e-Podatki

Można odliczyć VAT z faktur od niezarejestrowanej firmy. 2008-01-29


WSA w Białymstoku orzekł, że podatnik może odliczyć VAT z faktur wystawionych przez firmanta. Uprawnienie to przysługuje mu również wtedy, gdy fakturę wystawi niezarejestrowany przedsiębiorca.

Stan faktyczny:
(…) Po przeprowadzonym postępowaniu kontrolnym naczelnik urzędu skarbowego wydał decyzję, w której określił zobowiązanie w VAT za niektóre miesiące 2003 r. w kwocie innej niż zadeklarowana przez podatnika. Stwierdził, że podatnik nieprawidłowo odliczył VAT należny z faktur wystawionych przez firmę, która nie wykonywała żadnych czynności, oraz przedsiębiorcę niezarejestrowanego i wykreślonego z ewidencji działalności gospodarczej.

Izba skarbowa utrzymała decyzję urzędu skarbowego w mocy. Uznała, że podatnik nie miał prawa do odliczenia podatku VAT z faktur wystawionych przez osobę, która jedynie firmowała działalność innego podmiotu i nie wykonywała czynności objętych fakturami. Zgodziła się także ze stanowiskiem urzędu, że prawo do odliczenia nie przysługiwało z faktur wystawionych przez przedsiębiorcę, który nie był zarejestrowanym podatnikiem i został wykreślony z ewidencji działalności gospodarczej.

Podatnik złożył skargę do WSA. Zarzucił w niej naruszenie przez organy podatkowe przepisów postępowania oraz ustawy o VAT i podatku akcyzowym z 1993 r. Twierdził, że czynności dokonane przez firmanta zostały już przypisane podmiotowi, który faktycznie prowadził działalność. Organ podatkowy określił mu kwotę zobowiązania w VAT, toczy się również związane z tym postępowanie egzekucyjne. Zdaniem podatnika faktury potwierdzają rzeczywiste transakcje i nie można odmówić mu prawa do odliczenia. Doszłoby wtedy do dwukrotnego zapłacenia podatku.

Stanowisko sądu:
(…) Sąd uchylił decyzję dyrektora izby skarbowej. Stwierdził, że podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia VAT z faktur zarówno wystawionych przez podmiot firmujący, jak i niezarejestrowanego podatnika. Sąd przyjął, że mimo wykreślenia przedsiębiorcy z ewidencji działalności gospodarczej nadal był on podatnikiem i faktycznie prowadził działalność. Był zatem w pełni uprawniony i zobowiązany do wystawienia faktur na podstawie art. 32 ust. 1 w związku z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT i podatku akcyzowym z 1993 r. Wykonywał bowiem czynności podlegające opodatkowaniu VAT, a to powodowało po jego stronie obowiązek wystawiania faktur. (wyrok WSA w Białymstoku z dnia 10 stycznia 2008 r., sygn. I SA/Bk 529/07). (…)
(źródło: Rzeczpospolita)