e-Podatki

Wybór formy opłacania zaliczek do 20 lutego 2009-02-17


Jak czytamy w Gazecie Podatkowej, przedsiębiorcy z tytułu działalności gospodarczej płacą miesięczne zaliczki od dochodu bieżącego roku. Jest to zasada ogólna, od której ustawodawca przewidział wyjątki. Podatnicy mogą również opłacać zaliczki w uproszczonej formie lub raz na kwartał (oczywiście pod warunkiem, że znajdują się w grupie uprawnionych do wpłacania tych zaliczek).

(…) Przedsiębiorcy, którzy zdecydują, że będą opłacać uproszczone zaliczki, co miesiąc będą do urzędu skarbowego odprowadzać je w tej samej wysokości. Zaliczka w uproszczonej formie jest bowiem ustalana w wysokości 1/12 kwoty obliczonej na podstawie dochodu wykazanego w zeznaniach złożonych w latach wcześniejszych. Za 2009 r. ustala się ją na podstawie dochodu za 2007 r. (wynikającego z zeznania złożonego w 2008 r.) lub 2006 r. (wynikającego z zeznania złożonego w 2007 r.).

Z kolei podatnicy, którzy wybiorą zaliczki kwartalne, będą je płacić od dochodu uzyskanego w 2009 r. Zaliczki te ustalane są w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku a sumą zaliczek za poprzednie kwartały.
Decydując się na opłacanie zaliczek w uproszczony sposób lub co kwartał, podatnicy mają obowiązek zawiadomić o tym fakcie właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Zawiadomienie należy złożyć na piśmie. Ważne jest również, aby złożyć je terminowo, tj. do dnia 20 lutego roku podatkowego, czyli za 2009 r. do 20 lutego 2009 r. Przy czym w przypadku wyboru kwartalnego sposobu opłacania zaliczek na podatek termin ten dotyczy wyłącznie małych podatników. Natomiast podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą w 2009 r. zawiadomienie takie muszą złożyć w terminie do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.
Zawiadomienia nie muszą składać podatnicy, którzy złożyli je w 2008 r. lub latach wcześniejszych i w 2009 r. zamierzają nadal korzystać z omawianych form. Obowiązuje bowiem zasada, że w przypadku braku zawiadomienia (do 20 lutego roku podatkowego) o rezygnacji z opłacania zaliczek w sposób uproszczony lub co kwartał, podatnik opłaca je na dotychczasowych zasadach. (…)
(źródło: Gazeta Podatkowa)