e-Podatki

Limity podatkowe obowiązujące w 2009 roku 2009-01-06


Limity podatkowe wyrażone w euro, mały podatnik PIT, CIT, jednorazowa amortyzacja PIT, CIT, ryczałt, księgi rachunkowe, mały podatnik VAT.

PRZELICZANIE LIMITÓW WYRAŻONYCH W EURO

Limity podatkowe wyrażone w euro należy przeliczać po średnich kursach walut ogłaszanych przez NBP:
- dla małych podatników PIT, CIT - według kursu na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego w zaokrągleniu do 1000 zł
- dla potrzeb jednorazowej amortyzacji PIT, CIT – według kursu na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy w zaokrągleniu do 1000 zł
- dla zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych – według kursu obowiązującego w dniu 1 października poprzedniego roku podatkowego
- dla ksiąg rachunkowych – według kursu na 30 września roku poprzedzającego rok podatkowy
- dla małych podatników VAT – według kursu na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego w zaokrągleniu do 1000 zł

W związku z powyższym limity na 2009 rok zostały ustalone w oparciu o kurs:
- ogłoszony przez NBP na 30 września 2008 r. (1 euro = 3,4083 zł)
- ogłoszony przez NBP na 1 października 2008 r. (1 euro = 3,3775 zł)

PODATKI DOCHODOWE

- mały podatnik PIT, CIT

Małym podatnikiem według ustaw PIT, CIT jest podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku VAT) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 800 000 euro.

W 2009 roku limit ten wynosi: 2 702 000 zł ( 800 000 x 3,3775 zł = 2 702 000 zł).

- jednorazowa amortyzacja PIT, CIT

Podatnicy w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność oraz mali podatnicy, mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji, z wyłączeniem samochodów osobowych, w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50 000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych.

W 2009 roku limit ten wynosi: 169 000 zł ( 50 000 x 3,3775 zł = 168 875 zł, w zaokrągleniu 169 000 zł).

- zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych

- wielkość przychodów za 2008 rok uprawniających do opodatkowania zryczałtowanym podatek dochodowym od przychodów ewidencjonowanych - 150 000 euro

W 2009 roku limit ten wynosi: 506 625 zł ( 150 000 x 3,3775 zł =506 625 zł ).

- wielkość przychodów za 2008 rok uprawniających do rozliczenia zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych kwartalnie - 25 000 euro

W 2009 roku limit ten wynosi: 84 437,50 zł ( 25 000 x 3,3775 zł = 84 437,50 zł ).

- kwota przychodów uprawniających do rozliczenia przychodów z najmu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych stawką 8,5 % - 4 000 euro

W 2009 roku limit ten wynosi 13 510 zł ( 4 000 x 3,3775 zł = 13 510 zł ).

- księgi rachunkowe

Kwota zobowiązująca do prowadzenia ksiąg rachunkowych wynosi 1 200 000 euro.

W 2009 roku limit ten wynosi 4 089 960 zł ( 1 200 000 x 3,4083 zł = 4 089 960 zł).

PODATEK VAT

- mały podatnik VAT

Małym podatnikiem według ustawy o VAT jest podatnik podatku od towarów i usług:
a) u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 800.000 euro, W 2009 roku limit ten wynosi: 2 702 000 zł ( 800 000 x 3,3775 zł = 2 702 000 zł ).
b) prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzającego funduszami powierniczymi, będącego agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu - jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 30.000 euro. W 2009 roku limit ten wynosi: 101 000 zł ( 30 000 x 3,3775 zł = 101 325, w zaokrągleniu 101 000 zł ).
(źródło: Ministerstwo Finansów)