e-Podatki

CIT-8 bez tajemnic, czyli jak wypełnić roczne zeznanie osób prawnych. 2008-02-12


Jak czytamy w Rzeczpospolitej, do końca marca osoby prawne muszą rozliczyć się z fiskusem za poprzedni rok. Jakie formularze należy wypełnić i z jakich odliczeń skorzystać.

(…) Ten termin dotyczy tylko tych, u których rok podatkowy to rok kalendarzowy. Osoby prawne mogą bowiem przyjąć inny okres rozliczeniowy (wtedy składają zeznanie do końca trzeciego miesiąca następnego roku).
(…) Na jednym formularzu się nie skończy
Podstawowa deklaracja to nie wszystko, mamy też kilka załączników. Przykładowo podatnik, który chce skorzystać z odliczenia darowizny, powinien złożyć CIT-8/O i CIT/D. Do zeznania może być również dołączone sprawozdanie o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej. Sporządzają je podatnicy, którzy mają tzw. wiążące porozumienie cenowe.
Oprócz zeznania osoby prawne muszą przekazać do urzędu sprawozdanie finansowe (w ciągu dziesięciu dni od zatwierdzenia) wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta (chyba że są zwolnione z obowiązku badania). Ponadto spółki muszą dostarczyć odpis uchwały zgromadzenia udziałowców (akcjonariuszy) zatwierdzającej sprawozdanie. Mówi o tym art. 27 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej ustawa o CIT).
(…) Po pomyłce korekta
Jeśli popełnimy błąd w zeznaniu, musimy złożyć korektę. Jeżeli zdążymy do 31 marca, nie ponosimy żadnych konsekwencji. Potem już musimy liczyć się z obowiązkiem zapłaty odsetek (jeśli błąd spowodował powstanie zaległości) oraz z odpowiedzialnością karną skarbową. Gdy pomyliliśmy się na swoją niekorzyść, możemy złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty.
(…) Rozliczamy stratę z ubiegłych lat
Zeznanie składamy także wtedy, gdy z działalności ponieśliśmy stratę. Czyli gdy koszty były wyższe niż przychody. Wtedy nie płacimy podatku, co więcej nasza strata może pomniejszyć dochody w następnych latach. Oczywiście także w zeznaniu za 2007 r. możemy wykorzystać stratę z przeszłości. Można ją odliczać przez pięć lat, z tym że w jednym roku maksymalnie połowę. W „najszybszym” wariancie można ją więc skompensować w całości w ciągu dwóch lat.
(…) Podatkowa premia dla darczyńców
Firmy, które wspierają działalność charytatywną, mogą zmniejszyć swój dochód. Zapłacą więc niższy podatek. Przypomnijmy, że osoby prawne mogą odliczyć darowizny do wysokości 10 proc. dochodu.
Odliczyć od dochodu można darowizny przekazywane na cele określone w art. 4 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dalej uodpp) organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3, prowadzącym działalność pożytku publicznego. Są to m.in. organizacje pozarządowe (tj. osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej), nienależące do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, np. fundacje i stowarzyszenia. Muszą prowadzić działalność społecznie użyteczną w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 uodpp (np. pomoc społeczna, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu). Nie muszą natomiast posiadać statusu organizacji pożytku publicznego. Darczyńca musi jednak wykazać, że dana organizacja spełnia warunki określone w uodpp. Potwierdziło to Ministerstwo Finansów w piśmie z 15 kwietnia 2004 r. (PB3/8214-108/WK/04): „skorzystanie z możliwości odliczenia przekazanych darowizn od dochodu nie jest uzależnione od posiadania przez obdarowanego (np. organizację pozarządową) statusu organizacji pożytku publicznego”.
(…) Odliczyć można też darowizny na cele kultu religijnego (do limitu w wysokości 10 proc. dochodu). Przy czym ustawodawca określił tutaj tylko cel darowizny, nie zawężając kręgu podmiotów, które mogą być obdarowane. Niezależnie od tego, bez ograniczeń można odliczać darowizny na Kościół. Po wieloletnich sporach potwierdził to Naczelny Sąd Administracyjny w 20-osobowym składzie (uchwała z 14 marca 2005 r., FPS 5/04). Darowizna musi być przeznaczona na działalność charytatywno-opiekuńczą, a Kościół powinien w ciągu dwóch lat przedstawić darczyńcy sprawozdanie, w jaki sposób ją wykorzystał. (…)
(źródło: Rzeczpospolita)