e-Podatki

Jedna stawka dla całej usługi 2008-07-29


Jak czytamy w Rzeczpospolitej, Naczelny Sad Administracyjny orzekł, że jeśli wykonywane przez przedsiębiorcę usługi związane są z budownictwem mieszkaniowym, to mogą być w całości opodatkowane 7-proc. podatkiem.

(…) Aby jednak tak się stało, muszą w większości służyć celom mieszkaniowym. Może to polegać na tym, że „pewna infrastruktura jest związana jedynie w części z budownictwem mieszkaniowym, a w pozostałej części jest wykorzystywana do innych celów, w tym do obsługi budownictwa niemającego charakteru mieszkaniowego”. Zdecydował tak Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 8 lipca 2008 r. (I FSK 871/07).

(…) ...podobnie jak ETS
Wyrok NSA wpisuje się w linię orzeczniczą Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, który m.in. w wyroku w sprawie C-41/04 stwierdził, że jeśli „dwa lub więcej niż dwa świadczenia (lub czynności) (...) są tak ściśle związane, że obiektywnie tworzą one w aspekcie gospodarczym jedną całość, której rozdzielenie miałoby sztuczny charakter, to wszystkie te świadczenia lub czynności stanowią jednolite świadczenie do celów stosowania podatku od wartości dodanej”.

Przy towarzyszącej wyższy VAT
Warto przypomnieć, że od początku 2008 r. – na mocy art. 41 ust. 12 ustawy o VAT – obniżoną 7-proc. stawkę podatku stosujemy do budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Dodatkowo stawkę tę – na podstawie § 5 ust. 1a pkt 1 rozporządzenia w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o VAT – stosujemy również do robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych dotyczących obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim roboty takie nie są objęte tą stawką na podstawie art. 41 ust. 12 – 12c ustawy o VAT. Nie ma natomiast możliwości stosowania 7-proc. VAT na roboty budowlane związane z infrastrukturą towarzyszącą temu budownictwu. Nie pozwalają na to ani art. 41 ust. 12 – 12c ustawy o VAT, ani przepisy rozporządzenia wykonawczego. Roboty te od 2008 r. opodatkowane są zatem 22-proc. VAT.

Mając na uwadze wyrok NSA, można jednak twierdzić, że również w obecnie obowiązującym stanie prawnym, gdy świadczenie jest usługą budowlano-montażową związaną z budownictwem mieszkaniowym, może być w całości opodatkowane stawką VAT 7 proc. (…)
(źródło: Rzeczpospolita)