e-Podatki

Wydatki ponoszone jako zwrot kosztów dla delegowanych pracowników 2008-08-12


Nasza firma delegowanym do przeprowadzenia szkoleń w oddziałach przedsiębiorstwa pracownikom zwraca koszty wyżywienia zakupionego we własnych bufetach. Nie wypłaca natomiast diet. Wynika to z tego, że posiłki w bufetach firmowych są tańsze niż wynosi wysokość diety, która przysługiwałaby pracownikowi na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości diet oraz warunków ustalania należności przysługującej w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990 ze zm.). Czy wydatki ponoszone jako zwrot kosztów dla delegowanych pracowników stanowić będą dla nas w takim przypadku koszt uzyskania przychodu, biorąc pod uwagę treść art. 16 ust. 1 pkt 28 updop?

Odpowiadając na pytanie Czytelnika należy przytoczyć postanowienia art. 15 ust.1 updop, kosztami uzyskania przychodów są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów z wyjątkiem kosztów wymienionych w art.16 ust.1 ww. ustawy.

Oznacza to, że wszystkie poniesione wydatki po wyłączeniu wydatków enumeratywnie wymienionych w art. 16 ust.1 stanowić będą koszt uzyskania przychodów pod warunkiem istnienia związku przyczynowo-skutkowego z osiąganymi przychodami, służenia zachowaniu lub zabezpieczeniu funkcjonowania źródła przychodów. Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 28 updop do kosztów uzyskania przychodów nie zalicza się kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup napojów, w tym alkoholowych.

Przepisy podatkowe nie definiują pojęcia „reprezentacja”, zastosowanie wykładni językowej w oparciu o słownik języka polskiego, wskazuje że jest to „okazałość, wytworność w czyimś sposobie życia, związana ze stanowiskiem lub pozycją społeczną”. Poprzez reprezentację rozumieć należy dobre reprezentowanie firmy, które może polegać m.in. na odpowiednim sposobie podejmowania interesantów i kontrahentów.

Podczas szkoleń organizowanych w oddziałach firmy przez jej pracowników nie brały udziału osoby z zewnątrz. W związku z tym, że o działaniach mających znamiona reprezentacji mówić można wyłącznie gdy podejmowane w jej ramach działania mają na celu wywarcie pozytywnego wrażenia na podmiocie zewnętrznym, przepis art. 16 ust. 1 pkt 28 updop nie znajdzie zastosowania w przypadku wydatków ponoszonych na rzecz osób nie będących kontrahentami.

W związku z tym wydatki ponoszone na rzecz własnych pracowników stanowiąc zwrot kosztów faktycznie poniesionych na zakupy artykułów żywnościowych, jako nie związane z reprezentacją zaliczyć można do kosztów uzyskania przychodów pod warunkiem wykazania związku pomiędzy poniesionym kosztem a osiągniętym przychodem.

(źródło: Wskazówki podatkowe)