e-Podatki

Szansa na nowe limity w podatku dochodowym 2009-01-20


Jak czytamy w Gazecie Podatkowej, resort finansów przygotował projekt ustawy zmieniającej obie ustawy o podatku dochodowym. W projekcie z dnia 7 stycznia 2009 r. znalazła się m.in. propozycja wprowadzenia zmiany do definicji małego podatnika. Polegać miałaby ona na zwiększeniu limitu przychodów uprawniających do korzystania ze statusu małego podatnika z obowiązujących obecnie 800.000 euro do 1.200 000 euro.

(…) Z uzasadnienia do projektu wynika, że zmiana ta ma na celu dostosowanie przepisów obowiązujących w zakresie podatku dochodowego do przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz limitu przychodów zobowiązujących podatnika, zgodnie z ustawą o rachunkowości, do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Aby wyeliminować pojawiające się do tej pory wątpliwości, projekt zakłada również wprowadzenie w obowiązujących przepisach zmian w zakresie preferencyjnej jednorazowej amortyzacji. Chodzi tu m.in. o wprowadzenie jednoznacznego zapisu, z którego wynikałoby, że w przypadku spółki niemającej osobowości prawnej kwota limitu odpisów amortyzacyjnych dotyczy spółki. Jednocześnie z ustaw o podatku dochodowym po zmianach będzie wynikało wyraźnie, że dla celów jednorazowej amortyzacji, za małego podatnika uznaje się spółkę, jeżeli wartość jej przychodów, o których mowa w art. 5a pkt 20 ustawy o pdof i art. 4a pkt 10 ustawy o pdop, nie przekroczyła kwoty 1.200.000 euro.

Projekt przewiduje również wprowadzenie innych zmian w zakresie jednorazowej amortyzacji. Przypomnijmy, że metodę tę mogą stosować podatnicy, którzy rozpoczęli działalność w roku podatkowym oraz mali podatnicy. Według proponowanych rozwiązań mali podatnicy i rozpoczynający działalność w latach 2009-2010 uzyskają prawo zaliczenia do kosztów podatkowych jednorazowej amortyzacji do kwoty dwukrotnie wyższej niż dotychczas obowiązująca. Resort finansów chce bowiem podnieść ten limit na lata 2009-2010 do kwoty 100.000 euro. Instrumentem tym mają być objęte również firmy, które rozpoczęły działalność w 2008 r. Dla podatników, którzy rozpoczęli działalność w 2008 r. limit 100.000 euro będzie przysługiwał w roku następującym bezpośrednio po roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność, tj. w 2009 r. Jak dotychczas limit będzie stosowany odrębnie w każdym roku podatkowym, z tym że jego wysokość, nawet w przypadku zbiegu uprawnień nie będzie mogła przekroczyć kwoty 100.000 euro, a jednorazowa amortyzacja nadal będzie stanowić uproszczoną formę pomocy de minimis.
Z projektu wynika, że ustawa generalnie będzie miała zastosowanie (z wyjątkami dotyczącymi podatników podatku dochodowego od osób prawnych) do uzyskanych dochodów (poniesionych strat) od 1 stycznia 2009 r. (…)
(źródło: Gazeta Podatkowa)