e-Podatki

Koszty podatkowe przesyłek pocztowych 2008-05-27


Postanowienie urzędu skarbowego w sprawie prawidłowości ewidencjonowania kosztów uzyskania przychodów w sytuacji zmiany sposobu rozliczania kosztów przesyłek pocztowych, dotyczących sprzedawanych na aukcjach internetowych towarów handlowychBI/415-1002/07

PI/1/415-0032/07

POSTANOWIENIE

Naczelnika Urzędu Skarbowego

w Słupsku

z dnia 30 sierpnia 2007r.


Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 5, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku złożonego w tut. organie podatkowym dnia 22.06.2007r. (uzupełnionego pismem złożonym w dniu 05.07.2007r.) - o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie prawidłowości ewidencjonowania kosztów uzyskania przychodów w sytuacji zmiany sposobu rozliczania kosztów przesyłek pocztowych, dot. sprzedawanych na aukcjach internetowych towarów handlowych,

stwierdzam, że:

stanowisko przedstawione w tym wniosku nie jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego.


UZASADNIENIE

Podatnik zgłosił od dnia 29.12.2006r. prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie internetowej sprzedaży detalicznej towarów.

W zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych ww. działalność rozliczana jest na ogólnych zasadach, przy prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Wnioskodawca zamierza zmienić sposób rozliczania kosztów zamawianych przez jego klientów przesyłek, wysyłanych za pośrednictwem Poczty Polskiej - przejść z refakturowania tych kosztów na pełnomocnictwo, udzielone przez kupującego.

W treści regulaminu dotyczącego zasad prowadzonej sprzedaży w prowadzonym „sklepie” internetowym oraz w treści aukcji internetowych podatnik wprowadzi zapisy:

· Ja kupujący, w momencie złożenia zamówienia, udzielam jednorazowego pełnomocnictwa na dokonanie wysyłki w imieniu i na rachunek kupującego.

· W ramach wynagrodzenia za dany towar sprzedający świadczyć będzie również związane z dostawą usługi pośrednictwa w załatwianiu usług.

Wnioskodawca, pyta czy będzie postępował prawidłowo w powyższej sytuacji, jeżeli nie będzie brał faktur z Poczty Polskiej za koszty przesyłki i nie będzie tych wydatków ewidencjonował do kosztów uzyskania przychodów, w sytuacji, gdy kupujący udziela mu ww. pełnomocnictwa.

Wnioskodawca, przedstawiając swoje stanowisko wskazuje, iż upoważnienie (pełnomocnictwo) umożliwia zawarcie umowy o usługi pocztowe w imieniu i na rachunek kupującego. W takim wypadku jako sprzedający nie będzie świadczył takiej usługi, a nabywa ja od Poczty Polskiej bezpośrednio kupujący.

Nie będzie w takim przypadku konieczności refakturowania, ponieważ będzie miał miejsce jedynie zwrot kosztów, który nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, nie będzie ujmowany do kosztów uzyskania przychodów.

Do przedstawionego stanu faktycznego mają zastosowanie następujące przepisy:

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) - za przychód z działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Stosownie do art. 14 ust. 2 ww. ustawy przychodem z działalności gospodarczej są również dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których zgodnie z art. 22a – 22o, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.

W świetle wymienionych przepisów przychodem z działalności gospodarczej jest kwota należna sprzedawcy od nabywcy z tytułu sprzedaży i bez znaczenia pozostaje okoliczność, jakie składniki kwota ta obejmuje. W pojęciu kwoty należnej zawiera się zarówno kwota, za jaką towar został zakupiony, marża handlowa, wszelkie dopłaty oraz kwoty otrzymane na pokrycie kosztów czy też zwroty wydatków, w tym opłat pocztowych.

Kupujący wskazaną na aukcji internetowej kwotę należną za towar, powiększa o uiszczoną w jego imieniu opłatę pocztową.

Zatem kwoty otrzymywane na pokrycie opłat pocztowych, przy sprzedaży internetowej stanowią przychód, który należy ewidencjonować w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, prowadzonej na zasadach określonych przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. Nr 152, poz. 1475 z późn. zm.)

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) - kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

W przedstawionym przypadku wnioskodawca jako sprzedający towar handlowy na aukcji internetowej, działając jako pełnomocnik kupującego, uiszcza w jego imieniu, opłatę pocztową.

W przedmiotowej sprawie dowód nadania przesyłki pocztowej, będzie stanowił koszt uzyskania przychodu.

W sprawie podatku od towarów i usług w przedmiotowej sprawie, tut. organ wyda odrębne postanowienie.