e-Podatki

Podatki trzeba płacić osobiście 2008-06-03


Jak czytamy w Rzeczpospolitej, NSA wydał uchwałę, w której jednoznacznie stwierdza, że zobowiązanie podatkowe ma charakter osobisty i zapłata podatku przez osobę trzecią nie powoduje wygaśnięcia zobowiązania.

(…) Tak wynika z uchwały siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z 26 maja 2008 r.

Zobowiązanie nie wygasło
Z wnioskiem o rozstrzygnięcie tego zagadnienia prawnego wystąpił do NSA sąd orzekający w sprawie spółki Rafin. W deklaracji VAT za październik 2004 r. wykazała ona zobowiązanie podatkowe w wysokości kilkudziesięciu tysięcy złotych. Odpowiednia kwota wpłynęła w terminie na rachunek urzędu skarbowego. Szkopuł w tym, że na mocy umowy cywilnoprawnej wpłaciła ją inna spółka, informując na przelewie, że jest to kwota przekazana w imieniu firmy Rafin. Urząd zwrócił się do niej z pytaniem, dlaczego przekazała podatek za inną firmę. Nie otrzymał jednak żadnej odpowiedzi. W konsekwencji uznał, że zobowiązanie podatkowe spółki Rafin nie wygasło, bo wpłata przez osobę trzecią nie powoduje takiego skutku. (…)
(…) NSA podkreślił, że zobowiązaniem podatkowym jest wynikające z obowiązku podatkowego zobowiązanie podatnika do zapłacenia podatku w wysokości, w terminie oraz w miejscu określonych w przepisach prawa podatkowego. Z tego wyraźnie wynika, że jest to obowiązek o osobistym charakterze. Za taką interpretacją przemawia istota stosunku zobowiązaniowego w prawie podatkowym.
Sąd zwrócił uwagę na art. 60 ust. 1 pkt 2 ordynacji podatkowej. Zgodnie z nim za termin zapłaty podatku w obrocie bezgotówkowym uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego podatnika na podstawie polecenia przelewu. Jest więc w nim wyraźnie mowa o koncie podatnika. Wskazuje to, że pieniądze nie mogą być przekazane przez osobę trzecią.
NSA podkreślił jednak, że takie same zasady obowiązują, gdy płaci się gotówką. Przemawia za tym wykładnia systemowa, przede wszystkim regulacje dotyczące nadpłaty. Nie przewidują one bowiem możliwości jej zwrotu osobom trzecim. Na taką interpretację wskazują także przepisy o odpowiedzialności podatnika. To przecież on odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązania podatkowe. (…)
(źródło: Rzeczpospolita)