e-Podatki

Rozstrzygając sprawę, fiskus powinien powołać się na przepisy 2008-07-22


Jak czytamy w Rzeczpospolitej, WSA w Warszawie w wyroku z 28 maja orzekł, że jeśli z decyzji podatkowej nie wynika, dlaczego organ podatkowy nie przyznał racji podatnikowi, sąd powinien ją uchylić. Nie może bowiem ocenić jej prawidłowości.

(…) Bank pozyskiwał środki pieniężne przez obrót akcjami emitowanymi przez Skarb Państwa oraz emisję i sprzedaż dłużnych papierów wartościowych w postaci obligacji na okaziciela, na rzecz banków mających siedzibę w państwach Unii (będących stronami konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania). Zwrócił się do ministra finansów o potwierdzenie, że odsetki wypłacane zagranicznemu bankowi, który nabył obligacje od podmiotu niebędącego ich emitentem, są na mocy poszczególnych umów zwolnione z CIT u źródła.

Minister uznał stanowisko banku za nieprawidłowe. Jego zdaniem zwolnienie nie obejmuje przypadków, kiedy bank zagraniczny przez nabycie wierzytelności wynikającej z umowy mającej charakter pożyczki wstępuje w prawa zbywcy będącego podmiotem, który zawarł tę umowę z podmiotem krajowym. Sprawa trafiła do WSA.

Sąd uwzględnił skargę z powodów procesowych. W świetle ordynacji podatkowej organ wyrażając własne stanowisko powinien je uzasadnić, opierając się na przepisach prawa, odnosząc się przy tym do stanu faktycznego opisanego przez stronę. Dopiero ocena stanowiska wnioskodawcy i stanowisko własne organu podatkowego składają się na interpretację. Zdaniem sądu uzasadnienie decyzji nie pozwala na stwierdzenie, z jakiego powodu organ nie podzielił stanowiska strony wyrażonego we wniosku. Nie ocenił stanowiska skarżącej i całkowicie pominął argumenty przedstawione przez nią we wniosku i zażaleniu. Należało więc przyjąć, że zasadne było wyeliminowanie z obrotu prawnego zaskarżonej decyzji. Sąd nie może ocenić prawidłowości decyzji, jeżeli nie zawiera wyrażonego w uzasadnieniu merytorycznego stanowiska organu. (…) (sygn. III SA/Wa 1/08).
(źródło: Rzeczpospolita)