e-Podatki

Dopłata z urzędu pracy nie jest opodatkowana 2009-02-17


Jak czytamy w Gazecie Prawnej, kwoty pieniężne przyznane bezrobotnemu na rozpoczęcie działalności gospodarczej są nieopodatkowane PIT i nie należy ich uwzględniać w zeznaniu rocznym.

(…) Jednym ze źródeł przychodów są przychody z działalności gospodarczej, do których zalicza się m.in. dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. W przypadku kwot uzyskanych z urzędu pracy na rozpoczęcie działalności zastosowanie ma zwolnienie z PIT.
Wolne od podatku są jednorazowe środki przyznane bezrobotnemu na podjęcie działalności, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W 2008 roku starosta ze środków Funduszu Pracy mógł przyznać bezrobotnemu jednorazowo m.in. środki na podjęcie działalności, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związane z podjęciem tej działalności, w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 5-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia. Oznacza to, że pieniądze przyznane w ramach tego przepisu są nieopodatkowane. Bezrobotny przedsiębiorca nie będzie uwzględniał tego przychodu w zeznaniu PIT-36 lub PIT-36L, które powinien złożyć z tytułu prowadzonej w 2008 roku firmy. (…)
(źródło: Gazeta Prawna)