e-Podatki

Fiskus musi uwzględnić żądania podatnika. 2008-01-29


WSA we Wrocławiu w orzeczeniu wyroku stwierdził, że jeśli podatnik wyraźnie wskazał, w jakim trybie żąda rozpoznania sprawy, organy podatkowe są tym związane. Skoro zażądał zmiany decyzji na podstawie ordynacji podatkowej, należało zastosować przepisy tej ustawy.

Stan faktyczny:
(…) Sprawa dotyczyła podatku dochodowego od osób prawnych za 2001 r. WSA rozpatrywał ją kolejny raz. Podatnik stwierdził, że w doręczonej mu decyzji wymiarowej błędnie nie zaliczono podatku od czynności cywilnoprawnych do kosztów podatkowych. Jego zdaniem okoliczność ta stanowi podstawę do wznowienia postępowania. Podatnik powołał się przy tym na treść art. 254 ordynacji podatkowej (op), zgodnie z którym decyzja ostateczna, ustalająca lub określająca wysokość zobowiązania podatkowego na dany okres, może być zmieniona przez organ podatkowy, który ją wydał, jeżeli po jej doręczeniu nastąpiła zmiana okoliczności faktycznych mających wpływ na ustalenie lub określenie wysokości zobowiązania, a skutki wystąpienia tych okoliczności zostały uregulowane w przepisach prawa podatkowego obowiązujących w dniu wydania decyzji.

Dyrektor izby skarbowej odmówił jednak zmiany decyzji ze względu na brak przesłanek do zastosowania art. 254 op. Stwierdził, że wspomniany przepis dotyczy wyłącznie sytuacji, w której zmiana okoliczności faktycznych nastąpiła po doręczeniu decyzji. A w rozpatrywanej sprawie tak nie było.

Stanowisko sądu:
(…) Innego zdania był WSA. Stwierdził, że skarga zasługuje na uwzględnienie. Wyrok WSA uchylił jednak NSA. Jego zdaniem jako właściwy tryb postępowania należy przyjąć ten wyraźnie zawnioskowany przez stronę. Po ponownym rozpatrzeniu sprawy WSA podzielił stanowisko organów podatkowych, zgodnie z którym nie mogą one dowolnie kształtować żądania strony. Skoro podatnik zażądał zmiany decyzji zgodnie z art. 254 op, to nie można odmówić wszczęcia postępowania, ale należy poruszać się w obrębie wspomnianego przepisu. Oznacza to, że rozstrzygnięcie o odmowie zmiany decyzji jest prawidłowe. (wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 6 grudnia 2007 r., sygn. I SA/Wr 1435/07). (…)
(źródło: Rzeczpospolita)