e-Podatki

Impreza integracyjna dla pracowników i ich rodzin nie jest kosztem firmy 2008-03-11


Izba Skarbowa w Warszawie wydała interpretację przepisów podatkowych, w której stwierdza, że wydatki firmy na zorganizowanie pikniku dla pracowników nie są kosztami podatkowymi.

(…) Tak uznał dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie (nr IP-PB3-423-462/07/DG). Podatnik (spółka), który wystąpił z wnioskiem o interpretację, twierdził natomiast, że wydatki tego rodzaju są kosztem podatkowym firmy. Argumentował, że wiążą się z prowadzoną działalnością gospodarczą, gdyż impreza przyczyniła się do poprawy relacji między pracownikami i atmosfery w firmie.

Organ podatkowy był jednak innego zdania. Powołując się na art. 15 ustawy o CIT, dyrektor warszawskiej izby wyjaśnił, że kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu uzyskania przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia przychodów (czyli takie, które pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z uzyskiwanymi przychodami).

Z pewnością będą się więc do nich zaliczały koszty pracownicze (wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie, diety i wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji przez pracowników). Także wydatki na organizację imprez integracyjnych dla pracowników. Te ostatnie jednak będzie można uznać, pod warunkiem że zostaną właściwie udokumentowane. Podatnik musi wykazać związek poniesionych kosztów z prowadzoną działalnością oraz udowodnić, że ten wydatek ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu.(…)
(źródło: Rzeczpospolita)