e-Podatki

Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli 2008-09-23


Interpelacja nr 3552 do ministra finansów sprawie konieczności usprawnienia obsługi podatników w zakresie kontroli planowanych i przeprowadzanych przez urzędy skarbowe.
(…)
Szanowny Panie Ministrze! W przepisach ustawy Ordynacja podatkowa brak jest precyzyjnych unormowań związanych z powiadamianiem podatników o planowanym wszczęciu przez urzędy skarbowe kontroli podatkowych.

Szczególnie koniecznym wydaje się powiadamianie podatnika o przedmiocie kontroli i okresie, za jaki będzie przeprowadzana.

Brak jest również uregulowań, kogo (podatnika czy pełnomocnika) należy o planowanej kontroli powiadamiać.

Wobec licznych deklaracji ministerstwa o szerokiej życzliwości wobec podatnika takie doprecyzowania wydają się konieczne.

Czy w związku z powyższym Ministerstwo Finansów planuje przygotowanie projektu nowelizacji ustawy Ordynacja podatkowa, tak aby jej przepisy wprowadzały obowiązek powiadamiania podatników o przedmiocie kontroli podatkowej i okresie, za jaki kontrola będzie przeprowadzana?

Poseł Adam Wykręt
Bielsko-Biała, dnia 3 czerwca 2008 r. (…)

Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów – z upoważnienia ministra – na interpelację nr 3552 w sprawie konieczności usprawnienia obsługi podatników w zakresie kontroli planowanych i przeprowadzanych przez urzędy skarbowe
(…)
Szanowny Panie Marszałku! Odpowiadając na interpelację posła Adama Wykręta z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli, przesłaną przy piśmie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2008 r., znak: SPS-023-3552/08, uprzejmie przedstawiam, co następuje.

Aktualnie przedmiotem prac legislacyjnych jest rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (przyjęty przez komitet Rady Ministrów na posiedzeniu w dniu 12 czerwca 2008 r.). Projekt w najbliższym czasie będzie przekazany do rozpatrzenia przez Radę Ministrów i następnie do Sejmu. Projekt ten jest częścią „Pakietu na rzecz rozwoju przedsiębiorczości”. Projektowane przepisy ułatwią wykonywanie działalności gospodarczej przedsiębiorcom oraz poprawią warunki jej prowadzenia.

W projektowanej ustawie proponuje się wprowadzenie nowej instytucji – zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Celem tej instytucji jest zwiększenie zaufania do organów podatkowych, promowanie dobrowolnego wypełniania obowiązków podatkowych, jak również umożliwienie kontrolowanym właściwej organizacji pracy w związku z planowaną kontrolą. Regułą jest zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej z 7-dniowym wyprzedzeniem. Wszczęcie kontroli w terminie wcześniejszym wymagać będzie zgody kontrolowanego.

Zasada zawiadamiania o zamiarze wszczęcia kontroli nie może być stosowana w każdym przypadku i musi doznać pewnych ograniczeń. Wyjątki od zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli są ściśle wskazane w ustawie. W każdym przypadku wszczęcia kontroli bez zawiadomienia z uwagi na wyłączenia przedmiotowe lub podmiotowe kontrolowanego informuje się o przyczynach braku tego zawiadomienia.

Odnosząc się do podniesionej przez pana posła Adama Wykręta kwestii konieczności powiadamiania podatnika o przedmiocie kontroli i okresie, za jaki będzie przeprowadzona, pragnę zauważyć, iż unormowania projektowanej ustawy określają szczegółowo elementy formalne zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, m.in. nakładają obowiązek wskazania zakresu kontroli, a więc rodzaju podatku i okresu objętego kontrolą. Ponadto na mocy przepisów projektowanej ustawy, jeżeli kontrolowany wyznaczył osobę uprawnioną do jego reprezentowania w zakresie kontroli podatkowej, to osoba ta uprawniona jest również do działania w zakresie odbioru zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej.

Z poważaniem
Podsekretarz stanu
Andrzej Parafianowicz
Warszawa, dnia 4 lipca 2008 r. (…)