e-Podatki

Zwolnienie z kas rejestrujących 2008-05-27


Postanowienie urzędu skarbowego w sprawie obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej czynności odpłatnego wydawania zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu.


PI/443-263/07/P/03

PP/443-8/07


POSTANOWIENIE

Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego

w Gdyni

 

z dnia 28 lutego 2007 r.

 


Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 30.10.2006 r. (data wpływu 30.11.2006 r.), uzupełnionego w dniu 27.02.2007 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej czynności odpłatnego wydawania zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu


stwierdzam, że stanowisko przedstawione w tym wniosku jest nieprawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego.


Uzasadnienie


Wnioskodawca - stowarzyszenie - działa w oparciu o ustawę o stowarzyszeniach kultury fizycznej oraz ustawę o stowarzyszeniach i prowadzi działalność statutową w zakresie sportu i rekreacji, działalności wychowawczej i popularyzatorskiej w zakresie kultury fizycznej, organizacji obozów sportowych dla dzieci i młodzieży, która to działalność jest zwolniona przedmiotowo od podatku od towarów i usług. Jednocześnie stowarzyszenie działa w oparciu o wpływy sponsorowane przez podmioty gospodarcze i w związku z tym wystawiane są faktury ze stawką 22%.

Obecnie do Wnioskodawcy zgłaszają się byli pracownicy z żądaniem wystawienia im zaświadczenia Rp-7 (jest to zaświadczenie o zatrudnieniu i uzyskanych w poprzednich latach wynagrodzeniach). Stowarzyszenie może wystawić takie zaświadczenie, ale za odpłatnością, gdyż dokumentacja pracownicza została przekazana do wyspecjalizowanego podmiotu zajmującego się archiwizacją i za tę usługę pobierana jest opłata.

Zdaniem Podatnika przedmiotowe usługi odpłatnego wydawania zaświadczeń są usługami archiwów klasyfikowanymi do grupowania PKWiU 92.51.12, a w związku z faktem, iż zaświadczenia wydawane są osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej, konieczne byłoby zainstalowanie kasy rejestrującej celem ewidencjonowania sprzedaży z tytułu świadczenia przedmiotowych usług.


W ocenie tut. Organu stanowisko Podatnika przedstawione we wniosku jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. W wykonaniu delegacji zawartej w ust. 7 pkt 1 i 3 powyższego artykułu, Minister Finansów wydał w dniu 28 marca 2006 r. rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 51, poz. 375 ze zm.), w którym zwolnił na czas określony niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku, o którym mowa w w/cyt. art. 111 ust. 1 ustawy.

Przepis § 2 pkt 1 tego rozporządzenia stanowi, iż zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania do dnia 31 czerwca 2007 r. (w brzmieniu obowiązującym w okresie od 01.04.2006 do 31.12.2006 r. - do dnia 31 grudnia 2006 r.) - sprzedaż w zakresie czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia. W pozycji 34. tego załącznika (Wykazu sprzedaży zwolnionej z obowiązku ewidencjonowania) figurują usługi klasyfikowane do grupowania PKWiU 92 „Usługi związane z rekreacją, kulturą i sportem, z wyłączeniem usług związanych z filmami i taśmami wideo oraz wyświetlaniem filmów na innych nośnikach".

Zatem u Podatnika do końca czerwca 2007 r. nie powstanie obowiązek ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej z tytułu świadczenia usług klasyfikowanych do grupowania PKWiU 92.51.12.