e-Podatki

Refundacja kosztów szkolenia jest zwolniona z PIT 2008-03-18


WSA w wyroku orzekł, że pracodawca nie musi naliczać i odprowadzać podatku od wypłacanego pracownikom zwrotu kosztów szkoleń, a firma szkoląca nie musi mieć akredytacji kuratora oświaty.

(…) Tak orzekł WSA w Poznaniu w wyroku z 12 lutego 2008 r. (I SA/Po 1597/07).
Spółka zwracała pracownikom koszty szkoleń podnoszących ich kwalifikacje zawodowe. Nie naliczała od nich podatku dochodowego. Uznała, że są zwolnione z PIT. Skoro nie stanowią przychodu dla pracownika, spółka jako płatnik nie musi odprowadzać zaliczek na podatek. Powołała się przy tym na art. 21 ust.1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa o PIT), w zakresie, w jakim zwalnia z podatku wartość świadczeń przyznanych przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego pracownika.
Organy podatkowe zakwestionowały jednak to stanowisko. Stwierdziły, że warunkiem zwolnienia z podatku zwrotu takich kosztów jest posiadanie przez placówkę organizującą szkolenia akredytacji kuratora oświaty.
Na decyzję spółka wniosła skargę. Twierdziła, że z przepisów dotyczących zasad przyznawania świadczeń przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego pracownika nie wynika, aby zwolnienie z podatku uzależnione było od posiadania przez jednostkę organizującą szkolenie odpowiedniej akredytacji. Niesłusznie zatem organ podatkowy uznał, że pracownicy nie mają prawa do ulgi podatkowej.
Ze stanowiskiem spółki zgodził się sąd. Orzekł, że poniesione przez pracodawcę koszty niezbędnych szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe nie są przychodem dla pracownika. Nie może on bowiem ponosić ciężaru kosztów związanych ze szkoleniami, które są dla niego obowiązkowe i niezbędne do prawidłowego wykonywania czynności zawodowych na zajmowanym stanowisku. (…)
(źródło: Rzeczpospolita)