e-Podatki

Dofinansowanie studiów podyplomowych pracownika 2008-08-12


W związku z zapotrzebowaniem na wykwalifikowanych specjalistów w określonych dziedzinach, nasza firma postanowiła dofinansować kilku pracownikom naukę na studiach podyplomowych. Uzyskana wiedza będzie przydatna w wykonywanej przez nich pracy i przyczyni się do rozwoju firmy. Czy dofinansowanie do studiów podyplomowych wypłacone przez nas pracownikom będzie u nich zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Zgodnie z treścią art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. 2000 Nr 14, poz. 176, ze zm.), wolna od podatku dochodowego jest wartość świadczeń przyznanych zgodnie z odrębnymi przepisami przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego pracownika, z wyjątkiem wynagrodzeń otrzymywanych za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnień z części dnia pracy, przysługujących pracownikom podejmującym naukę w szkołach lub podnoszących kwalifikacje zawodowe w formach pozaszkolnych.

Zasady przyznawania świadczeń pracownikom podejmującym naukę w formach szkolnych i pozaszkolnych reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 października 1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych (Dz. U. Nr 103, poz. 472 ze zm.).

Do dnia 13 marca 2006 r., w myśl § 8 ust. 1 powyższego rozporządzenia, za podstawowe formy kształcenia, dokształcania, a także doskonalenia w formach pozaszkolnych uznawano: studia podyplomowe, kursy oraz seminaria. Ponadto zgodnie z brzmieniem § 8 ust. 2 w miarę potrzeby mogły być również organizowane inne formy kształcenia pozaszkolnego, jak np. staże zawodowe, staże specjalistyczne, praktyki zawodowe, samokształcenie kierowane, itp

W dniu 14 marca 2006 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216). § 52 tego rozporządzenia uchylił niektóre przepisy rozporządzenia z 1993 r., w tym m.in. ww. § 8. W chwili obecnej rozporządzenie z 1993 r. nie zawiera już katalogu podstawowych form kształcenia, dokształcenia, a także doskonalenia w formach pozaszkolnych, w którym to katalogu studia podyplomowe były klasyfikowane jako pozaszkolna forma kształcenia. Studia podyplomowe nie mieszczą się również w katalogu form kształcenia uznawanych za pozaszkolne zgodnie z § 2 nowego rozporządzenia.

W świetle powyższych przepisów uznać należy, iż obecnie studia podyplomowe zalicza się do kształcenia w formach szkolnych. Nadal bowiem obowiązuje § 3 rozporządzenia z 1993 r. stanowiący, iż kształcenie dorosłych w formach szkolnych odbywa się w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych i szkołach wyższych. Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz.1365 ze zm.), studia podyplomowe są - obok studiów, studiów doktoranckich oraz kursów dokształcających – jedną z form zajęć, które mogą być prowadzone przez uczelnię. Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym definiuje studia podyplomowe jako inną niż studia wyższe i studia doktoranckie formą kształcenia przeznaczoną dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych (art. 2 ust. 1 pkt 11 tejże ustawy). Z powyższego wynika, że w obecnym stanie prawnym studia podyplomowe - w szkołach wyższych - spełniają kryteria zaliczenia ich do szkolnych form kształcenia dorosłych, o których mowa w rozporządzeniu z 1993 r.

Tym samym wartość świadczeń przyznanych przez pracodawcę zgodnie z § 4 rozporządzenia w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych - na dokształcanie pracownika w formie studiów podyplomowych korzysta ze zwolnienia od podatku, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zwolnienie powyższe dotyczy zarówno sytuacji, gdy świadczenie wypłacane jest pracownikowi skierowanemu przez pracodawcę na studia podyplomowe, jak i takiemu, który podjął naukę bez skierowania.
(źródło: Wskazówki podatkowe)