e-Podatki

Z byle powodu nie można zmienić interpretacji. 2008-02-12


WSA w Warszawie wydał wyrok, w którym stwierdził, że izba skarbowa nie miała prawa na zmianę korzystnej dla podatnika urzędowej interpretacji tylko dlatego, że jej zdaniem jest nieprawidłowa.

(…) Rażące naruszenie prawa
Sąd zwrócił uwagę, że przepisy wyraźnie określają, kiedy izba skarbowa może z własnej inicjatywy zmienić interpretację. Ma do tego prawo, tylko jeśli rażąco narusza ona prawo, orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.
Wyrok dotyczy stanu prawnego obowiązującego do końca czerwca 2007 r., kiedy to odpowiedzi na pytania podatników udzielały urzędy skarbowe, a prawo do ich zmiany lub uchylenia przysługiwało izbom skarbowym. Wciąż jeszcze tysiące podatników korzystają z ich ochrony, a ich zmiana lub uchylenie następuje na starych zasadach.
Spór toczył się o sposób rozumienia art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o PIT. Zgodnie z tym przepisem zwolnione od podatku jest otrzymane przez podatnika dofinansowanie, które spełnia dwa warunki. Po pierwsze, pochodzi od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych i przyznane zostało ze środków bezzwrotnej pomocy na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami lub organizacjami (również gdy przekazanie środków następuje za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania pomocy).
Po drugie, podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy. Zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca wykonanie określonych czynności.
(…) Różnice w wykładni nie wystarczą
Od lat trwają spory między podatnikami a organami podatkowymi, czy pieniądze otrzymywane np. z Europejskiego Programu Społecznego korzystają z tego zwolnienia. Początkowo znaczna część urzędów wydawała interpretacje korzystne dla podatników. Tak było także w wypadku przedsiębiorcy, który był stroną w sprawie. Niestety, później Izba Skarbowa w Warszawie uznała, że dofinansowanie do szkoleń organizowanych przez jego firmę powinno być opodatkowane. Jej zdaniem środki pieniężne pochodzą bowiem z budżetu państwa, a dopiero później są refinansowane ze środków UE.
Sąd uznał jednak, że izba skarbowa nie miała prawa zmienić odpowiedzi urzędu.
– W tym wypadku można co najwyżej mówić o istnieniu różnych interpretacji przepisu. Nie jest to jednak rażące naruszenie prawa. Tym bardziej że wykładnia dokonana przez Izbę Skarbową nie wynika wprost z przepisów – podkreślił WSA.
Wyrok nie ma zastosowania do interpretacji wydawanych od 1 lipca 2007 r. Od tego dnia odpowiedzi udziela minister finansów. Także on ma prawo je zmieniać. Zgodnie z obecnymi przepisami minister może to zrobić, gdy uzna, że wcześniejsza odpowiedź jest nieprawidłowa. Przesłanki podjęcia takiej decyzji zostały więc bardzo złagodzone. (…)
(wyrok WSA w Warszawie z dnia 8 lutego 2008 r., sygn. III SA/Wa 1804/07).
(źródło: Rzeczpospolita)