e-Podatki

Pożyczka zwolniona z VAT w Holandii, nie ma PCC w Polsce 2008-03-11


WSA w wyroku z 19 lutego orzekł, że jeśli polska firma pożycza pieniądze firmie z Unii Europejskiej i ta czynność jest objęta VAT w kraju pożyczkobiorcy, nie zapłaci polskiego PCC.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w wyroku z 19 lutego 2008 r. (I SA/Kr 411/07).

(…) Spór dotyczył polskiej spółki, która udzieliła pożyczki podmiotowi z Holandii. Umowę zawarto przed 1 stycznia 2007 r. W momencie zawierania umowy pożyczki środki finansowe przeznaczone na jej udzielenie były ulokowane na rachunku bankowym spółki w polskim banku. Po zawarciu umowy spółka złożyła wniosek o interpretację przepisów ustawy o PCC. Jej zdaniem pożyczka nie była opodatkowana. Organy podatkowe uznały, że stanowisko spółki jest nieprawidłowe. (…)
(…) Sąd odrzucił stanowisko, że przedmiotem pożyczki były prawa majątkowe wykonywane za granicą. Uznał bowiem, że z samej definicji umowy pożyczki zawartej w art. 720 § 1 k.c. wynika, że jej przedmiotem mogą być tylko rzeczy, do których zalicza się także pieniądze. Jednocześnie, w momencie zawierania umowy pożyczki, pieniądze na nią przeznaczone znajdowały się na rachunku spółki w polskim banku. Dlatego też, zdaniem sądu, podstawą zwolnienia od PCC nie mógł być art. 1 pkt 4 ustawy o PCC.
Sąd zgodził się jednak, że pożyczka była zwolniona na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o PCC. Dla zastosowania tego zwolnienia wystarczy wykazać, że transakcja jest objęta zakresem stosowania VAT (opodatkowana tym podatkiem lub od niego zwolniona) w którymkolwiek z państw UE. Zdaniem sądu zasada ta dotyczyła również stanu prawnego obowiązującego przed 1 stycznia 2007 r., tj. przed dodaniem pkt 7 do art. 1a ustawy o PCC. Ten pogląd został już wyrażony w wyroku WSA w Warszawie z 7 marca 2007 r. (III SA/Wa 2208/06).
W omawianej sprawie przesłanka zwolnienia była zatem spełniona, bowiem transakcja była objęta regulacjami VAT-owskimi, obowiązującymi w Holandii.(…)
(źródło: Rzeczpospolita)