e-Podatki

Jednorazowa amortyzacja środka trwałego 2008-06-10


Postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku w sprawie możliwości jednorazowej amortyzacji środka trwałego.

BI/415-0923/07
PF/415-104/MG/II/07

POSTANOWIENIE
Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego
w Gdańsku
z dnia 2 sierpnia 2007r.

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie możliwości jednorazowej amortyzacji środka trwałego stwierdzam, że:

stanowisko przedstawione w tym wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego.

Uzasadnienie

W m-cu marcu 2007 r. podatniczka, dla celów działalności gospodarczej w zakresie usług stomatologicznych, zakupiła unit stomatologiczny wraz z fotelem za cenę 31.009,99 zł. W tym samym miesiącu zakupiony sprzęt został wprowadzony do ewidencji środków trwałych.

Zdaniem wnioskodawczyni od wartości początkowej zakupionego środka trwałego, stosownie do uregulowań zawartych w art. 22k ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) ma ona prawo do dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego.

Stosownie do uregulowań prawnych wskazanych w art. 22a ust. 1 ww ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, amortyzacji podlegają określone składniki majątku, jeżeli:
- stanowią własność lub współwłasność podatnika,
- są nabyte lub wytworzone we własnym zakresie,
- są kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania,
- przewidywany ich okres używania przekracza rok,
- są wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy leasingu.

Zgodnie z art. 22k ust. 7 ww ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnicy,
w roku podatkowym, w którym rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 11, oraz mali podatnicy, mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji, z wyłączeniem samochodów osobowych, w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50.000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych.
Przeliczenie na złote kwoty, o której wyżej mowa, dokonuje się według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wystąpiło zdarzenie, o którym mowa w tym przepisie, w zaokrągleniu do 1.000 zł (art. 22k ust.12).

Z powyższych uregulowań wynika, iż łącznie wysokość jednorazowych odpisów dla środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji w 2007 roku nie może przekraczać równowartości kwoty 50.000 euro (tj. 199.000 zł).

Ustawodawca w 2007 r. wprowadził do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych definicję małego podatnika. Zgodnie z art. 5a pkt 20 ww ustawy małym podatnikiem jest podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 800.000 euro; przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł. W 2006 r. kwota ta wynosiła 3.186.800 zł.

Ponadto:
- zgodnie z art. 22k ust. 8 ww ustawy podatnicy mogą dokonywać odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w ust. 7, nie wcześniej niż w miesiącu, w którym środki trwałe zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, lub stosować zasady określone w art. 22h ust. 4. Od następnego roku podatkowego podatnicy dokonują odpisów amortyzacyjnych zgodnie z ust. 1 lub art. 22i; suma odpisów amortyzacyjnych, w tym dokonanych w pierwszym roku podatkowym oraz niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 22 ust. 1, nie może przekroczyć wartości początkowej tych środków trwałych.

- zgodnie z art. 22k ust.10 ww ustawy pomoc, o której mowa w ust. 7, stanowi pomoc de minimis udzielaną w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa wspólnotowego dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis

- zgodnie z art. 22k ust. 11 ww ustawy przepis ust. 7 nie ma zastosowania do podatnika rozpoczynającego prowadzenie działalności gospodarczej, który w roku rozpoczęcia tej działalności, a także w okresie dwóch lat, licząc od końca roku poprzedzającego rok jej rozpoczęcia, prowadził działalność gospodarczą samodzielnie lub jako wspólnik spółki nie-mającej osobowości prawnej lub działalność taką prowadził małżonek tej osoby, jeżeli między małżonkami istniała w tym czasie wspólność majątkowa (art. 22k ust. 11 ww ustawy).

Reasumując, ze stanu faktycznego przedstawionego w złożonym wniosku oraz podatkowych unormowań prawnych w tym zakresie wynika, że jeżeli nie zachodzą okoliczności, o których mowa w ww art. 22k ust. 11 i jest Pani małym podatnikiem to istnieje możliwość dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od zakupionego w marcu 2007r. unitu dentystycznego (znajdującego się w grupie 8 Klasyfikacji) wprowadzonego do ewidencji środków trwałych w 2007r.

Wobec powyższego stanowisko wyrażone przez podatniczkę należy uznać za prawidłowe.