu (ECS). Pozwoli on szybciej otrzymać potwierdzenie, że transport opuścił granicę. więcej >>

Stopy procentowe NBP w górę.

Zgodnie z komunikatem prasowymz posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej w dniach 28-29 sierpnia 2007 r. Rada postanowiła podwyższyć stopy procentowe NBP o 0,25 pkt. procentowych do więcej >>

Ustawa o rachunkowości zostanie znowelizowana.

Większa odpowiedzialność członków rad nadzorczych, dostosowanie przepisów o kursach walut do rozwiązań podatkowych oraz obowiązek badania sprawozdań sporządzanych według standardów więcej >>

Definicja budownictwa już zgodna z prawem UE.

Wczoraj (23.08.) sejmowe komisje Finansów Publicznych oraz Infrastruktury zdecydowały, że definicja budownictwa społecznego będzie miała znacznie szerszy zakres, niż to pierwotnie proponował rząd. więcej >>

Fiskus umknie reformom.

Projekt Zyty Gilowskiej trafi do kosza. Przez politykę. Celnicy mogą odetchnąć. Nie będzie łączenia ich urzędów ze skarbowymi ani czystki w aparacie skarbowym. więcej >>

MF: Kiedy nowe ulgi na dzieci?

Sejm skierował w czwartek (23.08.) w pierwszym czytaniu dwa poselskie projekty ustaw, zwiększających ulgi podatkowe na dzieci do komisji finansów publicznych i dodatkowo do komisji rodziny i praw kobiet. więcej >>

Na nową firmę dopłata z Unii bez podatku.

Osoby, które w 2007 r. otrzymają unijne dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej, nie zapłacą od niego podatku dochodowego. więcej >>

Producenci biopaliw skorzystają z ulgi.

Sejm ponownie, po poprawkach Senatu, uchwalił wczoraj (23.08.) nowelizację ustawy z 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadzającą tę ulgę. więcej >>

Będzie definicja budownictwa społecznego

Mimo politycznego zamieszania w Sejmie nie powinno być problemów z przyjęciem ustawy wprowadzającej definicję budownictwa społecznego - uważa wicepremier i minister finansów Zyta Gilowska. więcej >>

Wniosek do Płocka, interpretacja z Warszawy.

Minister finansów szuka chętnych do pracy w Biurze Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku. Dlatego wnioski przedsiębiorców o wydanie interpretacji na razie trafiają do Warszawy. więcej >>

Obowiązek powiadomienia urzędu skarbowego o wymianie dowodu osobistego.

W związku z trwającym obecnie procesem wymiany dowodów osobistych, który zakończy się 31 grudnia 2007 r., Ministerstwo Finansów przypomina wszystkim podatnikom wymieniającym dowody osobiste, o obowiązku aktualizacji danych identyfikacyjnych. więcej >>

Urząd myśli o rodzicach i ich małych pociechach.

Pracownicy Urzędu Skarbowego w Stargardzie Szczecińskim (woj. zachodniopomorskie) goszcząc wśród Klientów swojego Urzędu rodziców z małymi dziećmi, dostrzegli potrzebę zorganizowania zajęcia dla najmłodszych, aby dorośli mogli spokojnie załatwić wszystkie swoje sprawy. więcej >>

Żona, która zarabia w Polsce, rozliczy się razem z mężem mieszkającym za granicą.

Małżonkowie, z których jedno na stałe mieszka i pracuje w innym państwie UE, będą mogli składać wspólne zeznanie podatkowe. Taką zmianę przepisów o PIT zapowiada Ministerstwo Finansów. więcej >>

Fiskus poszuka dłużnika przez ogłoszenia prasowe.

Osoby ukrywające się przed egzekucją powinny regularnie czytać gazety. Urzędnicy dostarczą im bowiem wezwania poprzez ogłoszenia prasowe. Łatwiej też będzie ściągnąć długi z nieruchomości dłużnika. więcej >>

Podatnicy nie chcą płacić za odpowiedzi fiskusa.

Minister finansów wydał już pierwsze interpretacje. Ponad 18 tysięcy podatników wybrało jednak interpretacje na starych zasadach, dlatego wnioski złożyli do urzędów skarbowych. więcej >>

Podatnik nie będzie ćwiczył kaligrafii.

Ministerstwo Finansów obiecuje, że w najbliższy poniedziałek na jego stronie internetowej zamieszczony zostanie interaktywny wzór wniosku o interpretację. więcej >>

Skarbówka kwestionuje opłaty półkowe.

Inspektorzy podatkowi mają zastrzeżenia do tzw. opłat półkowych w supermarketach. Paradoksalnie to zła wiadomość dla dostawców, gdyż to oni zapłacą za błędy dużych sieci handlowych. więcej >>

Projekt zmiany rozporządzenia w sprawie zabezpieczeń akcyzowych

Dzięki nowym rozwiązaniom, składy podatkowe będą mogły szybciej zwalniać wpłacone zabezpieczenia akcyzowe. Ma to umożliwić nowy, elektroniczny system jego ustalania. więcej >>

Sankcje w VAT ponownie trafiają do ETS

Do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości trafiło pytanie Naczelnego Sądu Administracyjnego, czy sankcje finansowe za błędy w rozliczeniach VAT, są zgodne z przepisami unijnymi. więcej >>

Zaświadczenia w języku obcym

Urzędy skarbowe nadal będą wystawiały zaświadczenia na formularzach przedłożonych przez wnioskodawców jedynie, gdy możliwe będzie umieszczenie na nich adnotacji dotyczących opłaty skarbowej.

więcej >>

Opłata skarbowa

Projekt nowego rozporządzenia wykonującego przepisy ustawy o opłacie skarbowej zakłada trzydniowy termin na okazanie dowodu zapłaty opłaty skarbowej. Celem Ministerstwa Finansów jest uproszenie i doprecyzowania sposobu zapłaty opłaty skarbowej.

więcej >>

Ulgi zamiast becikowego.

Krajowa Izba Gospodarcza popiera propozycję odpisów podatkowych na dzieci, odliczanych od dochodu podatników. więcej >>

MF: będzie nowa ulga.

Ministerstwo Finansów zastanawia się nad wprowadzeniem od 2008 r. ulgi zdrowotnej. Żadne decyzje jednak jeszcze nie zapadły, a konstrukcja ewentualnych obliczeń będzie zależała od możliwości przyszłorocznego budżetu. więcej >>

Podatnik śpi, a interpretacje tracą ważność.

Interpretacje prawa podatkowego niezgodne z obecnym stanem prawnym utracą moc, ale nikt nie wie, kiedy. 1 lipca 2007 r. weszły w życie zmienione zasady wydawania interpretacji prawa podatkowego, a wraz z nimi przepis przejściowy. więcej >>

Fiskus ma pięćdziesiąt dni na zwrot podatku.

Kolejny etap prac nad nowelizacją ustawy o VAT. Komisja Finansów Publicznych obroniła termin zwrotu podatku w 50 dni i darowizny żywności z uwzględnieniem utraty wartości rynkowej. więcej >>

Minister będzie mianował szefów izb skarbowych.

Koniec konkursów na dyrektorów izb i naczelników urzędów skarbowych. Sejm zdecydował, że będzie ich mianował minister finansów. więcej >>

Powstanie skarbowy zasób kadrowy.

Powołanie skarbowego zasobu kadrowego, z którego rekrutowani będą dyrektorzy, wicedyrektorzy izb skarbowych i naczelnicy urzędów skarbowych, przewiduje uchwalona w piątek więcej >>

Przedsiębiorcy pod elektronicznym nadzorem.

Inspektorzy skarbówki rozpoczęli elektroniczne kontrole firm. Badają m.in. dokumenty przekazane na płytach CD. Na razie robią to jednak bezprawnie. więcej >>

Minister finansów przeciwko wydłużeniu terminu odliczeń.

Więcej czasu na odliczenia, za to mniej na zwrot VAT to zdaniem ministra finansów miliardowe straty dla budżetu. Mogą mu też zaszkodzić zmiany w ustawie sprzeczne z wymogami unijnymi. więcej >>

Niższy VAT w prezencie od KE

Niższy VAT aż do 2010 roku na wszystkie mieszkania i domy w Polsce? Taką propozycję złoży Komisja Europejska, więcej >>

Nowe rozporządzenie o kasach rejestrujących

Nowe rozporządzenie nie przewiduje wielu zmian. Najpoważniejsze dotyczą solariów, centrów fitness i innych firm świadczących usługi związane z poprawą kondycji fizycznej. więcej >>

Podatek Religi od 1 października

Ustawa zakładająca finansowanie leczenia ofiar wypadków drogowych z ubezpieczenia komunikacyjnego OC, czyli tzw. podatek Religi, wejdzie w życie 1 października 2007 r., więcej >>

Stopy procentowe NBP w górę, podatkowe również

Zgodnie z komunikatem prasowym z posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej w dniach 26-27 czerwca 2007 r. Rada postanowiła podwyższyć stopy procentowe NBP więcej >>

Zmiana ustawy o VAT

Na posiedzeniu w dniu 26 czerwca br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, przedłożony przez ministra finansów. więcej >>

Cztery izby skarbowe będą odpowiadać na pytania podatników.

Minister finansów podpisał dwa rozporządzenia w sprawie nowych zasad wydawania wiążących interpretacji prawa podatkowego. więcej >>

Fiskus na plaży i w dyskotece.

Rozpoczęła się właśnie akcja -kasy fiskalne- skierowana w stronę sprzedawców sezonowych. Nieważne czy masz smażalnię ryb, czy stoisko z okularami przeciwsłonecznymi. Jeśli twój obrót wynosi 40 tys. zł rocznie kasa to obowiązek. więcej >>

Podatki zjedzą nasze lipcowe podwyżki.

Przegłosowany w piątek przez Sejm wzrost wynagrodzeń wynikający ze zmniejszenia opodatkowania pracy ma być powszechny. To znaczy, że więcej pieniędzy od lipca i jeszcze więcej od stycznia dostaną wszyscy. więcej >>

Pracownicy infolinii też będą wydawać interpretacje.

Już od lipca pracownicy Krajowej Informacji Podatkowej będą obsługiwali zarówno osoby dzwoniące, jak i te, które wystąpią do ministra finansów z wnioskiem o wydanie interpretacji prawa. więcej >>

Ulga na dzieci już od tego roku.

Posłowie już przygotowali projekt ustawy zmieniającej przepisy o podatku dochodowym. - Chcemy ją jak najszybciej zgłosić pod obrady Sejmu i uchwalić - zapewniła przewodnicząca więcej >>

Fiskus dokładnie sprawdzi handel w Internecie.

Coraz więcej podatników prowadzi działalność za pośrednictwem internetu. Nieprawidłowości w tym zakresie najczęściej wiążą się z niezarejestrowaniem działalności, a w konsekwencji nieregulowaniem podatków. więcej >>

Od października kolejni podatnicy zainstalują kasy.

Ministerstwo Finansów opracowało projekt nowego rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących. To już ostatni moment na jego przygotowanie. 30 czerwca traci bowiem moc rozporządzenie obowiązujące dotychczas. więcej >>

Osoba z licencją podatkową będzie jak przedsiębiorca.

Znamy już roboczą wersję projektu nowelizacji ustawy o doradztwie podatkowym, nad którym pracuje Ministerstwo Finansów. Nową kategorią osób uprawnionych do wykonywania czynności doradztwa podatkowego mają być osoby z licencją podatkową. więcej >>

Urzędy skarbowe zaostrzą sprawdzanie ryczałtowców.

Urzędnicy skarbowi w 2007 roku szczegółowo zweryfikują rozliczenia podatników opodatkowanych w formie ryczałtu. Wszystko dlatego, że przedsiębiorcy opłacający ryczałt nie wpłacają go, więcej >>

Znów odliczysz wizytę u lekarza od podatku.

Od przyszłego roku pacjenci płacący za leczenie prywatne będą mogli odliczyć te wydatki od podatków. Rząd pracuje właśnie nad zmianami w ustawie o PIT. Jeśli je wprowadzi, powróci ulga więcej >>

Czas na zmiany kolejnych umów o podwójnym opodatkowaniu.

Polacy pracujący w Austrii i Danii jeszcze w tym roku poznają nową umowę zwalniającą ich od płacenia PIT w Polsce. Mniejsza jest nadzieja dla rodaków w Holandii czy Islandii. więcej >>

Sejm uchwalił podatek Religi.

Sejm uchwalił przepisy wprowadzające finansowanie leczenia ofiar wypadków drogowych z ubezpieczenia komunikacyjnego OC, czyli tzw. podatek Religi. więcej >>

Wciąż nie wiadomo, kto będzie korzystał z kasy fiskalnej.

Firmy, które dotychczas nie musiały instalować kas fiskalnych, mają przed sobą miesiąc niepewności. Z końcem czerwca wygasają wszelkie obowiązujące zwolnienia. Wciąż nie wiadomo, więcej >>

Wojewódzkie Kolegia Skarbowe do likwidacji.

Na posiedzeniu w dniu 22 maja br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zniesieniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych, przedłożony przez ministra finansów. więcej >>

Regulator wywalczył VAT dla kierowców.

Komisja Nadzoru Finansowego wygrywa z firmami ubezpieczeniowymi. Te, wypłacając kierowcom odszkodowanie z obowiązkowego OC, będą musiały doliczyć podatek VAT. Do tej pory większość z nich tego nie robiła. więcej >>

Wnioski o interpretację tylko na urzędowym druku.

Znany jest projekt formularza, na którym podatnicy będą występować o interpretacje prawa podatkowego. Trzeba go będzie stosować od 1 lipca. Od tego dnia zaczną obowiązywać także opłaty za odpowiedź. więcej >>

Aumiller: przedłużyć do 2012 r. zwrot VAT na materiały budowlane.

Rząd chce przedłużyć do 2012 roku termin zwrotu podatku VAT na materiały budowlane w budownictwie mieszkaniowym - poinformował w piątek PAP minister budownictwa Andrzej Aumiller. więcej >>

Łatwiej będzie doradzać w sprawach podatkowych.

Osoby, które mają wykształcenie prawnicze i nieskazitelny charakter, będą mogły uzyskać licencję uprawniającą do wykonywania usług doradztwa podatkowego. więcej >>

Fiskus sprawdzi handlujących autami.

Ministerstwo Finansów zapowiedziało wzmożone kontrole podatników zajmujących się handlem autami. Kontrole te uwzględniono w Krajowym Planie Dyscypliny Podatkowej na 2007 rok. więcej >>

Nowe zawody podpadną pod VAT.

Eksperci podatkowi ostrzegają, że propozycje zawarte w projekcie nowelizacji ustawy o VAT mogą skomplikować rozliczenie tego podatku. więcej >>

Nie będzie odpowiedzi na pytanie w sprawie sankcji VAT.

Trybunał w Luksemburgu nie odpowie, czy polskie sankcje w VAT są zgodne z prawem Unii. Przyczyną jest fakt, że zadane przez sąd w Łodzi pytanie dotyczyło zdarzenia sprzed 1 maja 2004 r. więcej >>

Odsetki podatkowe w górę.

Rada Polityki Pieniężnej na środowym posiedzeniu (25.04.07) postanowiła podnieść stopę kredytu lombardowego z 5,50 proc. do 5,75 proc., stawka odsetek za zwłokę od dnia 26 kwietnia 2007 roku wynosi 11,5 proc. w stosunku rocznym. więcej >>

MF ogłosiło projekt ustawy o zwrocie akcyzy od aut.

Ministerstwo Finansów przewiduje, że zwróci 580 mln zł nadpłaconej przez podatników akcyzy od używanych aut sprowadzonych po wejściu Polski do UE. Wczoraj resort finansów przedstawił projekt ustawy, określając, w jaki sposób będzie zwracana nadpłata. więcej >>

Zarobki z Wielkiej Brytanii na celowniku polskiego fiskusa.

Polacy pracujący za granicą są dokładnie sprawdzani przez urzędy skarbowe. Te nie zaprzeczają, że szczególnie interesują się rodakami z Wielkiej Brytanii. Najwięcej ryzykują ci, którzy decydują się wrócić do kraju. więcej >>

Fiskus nie wie, kto jest niepełnosprawny.

Zgodnie z zaleceniem ministra finansów urzędnicy mają pomagać niepełnosprawnym, które nie mogą samodzielnie dotrzeć do urzędów skarbowych, w wypełnianiu PIT-ów. Jednak nie są w stanie dotrzeć do potrzebujących. więcej >>

Tylko dwa tygodnie na złożenie PIT za 2006 rok.

Sporo Polaków zarabiających za granicą nie myśli na razie o powrocie do kraju ani o rozliczeniach z polskim fiskusem. więcej >>

Krajowa Informacja Podatkowa się zatyka.

Fiskus przekonał się na własnej skórze, że nasz system podatkowy do prostych nie należy. Liczba pytań o podatki zaczęła w marcu zatykać linie telefoniczne Krajowej Informacji Podatkowej. Przed końcem kwietnia będzie gorzej. więcej >>

Znaczki skarbowe nie do klaserów.

Do końca 2007 r. będzie można wykorzystać znaczki skarbowe kupione w ciągu ostatnich 12 lat - wynika z przyjętego przez rząd projektu nowelizacji ustawy o opłacie skarbowej. więcej >>

Jak uciec skarbówce.

W czerwcu ruszą masowe kontrole jednoosobowych firm. Od 1 stycznia 2007 r. obowiązuje zmieniona definicja działalności gospodarczej w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozwiązanie bije w jednoosobowe firmy, które pracując dla jednego zleceniodawcy, więcej >>

Polacy wciąż zwlekają ze złożeniem PIT.

Trzy czwarte kampanii rozliczeń z fiskusem z podatku za 2006 r. mamy już za sobą. Mimo to zdecydowana większość podatników rozliczenie ma jeszcze przed sobą. Głównie z myślą o nich Ministerstwo Finansów zorganizowało telefoniczny dyżur swoich ekspertów. więcej >>

Widmo podwyżki VAT na mieszkania i domy oddala się.

Preferencyjna stawka VAT 7 zamiast 22 proc. obejmie prawdopodobnie nie tylko tych, którzy kupią mieszkania i domy od firm deweloperskich, ale także inwestorów budujących domy jednorodzinne. więcej >>

Zabójcze terminy zwrotu VAT.

Rzecznik Praw Obywatelskich zaskarżył do Trybunału Konstytucyjnego jeden z artykułów ustawy o VAT, dotyczący terminów zwrotu podatku - poinformowało biuro rzecznika. więcej >>

Gilowska: Duża obniżka podatków już w tym roku.

Kilka konkretnych obietnic padło podczas dzisiejszej konwencji Prawa i Sprawiedliwości. Zyta Gilowska, szefowa resortu finansów ogłosiła, że już za kilka miesięcy Polacy zaczną płacić mniejszą składkę rentową. To oznacza kilkadziesiąt złotych więcej w portfelach pracowników. więcej >>

Nowelizacja ustawy o VAT.

27 kwietnia Sejm ma uchwalić nowelizację ustawy o podatku VAT, wynika z harmonogramu, jaki przedstawił na środowym posiedzeniu specjalnej sejmowej podkomisji ds. VAT jej przewodniczący, Ryszard Wawryniewicz (PiS). więcej >>

Pakiet Kluski - wystartował.

Jedno okienko i tylko trzy dni przy rejestracji firmy, wprowadzenie bardziej przyjaznych zasad kontroli działalności gospodarczej i uproszczenie systemu rejestrowego - to główne założenia tzw. pakietu Kluski. więcej >>

Skarbówka chce mieć dostęp nawet do informacji o skazanych

Urzędnicy skarbowi mają zyskać szerszy dostęp do danych podatników i większe uprawnienia kontrolne. Takie propozycje znalazły się w przygotowywanej ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej. więcej >>

Podatek przemycany w OC.

Ubezpieczyciele wytaczają armaty przeciwko podatkowi Religi. Mimo protestów i wątpliwości prawnych dziś sejmowa podkomisja rozpoczyna nad nim prace. więcej >>

Podatki wchodzą kuchennymi drzwiami.

Korzystając z nieobecności przeciwników swojego projektu, unijny komisarz ds. podatków spróbuje dziś skłonić Komisję Europejską do przyjęcia kontrowersyjnego projektu harmonizacji akcyzy na paliwo Diesla. więcej >>

Będzie trudniej uciec przed VAT.

Osoby zatrudnione na umowę-zlecenie, umowę o dzieło, a także menedżerowie na kontraktach, twórcy i artyści mają być objęci VAT. Będą musieli prowadzić skomplikowane ewidencje, czego dziś mogą uniknąć. więcej >>

Co dalej z VAT-em w budownictwie?

Połączone sejmowe komisje finansów i infrastruktury przerwały posiedzenie dotyczące podatku VAT w budownictwie mieszkaniowym, podając jako powód spór między resortem finansów i resortem budownictwa. Komisje chcą zaczekać na uzgodnienie wspólnego stanowiska rządu. więcej >>

Posłowie zajmą się bublami prawnymi.

Za miesiąc sejmowa komisja przygotuje zmiany 20 najgorszych dla przedsiębiorców przepisów, które zgłosiła Gazeta. więcej >>

Wiejski absurd skarbówki.

Minister finansów zamierza część urzędów skarbowych z dużych miast przerzucić na prowincję. Chce zachęcić firmy do inwestowania poza dużymi miastami. więcej >>

Zwrot podatku za auta z UE według starych faktur.

Nie będzie specustawy regulującej wypłatę nadpłaconej akcyzy za sprowadzone z terenu Unii Europejskiej używane samochody. Ministerstwo Finansów zamierza wycofać się z przygotowywania specjalnych przepisów, na mocy których określano by wartość więcej >>

Zwrot VAT-u jeszcze później.

Wydłużenie z obecnych 60 dni do 70 dni podstawowego terminu, w którym firmy otrzymają zwrot podatku VAT, zakłada projekt nowelizacji ustawy o VAT, którym zajmowała się dziś specjalna sejmowa podkomisja. więcej >>

Nie będzie podwyżki akcyzy na diesla?

Unia nie może się porozumieć w sprawie podwyżki akcyzy na olej napędowy. Na podwyżce straciłyby nowe państwa członkowskie, uważa część unijnych komisarzy. więcej >>

Łatwiej odzyskać VAT zapłacony w cenie materiałów budowlanych.

Będzie mniej sporów związanych z odzyskiwaniem VAT zapłaconego w cenie materiałów budowlanych. Nowe przepisy ustalają jednoznacznie górny limit zwrotu. więcej >>

Czas na PIT-40.

Zasadą jest, że rocznego obliczenia podatku dokonuje podatnik. Ustawodawca przewiduje jednak sytuacje, kiedy obowiązek w tym zakresie spoczywa na płatniku. więcej >>

Komisja Finansów wróci do sprawy akcyzy na olej opałowy.

Sejmowa Komisja Finansów Publicznych wróci do prac nad projektem ustawy ws. zrównania akcyzy na olej opałowy i napędowy. Możliwe, że większa grupa podmiotów otrzyma zwrot więcej >>

Na opracowanie definicji jest coraz mniej czasu.

Ciągle nie wiadomo, jaka będzie ostatecznie definicja budownictwa społecznego. Resort budownictwa nie może dojść w tej sprawie do porozumienia z resortem finansów. więcej >>

Rząd szykuje zmiany w akcyzie.

Ministerstwo Finansów postanowiło wrócić do reformy podatkowej. W resorcie przygotowywana jest właśnie nowelizacja ustawy akcyzowej. więcej >>

Sankcja i kaucja gwarancyjna odejdą do lamusa.

Przedsiębiorca nie odliczy podatku od paliwa do aut osobowych ani od zakupów przed rejestracją firmy. Znikną sankcje, a pojawią się rozliczenia kwartalne. To niektóre z planowanych nowości w VAT. Ruszyły wreszcie prace w sejmowej podkomisji nad rządową nowelizacją ustawy o VAT. więcej >>

IC: nie ma zalewu wniosków o zwrot akcyzy za samochody

Nie ma zalewu wniosków o zwrot akcyzy za używane samochody sprowadzane z zagranicy - informują Izby Celne na terenie kraju. więcej >>

Po akcyzie pora na opłatę recyklingową.

Właściciele aut sprowadzonych z Unii Europejskiej mogą odzyskać kolejny podatek: po akcyzie za samochody, teraz przyszła pora na 500 zł z tzw. opłaty recyklingowej - informuje DZIENNIK. więcej >>

Podatnicy dłużej poczekają na zwrot

Rząd chce, by przedsiębiorcy czekali na zwrot VAT nie 60, a 70 dni. Termin co prawda ulegnie wydłużeniu, ale ze zwrotu w ciągu 70 dni skorzystałoby więcej podatników. Po nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług zmienią się zasady zwrotu więcej >>

Akcyza na olej opałowy: od września kilkakrotny wzrost stawki.

Ministerstwo Finansów chce, by posłowie powrócili do prac na ustawą podnoszącą kilka razy stawkę akcyzy na olej opałowy. Podwyżka powinna nastąpić przed nadchodzącym sezonem grzewczym, czyli do września. więcej >>

Będzie można wykorzystać znaki opłaty skarbowej.

Z informacji, które w ciągu ostatnich tygodni napływały do Ministerstwa Finansów wynikało, iż zarówno osoby fizyczne, jak i prawne posiadają niewykorzystane znaki opłaty skarbowej. więcej >>

Podatnicy nie spieszą się ze składaniem zeznań.

Korekta błędnie wypełnionego zeznania podatkowego dokonana przed końcem akcji PIT nie powoduje żadnych skutków podatkowych. Przypominają o tym urzędnicy i zachęcają do wcześniejszego rozliczenia dochodów osobistych. więcej >>

Resort finansów wstrzymuje zwrot akcyzy.

Ruszyła fala wniosków o zwrot akcyzy nadpłaconej przy rejestrowaniu starych samochodów. Do izb celnych wpłynęło już grubo ponad 22 tys. podań i z dnia na dzień przybywa nowych. więcej >>

Urzędy skarbowe mają uprzedzać o kontroli.

Solidni przedsiębiorcy, osoby fizyczne i płatnicy PIT, a także podatnicy VAT mają być zawiadamiani o planowanej kontroli podatkowej z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem. Takie są najnowsze wytyczne Ministerstwa Finansów. więcej >>

Coraz mniej czasu na podjęcie decyzji.

W obowiązującej od 1 stycznia 2007r. znowelizowanej ustawie opdof, ustawodawca dla określonych podmiotów przewidział możliwość rozliczania się z fiskusem z tytułu podatku dochodowego za poszczególne kwartały, a nie miesiące. więcej >>

Dorn: w 2009 r. będzie można obliczać podatki przez Internet.

W 2009 roku będzie można obliczać podatki przez Internet przy użyciu portalu e-PUAP. Usługa ta znalazła się wśród 24 innych e-usług, wdrażanych przez 11 resortów w latach 2008-2010 według więcej >>

MF: Znaczki skarbowe do sądu lub trybunału.

Lewiatan zbiera opinie, banki spółdzielcze myślą o pozwach. Oto finał likwidacji znaków skarbowych. Rośnie zniecierpliwienie firm, które po 1 stycznia, kiedy zlikwidowano znaki opłaty więcej >>

Skarbówka wyrwie pieniądze.

Z nadpłaconego podatku zapłacisz zaległy mandat. Polacy są mistrzami w uchylaniu się od płacenia za swoje wykroczenia. Według wstępnych szacunków policji, w 2006 r. nieprzepisowo więcej >>

Służby celne i podatkowe będą połączone.

Po konsolidacji Służby Celnej i administracji podatkowej zostanie utworzona krajowa administracja skarbowa – taką decyzję podjęło już Ministerstwo Finansów. więcej >>

Ministerstwo Finansów chce weryfikować wartość aut.

Po korzystnym dla polskich podatników wyroku w Luksemburgu urzędnicy straszą kontrolami i próbują powstrzymać ich od masowego występowania o zwrot akcyzy od sprowadzonych z UE aut. więcej >>

Nowa Dyrektywa Rady UE w sprawie podatku VAT.

Z dniem 1 stycznia 2007 r. weszła w życie dyrektywa Rady UE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, która uporządkuje przepisy o VAT. W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej został opublikowany tekst nowej Dyrektywy więcej >>

O planowanej kontroli fiskus będzie informował przedsiębiorcę.

W 2007 roku przedsiębiorca, który prowadzi firmę od co najmniej 24 miesięcy, będzie informowany o planowanej kontroli fiskusa z wyprzedzeniem od 14 do 30 dni. Ministerstwo Finansów od początku 2007 roku rozszerza akcję więcej >>

Przedsiębiorcy na karcie i duchowni rozliczają składki.

Przedsiębiorcy objęci kartą podatkową i duchowni płacący zryczałtowany kwartalny podatek dochodowy muszą do końca stycznia poinformować urząd skarbowy o zapłaconych w 2006 r. i odliczonych od podatku składkach na ubezpieczenie zdrowotne. więcej >>

Wniosek o zwrot VAT po nowemu.

Sejm przyjął część senackich poprawek do nowelizacji ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. więcej >>

Wraca podatek transportowy.

Już za rok każdy właściciel samochodu może zapłacić roczny podatek od swojego auta. Tym samym powróci roczny podatek od samochodów. Powróci, bo podobny podatek nie tak dawno zlikwidowano. więcej >>

Dofinansowanie zimowiska i podatek.

Już niedługo, bo 15 stycznia, pierwsi uczniowie rozpoczną wypoczynek w ramach ferii zimowych. Rodzice część z nich wyślą na zimowiska, obozy sportowe czy też zapewnią im inne formy zorganizowanego wypoczynku. więcej >>

Formę opodatkowania trzeba wybrać do 22 stycznia

Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą, a także uzyskujący przychody z prywatnego najmu muszą podjąć decyzję o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym na 2007 r. W tym celu, w określonych sytuacjach, konieczne jest złożenie więcej >>

Wnioski można składać tylko raz w roku.

Nowelizacja ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (VAT). Sejm zdecydował, że półroczny termin na ubieganie się o zwrot VAT przestanie obowiązywać. więcej >>

Zmiany w ryczałcie.

Zmiany w podatkach na 2007 r. dotknęły również osoby korzystające z opodatkowania w formie ryczałtu ewidencjonowanego. Z ryczałtu od 2007 r. zostali wyłączeni podatnicy prowadzący działalność w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych. więcej >>

Albo nowa ustawa o PIT, albo stare rozporządzenie.

Księgowi mają od początku roku kłopot. Muszą prowadzić przestarzałą księgę przychodów i rozchodów. Minister finansów nie zdążył jej dopasować do zmian w ustawie o PIT. więcej >>

Fiskus chce zarobić na dobroczynności.

Ministerstwo Finansów udzieliło odpowiedzi na interpelację poselską, w sprawie opodatkowania SMS-ów wysyłanych w celach filantropijnych. WOŚP dostanie mniej pieniędzy. więcej >>

Nieodliczone wydatki na remont można jeszcze odliczyć.

Podatnicy, którym w ubiegłym roku zabrakło podatku na całkowite wykorzystanie ulgi remontowej, mogą wydatki poniesione na ten cel rozliczyć w zeznaniu za 2006 rok. Możliwość odliczenia kwoty wynikającej z ulgi remontowej dają podatnikom przepisy przejściowe, więcej >>

Posłowie obiecują naprawę błędów.

Komisja Gospodarki ma przywrócić instytucję sprawdzonego podatnika i zapewnić bezpieczeństwo interpretacjom podatkowym. więcej >>

Proporcję uzgodnij z urzędnikiem.

Przedsiębiorcy wykonujący działalność opodatkowaną i zwolnioną z VAT mogą odliczać podatek naliczony przy zakupach służących obu rodzajom działalności, ale tylko proporcjonalnie. Niektórzy odpowiednią proporcję muszą uzgodnić z naczelnikiem urzędu skarbowego. więcej >>

Zeszłoroczne nabytki obciążone na dotychczasowych zasadach.

Podatnicy z przychodu uzyskanego od 1 stycznia 2007 r. ze sprzedaży nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego oraz praw spółdzielczych rozliczać się będą na nowym formularzu PIT-23. więcej >>

Komunikat w sprawie likwidacji znaków opłaty skarbowej.

Ministerstwo Finansów przypomina, iż zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635), od dnia 1 stycznia 2007 r. zapłata opłaty skarbowej będzie dokonywana jedynie gotówką lub bezgotówkowo. więcej >>

Nadal będzie stosowana stara PKWiU dla celów VAT.

W przepisach dotyczących VAT prawodawca określając nazwy towarów i usług, do których mają zastosowanie preferencyjne stawki VAT, przeważnie odwołuje się do symboli klasyfikacji statystycznych wydanych na podstawie przepisów ustawy o statystyce publicznej. więcej >>

Od dziś drożej w urzędach.

Obowiązuje już nowa ustawa o opłacie skarbowej. Spowoduje wzrost obciążeń w sprawach sądowych i administracyjnych. Chodzi m.in. o obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej za każde pełnomocnictwo oraz substytucje, więcej >>

Wejście w życie nowej konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania z Wielką Brytanią.

W dniu 27 grudnia 2006 r. Prezydent RP ratyfikował Konwencję między Rzeczpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania więcej >>

Zgłoszenie uchroni przed zapłatą podatku.

Minister finansów określił wzór zgłoszenia o nabyciu w formie darowizny lub spadku własności rzeczy lub praw majątkowych. więcej >>

Zwolnienie na pół roku.

Minister finansów podpisał rozporządzenie dotyczące obowiązku wprowadzania kas fiskalnych. Mimo że ma obowiązywać od 1 stycznia 2007 r., nie zostało jeszcze opublikowane. Nie przewiduje ono znaczących zmian wobec stosowanych obecnie przepisów. więcej >>

Fiskus kończy zapowiadane kontrole.

Zamiast niespodziewanych nalotów - kontrola, o której pracownicy urzędu skarbowego uprzedzają miesiąc wcześniej. W grudniu kończy się pilotażowa akcja Ministerstwa Finansów, prowadzona w trzech województwach. więcej >>

Prezentem opłaconym kartą trzeba podzielić się z fiskusem.

Pracownicy coraz częściej zamiast paczki ze słodyczami, kawą czy wędliną dostają od pracodawców kartę płatniczą. Powinni jednak zapłacić wtedy podatek. więcej >>

Ryczałtowców też dotyczy nowa definicja działalności gospodarczej.

W związku ze zmianą definicji działalności gospodarczej w ustawie o pdof, która będzie obowiązywała od 2007 r., wielu podatników ma wątpliwości czy od nowego roku nadal będą przedsiębiorcami w świetle przepisów podatkowych. więcej >>

Zwrot na poczet zaległych zobowiązań podatkowych.

Senacka komisja przyjęła poprawkę do nowelizacji ustawy o zwrocie VAT osobom fizycznym. Zakłada ona, że jeśli wnioskodawca ma zaległości podatkowe, kwota zwrotu z urzędu zaliczana jest na poczet tych zaległości. więcej >>

Będzie łatwiej o zwrot VAT w budownictwie.

Na zwrot podatku VAT za materiały budowlane będziemy czekać krócej. Nowela ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, którą w czwartek przyjął Sejm, ma uprościć procedury składania wniosków więcej >>

Deklaracje znikną, ale zaliczki nie.

Od 1 stycznia 2007 r. zostanie zlikwidowany obowiązek składania deklaracji miesięcznych na podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych. Z ułatwienia skorzystają również płatnicy, którzy jako zakłady pracy muszą co miesiąc więcej >>

Likwidacja zwolnień najwcześniej za pół roku.

Ministerstwo Finansów opublikowało na stronie internetowej projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących. Zawiera ono katalog zwolnień od obowiązku stosowania kas fiskalnych. więcej >>

Przez wyższe stawki VAT zapłacimy więcej za żywność.

Wicepremier Zyta Gilowska zawiadomiła Komisję Europejską o planach podwyższenia stawek VAT na wszystkie usługi gastronomiczne, artykuły rolne i żywność - z 3 do 7 procent. więcej >>

Firmy pod ścianą.

By uniknąć przykrych konsekwencji kontroli skarbowej, firmy i samozatrudnieni powinni poprawić umowy o współpracy. więcej >>

Nie będzie zwolnień dla oszczędzających.

Nie będzie zachęt podatkowych dla oszczędzających na indywidualnych kontach emerytalnych. Resort finansów nie zgodził się, by kwoty wpłacane na IKE odpisywać od podstawy opodatkowania. więcej >>

Podwyżka akcyzy na benzynę i papierosy.

Ministerstwo Finansów planuje podwyżkę akcyzy na benzynę o 25 gr na litrze od 1 stycznia 2007 roku oraz wzrost o 13 proc. stawek tego podatku na wyroby tytoniowe druga od 15 stycznia - wynika z projektu rozporządzenia MF. więcej >>

Reklama kosztem, reprezentacja nie!

W tym roku poraz ostatni przedsiębiorcy będą mogli zaliczyć dokosztów uzyskania przychodów wydatki naświąteczne prezenty dla kontrahentów czy też zorganizowane dla nich ztej okazji poczęstunki. więcej >>

Spółki bez podatku zakładowego.

Komisja Europejska wzywa kraje UE do całkowitej rezygnacji z podatku płaconego przy zakładaniu spółek albo podwyższaniu kapitału zakładowego, bo uważa go za przeszkodę na drodze rozwoju gospodarczego. więcej >>

Czy nowy podatek jednak przejdzie?

Sejmowa podkomisja pracująca nad rządowym projektem ustawy o podatku ekologicznym otrzymała raport przygotowany przez resort finansów. Wynika z niego, że Komisja Europejska ma zastrzeżenia do rozwiązań zawartych w projekcie. więcej >>

Dla małych przedsiębiorców ryczałty pozostają.

Rząd proponował likwidację ryczałtów podatkowych dla przedsiębiorców. Sejm nie przyjął tego pomysłu. Ryczałty więc zostają, jednak w nieco zmienionym kształcie. więcej >>

Druki PIT za 2006 rok różnią się od ubiegłorocznych.

Wiadomo już, na jakich formularzach będziemy się z rozliczać z podatku od dochodów osobistych za 2006 r. więcej >>

Od 1 stycznia wnioski o zwrot VAT będziemy składać tylko raz w roku.

Sejm pracuje nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. więcej >>

Od 1 stycznia karta podatkowa będzie wyższa.

W Monitorze Polskim zostało opublikowane obwieszczenie ministra finansów w sprawie stawek karty podatkowej, kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług z wyjątkiem świadczeń dla ludności oraz kwartalnych stawek ryczałtu... więcej >>

PIT: podatnicy niewiele zyskają na zmianach.

Wiadomo już, jakie podatki będziemy płacili od 2007 roku. Wczoraj (16.11.) Sejm głosował senackie poprawki do rządowej nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. więcej >>

Podatnicy i sądy czekają na odpowiedź, czy sankcje w VAT są legalne.

Przedsiębiorcy, którzy spierają się o sankcje w VAT, muszą uzbroić się w cierpliwość. Tylko Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zawiesił już 23 takie sprawy. Podobnie jest w całej Polsce. więcej >>

Pożyczka na biznes będzie opodatkowana.

Od 1 stycznia większość przedsiębiorców biorących pożyczki będzie musiała zapłacić 2-proc. podatek. Będą mu podlegały zarówno pożyczki udzielane przez banki czy organizacje parabankowe, jak i pożyczki od dalszej rodziny. więcej >>

Przyszłoroczne podatki zależą już tylko od prezydenta.

Posłowie zakończyli prace nad ustawami podatkowymi. Teraz trafią na biurko prezydenta. Musi je podpisać w ciągu 14 dni, aby mogły obowiązywać od początku roku. więcej >>

W grudniu nowe e-deklaracje.

Od 1 grudnia zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie Ministra Finansów. Zgodnie z jego postanowieniami do urzędów skarbowych w Polsce mają zacząć trafiać kolejne rodzaje deklaracji podatkowych w formie elektronicznej. więcej >>

Diety będą potrącane za każdy dzień pobytu za granicą.

Od przyszłego roku osoby zatrudnione za granicą będą mogły potrącać od dochodu diety za wszystkie dni pobytu poza krajem. Muszą jednak być przez ten czas zatrudnione. więcej >>

Interpretacje podatkowe nie będą już wiążące.

Podatnicy, którzy zapytają ministra finansów o stanowisko w swojej sprawie, nie dość, że zapłacą więcej niż obecnie, to jeszcze nie będą mieli gwarancji, że w ogóle dostaną odpowiedź. więcej >>

Kto nie ponosi ryzyka gospodarczego, straci status przedsiębiorcy.

Od 2007 r. nie będzie przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o PIT osoba, która wykonuje pracę w siedzibie zleceniodawcy i pod jego kierownictwem, nie ponosi ryzyka gospodarczego oraz nie odpowiada za wykonywane czynności wobec osób trzecich. więcej >>

Podatki Anno Domini 2007.

Choć parlament nie zakończył jeszcze prac nad zmianami w podatkach, wiemy już, jak w 2007 r. będziemy się rozliczać z fiskusem. więcej >>

Co się zmieni w CIT w 2007 r.?

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, która będzie obowiązywać od 1 stycznia 2007 r. Zmiany nie są rewolucyjne, choć niektóre z nich będą zapewne dla podatników istotne. więcej >>

Firmy skorygują deklaracje po wizycie inspektora.

Już wkrótce ci, którzy sprawdzają podatników, sami będą kontrolowani. Pod lupę trafią administracja podatkowa, celnicy i inspektorzy kontroli skarbowej. więcej >>

Senat już dłubie w podatkach.

Przeszło 30 poprawek do nowelizacji ustaw o PIT, CIT oraz podatku od spadków i darowizn poparła w piątek senacka komisja gospodarki narodowej. więcej >>

Korekta po kontroli.

Podatnicy będą mogli korygować deklaracje po doręczeniu protokołu kontroli. Wszystko dzięki zmianom w ustawie o kontroli skarbowej. więcej >>

Podatki bez tajemnic.

Ministerstwo Finansów otworzyło wczoraj (19.10.) cztery biura Krajowej Informacji Podatkowej: w Płocku, Toruniu, Bielsku-Białej i w Lesznie. Obsługują tych podatników z całej Polski, którzy mają wątpliwości dotyczące przepisów. więcej >>

Bruksela znów straszy trybunałem.

Po raz kolejny Komisja Europejska zagrozi Polsce pozwem do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Tym razem poszło o niewłaściwe opodatkowanie organizacji charytatywnych. więcej >>

Stawki podatków i opłat lokalnych na 2007 r.

Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów ukazał się projekt obwieszczenia Ministra Finansów w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych na rok 2007. więcej >>

Waży się los zmian PIT.

Ponad sto poprawek zgłosili posłowie do projektu nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przedstawiciele opozycji obawiają się, że jeżeli zmiany w PIT nie zostaną uchwalone i opublikowane w Dzienniku Ustaw do końca listopada, to nie będą mogły wejść w życie więcej >>

Będą zmiany w zwrocie VAT.

W sejmowej podkomisji trwają prace nad nowelizacja ustawy o zwrocie VAT od materiałów budowlanych osobom fizycznym. Zmiany idą w kierunku uproszczenia procedury zwrotu. więcej >>

Coraz więcej deklaracji podatkowych w Internecie.

Ministerstwu Finansów rzutem na taśmę udało się przygotować rozporządzenia, dzięki którym kolejni podatnicy będą mogli rozliczyć się z fiskusem przez internet. więcej >>

Płacenie akcyzy od samochodu przed pierwszą rejestracją.

W związku z pojawiającymi się w mediach mylnymi informacjami na temat wielokrotnego płacenia podatku akcyzowego od samochodów osobowych przed pierwszą rejestracją w Polsce, Ministerstwo Finansów informuje. więcej >>

Znamy już nowe limity na 2007 rok.

Małe firmy znają już wysokość limitów, od których zależy wysokość podatków, jakie zapłacą w przyszłym roku. Ich ustalenie umożliwiają opublikowane w ostatni piątek i poniedziałek tabele kursów średnich Narodowego Banku Polskiego. więcej >>

Żegnamy znaczki skarbowe, witamy wyższe opłaty.

Pod obrady Sejmu wraca projekt ustawy o opłacie skarbowej. 1 stycznia 2007 r. z urzędów mają zniknąć znaczki skarbowe. Opłat nie będziemy wnosili przy składaniu podań czy rejestracji weksli. Niestety, wygoda oznacza także... podwyżki. więcej >>

Akcyza niezgodna z prawem unijnym!

Stosowana w Polsce wysoka akcyza na używane samochody sprowadzane z innych krajów UE jest niezgodna z prawem unijnym - uznała w czwartek rzecznik generalna Trybunału Sprawiedliwości UE w Luksemburgu Eleanor Sharpston. więcej >>

Korekta deklaracji także po kontroli.

Korzystne dla podatników zmiany w ustawie kontroli skarbowej. Dane z billingów telefonicznych zgromadzone przez wywiad skarbowy zostaną obowiązkowo zniszczone, jeśli wniosek o ich zebranie był nieuzasadniony … więcej >>

Nie będzie zmian w zakresie odliczania VAT od samochodów.

Brakuje przesłanek uzasadniających wprowadzenie uprawnienia dla podatników w zakresie możliwości pełnego odliczenia podatku VAT z tytułu zakupu pewnej kategorii pojazdów samochodowych, jak również paliwa nabywanego do tych pojazdów. więcej >>

Składanie e-deklaracji opóźnione o miesiąc.

Do wczoraj (20.09.) podatnicy nie mogli przesyłać dokumentów do urzędów skarbowych. Wszystko przez opieszałość Ministerstwa Finansów. więcej >>

Na razie fiskus odpuszcza lekarzom kasy fiskalne.

Prawnicy już w przyszłym roku będą musieli zainstalować u siebie kasy fiskalne – planuje Ministerstwo Finansów. Lekarzy resort chce jeszcze oszczędzić. więcej >>

Nieobecny podatnik może być skontrolowany.

Pracownicy urzędu skarbowego będą mogli przystąpić do kontroli, nawet gdy nie zastaną podatnika. Wystarczy, że okażą legitymacje służbowe jego pracownikowi. Na razie to tylko propozycja. Jak jednak rząd uzasadnia potrzebę wprowadzenia takiego rozwiązania? więcej >>

Reforma podatkowa: kolejny stracony rok.

Dziś sejmowa Komisja Finansów Publicznych zajmie się kolejnymi poprawkami do ustaw podatkowych. Po ostatnim jej posiedzeniu z rządowych projektów ustaw o PIT i CIT niewiele zostało. więcej >>

Chcesz zwrotu to płać.

Niewykluczone, że na skutek sporów między urzędnikami resortu rolnictwa i finansów tylko część rolników zapłaci za kopię faktury VAT. Powód? Nie ma jasności, czy za potwierdzenie za zgodność z oryginałem kopii faktury dokumentującej zakup paliwa rolniczego trzeba wnosić opłatę... więcej >>

Pełnomocnicy będą mogli podpisywać deklaracje.

Podatnicy będą mogli wyręczać się pełnomocnikami w podpisywaniu deklaracji i zeznań podatkowych. Taki zapis ma się znaleźć w Ordynacji podatkowej. Ma to w końcu rozwiać wątpliwości związane z podpisywaniem deklaracji podatkowych... więcej >>

Usługi z niższym VAT.

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt zmiany rozporządzenia w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (z datą 6 września). Projekt wprowadza regulacje pozwalające na stosowanie obniżonego 7-proc. VAT na usługi pracochłonne. więcej >>

Podatnicy nie wierzą w skargę kasacyjną.

Chociaż skarga jest przewidziana prawem, to jednak bardzo trudno doprowadzić do merytorycznego jej rozpoznania przez NSA. Przekonuje się o tym coraz więcej przedsiębiorców. więcej >>

Rząd przykręca śrubę - Szykują się niekorzystne zmiany podatkowe dla firm.

Przedsiębiorcom miało być łatwiej. Tymczasem znikną niektóre ulgi, pojawi się opłata za interpretację przepisów, a kontrolerzy będą mogli wejść do firmy nawet bez upoważnienia. więcej >>

Wniosek można złożyć już jutro

Od 1 września 2006 r. producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Oficjalny wzór wniosku stanowi załącznik do rozporządzenia ... więcej >>

Będzie prawo do korekty deklaracji.

Już wkrótce podatnicy zyskają prawo do skorygowania swoich deklaracji po wizycie urzędu kontroli skarbowej. Będą mogli to zrobić w ciągu 14 dni od doręczenia im protokołu kontroli podatkowej przeprowadzonej przez UKS. O tej możliwości poinformuje ich sam inspektor. więcej >>

Dochód trzeba będzie opodatkować.

Nieruchomości nabyte po 1 stycznia 2007 r., w przypadku ich sprzedaży lub zamiany, objęte będą 19-procentowym podatkiem od dochodu, niezależnie od upływu okresu, w jakim były w posiadaniu sprzedającego lub zamieniającego. więcej >>

Od września kasy fiskalne dla nowych podatników.

Od 1 września utracą zwolnienie i będą musiały zainstalować kasy kolejne grupy podatników. Do tej pory obowiązkowo muszą posiadać kasy fiskalne (bez względu na kwotę obrotów) podatnicy sprzedający gaz płynny, taksówkarze (przewozy osobowe i towarowe) oraz podatnicy, którzy świadczą usługi przewozów regularnych i nieregularnych... więcej >>

Odszkodowanie bez faktury jest niższe o 22 procent.

PZU, Warta i Allianz nie uwzględniają VAT w odszkodowaniach wypłacanych na tzw. kosztorys. Komisja Nadzoru Ubezpieczeń wezwała je do zaprzestania takiej praktyki. więcej >>

Utrzymać niski VAT na mieszkania.

Obniżona, siedmioprocentowa stawka VAT w budownictwie może zostać utrzymana w przyszłych latach. Warunkiem jest przygotowanie przez Ministerstwo Finansów definicji budownictwa społecznego. więcej >>

Zryczałtowane koszty uzyskania przychodu zamiast ryczałtu.

Od nowego roku zostanie zlikwidowany ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z najmu. Podatnicy osiągający takie przychody będą płacić podatek z tabeli podatkowej. Pozostanie im tylko możliwość skorzystania z uproszczonego, ryczałtowego pomniejszania przychodu z najmu o zryczałtowane 30-proc. koszty. więcej >>

Korekta po otrzymaniu protokołu.

Podatnik będzie mógł skorygować deklarację po otrzymaniu protokołu kontroli. Przewiduje to rządowy projekt nowelizacji ustawy o kontroli skarbowej. więcej >>

Podwyżki akcyzy na olej opałowy nie będzie we wrześniu.

Ministerstwo Finansów przyznało, że planowana podwyżka akcyzy na olej opałowy się opóźni. więcej >>

Rzetelnym podatnikom fiskus się zrewanżuje.

Rzetelni i sumienni - po prostu sprawdzeni - podatnicy będą premiowani za swoją postawę. Wszystko wskazuje na to, że od przyszłego roku będą "lepiej" traktowani. Zakłada to rządowy projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej. Projekt ten jest już w Sejmie. więcej >>

Umowy zlecenia i o dzieło nie zawsze będą z VAT.

Projekt zmiany art. 15 ustawy o VAT dotyczącego opodatkowania m.in. dochodów z umów o dzieło i zlecenia wywołuje wiele emocji. Wszystko z powodu wyrażanych opinii, że po nowelizacji wszystkie tego typu umowy będą podlegać VAT. Nie jest to jednak prawdą. więcej >>

Znika wiele przepisów dotyczących kar za przestępstwa dewizowe.

Z kodeksu karnego skarbowego zniknie wiele przepisów odnoszących się do prawa dewizowego. Związane to jest z proponowanym przez rząd dostosowaniem tej ustawy do przepisów UE. więcej >>

Jak przesyłać deklaracje podatkowe drogą elektroniczną.

Od 16 sierpnia przedsiębiorcy będą mogli przesyłać deklaracje PIT-4 oraz PIT-8A drogą elektroniczną. Kolejne rodzaje druków będzie można przesyłać elektronicznie od 1 października 2006 r. i od 1 lutego 2007 r. więcej >>

Kasa fiskalna w każdym gabinecie lekarskim.

Ulga dla obywateli na usługi medyczne? Wiceminister zdrowia Bogdan Piecha uważa, że budżet nic by na niej nie stracił. Zniknęłaby za to szara strefa usług medycznych. więcej >>

Paragon na płycie CD.

Przechowywanie kopii dokumentów z kas fiskalnych w postaci elektronicznej ułatwiłoby pracę sprzedawcom i zmniejszyło koszty. Resort finansów przygotowuje już zmiany. Na razie paragony można przechowywać na płytach CD. więcej >>

Dochód z linków na stronie internetowej podlega opodatkowaniu!

Płatne linki zamieszczane na stronach internetowych – nawet tych niezbyt popularnych – mogą być dobrym źródłem dochodów. Jednak z tak uzyskanych dochodów trzeba rozliczyć się z fikusem, a o tym nie wszyscy pamiętają. więcej >>

Przez zły przepis firmy zamrażają miliony

Ministerstwo Finansów zapowiada, że w przygotowanym projekcie nowej ustawy o podatku akcyzowym odstąpi od wymogu „nienaruszenia w sposób istotny przepisów prawa celnego lub przepisów podatkowych w okresie ostatnich 3 lat” przy stosowaniu zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego. więcej >>

Twórca unikając VAT-u wpada w ZUS

Każdy twórca, nie mający umowy o pracę, który nie będzie chciał podlegać VAT, wpędzi siebie oraz firmę zlecającą mu usługi w ZUS. Koszty każdej strony wzrosną o 23 proc. więcej >>

Urzędy skarbowe nie będą wydawać interpretacji

Wszystko wskazuje na to, że od przyszłego roku urzędy skarbowe przestaną wydawać interpretacje. Wyjaśnianiem wątpliwości nasuwających się w związku ze stosowaniem przepisów podatkowych ma zajmować się Minister Finansów. Za interpretację trzeba będzie zapłacić 75 zł. więcej >>

Fiskus sam przekaże 1 procent podatku.

Zgodnie z założeniami zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, które zostały już zaakceptowane przez rząd i są po pierwszym czytaniu w Sejmie, od 2007 roku przekazywaniem 1 proc. podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego zajmowałyby się urzędy skarbowe. więcej >>

Nie zapłacimy za auta

Podatnicy nie będą płacili podatku od samochodów o dopuszczalnej masie równej 3,5 tony – zakłada projekt zmian przygotowany przez resort finansów. więcej >>

Obniżony VAT na niektóre usługi

Komisja Europejska zaproponowała, aby Polska, Cypr, Czechy, Finlandia, Węgry, Malta, Słowenia, Łotwa i Grecja mogły korzystać do 2010 roku z przywileju obniżonej stawki VAT na usługi o dużym nakładzie pracy ręcznej: renowację, fryzjerstwo, mycie samochodów, opiekę w domu i drobne naprawy. więcej >>

Sieć z kasą

Od 1 września znaczna część sprzedawców Allegro i innych serwisów aukcyjnych w Internecie będzie musiała mieć kasy fiskalne. Obowiązek ten będzie dotyczył wszystkich firm handlujących płytami, sprzętem RTV albo aparatami fotograficznymi, nawet jeśli dokonają tylko kilku tego rodzaju transakcji. więcej >>

Są już efekty kontroli

Pilotażowy program resortu finansów dotyczący sprawdzonego podatnika przynosi pierwsze efekty. Podatnicy uprzedzeni o kontroli sami korygują zaniżony podatek. więcej >>

Kaucja gwarancyjna zgodna z Konstytucją, ale...

Podatnik VAT, który rozpoczyna działalność gospodarczą, w celu otrzymania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym na rachunek bankowy w terminie krótszym niż 180 dni, jest zobowiązany do złożenia w urzędzie skarbowym kaucji gwarancyjnej, zabezpieczenia majątkowego lub gwarancji bankowej na kwotę 250.000 zł. więcej >>

KE przymyka oko na obniżony VAT na pieluszki.

Komisja Europejska zwróciła się w środę do Polski i czterech innych krajów członkowskich UE o wyjaśnienie, dlaczego stosują obniżoną stawkę VAT na pieluszki dziecięce. więcej >>

Podania przez Internet dopiero za dwa lata.

Urzędy dostały dwa dodatkowe lata na przygotowanie się do przyjmowania dokumentów przesyłanych przez Internet. Sejm przegłosował w piątek (21.07.) zmianę ustawy o podpisie elektronicznym. więcej >>

Podatki: pierwsze czytanie nowych ustaw.

Posłowie rozpoczęli prace nad 19 projektami ustaw dotyczących podatków. Rozpatrywane są propozycje przygotowane zarówno przez rząd, jak i przez posłów. Najwięcej kontrowersji wzbudzają podwyżki akcyzy na olej opałowy. więcej >>

Pracujący w Anglii zapłacą jeden podatek.

Dzisiaj tj. 20 lipca 2006 w Londynie o godz. 11.00 została podpisana Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych. więcej >>

Dopłaty nie tylko do nowych mieszkań.

Wczoraj posłowie uzgodnili, że dopłaty do odsetek od kredytów hipotecznych obejmą również nieruchomości kupowane na rynku wtórnym. Takie rozwiązania zarekomendowały połączone komisje sejmowe: Infrastruktury oraz Rodziny i Praw Kobiet. Spotkało się to z poparciem klubów parlamentarnych partii koalicyjnych, a także klubu Platformy Obywatelskiej. więcej >>

Dyskryminacja aut sprowadzanych z krajów Unii jest niedopuszczalna.

Osoby, które sprowadziły z Unii używane pojazdy, mogą być niemal pewne, że otrzymają zwrot akcyzy. To miliony złotych, które musi znaleźć minister finansów. więcej >>

Po VAT bez pośpiechu.

Fiskus oddaje przeciętnie 900 zł. Choć jest to kwota nie do pogardzenia, remontujący mieszkania czy domy nie rzucili się po rekompensaty za wyższe ceny materiałów budowlanych. więcej >>

Reforma podatkowa teraz w rękach posłów.

Na rozpoczynającym się dziś posiedzeniu Sejmu ma dojść do długo oczekiwanego pierwszego czytania pakietu rządowych projektów ustaw wchodzących w skład reformy podatkowej. Także dziś mają się rozpocząć prace nad propozycjami poselskimi. więcej >>

Rozliczenia z jednym wirtualnym podpisem.

Nie tylko deklaracje podatkowe będą wkrótce składane przez Internet. Tą drogą trafią też do firm specjalne zaświadczenia naczelników urzędów skarbowych. więcej >>

Warto odłożyć zakup biura lub sklepu.

Warto zaczekać do nowego roku z zakupem budynku lub lokalu niemieszkalnego, które są przeznaczone na cele zarobkowe. Od nowego roku taką inwestycję można będzie amortyzować nawet cztery razy szybciej niż obecnie. więcej >>

Fiskus nie wykorzysta danych o majątku.

Zgodnie z proponowaną przez rząd zmianą ustawy o podatku od spadków i darowizn, której projekt trafił właśnie do Sejmu, najbliższa rodzina, tj. małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, ojczym i macocha będą od 2007 roku zwolnieni z tego podatku przy przekazywaniu darowizn lub dziedziczeniu spadków. więcej >>

Miesiąc na przygotowania do kontroli.

Możliwość taką mają firmy objęte pilotażowym programem Ministerstwa Finansów. Od 1 kwietnia 2006 r. program powiadamiania z miesięcznym wyprzedzeniem o planowanej kontroli prowadzą jedynie urzędy skarbowe w trzech województwach - pomorskim, dolnośląskim i lubelskim. więcej >>

Od 3 lipca br. ruszyła Krajowa Informacja Podatkowa.

Zgodnie z wcześniejszymi zobowiązaniami, w poniedziałek 3 lipca br., Ministerstwo Finansów uruchomiło Krajową Informację Podatkową. Jest to nowoczesny system informacji dla wszystkich osób chcących uzyskać odpowiedzi na wątpliwości dotyczące zagadnień podatkowych. więcej >>

Znaki akcyzy będą rozliczane w systemie dziennym.

Producenci wyrobów akcyzowych będą znakować alkohol etylowy przeznaczony na cele przemysłowe w obecności pracownika szczególnego nadzoru podatkowego. więcej >>

Fiskus żąda od nauczycieli zapłaty podatku.

Dyrektor Izby Skarbowej w Kielcach i świętokrzyski kurator oświaty zainicjowali wspólną akcję informacyjną skierowaną do nauczycieli szkół w województwie świętokrzyskim. Jej celem jest uświadomienie nauczycielom, którzy zajmują się sprzedażą podręczników szkolnych, że taka działalność wymaga zarejestrowania więcej >>

Od 1 lipca br. obowiązuje w Polsce unijne rozporządzenie w sprawie VAT.

Od 1 lipca 2006 r. obowiązuje rozporządzenie Rady (WE) nr 1777/2005 z dnia 17 października 2005 r., ustanawiające środki wykonawcze do dyrektywy 77/388/EWG w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. więcej >>

Premier skapitulował, podatki twórców nie wzrosną.

Premier skapitulował, podatki twórców nie wzrosną. - W przyszłym roku twórcy będą się rozliczać tak jak dotychczas - obwieścił w piątek Kazimierz Marcinkiewicz. więcej >>

Resort finansów uprości zwrot VAT.

Inwestorzy nie odpuszczają VAT, który zapłacili przy zakupie materiałów budowlanych. Resort finansów chce więc uprościć zasady zwrotu tego podatku, bo urzędy skarbowe nie nadążają z przerobem wniosków. więcej >>

E-deklaracje w Sejmie.

Rządowym projektem nowelizacji Ordynacji podatkowej przewidującym zmiany dotyczące kontaktów podatników z fiskusem drogą elektroniczną zajmie się sejmowa Komisja Finansów Publicznych. Nowelizacja znosi między innymi obowiązek składania deklaracji drogą elektroniczną więcej >>

Masz wątpliwości, kto płaci podatek, zajrzyj do rozporządzenia.

Od 1 lipca znikną wątpliwości związane z opodatkowaniem niektórych usług. Nie jest to skutek nowelizacji ustawy o VAT, ale wejścia w życie unijnych przepisów. więcej >>

Stosowanie VAT ujednolicone

Od 1 lipca 2006 r. zacznie obowiązywać rozporządzenie Rady Unii Europejskiej ustanawiające środki wykonawcze do dyrektywy w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. Rozporządzenie ma zapewnić jednolite stosowanie w UE przepisów dotyczących VAT i jest wiążące dla wszystkich państw Wspólnoty. więcej >>

Wolność podatkowa później niż przed rokiem.

Mamy dla państwa dwie wiadomości: złą i dobrą – rozpoczął piątkową konferencję Robert Gwiazdowski, prezydent Centrum im. Adama Smitha. – Złą jest to, że podatnicy pracowali w tym roku na potrzeby fiskusa dłużej niż w 2005 roku, a dobrą – że tylko o jeden dzień. więcej >>

Za pięć dni część osób utraci prawo do zwrotu VAT.

Osoby, które zakończyły budowę lub remont w 2004 lub 2005 roku, tylko do piątku mogą złożyć wniosek o zwrot VAT. więcej >>

19 proc. za sprzedany dom.

Od 2007 roku podatek z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości będzie wynosił 19 proc. osiągniętego dochodu. Obecnie płaci się 10 proc. uzyskanego przychodu. więcej >>

Częściowy zwrot za akcyzę.

Podatnicy kupujący olej opałowy do ogrzewania mieszkań zapłacą więcej, niż dotychczas. Podwyżki zrekompensuje jednak zwrot części poniesionych wydatków. więcej >>

Inwestorzy szybciej dostaną ulgi.

Od początku lipca inwestorzy polscy i zagraniczni znacznie łatwiej uzyskają w gminach zwolnienie od podatku od nieruchomości. Wkrótce w Dzienniku Ustaw zostanie opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie pomocy udzielanej inwestorom przez gminy. więcej >>

Kratka daje pełne odliczenie.

Wicepremier i minister finansów Zyta Gilowska wycofała się z możliwości odliczania 100 proc. VAT za auta osobowe kupowane na firmę. Tym samym naraża Polskę na niebezpieczeństwo wypłaty ogromnych odszkodowań za złamanie unijnej dyrektywy. więcej >>

Od przyszłego roku nie będzie ryczałtu przy najmie.

Od 2007 roku nie będzie możliwości opodatkowania najmu ryczałtem. Podatnicy zyskają natomiast możliwość uwzględniania 30 proc. ryczałtowych kosztów uzyskania przychodów przy najmie uzyskiwanym poza działalnością gospodarczą. więcej >>

Nie będzie 30-procentowej sankcji VAT.

Zniesienie obowiązku składania kaucji gwarancyjnej w wysokości 250 000 zł, likwidację 30-proc. sankcji VAT oraz wprowadzenie 70-dniowego okresu na zwrot podatku przewiduje projekt nowelizacji ustawy o VAT. więcej >>

Opłaty za interpretacje będą wyższe.

Od przyszłego roku wydawaniem wiążących interpretacji podatkowych będzie zajmował się minister finansów. Od wniosku za wydanie wyjaśnienia będzie trzeba zapłacić 75 zł. Dziś opłata wynosi tylko 5 zł. więcej >>

Politycy przeciw propozycjom Gilowskiej.

Politycy wszystkich opcji nie zgadzają się na rządowe propozycje obniżenia kosztów uzyskania przychodów dla twórców. więcej >>

Rząd podnosi podatki od tanich aut.

Za namową koncernów motoryzacyjnych rząd chce drastycznie podnieść podatki na tanie używane auta z Zachodu. Mają być nawet kilka razy wyższe, niż wcześniej proponował. W minionym tygodniu rząd przyjął projekt nowego podatku od samochodów, który ma zastąpić podatek akcyzowy. więcej >>

Urzędy poczekają na e-podpis dwa lata.

Obowiązująca od 5 lat ustawa o podpisie elektronicznym przewiduje że od 16 sierpnia 2006 r. obywatele będą mieli możliwość m.in. wnoszenia podań i wniosków w postaci elektronicznej. Tymczasem na dwa miesiące przed wprowadzeniem zmian MSWiA przygotowuje nowelizację ustawy więcej >>

Więcej uprawnień dla objętych liniowym PIT.

Od 2007 roku podatnikom, którzy wybrali opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej według 19-proc. stawki podatku, ma przysługiwać prawo do przekazywania 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. więcej >>

MF: Pakiet ustaw podatkowych na 2007 r.

Rząd jutro (06.06.) przyjmie projekty ustaw składających się na reformę podatkową - poinformował w poniedziałek premier Kazimierz Marcinkiewicz. Premier dodał, że rząd nie odejdzie od kotwicy budżetowej określonej na 30 mld zł deficytu rocznie. więcej >>

Odmrożona skala PIT zamarznie w 2009.

Nie będzie zapowiadanej waloryzacji skali za 2006 rok, czyli tej, według której podatek płacimy w tym roku. Zamiast tego w przepisie, który określa skalę PIT, 1 stycznia 2007 r. znajdą się dwie stawki 18 i 32 proc. – wynika z nowej wersji projektu ustawy o zmianie Ordynacji podatkowej i więcej >>

50-procentowe koszty uzyskania przychodu pozostaną

Wszystko wskazuje na to, że Ministerstwo Finansów zachowa prawo do korzystania z 50-procentowych kosztów uzyskania przychodu. Jednak przywilej do ulgi będą mieli wyłącznie artyści, bo twórcy już nie... więcej >>

Nie ma poparcia dla reformy podatkowej

Nieoficjalnie mówi się, że projekt reformy podatkowej jest gotowy od dwóch miesięcy. Mimo to w planach prac rządu wciąż nie ma podatków. Nawet jeśli tam trafią, to i tak podatki są już spóźnione... więcej >>

Nieporozumienia na tle VAT

Unijny komisarz do spraw finansów Laszlo Kovacs zamierza zwalczyć nadużycia związane z podatkiem od towarów i usług. Państwa członkowskie tracą rocznie 60 mld euro wskutek wykorzystywania nieopodatkowanego przepływu towarów i usług między krajami Unii... więcej >>

Opóźnione e-deklaracje

Jednak w tym roku nie będzie można składać deklaracji przez Internet. Ministerstwo Finansów zamierza przesunąć rozpoczęcie takich rozliczeń z fiskusem z 16 sierpnia na 1 stycznia przyszłego roku... więcej >>

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o kontroli skarbowej

W dniu 23 maja 2005 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o kontroli skarbowej oraz o zmianie niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów. Nowelizacja umożliwi podatnikom korygowanie deklaracji podatkowych w trakcie kontroli przeprowadzanej przez organy kontroli skarbowej... więcej >>

Rozporządzenie w sprawie trybu przekazywania środków finansowych na wypłaty świadczeń rodzinnych

Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie trybu przekazywania środków finansowych na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz sposobu sporządzania sprawozdań rzeczowo-finansowych, przedłożone przez ministra pracy i polityki społecznej... więcej >>

Stawka 7 procent na mieszkania zagwarantowana jest do końca 2007 roku

Każda osoba, która zawiera umowę na kupno mieszkania, musi wiedzieć, czy pozwala ona na zapłatę deweloperowi do końca 2007 r. Właśnie do tego czasu obowiązuje niższa stawka VAT... więcej >>

E-podatki - czy Ministerstwo Finansów wyrobi się na czas?

W sierpniu Ministerstwo Finansów musi umożliwić dużym firmom składanie elektronicznych deklaracji podatkowych. Na razie nie zdecydowało nawet, jak podatnicy będą składać e-deklaracje. więcej >>

Nie pisz oświadczenia, unikniesz podatku.

Daninę zapłacą te firmy, które zadeklarują, że ich auta są używane prywatnie — zdecydował resort, który liczy na uczciwość podatników. Po naszym artykule resort finansów postanowił zmienić zasady opodatkowania służbowych samochodów osobowych użytkowanych w celach prywatnych. więcej >>

Niższa ulga na zakup kasy.

Od 2007 roku podatnicy odzyskają maksymalnie 700 zł za zakup kasy fiskalnej. Z ulgi skorzystają tylko kupujący urządzenia w cenie nieprzekraczającej 1400 zł. więcej >>

Nowe prawo może spowodować gorączkę zakupów IT.

Sejm przyjął rządowy projekt nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Prowadzący indywidualną działalność gospodarczą i podmioty prawne będą mogły odliczać od podstawy opodatkowania do 50% wydatków poniesionych na zakup nowych technologii. więcej >>

W obronie biednych, choć obdarowanych.

Rzecznik praw obywatelskich zaproponował wprowadzenie w polskim systemie podatkowym zmian, które sprzyjałyby przedsiębiorcom w prowadzeniu działalności charytatywnej. więcej >>

Fiskus skorzysta z dowodów prokuratora.

Od 6 maja obowiązują przepisy nowelizacji ustaw o kontroli skarbowej i Ordynacji podatkowej. Dowody zgromadzone w trwającym jeszcze postępowaniu karnym albo karnym skarbowym będzie można wykorzystać w postępowaniu podatkowym. Kontrole skarbowe u tzw. dużych podatników będą teraz wszczynane tak samo jak u wszystkich innych. więcej >>

Fiskus uprzedzi o kontroli.

Dolny Śląsk jest jednym z trzech województw w Polsce, w których ruszył pilotażowy program informowania podatników o planowanej kontroli. Od 1 kwietnia naczelnicy urzędów skarbowych z miesięcznym wyprzedzeniem informują przedsiębiorców o tym, że w ich firmach przeprowadzona zostanie kontrola. więcej >>

Jeden wyższy limit dla wszystkich.

Resort finansów przygotował projekt nowelizacji ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. Najważniejszą zmianą jest podniesienie limitów odliczeń. więcej >>

Przywilej dla małych firm.

Ministerstwo Finansów chce wprowadzić jednorazowe odpisy amortyzacyjne. Propozycje dotyczące tego rozwiązania zawiera projekt ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw. więcej >>

Urzędnik zapłaci za naruszenie prawa.

Samorządowcy, pracownicy urzędów państwowych i skarbówki będą odpowiadali za szkody spowodowane wydaniem decyzji administracyjnej łamiącej przepisy. więcej >>

Za interpretacje trzeba będzie płacić.

Ministerstwo Finansów w przygotowanym projekcie zmian w podatkach zakłada wprowadzenie nowych rozwiązań w Ordynacji podatkowej w zakresie interpretacji stosowania przepisów podatkowych. więcej >>

Spóźnialskich uratuje poczta.

We wtorek mija termin rozliczenia się z dochodów za 2005 r. Zeznanie trzeba złożyć przed północą. Wysyłając je pocztą, należy pamiętać, że decyduje data stempla pocztowego. więcej >>

Urzędnicy zapłacą za swoje błędy?

Szykuje się bat na urzędniczą niekompetencję. Jeśli wydali bezprawne decyzje, to oni zapłacą z własnej kieszeni odszkodowanie, a nie skarb państwa. więcej >>

Fiskus wyrządził szkodę, fiskus odpowiada.

Za skutki decyzji urzędu skarbowego, która została uchylona lub uznana za nieważną należy się odszkodowanie. Obejmuje ono również odsetki karne. więcej >>

Jak żyć by przeżyć z nowymi podatkami w przyszłym roku.

Ministerstwo Finansów przedstawiło propozycje zmian podatkowych. Mają wejść w życie pierwszego stycznia 2007 roku. Resort wprowadza zmiany pod hasłem ułatwień dla podatników. Ale tak naprawdę fiskus ściągnie z nas więcej podatków. więcej >>

Ujednolicony system VAT od lipca w UE.

Dnia 17 października 2005 r. Rada Unii Europejskiej wydała Rozporządzenie numer 1777/2005 ustanawiające środki wykonawcze do VI Dyrektywy VAT. Stanowi ono pierwszy tego typu akt prawny wydany w związku z VI Dyrektywą VAT. więcej >>

Badania techniczne tylko do końca maja.

Przedsiębiorcy, którzy użytkują samochody o masie do 3,5 tony, kupione przed 1 czerwca 2005 r., mają niecałe dwa miesiące na przeprowadzenie badań technicznych. Są one warunkiem odliczania VAT zawartego w paliwie. więcej >>

Prywatna podróż służbowym samochodem opodatkowana.

Trwają prace nad nowymi przepisami ustawy o VAT. Jedną ze zmian ma być wprowadzenie opodatkowania samochodów osobowych w firmach niezależnie od tego czy służą tylko działalności gospodarczej lub są również wykorzystywane do celów prywatnych. więcej >>

Ryczałt VAT tylko dla nielicznych.

Ryczałt VAT zgodnie z obietnicami MF przedstawionymi w założeniach reformy systemu podatkowego miał być po pierwsze, rekompensatą dla podatników, którzy obecnie korzystają z uproszczonych form opodatkowania w podatku dochodowym. więcej >>

Fikcyjna obniżka PIT.

Ministerstwo Finansów w swoim planie na reformę systemu podatkowego chce zlikwidować zryczałtowane koszty uzyskania przychodów dla umów autorskich oraz umów zlecenia i dzieło. W zamian miałyby zostać określone koszty kwotowo. więcej >>

Koniec z niskim VAT na pieluchy dziecięce?

Już dziś Komisja Europejska może rozpocząć postępowanie dyscyplinujące przeciwko Polsce w sprawie nielegalnego stosowania 7-proc. VAT na pieluchy. więcej >>

Nowe rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących.

Z dniem 1 kwietnia 2006 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących. Niestety nie jest korzystne dla podatników. więcej >>

Rządowy projekt zmian podatkowych.

W piątek odbyła się konferencja prasowa poświęcona przygotowanemu przez Ministerstwo Finansów projektowi zmian podatkowych. więcej >>

Błędy we wnioskach o zwrot VAT.

Do urzędów skarbowych trafia coraz więcej wniosków o zwrot VAT zawartego w cenie materiałów budowlanych. więcej >>

Po kieszeni pracującym za granicą.

Przed polskim konsulatem w Londynie na największym wiecu od czasów stanu wojennego demonstrowali Polacy pracujący w Wielkiej Brytanii. więcej >>

Prostszy podatek, bogatsze firmy.

Kilkadziesiąt, a może nawet kilkaset tysięcy złotych będzie mogło zaoszczędzić rocznie przedsiębiorstwo na zmianach w VAT. Zmiany mogą zacząć obowiązywać od nowego roku. więcej >>

Wpłaty bez deklaracji, ale na mniej korzystnych zasadach.

Ministerstwo Finansów zapowiada uproszczenie systemu podatkowego, chce jednak zlikwidować uproszczone zaliczki dla przedsiębiorców. więcej >>

Zamiast akcyzy nowy podatek.

Podatek ekologiczny zastąpi akcyzę płaconą od nabycia samochodów. Z propozycjami dotyczącymi przyszłego podatku Ministerstwo Finansów zapozna podatników po ogłoszeniu pakietu reform podatkowych. więcej >>

Będzie zwrot podatku za paliwo dla rolników.

Dwa razy w roku - w marcu i we wrześniu - rolnicy będą mogli składać wnioski o zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. więcej >>

Kasy fiskalne dla kolejnych podatników.

Zamiast obiecywanych zwolnień z obowiązku posiadania kas fiskalnych Ministerstwo Finansów wyznaczyło nowe grupy, które te urządzenia będą musiały instalować. Na razie taksówkarze nie pozbędą się kas. więcej >>

Na razie rozliczają się podatnicy z nadpłatą.

Na złożenie zeznania rocznego za 2005 rok zostało jeszcze 1,5 miesiąca. Ostatnim dniem na rozliczenie z fiskusem jest w tym roku 2 maja, bo 30 kwietnia to niedziela. więcej >>

Protest trafił do ministra finansów.

Wystarczy krótkie rozporządzenie, aby zniknęły podatkowe problemy Polaków pracujących w Anglii. Twierdzą tak przedstawiciele Stowarzyszenia Poland Street, zrzeszającego naszych rodaków legalnie zatrudnionych w Wielkiej Brytanii. więcej >>

Eksperci przekazali MF propozycje zmian w VAT.

W piątek zespół ekspertów ukończył prace nad zmianami do ustawy o VAT. Najważniejsze zmiany dotyczą odliczani zakupu samochodów, odliczania VAT przez 5 lat oraz „ulgi za złe długi”. więcej >>

Kasy fiskalne w tym roku nie dla wszystkich.

Ministerstwo Finansów zamierza utrzymać zwolnienie z obowiązku instalowania kas rejestrujących dla przedsiębiorców, których roczne obroty nie przekroczyły 40 tys. zł więcej >>

Koniec ochrony firm.

Duże firmy znów zaczną nękać inspektorzy UKS. Tylko dwa lata obowiązywały przepisy, zgodnie z którymi duże firmy mogły być kontrolowane wyłącznie przez wyspecjalizowane urzędy skarbowe. więcej >>

Minister upraszcza przepisy.

Ministerstwo Finansów planuje rozszerzyć podatkowe grupy kapitałowe, przyspieszyć amortyzację, sprecyzować, czym jest przychód, a czym koszty jego uzyskania. Wszystko po to, aby ulżyć przedsiębiorcom. więcej >>

Podatki: zmiana w interpretacjach wiążących i kontrolach skarbowych.

Resort finansów opracował propozycje zmian do Ordynacji podatkowej. Na początku kwietnia projekt ma trafić do uzgodnień międzyresortowych. więcej >>

Bezrobotni absolwenci sprawdzą wnioski.

Bezrobotni absolwenci pomogą w urzędach skarbowych przy wstępnej weryfikacji wniosków o zwrot VAT za materiały budowlane. Niektórzy spędzą tam na stażu nawet ponad pół roku. więcej >>

Fiskus czeka na zyski inwestorów giełdowych za 2005 r.

Co najmniej pół miliona PIT-ów wyślą do końca lutego swoim klientom biura maklerskie. Wygląda na to, że także w następnych latach inwestorzy giełdowi będą musieli oddawać fiskusowi 19 proc. swoich zysków. więcej >>

Fiskus łatwiej skontroluje podatników.

Sejm przyjął w piątek przepisy, które mają ułatwić działania kontroli skarbowej, a także izb i urzędów skarbowych. Posłowie opowiedzieli się za zmianami w ordynacji podatkowej oraz ustawie o kontroli skarbowej. więcej >>

Już tylko dwa dni na przekazanie PIT.

Jutro (28.02.) jest ostatni dzień, w którym płatnicy powinni przekazać swoim pracownikom informacje o dochodach uzyskanych przez nich w ubiegłym roku. więcej >>

Nie ma 50-proc. stawki dla najbogatszych.

Ministerstwo Finansów dostało z Trybunału Konstytucyjnego interpretację wydanego zimą 2005 r. wyroku. Trybunał rozstrzygnął ostatecznie - nie obowiązuje 50-proc. stawka dla najbogatszych. więcej >>

Przedsiębiorcy nie będą mogli odliczać VAT od paliwa.

Ministerstwo Finansów wycofało się z propozycji odliczania VAT od paliwa kupowanego do samochodów firmowych. Znosi natomiast ten podatek w obrocie towarami używanymi. więcej >>

Ułatwienia dla solidnych.

Uczciwi podatnicy będą mogli liczyć na ułatwienia w trakcie kontroli skarbowej - zapowiada Ministerstwo Finansów. więcej >>

Limit dla zwrotu VAT.

Główny Urząd Statystyczny opublikował cenę mkw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, przyjmowanej na potrzeby obliczania premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych. więcej >>

Prezes Rady Ministrów Kazimierz Marcinkiewicz w Sejmie.

Dokonujemy zmian w podatkach. Od 2007 r. przez kolejne 3 lata podatki w Polsce będą malały. Będą mądrzejsze i łatwiejsze dla obywateli. Doprowadzimy do sytuacji, w której każdy podatnik rozumie podatki, które płaci, a interpretacja urzędów w ich ocenie jest jednoznaczna. więcej >>

Pytania o dochody zagraniczne muszą poczekać.

Ministerstwo Finansów chce scentralizować wydawanie wiążących interpretacji prawa podatkowego. Już teraz nie radzi sobie jednak z pytaniami o opodatkowanie dochodów zagranicznych. więcej >>

Trzeba ujawnić płatności za granicą.

Do końca lutego należy powiadomić urzędy skarbowe o transakcjach zagranicznymi partnerami, od których trzeba zapłacić tzw. podatek u źródła. więcej >>

Dobroczynność a podatki

Wiceminister finansów Mirosław Barszcz w piśmie do marszałka Sejmu stwierdził, że firmy, które za darmo oddają swoje wyroby potrzebującym, nie mają obowiązku płacić VAT.

więcej >>

Kasy fiskalne jednak niekonieczne

Ministerstwo zapowiedziało przedłużenie obowiązującego w ubiegłym roku zwolnienia z obowiązku posiadania kas przez podatników, którzy rozpoczęli działalność w 2005 roku. Tak więc podatnicy, którzy mimo wytycznych ministra finansów nie zainstalowali jeszcze kas fiskalnych, mogą odetchnąć z ulgą.

więcej >>

Plany zmian podatkowych

Podwyższenie progów podatkowych dla przeciętnego Kowalskiego, zniesienie możliwości rozliczania za pomocą karty podatkowej dla małych firm i zwolnienie z opłat za przekazanie majątku najbliższej rodzinie - to niektóre propozycje Ministerstwa Finansów na 2007 rok. więcej >>

Co zyskała Polska w trakcie bojów o VAT?

Zakończone negocjacje w sprawie przedłużenia ważności załącznika K do unijnej VI Dyrektywy (VATowskiej) przyniosły Polsce przedłużenie stosowania obniżonej stawki na budownictwo. więcej >>

Paczka zwolniona czy opodatkowana.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zadecyduje o tym, czy sklepy internetowe powinny doliczać VAT do kosztów paczki wysyłanej klientom za pośrednictwem Poczty Polskiej. więcej >>

Podatki: Reforma wejdzie w życie w 2007 r.

Premier Marcinkiewicz poinformował w jednym z programów telewizyjnych, że od 1 stycznia 2007 r. wejdzie w życie reforma podatkowa. więcej >>

Centrum podatkowe.

Resort finansów chce powołać centrum wydawania interpretacji przepisów podatkowych. Dotąd w tych sprawach wypowiadały się poszczególne urzędy skarbowe, często wydając sprzeczne opinie. więcej >>

Do kiedy niższe stawki VAT.

Dziewięciu państwom starej Unii Europejskiej wygasły preferencyjne stawki VAT na niektóre towary i usługi. Obecnie domagają się ich przedłużenia. Polska również ma szansę na wydłużenie okresu stosowania obniżonych stawek do 2015 roku. więcej >>

Fiskus skorzysta z dowodów prokuratora.

W postępowaniu podatkowym będzie można korzystać z dowodów i materiałów zebranych w niezakończonym jeszcze postępowaniu karnym albo karnym skarbowym. więcej >>

PIT-28 zbliża się do mety.

Dla ryczałtowców ustawodawca przewidział znacznie krótszy niż dla opodatkowanych na zasadach ogólnych termin na dokonanie rocznego rozliczenia z urzędem skarbowym. Otóż podatnicy korzystający ze zryczałtowanego podatku dochodowego, od zakończenia roku podatkowego mają więcej >>

VAT już na nowych formularzach.

W styczniu już wszyscy podatnicy muszą złożyć deklarację VAT-7 na nowym formularzu. Jego wzór określił minister finansów w rozporządzeniu z 19 września 2005 r. (Dz. U. nr 185, poz. 1545). więcej >>

Co możemy odliczyć w 2006 roku?

Wprawdzie dopiero początek roku, jednak już teraz warto sprawdzić, jakie faktury powinniśmy zbierać by zdobyć prawo do ulgi w podatku dochodowym. W porównaniu do lat ubiegłych ilość odliczeń się zwiększyła. więcej >>

Konkurencyjne będą tylko stawki.

Bruksela zamierza wprowadzić wspólne zasady liczenia podatku dochodowego dla przedsiębiorstw. Może być to wstęp do ujednolicenia skali CIT. więcej >>

Sport da ci ulgę... podatkową.

Kolejna czarna dziura w systemie podatkowym. Wygląda na to, że każdy, kto wpłaci pieniądze na klub sportowy, dostanie ulgę podatkową. Nawet jeśli w ten sposób opłaci zajęcia sportowe sobie lub swoim dzieciom. Ministerstwo Finansów ma nadzieję, że ulgę skasuje Trybunał Konstytucyjny. więcej >>

VAT będzie prostszy.

Do końca stycznia ma być gotowy korzystny dla firm projekt zmian ustawy o VAT. Rząd pracuje nad zmianami w ustawie, która jest zmorą wielu firm. więcej >>

Bądź hojny, podaruj swój podatek.

Uważasz, ze państwo źle wydaje pieniądze z twojego podatku? No to sam zdecyduj, jak wydać część tych pieniędzy. Niewielką część, ale zawsze. więcej >>

Firmy handlujące przez internet walczą z fiskusem.

Tysiące internetowych firm wysyłkowych musi fiskusowi zwrócić kilkanaście milionów złotych podatku VAT za przesyłki pocztowe, które są zwolnione z VAT. Stowarzyszenie sprzedawców internetowych walczy z fiskusem. więcej >>

Nowe druki już obowiązują.

Od 7 stycznia zgłoszenia identyfikacyjne NIP trzeba składać na nowych formularzach. Nie oznacza to jednak, że poprzednie druki przestają obowiązywać. Można je stosować jeszcze do połowy maja. więcej >>

Posłowie biorą się do VAT.

Sejmowa komisja gospodarki ma wystąpić do rządu o poparcie nowelizacji, napisanej już przez ekspertów Lewiatana. Co na to resort finansów? więcej >>

Priorytety gospodarcze według Gilowskiej.

Pilnowanie finansów publicznych, ustawa o finansach publicznych, a w następnej kolejności - zmiany podatkowe - takie priorytety wymieniła wicepremier i minister finansów Zyta Gilowska podczas poniedziałkowego oficjalnego objęcia urzędu ministra finansów. więcej >>

Spór o podpisy na deklaracjach.

Niektóre urzędy skarbowe zapowiedziały, że nie będą przyjmować deklaracji podatkowych podatników, które są podpisane przez księgowych lub doradców podatkowych, a nie przez podatnika. więcej >>

Marcinkiewicz: w styczniu propozycje zmian podatkowych.

Premier Kazimierz Marcinkiewicz zapowiedział, że pod koniec stycznia rząd przedstawi propozycje zmian podatkowych, które miałyby obowiązywać od roku 2007. Będzie też namawiał prezesa NBP do prowadzenia wspólnej polityki po to, by wzrost gospodarczy był wyższy. więcej >>

Podatniku, miej się na baczności.

Podatnikom, którzy nie złożą w terminie informacji podsumowującej, grozi kara grzywny do 17 982 zł. Podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy w takim dokumencie zagrożone jest już karą wynoszącą prawie 3 miliony złotych. Przewiduje to znowelizowany kodeks karny skarbowy. więcej >>

Ryczałtowcy już składają PIT.

Od dziś można już składać w urzędach skarbowych roczne zeznania o dochodach uzyskanych w 2005 roku. Najmniej czasu na rozliczenie się mają osoby płacące ryczałt. PIT-y dotyczące przychodów z najmu czy działalności gospodarczej muszą one złożyć do końca miesiąca. więcej >>

Szansa na szybszą rejestrację i szybszy zwrot.

Spółki zagraniczne rejestrujące się w Polsce dla celów VAT oraz te, które starają się ten podatek odzyskać, doczekały się urzędu skarbowego specjalnie dla nich. Jest więc szansa na przyspieszenie procedur rejestracji i zwrotu. więcej >>

Nowe formularze CIT

Każdy podatnik, który otrzyma decyzję o uznaniu prawidłowości wyboru i stosowania metody ustalania ceny transakcyjnej między podmiotami powiązanymi, będzie zdaniem Gazety Prawnej zobowiązany dołączyć do zeznania podatkowego CIT-8 nowe załączniki: CIT-8/A i CIT-8/B. więcej >>

Porozumienia cenowe za zgodą ministra.

Od 1 stycznia 2006 r. przedsiębiorca zawierający transakcje z podmiotami powiązanymi może uzyskać decyzję ministra finansów w sprawie uprzedniego porozumienia cenowego. Decyzja ta będzie formalnym potwierdzeniem prawidłowości stosowanej metody kalkulacji ceny transferowej.

więcej >>

Spór o wiążące interpretacje powoduje opóźnienia w sądach

Sąd administracyjny w Lublinie odwleka wydanie orzeczenia w sprawie VAT dotyczącej lubelskiego Polmosu, gdyż czeka na rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego dotyczące kontrowersyjnych przepisów ordynacji podatkowej. więcej >>

Wydatki na alkohol a koszt podatkowy

Zdaniem niektórych naczelników urzędów skarbowych alkohol nie może być kosztem podatkowym. Nawet, jeżeli jego konsumpcja miała miejsce podczas negocjacji z kontrahentem, na imprezach integracyjnych, po szkoleniach czy też w formie prezentu dla partnera w interesach. więcej >>

Kasy fiskalne trafią to automatów z napojami?

Być może już w kwietniu, kupując kawę z automatu, dostaniemy paragon. I nie będzie to prima aprilis. Właściciele automatów są zwolnieni z obowiązku montowania kas fiskalnych, ale ten przywilej obowiązuje tylko do końca marca. Co będzie potem? Na razie nie wiadomo - resort... więcej >>

Nie każdy rolnik otrzyma zwrot VAT.

Minister finansów Teresa Lubińska będzie musiała wyjaśnić, dlaczego mimo wcześniejszych sygnałów ministerstwo nie zmieniło prawa w sprawie zwrotu VAT od inwestycji realizowanych w ramach programu SAPARD. Dziś rolnicy, którzy podpisali takie umowy po 1 maja 2004 r., nie mogą... więcej >>

Opodatkowane świąteczne prezenty.

Dostałeś drogi prezent na święta? Pamiętaj o podatku. Polskie przepisy podatkowe są nieubłagane - fiskus upomni się o daninę, nawet jeśli otrzymasz drogocenny prezent od rodziny. więcej >>

Urzędy przygotowują się do rozpatrywania wniosków.

W urzędach skarbowych trwają przygotowania do obsługi wniosków o zwrot VAT za materiały budowlane. Przeprowadzane są szkolenia oraz akcja informacyjna. Urzędnicy spodziewają się nawału pracy, ale deklarują, że sprostają nowym zadaniom. więcej >>

Polska już nie walczy o obniżoną stawkę VAT na internet i dziecięce ciuszki.

We wtorek (06.12.) unijna rada ministrów finansów ma zdecydować jakie towary mogą być obłożone niższym podatkiem VAT. Polski rząd już zrezygnował z walki o niższy podatek na ubranka dziecięce i internet. Będziemy walczyć o VAT na mieszkania i książki i artykuły rolne. więcej >>

Urzędnicy przekazali dzieciom książki.

Między 14 a 25 listopada Izba Skarbowa w Warszawie i 34 urzędy skarbowe z województwa mazowieckiego wzięły udział w ogólnopolskiej akcji zbierania książek dla dzieci z rodzin ubogich i zaniedbanych – „Książki dodają skrzydeł”. W izbie i urzędach zostały ustawione specjalnie... więcej >>

W grudniu PIT i CIT płaci się podwójnie!

20 grudnia upływa termin, w którym podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych opodatkowani na zasadach ogólnych, zarówno według skali, jak i 19% podatkiem liniowym oraz podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, zobowiązani będą zapłacić zaliczkę na podatek... więcej >>

Interpretacje do Trybunału.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zadał pytanie Trybunałowi Konstytucyjnemu w sprawie zgodności z Konstytucją przepisów o wydawaniu interpretacji przepisów przez urzędy skarbowe. Wykazał przy tym szereg nieprawidłowości w istniejących przepisach. więcej >>

Kasa fiskalna w toalecie.

"Gazeta Lubuska" pisze, że od 1 stycznia w płatnych toaletach powinny pojawić się kasy fiskalne. Wymyślił to resort finansów. - Głupota, że hej! - komentują klienci gorzowskich kibelków. więcej >>

Marcinkiewicz: Podatki od zysków kapitałowych znikną w połowie 2006 r.

Podatki od zysków giełdowych oraz od zysków z lokat i obligacji zostaną zlikwidowane najprawdopodobniej około połowy 2006 roku, zapowiedział w poniedziałek premier Kazimierz Marcinkiewicz. więcej >>

Mogą powstać nowe problemy.

Projekty zmian ustawy o podatku od towarów i usług przedstawione zarówno przez PiS, jak i PO znacznie liberalizują obecne przepisy. Niektóre jednak rozwiązania, np. umożliwiające praktyczne, nieograniczone tworzenie grup podatkowych, mogłyby mieć negatywne skutki. więcej >>

Od Nowego Roku koniec podwójnych wpisów.

Niewiele ponad miesiąc został małżonkom wpisanym pod jednym numerem w ewidencji działalności gospodarczej na uporządkowanie spraw z tym związanych. Od początku przyszłego roku zniknie pojęcie „spółka małżeńska”. więcej >>

PiS chce łączyć służby skarbowe i celne.

Czeka nas kolejna weryfikacja urzędników państwowych. Sposobnością do tego będzie przygotowywany przez PiS projekt ustawy o połączeniu urzędów celnych i skarbowych. więcej >>

W berka z fiskusem.

Producenci i handlowcy branży budowlanej nie nadążają z zaspokajaniem potrzeb klientów. Kafelki, cement, dachówki znikają ze sklepów jak kamfora. Powód? Rok 2005 jest ostatnim, w którym obowiązuje ulga na remont i modernizację mieszkania. więcej >>

Będzie więcej czasu na rozliczenie.

Od 1 stycznia przyszłego roku importerzy korzystający z procedury uproszczonej będą mogli płacić VAT 16 dni później niż dotychczas. więcej >>

Doradca odpowie.

Biuro podatkowe odpowiada nie tylko za jakość prowadzenia rachunków swoich klientów, ale także za skutki błędów w ich rozliczeniach z fiskusem - orzekł Sąd Najwyższy. więcej >>

Kasy fiskalne jeszcze nie teraz.

Prawnicy, ochroniarze i detektywi nie będą musieli 1 stycznia nadchodzącego roku instalować kas fiskalnych, jak wcześniej planowało Ministerstwo Finansów. Przedstawiciele tych zawodów prawdopodobnie zaczną posługiwać się kasami dopiero od 1 kwietnia, więcej >>

Przestępcy skarbowi będą surowiej karani.

Już za miesiąc sprawcy czynów wymierzonych w interesy fiskusa mogą spodziewać się surowszych kar. Nowelizacja Kodeksu karnego skarbowego - która wchodzi w życie 17 grudnia br. - przynosi bowiem obostrzenie odpowiedzialności sprawców przestępstw i wykroczeń więcej >>

Rząd zapowiada nowy podatek od samochodów.

Wprowadzenie nowego podatku od samochodów zamiast akcyzy to jeden z priorytetów rządu Kazimierza Marcinkiewicza. Ale od kiedy on wejdzie i ile będą płacić kierowcy, jeszcze w ogóle nie wiadomo więcej >>

Korzystne rozliczenia tylko do 30 kwietnia

Nie ma możliwości dokonania korekty zeznania podatkowego polegającej na złożeniu go na warunkach preferencyjnych przewidzianych dla małżeństwa i samotnych rodziców, jeśli za dany rok podatnicy nie zrobili tego w terminie, chociaż mieli taką możliwość. więcej >>

Nowe rozporządzenie VAT - Z prac Komisji UE, Rady UE i Parlamentu Europejskiego

W końcu października Rada przyjęła oficjalnie wniosek Komisji COM (2004)641 dotyczący środków wykonawczych do dyrektywy 77/388/EWG w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. Jak podano w wyjaśnieniach do wniosku1, rozporządzenie ustanawia środki do wykonania art. 4, 6, 9, 11, 13, 15, 18, 25, 26, 26c, 28a, 28b dyrektywy 77/388/EWG oraz jej załącznika L. więcej >>

VAT. IMPORT - Nowe terminy zapłaty

Od 1 stycznia 2006 r. zaczną obowiązywać nowe terminy zapłaty VAT z tytułu importu. Niestety, skorzystają z nich tylko podatnicy dysponujący odpowiednim zaświadczeniem.
więcej >>

Zmiany w PIT-ach

2 listopada weszły w życie dwa rozporządzenia ministra finansów, określające nowe wzory zeznań, deklaracji i informacji dla podatku dochodowego i ryczałtu. więcej >>

600 zł ulgi za pierwsze dziecko.

600 złotych za urodzenie pierwszego dziecka i 1200 zł za drugie rocznej ulgi podatkowej - taką propozycję przedstawił w czwartek w Elblągu desygnowany na premiera Kazimierz Marcinkiewicz (PiS).Pytany przez PAP o szczegóły ulgi Marcinkiewicz powiedział, że miesięcznie za pierwsze ... więcej >>

Niskie podatki dają większe wpływy.

Obniżka CIT w nowych państwach członkowskich Unii była dobrą decyzją. Mimo niższych stawek podatkowych do budżetu tych państw z tego tytułu wpłynęło znacznie więcej pieniędzy niż w państwach starej Unii, które tego podatku nie obniżyły – wynika z raportu Komisji Europejskiej i Eurostatu. więcej >>

Nowe wzory naliczania i zaokrąglania.

Od 1 września 2005 r. obowiązują nowe wzory w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a od 1 stycznia 2006 r. zmieniają się zasady zaokrąglania przy ich obliczaniu. więcej >>

Niekonsekwencja fiskusa tworzy podatkowe raje.

Jechać na Kajmany? Wyspy Bahama? Być może wystarczy do Kielc albo Małkini. W Polsce powstają raje podatkowe. Wokół urzędów skarbowych, które dowolnie interpretują prawo. więcej >>

Okrągłe podatki.

Pismo Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów z dnia 7 października 2005 r. nr SP1/694/8012-132/2334/05/AA w sprawie zaokrąglania podstaw opodatkowania i kwot podatku (14-10-2005). więcej >>

Prymat prawa Unii nad polskim.

Jeżeli polskie przepisy są sprzeczne z regulacjami unijnymi, podatnik może je pominąć i stosować się do norm wspólnotowych. Tak orzekł 12 października Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, rozstrzygając pozew spółki General Electric Polska o zwrot VAT od usług inżynieryjnych. więcej >>

Skarbówka odróżnia filc od maty.

Urząd Kontroli Skarbowej w Krakowie stwierdził, że Swisspor Polska, stosując nieprawidłową taryfę celną, płacił za niski VAT. Firma odpiera zarzuty, powołując się na przepisy obowiązujące w Unii Europejskiej. więcej >>

Gaśnie nam ulga remontowa.

Remontuj, kto może. Za dwa i pół miesiąca nieodwracalnie zniknie podatkowa ulga remontowa. Od nowego roku remontowanie domów i mieszkań będzie droższe. W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) zapisano, że ulga ta zniknie z końcem 2005 r. więcej >>

Kto w przyszłym roku musi założyć księgi rachunkowe.

Od 30 września jest już znana kwota przychodów uzyskanych w 2005 r., która zobowiązuje do prowadzenia ksiąg rachunkowych w roku przyszłym. W porównaniu z rokiem ubiegłym jest ona mniejsza, gdyż wynosi 3 mln 133 tys. 280 zł. więcej >>

Podatek giełdowy zniknie z początkiem 2007 roku.

Podatek giełdowy zniknie z początkiem 2007 roku - zapewnił PARKIET kandydat PiS na premiera, Kazimierz Marcinkiewicz. Pomysł ten popiera Platforma Obywatelska. więcej >>

Porady prawne-bezpłatne bez podatku.

Rzecznik praw obywatelskich zaapelował do ministra finansów o wprowadzenie zmian do przepisów ustawy o VAT, które zwolniłyby z tego podatku świadczone bezpłatnie usługi przez prawników dla najuboższych.

więcej >>

Ulgi inwestycyjne dla przedsiębiorców.

Prawo i Sprawiedliwość obiecuje przedsiębiorcom ulgi inwestycyjne. Będą nagrodą za tworzenie nowych miejsc pracy. To element programu walki z bezrobociem. Ulgi mają też pobudzić inwestycje. Pytanie tylko, czy firmy zechcą z nich korzystać. Takie ulgi mieliśmy już w przeszłości. Wtedy okazały ... więcej >>

WSA Białystok. Przekształcenia podmiotów gospodarczych. Spółka mogła odliczyć VAT.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, powstała w wyniku przekształcenia spółki cywilnej, ma prawo do obniżenia podatku należnego o naliczony wynikający z faktur dokumentujących zakup towarów dokonany przed zgłoszeniem rejestracyjnym VAT. więcej >>

BCC apeluje o obniżenie podatków.

Business Centre Club apeluje o obniżenie podatków i uproszczenie systemu podatkowego. BCC przedstawił 92 postulaty proponujące rozwiązania systemowe i doraźne dla nowego parlamentu i rządu. więcej >>

Czy będą deklarowane transakcje wykonane poza terytorium kraju.

Rozporządzenie ministra finansów w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług wprowadzi nowe formularze VAT-7 oraz VAT-7K. Co zmieni się, jeżeli chodzi o deklarowanie transakcji wykonanych poza terytorium kraju? więcej >>

Darowizny kościelne na korzyść podatnika.

Zapadł jeden z pierwszych wyroków uchylających niekorzystne orzeczenie odmawiające prawa do odliczenia tzw. ulgi kościelnej. Naczelny Sąd Administracyjny podzielił stanowisko zawarte w marcowej uchwale dopuszczające bezlimitowe odliczenie darowizn kościelnych. więcej >>

Jakie zmiany przy wydawaniu decyzji podatkowych.

Od 1 września 2005 r. dzięki nowelizacji Ordynacji podatkowej zmieniły się przepisy w zakresie zobowiązań podatkowych określanych w formie decyzji. Na czym polegają te zmiany? więcej >>

Już czas na e-podatki.

Projekt e-podatki i e-deklaracje został oficjalnie przedstawiony przez przedstawicieli Ministerstwa Finansów. E-podatki umożliwią przesyłanie wszelkiego rodzaju deklaracji podatkowych i podań drogą elektroniczną za pomocą formularzy na stronach internetowych. więcej >>

Komu przyłożyć kasą fiskalną?

Już niedługo również prawnicy i medycy będą musieli wprowadzić kasy fiskalne. Zwolnienia ze stosowania kas stopniowo mają być likwidowane - zapowiada resort finansów. więcej >>

Kto zadecyduje o podpisywaniu deklaracji.

Wczoraj (03.10.) Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok w sprawie bardzo istotnego dla doradców podatkowych uprawnienia tj. prawa do podpisywania i składania przez nich deklaracji i zeznań za klientów. więcej >>

Partnerstwo publiczno-prywatne.

Z dniem 7 października 2005 r. wejdzie w życie nowa ustawa z 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. Nr 169, poz. 1420), zwana dalej „ustawą o PPP”. Ma ona na celu pobudzenie inwestycji sektora publicznego, w tym zwłaszcza inwestycji infrastrukturalnych. więcej >>

Podatki mniejsze lub wcale.

Do końca tego roku Prawo i Sprawiedliwość chce zlikwidować podatek od oszczędności oraz obniżyć stawki podatku od darowizn i spadków. To jedyne zmiany w podatkach, które zostaną przeprowadzone w najbliższym czasie. więcej >>

VAT. Plany podatkowe przyszłych ewentualnych koalicjantów.

PiS pozostawiło napisanie zmian w ustawie o VAT przedsiębiorcom z Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan. więcej >>

PiS i PO na pewno będą się spierać o podatki oraz wydatki z budżetu państwa.

Rozmowy o gospodarce, między potencjalnymi koalicjantami w nowym rządzie mają rozpocząć się dopiero po ogłoszeniu oficjalnych wyników wyborów, a zakończyć – za około dwa tygodnie. Ale już dziś wiadomo, że  więcej >>

Dywidenda albo przychód.

Jeżeli dywidenda nie zostanie wypłacona wspólnikom natychmiast po podjęciu uchwały o podziale zysku, to powstaje nieodpłatne świadczenie będące przychodem spółki – uznał białostocki WSA. więcej >>

Ustawa uchylona, sankcja zostaje.

Organ podatkowy może nałożyć na podatnika sankcje nawet wtedy, gdy dotyczą one zobowiązań powstałych pod rządami ustawy, która już nie obowiązuje. więcej >>

Współpraca zamiast harmonizacji.

Za dwa lata może być gotowy projekt przewidujący ścisłą współpracę państw unijnych w sferze opodatkowania przedsiębiorców. Nie oznacza to jednak, że dojdzie do harmonizacji podatku dochodowego od firm. więcej >>

Obniżka akcyzy na paliwa.

Ministerstwo Finansów obniżyło akcyzę na paliwo o 25 groszy na litrze. Zmiana stawki wejdzie jednak w życie dopiero 15 września i będzie obowiązywać do końca roku. Jak poinformował minister Gronicki, zmianę umożliwiają dochody budżetu związane z wysokimi cenami paliw. więcej >>

Odsetki podatkowe najniższe w historii.

Stopa odsetek podatkowych jest już 1,5 procent od stopy odsetek ustawowych. Dlatego zadłużony przedsiębiorca chętniej ureguluje zaległe faktury niż podatek. więcej >>

Opinie na temat cen transferowych nie za darmo.

Urzędy skarbowe nie będą się wypowiadały o cenach transferowych w formie darmowych interpretacji. Po nowym roku będą czyniły to odpłatnie. więcej >>

Uproszczenie VAT już za rok.

Małe przedsiębiorstwa unikną VAT, a firmy działające w różnych krajach łatwiej będą się rozliczać. więcej >>

Urząd będzie sam korygował.

Urzędy będą poprawiać oczywiste pomyłki i błędy w zeznaniach bez wzywania podatnika. Jednak tylko w przypadku, gdy skutki finansowe zmiany nie będą przekraczać 1 tys. zł. więcej >>

Parlament przeciw rządowi i prezydentowi.

Prezydenckie weto do ustawy o zwrocie VAT od materiałów budowlanych zostało odrzucone. Wszystkie kluby sejmowe chciały, by minister finansów zwracał podatnikom koszty wynikające ze wzrostu tego podatku. więcej >>

Po interpretację do ministra finansów.

Od 1 września podatnicy mogą się zwracać o interpretację nie tylko krajowych przepisów podatkowych, ale i umów międzynarodowych. Ich urzędową wykładnią zajmie się minister finansów. Takie kompetencje przyznaje mu ostatnia nowelizacja ordynacji podatkowej z 30 czerwca 2005 r. (DzU nr 143, poz. 1199). więcej >>

Uważaj na podatki, bo na dłużej trafisz za kratki.

Pod koniec roku wejdą w życie przepisy nowelizacji ustawy karnej skarbowej. Fiskus zyska większe możliwości karania podatników, i to bez litości. więcej >>

Coraz trudniej uciec od podatku Belki.

Od dziś (24.08.) łatwiej będzie sprawdzić, czy polski podatnik uzyskał dochody w krajach zaliczanych do tzw. rajów podatkowych. Umowy o opodatkowaniu dochodów z oszczędności zawarte między Polską a Brytyjskimi Wyspami Dziewiczymi, Anguillą, Kajmanami, Turks i Caicos, a także Montserrat - Terytorium Zamorskim Zjednoczonego Królestwa właśnie wchodzą w życie. więcej >>

Mniej modeli aut z odliczeniem VAT.

Od dziś (22.08.) około 60 modeli samochodów, które dotychczas upoważniały do pełnego odliczenia VAT naliczonego przy nabyciu pojazdu, a później tankowanego paliwa, traci tę właściwość. Wynika to z wchodzących w życie przepisów o VAT. Większość nowych przepisów zaczęła obowiązywać 1 czerwca 2005 r. Jednak te, które dotyczą samochodów, wchodzą w życie dopiero od 22 sierpnia. więcej >>

W skrócie.

Nie będzie zwrotu części VAT zawartego w cenie materiałów budowlanych. (23.08.) Swoim wetem prezydent Aleksander Kwaśniewski zakończył bój o długo oczekiwaną ustawę o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. więcej >>

Zapytaj urząd, a potem się poskarż.

Kolejne ograniczenia odliczania VAT przy zakupie samochodów i paliwa do nich są niezgodne z prawem unijnym. Podatnicy nie muszą jednak biernie czekać, aż ETS wypowie się w tej sprawie. więcej >>