e-Podatki

Jak uzyskać interpretację podatkową. 2005-10-11


Jeśli nie jesteś pewien, czy prawidłowo interpretujesz przepisy podatkowe, możesz zapytać o to swój urząd skarbowy. Będziesz musiał złożyć do urzędu stosowny wniosek, opisując problem, stan faktyczny oraz własne stanowisko w sprawie. Konieczna będzie również opłata skarbowa. Od 1 września 2005 r. możesz otrzymać także interpretację od ministra finansów. Ten jednak zajmuje się tylko kwestiami umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz innymi ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi.

(…) Od 1 stycznia 2005 r. zmienił się tryb składania zapytań do organów podatkowych w indywidualnych sprawach podatników. Artykuł 27 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. nr 73, poz. 1808) nadały nowe brzmienie art. 14 – 14c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.; dalej Ordynacja podatkowa).

Interpretacje, w tym także ich zmiany, są ogłaszane w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów. Jeżeli do konkretnej interpretacji prawa podatkowego zastosuje się podatnik, płatnik lub inkasent, następca prawny lub osoba trzecia odpowiedzialna za zaległości podatkowe, to taka interpretacja nie może mu szkodzić. Organy podatkowe nie mogą wówczas:
• określić lub ustalić zobowiązania podatkowego za okres do dnia uchylenia tej interpretacji,
• ustalić dodatkowego zobowiązania w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług,
• wszcząć postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe,
• zastosować innych sankcji wynikających z przepisów prawa podatkowego i przepisów karnych skarbowych.

Wniosek o wydanie interpretacji należy złożyć do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, naczelnika urzędu celnego lub wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starosty albo marszałka województwa. Bardzo ważne jest to, aby składając wniosek, podatnik, płatnik lub inkasent wyczerpująco przedstawił w nim stan faktyczny oraz własne stanowisko w sprawie. Bez tych elementów wniosek zostanie przez organ odrzucony, a podatnik poproszony o jego uzupełnienie.
Składając wniosek o wydanie interpretacji podatkowej, trzeba uiścić opłatę skarbową w wysokości 5 zł. Również za załączniki do wniosku trzeba zapłacić opłatę skarbową w wysokości 0,50 zł za każdy załącznik.


Zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów z 26 stycznia 2005 r. (nr SP1/76/8010-4/170/05/AA) art. 14a par. 2 Ordynacji podatkowej zobowiązuje podatnika, płatnika lub inkasenta do wyczerpującego przedstawienia we wniosku stanu faktycznego oraz własnego stanowiska w sprawie.


Stosując się do interpretacji podatnik unika ryzyka
Wydanie wiążącej interpretacji przez organ podatkowy nie może podatnikowi szkodzić. Warto jednak podkreślić, że podatnik może zastosować się do wydanej interpretacji, ale nie musi. Jeżeli jednak podatnik, płatnik lub inkasent zastosowali się do tej interpretacji, organ nie może wydać decyzji określającej lub ustalającej ich zobowiązanie podatkowe bez zmiany albo uchylenia tego postanowienia. Do podatników, którzy zastosowali się do interpretacji:
• nie ustala się także dodatkowego zobowiązania w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług;
• nie wszczyna się postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe, a postępowanie wszczęte w tych sprawach umarza się;
• nie stosuje się innych sankcji wynikających z przepisów prawa podatkowego i przepisów karnych skarbowych.

Interpretacja jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla wnioskodawcy.

Urząd ma 3 miesiące na odpowiedź
Organ podatkowy na wydanie interpretacji podatkowej ma 3 miesiące od dnia wpłynięcia wniosku podatnika. W przypadkach uzasadnionych złożonością sprawy termin może zostać przedłużony do 4 miesięcy. Jednak o przedłużeniu terminu organ jest zobowiązany zawiadomić wnoszącego wniosek.


W przypadku niewydania przez organ postanowienia w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku uznaje się, że organ ten jest związany stanowiskiem podatnika, płatnika lub inkasenta zawartym we wniosku.


Udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego następuje w drodze postanowienia. Na udzieloną przez organ podatkowy odpowiedź (postanowienie) przysługuje zażalenie do organu wyższej instancji, czyli w przypadku interpretacji wydanej przez urząd do izby skarbowej. Zażalenie można złożyć w terminie 7 dni od dnia otrzymania interpretacji. Izba skarbowa, jako organ II instancji wydaje decyzje w tej sprawie. W przypadku nieuzyskania przez podatnika satysfakcjonującej dla niego odpowiedzi przysługuje mu prawo złożenia skargi do sądu administracyjnego (Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego).

Błędy we wnioskach opóźniają interpretację
Najczęściej popełniane błędy przy składaniu wniosków o interpretację podatkową to:
• brak wyczerpująco opisanego stanu faktycznego,
• brak własnego stanowiska w sprawie,
• brak opłaty skarbowej.

Przepisy Ordynacji podatkowej stanowią, że w przypadku gdy podanie nie spełnia wymogów określonych przepisami prawa, organ podatkowy wzywa wnoszącego podanie do usunięcia braków w terminie 7 dni, z pouczeniem, że niewypełnienie tego warunku spowoduje pozostawienie podania bez rozpatrzenia. Jeżeli podanie nie zawiera adresu, organ pozostawia je bez rozpatrzenia. (…)

(źródło: Gazeta Prawna 10/10/2005)