e-Podatki

Zakup licencji od niedziałającej firmy nie będzie kosztem 2008-05-13


WSA w Warszawie w wyroku z dnia 9 kwietnia 2008 r. orzekł, że przy umowie sprzedaży licencji przedsiębiorca powinien udokumentować nie tylko sam wydatek, lecz także to, czy kontrahent istnieje. Jeśli tego nie zrobi, wydatek nie będzie kosztem.

(…) Organy podatkowe nie zgodziły się na zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów kupionej od amerykańskiej spółki licencji na produkcję napoju energetycznego. Na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej między Polską i USA wystąpiły do amerykańskich organów podatkowych, by udzieliły informacji, czy spółka jest zarejestrowana jako podatnik oraz czy jest właścicielem znaku towarowego, którego dotyczyła licencja. Z przekazanych przez nie danych wynikało, że firma została założona w Stanach zgodnie z prawem. Nie posiada jednak znaku towarowego i nie jest aktywna gospodarczo.

W tej sytuacji polskie organy podatkowe przyjęły, że umowa licencyjna zawarta była z podmiotem fikcyjnym. A skoro tak, to poniesione w związku z nią wydatki nie mogą być kosztami podatkowymi.

Organy podatkowe nie ustosunkowały się natomiast do przedłożonego przez podatnika dowodu w postaci pisemnego oświadczenia prezesa amerykańskiej spółki, z którego wynikało, że za umowę licencji została zapłacona odpowiednia kwota. Sama zapłata – zdaniem organu – nie przesądza o udzieleniu licencji, skoro nie było znaku towarowego. W tej sytuacji podatnik wniósł skargę do WSA.

Sąd nie uwzględnił jednak jego zarzutów. Stwierdził, że według utrwalonego już orzecznictwa to na podatniku spoczywa obowiązek wskazywania dowodów i dokumentów na okoliczności poniesionych wydatków i ich związku z przychodem, bo to on czerpie korzyści z samego zaliczenia wydatków do kosztów podatkowych. Zdaniem sądu organy podatkowe dochowały wszelkich starań, by zgromadzić materiał dowodowy. Twierdzenie, że umowa sprzedaży licencji zawarta z podmiotem nieistniejącym nie może być brana pod uwagę przy określeniu zobowiązania podatkowego, jest jak najbardziej prawidłowe. Jak podkreślił WSA, podatnik nie wskazał żadnych materialnych dowodów na okoliczność, że zawarł umowę z podmiotem istniejącym. (…) (sygn. III SA/Wa 983/07).
(źródło: Rzeczpospolita)