e-Podatki

Kiedy skradzione rzeczy są kosztem podatkowym. 2008-03-25


Jak czytamy w Rzeczpospolitej, do kosztów podatkowych możemy zaliczyć straty powstałe na skutek zdarzeń losowych, nieprzewidywalnych i nie do uniknięcia, a więc powstałych m.in. w wyniku kradzieży, pożaru, powodzi.

(…) Skutki podatkowe kradzieży zależeć będą od tego, czy skradzione zostaną towary handlowe, środki trwałe czy na przykład pieniądze.

Utrata towarów
Najprostsze będą zasady rozliczania kradzieży towarów handlowych. Zgodnie z ogólną zasadą kosztami uzyskania przychodów są wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy o PIT lub odpowiednio art. 16 ustawy o CIT.
Nie każda jednak strata może być zakwalifikowana do kosztów podatkowych. Kosztem nie będą straty powstałe wskutek zaniedbań podatników. Zaliczenie konkretnych strat wywołanych kradzieżą może uniemożliwić na przykład brak należytego nadzoru nad sklepem lub innym punktem handlowym.
Konieczne będzie również odpowiednie udokumentowanie strat poniesionych w wyniku kradzieży. Potwierdzają to organy podatkowe, np. Izba Skarbowa w Warszawie w interpretacji z 22 maja 2006 r. (1401/PD-4230Z-23/06/ KST). Jej zdaniem możliwość zaliczenia strat do kosztów uzyskania przychodów nie może być uzależniona od sporządzenia protokołu przez odpowiednią instytucję (np. policję, firmę ubezpieczeniową). Podatnik ma zatem pełną swobodę w zakresie wyboru formy dokumentacji. Nie wszystkie jednak organy podatkowe są tak liberalne. W praktyce zatem niezbędny może okazać się protokół policyjny albo dokumentacja sporządzona przez firmę ubezpieczeniową. W sklepach o dużych powierzchniach straty będą ujawniane dopiero w wyniku okresowych inwentaryzacji. Dowodem w tym wypadku mogą zatem być tylko dokumenty inwentaryzacyjne oraz dowody księgowe dotyczące rozliczania wyników inwentaryzacji. (…)
(źródło: Rzeczpospolita)