e-Podatki

Nie można odliczyć VAT z faktury dokumentującej karę 2008-07-22


Jak czytamy w Rzeczpospolitej, WSA w Bydgoszczy w wyroku z 10 czerwca br. orzekł, że przedsiębiorca płacący karę za naruszenie postanowień umowy nie odliczy podatku naliczonego z wystawionej w związku z tym faktury. Nie jest to bowiem ani dostawa towarów, ani świadczenie usług.

(…) Podatnik odliczył podatek naliczony wynikający z faktury wystawionej tytułem kary za naruszenie postanowień umowy o świadczenie usług przewozowych. Zakwestionował to urząd skarbowy i określił zobowiązanie w VAT. Przyjął, że czynność potwierdzona fakturą nie spełnia wymogów określonych w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT. Nie jest ani dostawą towarów, ani świadczeniem usług. Jest to kara, która stanowi odszkodowanie. Nie może więc być opodatkowana.

Z rozstrzygnięciem tym nie zgodził się podatnik. Złożył odwołanie. Twierdził, że zapłata za fakturę nastąpiła w formie kompensaty. Przysługiwało zatem prawo do obniżenia podatku należnego.

Izba skarbowa utrzymała jednak decyzję w mocy. Podatnik wniósł więc skargę do WSA.

Sąd przyznał rację organom podatkowym. Stwierdził, że faktura, w której wystawca obciążył skarżącego za naruszenie postanowień umowy, nie potwierdza dostawy towarów ani świadczenia usług. Dokonana czynność była karą, która właściwie stanowiła odszkodowanie za niewywiązanie się z umowy. Czynność ta nie jest opodatkowana. Tym samym podatnikowi nie przysługuje prawo do odliczenia VAT. (…) (sygn. I SA/Bd 170/08).
(źródło: Rzeczpospolita)