e-Podatki

Jakie obowiązki podatkowe ma firma jako płatnik 2009-02-10


Jak czytamy w Gazecie Prawnej, do końca lutego płatnicy muszą sporządzić dla podatników informacje PIT-11 oraz wypełnić PIT-40.

(…) Informacja o dochodach i zaliczkach
Zacznijmy od wystawienia PIT-11. To informacja o uzyskanych dochodach w danym roku przez podatnika i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. Zgodnie z przepisami ustawy o PIT w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym płatnicy, w przypadku gdy nie dokonują rocznego obliczenia podatku, są zobowiązani przekazać podatnikowi i urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika - imienne informacje PIT-11. W informacji PIT-11 wykazuje się również dochody zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych.

Sporządzenie i przekazanie informacji PIT-11 to nie jedyny obowiązek płatnika. Również w terminie do końca lutego po upływie roku podatkowego płatnicy mają obowiązek sporządzenia rocznego odliczenia podatku za podatnika na formularzu PIT-40. Jednak tu uwaga, płatnik sporządzi PIT-40 za 2008 rok tylko wtedy, gdy podatnik przed 9 stycznia 2009 r. złożył płatnikowi PIT-12. Roczne obliczenie podatku płatnicy przekazują podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika.

Różnicę między podatkiem wynikającym z rocznego obliczenia a sumą zaliczek pobranych od stycznia do grudnia płatnik pobiera z dochodu za marzec roku następnego. Różnica ta, na wniosek podatnika, może być pobrana z dochodu za kwiecień roku następnego. W razie gdy stosunek uzasadniający pobór zaliczek ustał w styczniu lub w lutym, różnicę pobiera się z dochodu za miesiąc, za który pobrana została ostatnia zaliczka. Pobraną różnicę płatnicy wpłacają na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje właściwy dla płatnika naczelnik urzędu skarbowego, łącznie z zaliczkami za te miesiące. Jeżeli z obliczenia rocznego wynika nadpłata, zalicza się ją na poczet zaliczki należnej za marzec, a jeżeli po pobraniu tej zaliczki pozostaje nadpłata, płatnik zwraca ją podatnikowi w gotówce.

Przedłużony termin
W tym roku ostatni dzień lutego wypada w sobotę, zatem termin na sporządzenie m.in. PIT-11 i PIT-40 zostanie przedłużony do 2 marca. Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej, jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy (…)
(źródło: Gazeta Prawna)