e-Podatki

Wartości niematerialne i prawne a wartość początkowa 2008-07-15


Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. W ubiegłym roku nabyłem licencję na specjalistyczne oprogramowanie komputerowe. Teraz do programu został nabyty pakiet aktualizacyjny o wartości 4000 zł. Czy koszt aktualizacji możemy zaksięgować bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów, czy też należy zwiększyć wartość początkową wartości niematerialnych i prawnych?

Licencje są wartościami niematerialnymi i prawnymi zgodnie z art. 22b ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) dalej updof. Licencje należy wpisać do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych jeżeli
- zostaną one nabyte przez podatnika,
- nadają się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania,
- mają przewidywany okres używania dłuższy niż rok,
- i są wykorzystywane na potrzeby związane z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą albo są oddane przez podatnika do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu, dzierżawy lub umowy leasingu.

Obowiązek wpisania wartości niematerialnych i prawnych do ewidencji najpóźniej w miesiącu przekazania ich do używania wynika z art. 22d ust. 2 updof.
W przedstawionym stanie faktycznym podatnik nabytą licencję wprowadził do ewidencji po czym poczynił nakłady w wartości powyżej 3 500 zł na jej unowocześnienie i zaktualizowanie. W odniesieniu do środków trwałych w takiej sytuacji mamy do czynienia z przebudową, rozbudową, rekonstrukcją, adaptacją lub modernizacją. Pojęcia takie nie są jednak definiowane w updof dla potrzeb podwyższenia wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych. W art. 22g ust. 17 updof jest jedynie mowa o środkach trwałych, które uległy ulepszeniu w wyniku przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji, wartość początkową tych środków. Pomimo, że w potocznym rozumieniu licencjonowane programy zazwyczaj poddawane są ciągłemu unowocześnianiu i aktualizacji to w świetle prawa podatkowego wydatki ponoszone na zainstalowanie nowej wersji czy też zainstalowanie rozszerzonego pakietu są zwykłym wydatkiem klasyfikowanym bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów. W świetle updof nie można mówić o powiększeniu wartości początkowej oprogramowania. Podatnik powinien rozróżniać środki trwałe od wartości niematerialnych, bowiem nie są one w przepisach prawa traktowane jednolicie i jednakowo. Podkreśliła to Izba Skarbowa w Warszawie w piśmie z dnia 26 września 2006 r., sygn. 1401/BP-I/4230-101/06/EL.

Uwaga !
W odniesieniu do wartości niematerialnych i prawnych nie można mówić o powiększeniu ich wartości początkowej o przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację.
Wszelkie inwestycje w taki majątek stanowią bezpośrednie koszty uzyskania przychodów.

W przedstawionej sprawie podatnik wydatki poniesione na zakup aktualizacji licencji na program powinien wprowadzić bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów. Podkreślić przy tym należy, że bez znaczenia pozostaje tu wysokość wydatków ponoszona w tym celu. Niezależnie od tego czy wydatki wynoszą łącznie w roku podatkowym mniej czy też więcej niż 3 500 zł to i tak zawsze będą stanowiły koszty uzyskania przychodów.
(źródło: Wskazówki podatkowe więcej..)