e-Podatki

Dyżur podatkowy w Ministerstwie Finansów 2008-04-15


W dniu 3 kwietnia 2008 odbył się w Ministerstwie Finansów dyżur telefoniczny dla podatników. Eksperci z Departamentu Podatków Dochodowych oraz Administracji Podatkowej odpowiadali na pytania podatników dotyczące wypełniania deklaracji podatkowych.

Najczęściej zadawane pytania z odpowiedziami:

ULGI PODATKOWE

Czy mogę skorzystać z ulgi prorodzinnej w sytuacji gdy mój pełnoletni 22-letni syn
studiuje na brytyjskiej uczelni?

Niestety nie. Jednym z warunków korzystania z ulgi prorodzinnej jest wychowywanie w roku
podatkowym dzieci własnych lub przysposobionych do lat 25, uczących się w szkołach,
o których mowa w przepisach o systemie oświaty lub przepisach – Prawo o szkolnictwie
wyższym. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych odnoszą się zatem
wyłącznie do szkół i uczelni prowadzonych w oparciu o polskie regulacje w zakresie oświaty
i szkolnictwa wyższego. Dlatego też studia syna w innym kraju stanowią okoliczność, która
uniemożliwia rodzicom dokonanie odliczenia od podatku ulgi prorodzinnej.

Podstawa prawna:
Art. 27f w związku z art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od
osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.).

Czy w ramach ulgi internetowej możemy z mężem odliczyć podwójną kwotę ulgi,
tj. 1520 zł (760 zł x 2) w sytuacji, gdy w 2007 r. ponieśliśmy z mężem wydatki za
użytkowanie Internetu w domu 1100 zł ? Nasze wydatki udokumentowane są fakturami
VAT wystawionymi przez dostarczyciela usług internetowych na nazwisko moje i męża.

Ulga z tytułu użytkowania sieci Internet w miejscu zamieszkania podatnika jest odliczeniem
dokonywanym od dochodu. W przypadku ulg od dochodu każdy z podatników, w tym
przypadku małżonków, dokonuje odrębnego odliczenia od swojego dochodu. Jeżeli wydatki
z tytułu użytkowania Internetu ponoszą np. dwie osoby, co dokumentuje faktura VAT
wystawiona przez podmiot dostarczający Internet, każdej z tych osób przysługuje odrębny
limit odliczenia, tj. 760 zł.
Jednak pojęcie „limit odliczenia” nie jest tożsame z terminem „wysokość poniesionych
wydatków”. Słowo limit oznacza granicę, w tym wypadku odliczenia. Dlatego też
w przedstawionej sytuacji, małżonkowie mogą odliczyć łączne wydatki na Internet do
wysokości 1100 zł, a nie po 760 zł każdy z nich. Przy czym bez znaczenia pozostaje w jakiej
proporcji pomniejszą swe dochody o omawiane wydatki, tzn. czy „podzielą” odliczenie po
połowie, czy przykładowo jedno z nich wykorzysta przysługujący limit 760 zł, zaś drugi
z małżonków odliczy od dochodu 340 zł.

Podstawa prawna:
Art. 26 ust. 1 pkt 6a, ust. 7 pkt 1,ust. 13a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.).

Składam z żoną wspólne zeznanie podatkowe. Żona nie osiągnęła żadnego dochodu w
ubiegłym roku podatkowym. Mamy zainstalowany w domu Internet i faktura VAT jest
wystawiona na nas dwoje. Czy mogę uwzględnić we wspólnym zeznaniu podatkowym
wydatki ponad limit (tj. ponad 760 zł) z tego względu, że wydatków tych z uwagi na brak dochodu nie może uwzględnić moja żona?

Niestety nie. Przepis stanowiący o wspólnym zeznaniu podatkowym małżonków przewiduje,
iż preferencyjny sposób opodatkowania dotyczy małżonków między którymi istnieje przez
cały rok podatkowy wspólność majątkowa oraz pozostających w związku małżeńskim przez
cały rok. Preferencyjne opodatkowanie następuje na wniosek wyrażony w zeznaniu rocznym.
Opodatkowaniu podlega suma wspólnych dochodów, ale po uprzednim odliczeniu, odrębnie
przez każdego z małżonków, kwot określonych między innymi w art. 26 ustawy - a zatem
także kwot wydatków z tytułu użytkowania sieci Internet. Przepis wyraźnie stanowi, iż
małżonek nie może w swoim dochodzie uwzględnić wydatków drugiego małżonka.

Podstawa prawna:
Art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
(Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.).

Na podstawie orzeczenia sądu sprawuję opiekę nad dwójką swoich wnucząt. Jestem dla
nich rodziną zastępczą. Czy mam prawo do ulgi podatkowej w wysokości 1.145 zł na
każde dziecko. Słyszałam, że z odliczenia tego mogą skorzystać wszystkie osoby, które w
ubiegłym roku wychowywały dzieci.

W rozliczeniu rocznym za 2007 r. z tzw. ulgi na dzieci mogą korzystać wyłączeni te osoby,
które w roku ubiegłym wychowywały dzieci własne lub przysposobione. Zatem
wychowywanie dzieci biologicznie obcych, które nie zostały adoptowane (np. wnucząt), nie
uprawnia do ulgi podatkowej.

Podstawa prawna:
Art. 27f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z
2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.).

W 2002 roku zaciągnąłem kredyt na kupno lokalu mieszkalnego. Kwota zaciągniętego
kredytu nie przekraczała, przewidzianego w przepisach o uldze odsetkowej limitu
odliczenia z tytułu wydatków poniesionych na spłatę odsetek od kredytu.
W 2003 roku nabyłem prawo własności do lokalu mieszkalnego w nowo wybudowanym
lokalu mieszkalnym i w zeznaniu za ten rok rozpocząłem odliczać kwotę zapłaconych
odsetek od kredytu, w ramach tzw. ulgi odsetkowej. W zeznaniu za 2007 r. nadal będę
dokonywać odliczeń z tego tytułu.
Jednocześnie w 2006 roku zaciągnąłem kolejny kredyt mieszkaniowe i w 2007 r.
podpisałem akt notarialny nabycia kolejnego mieszkania w nowo wybudowanym
budynku mieszkalnym.
Czy w zeznaniu podatkowym za 2007 r. mogę wykazać kwotę zapłaconych odsetek
związanych z oboma kredytami, zaciągniętymi w 2002 r. i w 2006 r.? Jeśli tak to w jaki
sposób?

Od 1 stycznia 2007 r. uchylono ulgę na spłatę odsetek od kredytów mieszkaniowych. Jednak
podatnicy, którzy już uzyskali prawo do tej ulgi oraz ci, którzy otrzymali kredyt, czy
pożyczkę mieszkaniową do 31 grudnia 2006 r. (decyduje data podpisania umowy) mogą
z niej korzystać w ramach praw nabytych do końca 2027 r., na dotychczasowych zasadach.
W opisanej sytuacji nadal przysługuje prawo do odliczenia w zeznaniu podatkowym za
2007 r. wydatków faktycznie poniesionych na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego w
2002 r. na pierwszą inwestycję mieszkaniową.
Jednocześnie w zeznaniu tym nie może Pan uwzględnić wydatków poniesionych na spłatę
odsetek od kredytu zaciągniętego w 2006 r. na drugą inwestycję mieszkaniową. Podatnik ma
bowiem prawo skorzystać z tej ulgi w związku ze sfinansowaniem jednej inwestycji, mającej
na celu zaspokojenie jego własnych potrzeb mieszkaniowych.

Podstawa prawna:
Art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od
osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2006 r. Nr 217, poz.
1588), w związku z art. 26b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym do końca
2006 r.

Czy w zeznaniu podatkowym za 2007 r. mogę odliczyć odsetki od kredytu
mieszkaniowego zaciągniętego w 2006 r. na zakup mieszkania, jeżeli podpisanie aktu
notarialnego przenoszącego własność tej nieruchomości nastąpiło w tym roku.

Niestety, z dokonaniem pierwszego odliczenia należy zaczekać do czasu składania zeznań
podatkowych za 2008 r., gdyż jak stanowi jeden z przepisów określających zasady
korzystania z ulgi odsetkowej, odliczenia z tytułu faktycznie spłaconych odsetek od kredytu
mieszkaniowego dokonuje się najwcześniej za rok podatkowy, w którym została zakończona
dana inwestycja. W przypadku inwestycji polegającej na zakupie nowo wybudowanego
mieszkania jest to rok w którym została zawarta umowa w formie aktu notarialnego. Skoro
podpisanie aktu nastąpiło w 2008 r. to pierwszego odliczenia można dokonać w zeznaniu
podatkowym składanym za 2008 r. Z tym, ze w zeznaniu tym można uwzględnić zarówno
odsetki faktycznie zapłacone w 2008 r. jak i latach wcześniejszych, tj. 2007 i 2006.

Podstawa prawna:
Art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy z dnia o podatku
dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217,
poz. 1588), w związku z art. 26b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od
osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym do
końca 2006 r.


OPODATKOWANIE DOCHODÓW Z PRACY, Z DZIAŁALNOŚCI
WYKONYWANEJ OSOBIŚCIE, DOCHODÓW Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH

W 2006 roku miałem wspólny z żoną rachunek papierów wartościowych w biurze
maklerskim. Z tytułu zbycia papierów wartościowych za 2006 rok ponieśliśmy stratę.
Biuro maklerskie wystawiło nam dwa formularze PIT-8C za 2006 r. i w konsekwencji
złożyliśmy dwa zeznania PIT-38, w których wykazaliśmy po 50% uzyskanej straty.
W grudniu tego samego roku biuro "zmusiło" nas do likwidacji wspólnego rachunku.
Rachunek wspólny stał się tylko moim rachunkiem, żona jest pełnomocnikiem. W 2007
roku uzyskałem ze sprzedaży papierów wartościowych dochód. śona nie uzyskała
żadnych dochodów ze zbycia papierów wartościowych. Czy w zeznaniu za 2007 r. będę
mógł uwzględnić stratę żony za 2006 r? Podkreślam, że nadal między nami istnieje
wspólność majątkowa i gdyby nie wymagania biura maklerskiego nadal
prowadzilibyśmy wspólny rachunek inwestycyjny.

Niestety, w zeznaniu za 2007 rok nie będzie mógł Pan uwzględnić straty żony z 2006 r.
Zgodnie bowiem z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
o wysokość straty ze źródła przychodów poniesionej w roku podatkowym, można obniżyć
dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach
podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może
przekroczyć 50 % kwoty tej straty. Regulacja ta ma zastosowanie m.in. do strat z odpłatnego
zbycia papierów wartościowych. Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego w 2007 r.
dochody ze źródła przychodów jakim są kapitały pieniężne uzyskał tylko Pan. Zatem,
w składanym zeznaniu PIT-38 będzie mógł Pan odliczyć tylko swoją stratę z 2006 roku, na
zasadach przedstawionych powyżej.

Podstawa prawna:
Art. 9 ust. 3 i 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych
(Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

W 2006 r. kupiłem jednostki uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym z subfunduszami
(tzw. fundusz parasolowy). W 2007r. dokonałem konwersji tych jednostek na jednostki
w drugim funduszu inwestycyjnym. Z tego tytułu osiągnąłem dochód, od którego
pobrany został podatek. Pod koniec 2007 r. wykupiłem jednostki uczestnictwa w tym
drugim funduszu uzyskując przychód w kwocie niższej niż zainwestowana, czy mogę od
zysku z pierwszego funduszu odliczyć stratę z drugiego funduszu?

W opisanym w pytaniu stanie faktycznym występują dwa odrębne zdarzenia, które
determinują powstanie obowiązku podatkowego. Pierwszym był wykup jednostek
uczestnictwa w pierwszym funduszu, gdzie dochód stanowi przychód uzyskany z tego
wykupu pomniejszony o koszt ich nabycia. Jak wynika z pytania w przypadku tej inwestycji
powstał zysk i od kwoty dochodu został przez płatnika pobrany 19% podatek. Drugim
zdarzeniem był wykup jednostek uczestnictwa w drugim funduszu, gdzie kosztem nabycia
były środki uzyskane ze sprzedaży jednostek z pierwszego funduszu pomniejszone o podatek
a przychodem - kwota otrzymana z ich wykupu. Z tytułu inwestycji kapitałowej w drugim
funduszu zastała poniesiona strata i w związku z tym nie powstało zobowiązanie podatkowe.
Zgodnie z przepisami prawa podatkowego, dochodu z tytułu udziału w funduszach
kapitałowych nie można pomniejszyć o straty z tytułu udziału w innych funduszach
kapitałowych oraz inne straty z kapitałów pieniężnych i praw majątkowych, poniesione w
roku podatkowym oraz w latach poprzednich.
Z tych tez względów, nie ma prawnej możliwości uwzględnienia straty z tytułu udziałów w
drugim funduszu w dochodzie z tytułu udziału w pierwszym funduszu inwestycyjnym.

Podstawa prawna:
Art. 30a ust. 1 pkt 5 i ust. 5, art. 23 ust. 1 pkt 38 i ust 3e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o
podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, po. 176, z późn. zm.).

W 2007 r. prowadziłem działalność gospodarczą, którą rozliczam w zeznaniu PIT-36L.
Oprócz dochodów z działalności gospodarczej w 2007 r. uzyskałem dochód z tytułu
zasiłku pieniężnego z ubezpieczenia społecznego. W jaki sposób powinienem rozliczyć
zasiłek z ubezpieczenia społecznego? Formularz PIT-36L nie przewiduje pozycji w
której mógłbym wykazać ten zasiłek. Czy z tego zasiłku mogę rozliczyć się wspólnie z
żoną?

Jeżeli Podatnik, poza dochodami z pozarolniczej działalności gospodarczej wykazanymi w
zeznaniu PIT-36L, uzyskał wyłącznie dochód z tytułu zasiłku pieniężnego z ubezpieczenia
społecznego, dochód ten wykazuje się w odrębnym zeznaniu PIT-37. Zeznanie PIT-36L
przeznaczone jest wyłącznie dla dochodów z działalności gospodarczej oraz dochodów z
działów specjalnych produkcji rolnej, jeżeli dochód z tych działów jest ustalany przy
zastosowaniu ksiąg, a Podatnik wybrał opodatkowanie według 19% stawki podatku.
Dochód z tytułu zasiłku z ubezpieczenia społecznego należy wykazać w zeznaniu PIT-37 w
wierszu „Inne źródła, niewymienione w wierszach od 1 do 4”.
Z uwagi na okoliczność, że Podatnik osiągnął dochód z działalności gospodarczej
opodatkowany według 19% stawki, dochodu z tytułu zasiłku z ubezpieczenia społecznego nie
można rozliczyć wspólnie z małżonkiem.

Podstawa prawna:
Art. 45 ust. 1 i 1a pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.)OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW UZYSKANYCH ZA GRANICĄ

Mój syn na stałe mieszka w Polsce. Przez 2 miesiące 2007 r. pracował w Wielkiej
Brytanii u miejscowego pracodawcy. Wynagrodzenie otrzymywał od pracodawcy
brytyjskiego i zapłacił podatek od tego wynagrodzenia w Wielkiej Brytanii. Syn nie
uzyskał żadnych innych dochodów w 2007 r. Słyszałam, że zmieniła się umowa o
unikaniu podwójnego opodatkowania z Wielką Brytanią i dlatego syn nie będzie musiał
rozliczać się w Polsce. Czy to prawda?

Od 1 stycznia 2007 r. obowiązuje nowa konwencja o unikaniu podwójnego opodatkowania
pomiędzy Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.
Konwencja ta przewiduje w art. 22 ust. 2 lit. a) i c) do dochodów z pracy metodę wyłączenia
z progresją. Zgodnie z tym przepisem, jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania w Polsce
osiąga dochód, który podlega opodatkowaniu w Zjednoczonym Królestwie, Polska zwolni
taki dochód z opodatkowania. Jednak, zgodnie z postanowieniami niniejszej konwencji, jeżeli
dochód uzyskany przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce jest
zwolniony z opodatkowania w Polsce, Polska może, przy obliczaniu kwoty podatku od
pozostałego dochodu takiej osoby, uwzględnić zwolniony dochód.
Zasadzie tej odpowiada art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
W związku z tym, że dochody z pracy wykonywanej w Zjednoczonym Królestwie były
jedynym źródłem przychodu syna w 2007 r., to nie ma on obowiązku składania rocznego
zeznania podatkowego w Polsce za ten rok.

Podstawa prawna
Art. 22 ust. 2 lit. a) i c) konwencji z dnia 20 lipca 2006r. między Rzecząpospolitą Polską a
Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania
podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie
podatków od dochodu i od zysków majątkowych (Dz. U. z 2006 r. Nr 250, poz. 1840), art. 27
ust. 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z
2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.).

Mam miejsce zamieszkania w Polsce. Otrzymuję rentę ze Stanów Zjednoczonych. Od
kwoty renty w Stanach Zjednoczonych jest pobierany podatek w wysokości 25,5 %.
Bank w Polsce, na konto którego przekazywana jest renta, pobiera mi zaliczki na
podatek dochodowy. Czy bank postępuje prawidłowo? Czy renta otrzymywana ze
Stanów Zjednoczonych powinna być również opodatkowana w Polsce?

Dochodów z tytułu renty nie można zaliczyć do żadnej z kategorii dochodów, uregulowanej
w odrębnym artykule umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Polską a
Stanami Zjednoczonymi. Dochody te podlegają zatem opodatkowaniu w oparciu o
postanowienia art. 5 umowy „Ogólne zasady opodatkowania”. W myśl tego przepisu osoba
mająca miejsce zamieszkania w Polsce może być opodatkowana w Stanach Zjednoczonych z
tytułu dochodu pochodzącego ze źródeł Stanów Zjednoczonych i tylko z tytułu takiego
dochodu, zgodnie ze wszystkimi ograniczeniami zawartymi w niniejszej Umowie.
Kwota renty otrzymanej przez Pana ze Stanów Zjednoczonych może być zatem
opodatkowana w obu państwach, tj. w Polsce oraz w Stanach Zjednoczonych. W tej sytuacji
w Polsce zastosowanie będzie miała metoda unikania podwójnego opodatkowania zawarta w
art. 20 ust. 1 umowy – metoda odliczenia proporcjonalnego.
Bank postępuje zatem prawidłowo pobierając zaliczki na podatek dochodowy od osób
fizycznych.

Podstawa prawna
Art. 5 i art. 20 ust. 1 umowy z dnia 8 października 1974 r. między Rządem Polskiej
Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu
podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie
podatków od dochodu (Dz.U. z 1976 r. Nr 31, poz. 178), art. 27 ust. 9, 9a i art. 35 ust. 1
ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r.
Nr 14, poz. 176, z późn. zm.).


OPODATKOWANIE DOCHODÓW Z POZAROLNICZEJ DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ

Prowadzę pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na ogólnych zasadach
według progresywnej skali podatkowej. Czy mogę odliczyć od podatku obliczonego od
dochodu z tej działalności ulgę z tytułu wychowywania dzieci (tzw. ulga prorodzinna) na
własne małoletnie dziecko, które w związku z nauką w 2007 r. przebywało za granicą?

Tak. Ulga z tytułu wychowywania dzieci przysługuje podatnikowi, jeżeli w roku podatkowym
wychowywał własne lub przysposobione m.in. małoletnie dzieci. Okoliczność, że małoletnie
dziecko uczy się poza granicami kraju nie pozbawia Podatnika prawa do ulgi prorodzinnej.

Podstawa prawna:
Art. 27f ust. 1 w związku z art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.)

Od trzech lat prowadzę działalność gospodarczą z której dochody opodatkowane są
według progresywnej skali podatkowej. Czy mogę skorzystać z tzw. ulgi prorodzinnej w
związku z wychowywaniem własnego małoletniego dziecka, które w 2007 r. osiągnęło
dochód w wysokości 10.000 zł z tytułu udziału w reklamie telewizyjnej?

Tak. Kryterium dochodu uzyskanego w roku podatkowym przez dzieci nie ma zastosowania
do dzieci małoletnich oraz dzieci, bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi
przepisami otrzymywały zasiłek pielęgnacyjny. Dotyczy wyłącznie dzieci, do ukończenia 25
lat uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty lub w przepisach
– Prawo o szkolnictwie wyższym.

Podstawa prawna:
Art. 27f ust. 1 w związku z art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym
od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.)

W 2007 r. prowadziłem pozarolniczą działalność gospodarczą, z której dochody
opodatkowane były według 19% stawki podatku. Czy obliczając podatek od tych
dochodów mogę przeznaczyć 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego?
Tak. Dochody dla których Podatnik wybrał opodatkowanie według 19% stawki podatku
rozliczane są w zeznaniu PIT-36L. W zeznaniu tym, w części O, w poz. 108-110, składanym
za 2007 r., Podatnik ma możliwość złożenia wniosku o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego. Podatnik w zeznaniu wskazuje nazwę organizacji
pożytku publicznego, numer Krajowego Rejestru Sądowego oraz wnioskowaną kwotę.
Przekazania kwoty na rzecz organizacji pożytku publicznego dokona naczelnik urzędu
skarbowego.

Podstawa prawna:
Art. 45 ust. 5c – 5f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.).

W 2007 r. osiągałem dochody z działów specjalnych produkcji rolnej ustalane na
podstawie prowadzonej księgi przychodów i rozchodów dla których wybrałem
opodatkowanie według 19% stawki podatku. Oprócz dochodów z tego tytułu uzyskałem
w październiku 2007 r. dochód z odpłatnego zbycia nieruchomości nabytej w lutym
2007 r., od którego w styczniu 2008 r. uiściłem należny podatek dochodowy. W jakim
zeznaniu bądź zeznaniach powinienem wykazać te dochody?

Dochody z działów specjalnych produkcji rolnej ustalane na podstawie podatkowej księgi
przychodów i rozchodów, dla których Podatnik wybrał opodatkowanie według 19% stawki
podatku rozliczane są w zeznaniu PIT-36L.
Dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości nie wykazuje się w zeznaniu rocznym lecz
wyłącznie sam podatek. Podatek ten można wykazać w zeznaniu PIT-36 lub PIT-38 albo w
tym samym zeznaniu, w którym Podatnik rozlicza dochody z działów specjalnych produkcji
rolnej tj. PIT-36L.

Podstawa prawna:
Art. 45 ust. 1 i 1a pkt 2 i ust. 3b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od
osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.)

Z tytułu prowadzonej w 2006 r. pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej
na ogólnych zasadach według progresywnej skali podatkowej osiągnąłem stratę w
wysokości 20.000 zł. W jaki sposób rozliczyć tę stratę w zeznaniu za 2007 r ?

W zeznaniu składanym za 2007 r., PIT-36, Podatnik może od dochodu z działalności
gospodarczej odliczyć maksymalnie 50% straty poniesionej w roku 2006 r. czyli 10.000 zł.
Wynika to z art. 9 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z
którym, o wysokość straty ze źródła przychodów poniesionej w roku podatkowym, można
obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu
latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może
przekroczyć 50 % kwoty tej straty.

Podstawa prawna:
Art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.
U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.)