e-Podatki

Zakup samochodu w ramach współwłasności a prawo do odliczenia VAT 2008-05-20


Prowadzę pozarolniczą działalność gospodarczą. Zamierzam kupić na współwłasność z małżonką samochód osobowy, który będzie wykorzystywany wyłącznie w prowadzonej przeze mnie firmie. Czy z faktury zakupu mam prawo odliczyć podatek VAT, jeżeli będę widniał na niej jako współwłaściciel?

Co do zasady podatnik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą będący czynnym podatnikiem VAT ma prawo do odliczenia podatku VAT w takim zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Stanowi o tym art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), dalej ustawa o VAT.

W przypadku nabycia samochodu osobowego podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego jedynie o 60 proc. kwoty podatku naliczonego określonej w fakturze zakupu. Dodatkowo istnieje ograniczenie, iż kwota odliczonego podatku naliczonego nie może być wyższa niż 6000 zł. Ograniczenie to wynika z art. 86 ust. 3 ustawy o VAT. Podstawą do dokonania obniżenia podatku należnego o naliczony jest posiadanie przez podatnika faktury VAT. W przedstawionej sprawie, na wystawionej fakturze, w danych nabywcy będą uwidocznione imiona i nazwisko współmałżonków, przy tym, jak wskazuje podatnik na fakturze będzie adnotacja, iż jest on współwłaścicielem.

Analizując liczne interpretacje przepisów prawa o podobnym stanie faktycznym należy stwierdzić, że takie rozwiązanie niesie za sobą ryzyko pozbawienia podatnika zupełnego prawa do odliczenia naliczonego podatku VAT z tytułu zakupu samochodu. Przykładem tak rygorystycznej interpretacji zapisów prawa jest postanowienie wydane przez Urząd Skarbowy Kraków – Podgórze z dnia 30 listopada 2005 r., sygn. PP/443-171/05. W przytoczonym postanowieniu podatnik zwrócił się z pytaniem czy jako współwłaścicielowi przysługuje mu prawo do odliczenia połowy podatku VAT wykazanego na fakturze zakupu. Stan faktyczny wskazywał, że w treści faktury była zamieszczona adnotacja, iż podatnik jest współwłaścicielem. Naczelnik orzekł, iż w sytuacji kiedy jako nabywca figuruje osoba inna niż podatnik (np. współmałżonek), pomimo tego, że sam podatnik jest współwłaścicielem – to podatnikowi nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Przedstawiona przez Pana sytuacja faktyczna zawiera analogiczne rozwiązanie, które wyklucza możliwość odliczenia podatku VAT od zakupu samochodu. Niemniej, jeżeli na fakturze zakupu jako nabywca zostałby wskazany właśnie Pan, zaś Pańska współmałżonka jako współwłaściciel, wówczas należy uznać, że sytuacja przedstawiała by się na Pańską korzyść. Potwierdza to postanowienie w sprawie interpretacji prawa wydane przez Urząd Skarbowy w Mielcu z dnia 17 lipca 2006 r., sygn. US VI/443-19/06. Postanowienie dotyczyło stanu faktycznego, w którym na fakturze zakupu samochodu jako nabywca figuruje sam podatnik, zaś jako współwłaściciel podany jest współmałżonek. Przy takim stanie faktycznym organ podatkowy uznał za prawidłowe prawo do skorzystania z odliczenia podatku VAT przez podatnika. Organ podkreślił, że podstawą odliczenia jest posiadanie faktury. Z danych zawartych w fakturze wynika, że nabywcą jest podatnik, zaś fakt ujawnienia współwłaściciela jest tylko dodatkowym elementem faktury.

Należy zatem stwierdzić, że w przypadku gdy samochód nabywany jest na zasadzie współwłasności pomiędzy małżonkami, między którymi istnieje wspólność majątkowa korzystnym rozwiązaniem jest wykazanie na fakturze jako nabywcy podatnika, który będzie przedmiotowy samochód wykorzystywał w działalności gospodarczej. Jako współwłaściciela należy wskazać zaś małżonkę.

Jeżeli, małżonek podatnika nie prowadzi pozarolniczej działalności gospodarczej, a podatnik zadeklaruje, że przedmiotowy samochód będzie używany tylko do celów prowadzonej firmy i wykonywaniu wyłącznie czynności opodatkowanych, wówczas może skorzystać z prawa do odliczenia 60 proc. kwoty podatku VAT wykazanej na fakturze zakupu samochodu osobowego.

Podstawa prawna:

  • art. 86 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 Nr 54, poz. 535 ze zm.)
(źródło: Wskazówki podatkowe)
więcej informacji ...
 http://www.dashofer.pl/publikacje.php?id_pub=124&id_kat=2