e-Podatki

Jakie zmiany nastąpią w przyszłym roku w rozliczeniu ulgi prorodzinnej 2008-12-16


Jak czytamy w Gazecie Prawnej, od 1 stycznia 2009 r. zmienią się przepisy dotyczące ulgi prorodzinnej, przy czym część korzystnych zmian podatnicy zastosują już w rozliczeniu podatkowym za 2008 rok.

(…) Przyszły rok przyniesie rewolucyjne zmiany w zakresie korzystania z ulgi prorodzinnej (ulgi na dzieci). Odliczana od podatku ulga obowiązuje dopiero od 1 stycznia 2007 r. Podatnicy zdążyli skorzystać z niej tylko raz, a ustawodawca już wprowadza zasadnicze zmiany dotyczące zasad rodliczania. Stosowanie ulgi prorodzinnej w praktyce wywołało szereg wątpliwości i konieczne było doprecyzowanie przepisów. Jednak oprócz usunięcia wątpliwości interpretacyjnych nowelizacja ustawy o PIT z 6 listopada 2008 r. znacząco zmodyfikowała zasady korzystania z odliczenia.

Wszystkie zmiany obejmujące ulgę prorodzinną wchodzą w życie 1 stycznia 2009 r. Szczególnego podkreślenia wymaga fakt, że część z nich podatnicy zastosują już w rozliczeniu podatkowym za 2008 rok. Pozostałe zmiany w praktyce zaczną obowiązywać, począwszy od rozliczenia podatkowego za 2009 rok. Poniżej omawiamy wprowadzone modyfikacje, zaczynając od tych, które będą miały zastosowanie już w rozliczeniu 2008 roku.

Ulga dla rodziców

W rozliczeniu podatkowym za 2008 rok ulga prorodzinna obejmie większą grupę rodziców dzieci niż dotychczas. Wyjaśnić należy, że art. 27f ustawy o PIT regulujący zasady korzystania z ulgi nie wskazuje, jakie dzieci objęte są preferencją, lecz odsyła w tym zakresie do art. 6 ust. 4 ustawy, który dotyczy preferencyjnego rozliczenia podatkowego osób samotnie wychowujących dzieci. Z tych dwóch przepisów tylko znowelizowany art. 6 ust. 4 będzie miał zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2008 r. Wynika z tego, że w rozliczeniu podatkowym za ten rok będą miały zastosowanie korzystne zmiany w katalogu rodziców dzieci objętych ulgą prorodzinną.

Zgodnie ze zmienionym przepisem ulga będzie dotyczyła rodziców dzieci:
• małoletnich,
• bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
• do ukończenia 25. roku życia uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie. Warunkiem jest, aby w roku podatkowym dzieci te nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu według skali lub 19-proc. podatkiem ze zbycia papierów wartościowych w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, z wyjątkiem renty rodzinnej. (…)
(źródło: Gazeta Prawna)