e-Podatki

Lepsza paczka niż zwrot pieniędzy. 2005-10-18


Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (updof) zwolniona od podatku jest wartość rzeczowych świadczeń otrzymanych przez pracownika, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł.

(…) Przy czym ustawodawca wskazuje, że nie są świadczeniami rzeczowymi bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi. Wolne od podatku dochodowego są tylko bony, talony, kupony lub inne dowody uprawniające do uzyskania na ich podstawie posiłków, artykułów spożywczych lub napojów bezalkoholowych - w przypadku gdy pracodawca, mimo ciążącego na nim obowiązku wynikającego z przepisów bhp, nie ma możliwości wydania ich pracownikom (art. 21 ust. 1 pkt 11b updof).

Prezentem musi więc być konkretny towar. Pracownik może jednak zrobić sam zakupy (biorąc fakturę na firmę), a pracodawca zwróci ich koszt. Czy jest to świadczenie pieniężne (opodatkowane), czy rzeczowe (nieopodatkowane)? Na ten temat pisaliśmy w DF z 1 grudnia 2004 r. Wypowiadający się eksperci stwierdzili, że jest możliwe uznanie takiej operacji za świadczenie rzeczowe (jeżeli pracownik kupuje towary w imieniu i na rzecz pracodawcy, który mu później je przekazuje). Wskazali jednak na ryzyko sporu z urzędem, ponieważ w transakcji pojawia się element świadczenia pieniężnego. Pracodawca wypłaca bowiem pracownikowi gotówkę.

Ich obawy potwierdzają interpretacje organów podatkowych. Przykładowo w wyjaśnieniach Izby Skarbowej w Lublinie z 30 grudnia 2004 r. (PD.2-415/262/04) stwierdzono: "Refundując pracownikowi w formie pieniężnej poniesiony przez niego, udokumentowany wydatek na zakup wybranych towarów handlowych, zakład pracy dokonuje wypłaty świadczenia pieniężnego, a nie świadczenia rzeczowego. Wobec powyższego dokonany zwrot kwoty zapłaconej przez pracownika za zakupione towary nie korzysta ze zwolnienia". Podobnego zdania jest Ministerstwo Finansów. Jak czytamy w piśmie z 6 kwietnia 2005 r. (PB5/AŁ-033-17-175/05): "świadczeniem rzeczowym jest świadczenie o charakterze materialnym - nieodpłatnym, odpłatnym bądź częściowo odpłatnym. Zatem refundacja, ze środków wyżej wymienionych funduszy, wydatków poniesionych przez pracownika na zakup artykułów spożywczych i przemysłowych jest świadczeniem pieniężnym pracodawcy, które nie podlega zwolnieniu od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Bez znaczenia pozostaje fakt, iż zakupiony towar został udokumentowany fakturą VAT wystawioną na zakład pracy, a wydatkowana przez pracownika kwota została mu zwrócona po przedstawieniu faktury zakupu". (…)

(źródło: Rzeczpospolita 16/10/2005)