e-Podatki

Te same pensje, różny podatek 2008-04-08


Jak czytamy w Rzeczpospolitej, urzędy skarbowe twierdzą, że obecnie wynagrodzenia finansowane z funduszy UE nie są zwolnione od podatku. Nie wszystkie sądy podzielają tę opinię. W efekcie pracownicy tej samej firmy są różnie traktowani, zależnie od tego, który sąd rozpatruje sprawę.

(…) Problem dotyczy interpretacji art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o PIT.
Zgodnie z tym przepisem zwolnione od podatku są dochody spełniające określone warunki. Przede wszystkim pochodzące od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO. Przepis precyzuje, że mają one być przyznane na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe.

(…) Zmiana stanowiska
Początkowo organy podatkowe dość często potwierdzały, że podatnikom przysługuje zwolnienie. Później jednak tendencja ta się zmieniła i obecnie interpretacje są niekorzystne. Typowym przykładem argumentów fiskusa jest odpowiedź Izby Skarbowej w Poznaniu z 19 lutego 2008 r. (nr ILPB1/415-195/07-2/GM).
Wskazuje ona, że zasadą finansowania projektów realizowanych w ramach poakcesyjnych funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności jest więc wcześniejsze finansowanie wydatków na ich realizację ze środków budżetu państwa. Początkowo pomoc, jaką otrzymują beneficjenci, pochodzi więc ze środków pożyczonych z budżetu państwa i dopiero on odzyskuje te pieniądze z funduszy europejskich.
Zdaniem izby skarbowej skoro pieniądze, które otrzymują beneficjenci, pochodzą ze środków pożyczonych z budżetu państwa, to nie jest to pomoc otrzymana ze środków bezzwrotnej pomocy. Oznacza to, że zwolnienie od PIT zawarte w art. 21 ust. 1 pkt 46 nie ma zastosowania. (…)
(źródło: Rzeczpospolita)