e-Podatki

Potwierdzenie odbioru faktury można wysłać e-mailem. 2008-02-19


Podatnik może e-mailowo poinformować o otrzymaniu faktury korygującej. Potwierdzenie musi być jednak utrwalone w formie umożliwiającej zapoznanie się z nim, a jednocześnie niepozwalającej na zmiany w jego treści.

(...) Tak orzekł WSA we Wrocławiu w wyroku z 25 stycznia 2008 r. (I SA/Wr 1521/07).
Podatnik zapytał organy podatkowe, czy może uznać za potwierdzenie odbioru faktur korygujących otrzymane w formie e-maila zestawienie specyfikacji płatności faktur VAT. Zastanawiał się też, jaka jest w takiej sytuacji data otrzymania potwierdzenia odbioru faktury korygującej.
Organ podatkowy stwierdził, że przesłany drogą e-mailową dokument potwierdza otrzymanie faktury korygującej przez nabywcę, o ile będzie on utrwalony w formie umożliwiającej nieskrępowaną możliwość zapoznawania się z nim, a jednocześnie niepozwalającej na dokonywanie jakichkolwiek zmian w jego treści. Dodatkowo musi z niego bezspornie wynikać, że dokumentuje on fakt otrzymania faktury korygującej przez nabywcę.
Dokumentem tym może być również specyfikacja płatności zawierająca zestawienie faktur korygujących, jeżeli tak wynika z umowy handlowej zawartej między kontrahentami. Uprawnienie do obniżenia podatku należnego nabywa się z dniem otrzymania dokumentu potwierdzającego.
Podatnik zaskarżył decyzję do WSA, zarzucając organom podatkowym naruszenie prawa poprzez brak wskazania, że w jego sprawie zastosowanie ma § 16 ust. 4 rozporządzenia ministra finansów z 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom. Przepis ten nakłada na sprzedawcę obowiązek posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę, jako podstawę do obniżenia kwoty podatku należnego.
Zarzutów tych nie podzielił sąd. Orzekł, że decyzja organu nie narusza prawa. (...)
(źródło: Rzeczpospolita)