e-Podatki

Obniżka VAT przy rabacie nawet bez potwierdzenia odbioru korekty 2008-09-02


Jak czytamy w Rzeczpospolitej, WSA w Bydgoszczy w wyroku stwierdził, że udzielając rabatu, możemy zmniejszyć swój obrót. Nawet jeśli nie mamy potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez kontrahenta.

(…) Spółka wystawiła 30 grudnia 2005 r. faktury korygujące, na których nie było dat potwierdzających ich odbiór przez nabywców. Oświadczyła, że nabywcy odebrali faktury osobiście w dniu wystawienia. W wyniku czynności sprawdzających u kontrahentów ustalono, że na fakturach są daty odbioru w styczniu 2006 r. Urząd określił dla spółki zobowiązanie w VAT oraz ustalił dodatkową sankcję.

W odwołaniu spółka zarzuciła sprzeczność z konstytucją § 16 ust. 4 rozporządzenia ministra finansów z 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od VAT. Z przepisu tego wynika, że potwierdzenie odbioru faktury korygującej stanowi podstawę do obniżenia kwoty podatku należnego w rozliczeniu za miesiąc, w którym sprzedawca otrzymał to potwierdzenie.

Izba skarbowa wskazała, że kwestionowanie zgodności z konstytucją obowiązujących przepisów nie należy do jej kompetencji. Podkreśliła, że w wyroku z 11 grudnia 2007 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł niekonstytucyjność § 16 ust. 4 zdanie 2 rozporządzenia w zakresie, w jakim stwierdza, że podatnik może zmniejszyć swój obrót o udzielony rabat dopiero po otrzymaniu od odbiorcy potwierdzenia odbioru faktury korygującej, ale jednocześnie odroczył wejście w życie wyroku.

WSA uchylił zaskarżoną decyzję. Zastanawiał się, jakie znaczenie prawne ma ustalenie przez TK, że przepis, który ma być podstawą oceny legalności zaskarżonego aktu, jest niezgodny z konstytucją, w sytuacji gdy stwierdza się jednocześnie, że traci moc obowiązującą z dniem określonym przez TK. W orzecznictwie NSA utrwalił się pogląd, że w takich wypadkach należy brać pod uwagę przedmiot regulacji objętych niekonstytucyjnością, przyczyny naruszenia, termin utraty mocy obowiązującej przepisu, okoliczności rozpoznawanej przez sąd sprawy i konsekwencje stosowania niekonstytucyjnego przepisu.

TK odroczył utratę mocy obowiązującej spornego przepisu z uwagi na konieczność ukształtowania przepisów mających zapewnić kontrolę prawidłowości rozliczeń w zakresie VAT. WSA wskazał, że do czasu ustanowienia takich przepisów organy nie są pozbawione instrumentów zapobiegających nieprawidłowościom w obliczaniu VAT należnego. Mogą podjąć czynności sprawdzające u kontrahenta podatnika. W przedmiotowej sprawie miało to miejsce i organy nie podważały zasadności wystawienia faktur korygujących, ale zanegowały prawo do obniżenia podatku należnego tylko ze względu na brak potwierdzenia odbioru faktur w grudniu 2005 r. Zdaniem sądu brak potwierdzenia odbioru faktury korygującej nie może być podstawą do pozbawienia podatnika prawa do obniżenia VAT należnego. (...)
(WSA w Bydgoszczy, wyrok z 30 lipca 2008 r., sygn. I SA/Bd 249/08)
(źródło: Rzeczpospolita)