e-Podatki

Kwartalne rozliczenie VAT dla wszystkich 2009-02-17


Jak czytamy w Gazecie Podatkowej, począwszy od 1 stycznia br. wszyscy podatnicy VAT mogą składać deklaracje za okresy kwartalne, tj. w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale.

(…) Jeśli podatnik zdecyduje się składać deklaracje podatkowe za okresy kwartalne, musi wcześniej pisemnie zawiadomić o tym fakcie naczelnika urzędu skarbowego. Przy czym musi to zrobić najpóźniej do 25. dnia drugiego miesiąca kwartału, za który będzie po raz pierwszy składał kwartalną deklarację podatkową. Natomiast podatnicy, którzy wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu rozpoczną w trakcie roku podatkowego i zechcą składać deklaracje za okresy kwartalne, muszą zawiadomić o tym fakcie naczelnika urzędu skarbowego w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczynają wykonywanie tych czynności.

W obu przypadkach powiadomienie należy złożyć na druku VAT-R.

Należy podkreślić, że wybór takiej formy rozliczania jest korzystny przede wszystkim dla tej grupy podatników, u której występuje zobowiązanie do zapłaty. Pozwala to bowiem na przesunięcie obowiązku zapłaty zobowiązania podatkowego. W tej sytuacji podatnik zamiast płacić należne zobowiązanie co miesiąc, uiszcza je co kwartał. Przy czym podmioty niebędące małymi podatnikami muszą wpłacać zaliczki za pierwszy i drugi miesiąc kwartału. Sposób wyliczenia zaliczek określa art. 103 ustawy o VAT.

Taka forma rozliczeń nie będzie korzystna dla tych podatników, u których występuje nadwyżka podatku naliczonego nad należnym do zwrotu na rachunek bankowy. W tym przypadku bowiem znacznie wydłuży się czas oczekiwania na zwrot.

Ponadto, co istotne, wybór kwartalnych rozliczeń powoduje zmniejszenie ilości składanych deklaracji. Podatnik, który do tej pory rozliczał się miesięcznie i składał co miesiąc deklarację VAT-7, teraz złoży jedną deklarację co trzy miesiące w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale. (...)
(źródło: Gazeta Podatkowa)