e-Podatki

Od kiedy trzeba płacić podatek od nowego budynku 2008-08-26


Jak czytamy w Rzeczpospolitej, WSA w Szczecinie wydał wyrok, w którym stwierdził, że jeśli budowę skończono w tym roku, obowiązek podatkowy powstanie w następnym. Nie ma znaczenia, że nieruchomość zmieniła właściciela.

(…) Spór dotyczył podatku od nieruchomości, a konkretnie momentu powstania obowiązku podatkowego. W lipcu 2007 r. spółka kupiła grunt wraz z wybudowanym na nim w tym samym miesiącu budynkiem. Zgodnie z art. 6 ust. 9 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w terminie 14 dni złożyła organowi podatkowemu stosowną deklarację, w której jako przedmiot opodatkowania wykazała jedynie grunt. Co do budynku spółka stwierdziła na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy, że obowiązek podatkowy powstanie dopiero 1 stycznia 2008 r.

Urząd się na to nie zgodził i wezwał spółkę do uzupełnienia deklaracji oraz zapłaty podatku. Jego zdaniem możliwość przesunięcia momentu powstania obowiązku podatkowego do 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona, dotyczy jedynie pierwotnego właściciela nieruchomości. Dla dalszego nabywcy obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z ogólną zasadą od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym miało miejsce nabycie.

Spółka zapłaciła podatek, ale nie zgodziła się z argumentacją urzędu i złożyła wniosek o stwierdzenie nadpłaty. Organy obu instancji odmówiły, spółka wniosła więc skargę do WSA. Sąd uchylił decyzję, uznając, że organy podatkowe błędnie zinterpretowały art. 6 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Jeżeli okolicznością uzasadniającą obowiązek podatkowy jest istnienie budynku, to powstaje on 1 stycznia roku następującego po roku, w którym została zakończona budowa. Bez znaczenia jest zmiana właściciela w okresie, gdy obowiązek podatkowy jeszcze nie powstał. (…) (sygn. I SA/ Sz 139-140/08).
(źródło: Rzeczpospolita)