e-Podatki

Komunikat w sprawie ulgi z tytułu wychowywania dzieci. 2008-01-15


Ministerstwo Finansów wydało komunikat, w którym wyjaśnia warunki skorzystania w rozliczeniu PIT za 2007r. z nowej ulgi podatkowej z tytułu wychowywania w roku podatkowym dzieci własnych lub przysposobionych.

(…) W dniu 5 września 2007 r. Sejm RP przyjął zmiany do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wprowadzając wyższy limit odliczenia z tytułu wychowywania w roku podatkowym dzieci własnych lub przysposobionych.

Zmiany te mają zastosowanie do dochodów uzyskanych w 2007 r. Zatem już przy rozliczeniu za 2007 r. rodzice będą mogli skorzystać z nowej kwoty odliczenia, stanowiącej iloczyn liczby wychowywanych dzieci i dwukrotności kwoty zmniejszającej podatek, określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej, tj. 1.145,08 zł (2 x 572,54 zł).

Nie uległy natomiast zmianie warunki korzystania z przedmiotowej ulgi. Tym samym z omawianego odliczenia mogą korzystać podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, uzyskujący dochody opodatkowane na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, wychowujący własne lub przysposobione dzieci:
- małoletnie,
- bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek pielęgnacyjny,
- do ukończenia 25 lat uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty lub w przepisach - Prawo o szkolnictwie wyższym, jeżeli w roku podatkowym dzieci te nie uzyskały dochodów, z wyjątkiem dochodów wolnych od podatku dochodowego, renty rodzinnej oraz dochodów w wysokości niepowodującej obowiązku zapłaty podatku.

Odliczenie przysługuje wspólnie obojgu rodzicom. Określoną kwotę odlicza się od podatku jednego z rodziców lub od podatku obojga. W przypadku rodziców, w stosunku do których orzeczony został rozwód albo separacja, odliczenie przysługuje temu, u którego dzieci faktycznie zamieszkują. Jeżeli przez część roku dzieci zamieszkują u każdego z rodziców, odliczenie będzie odpowiednio dzielone między rodziców, stosownie do liczby miesięcy pobytu dziecka u danego rodzica.

Z omawianej ulgi mogą skorzystać osoby rozliczające się zarówno samodzielnie (PIT-36; PIT-37), jak i za pośrednictwem płatnika, tj. zakładu pracy (PIT-40) albo organu rentowego (PIT-40A). Przy czym warunkiem uwzględnienia przedmiotowej ulgi przez płatnika w rozliczeniu rocznym za 2007 r. jest złożenie przez podatnika - w terminie do 10 stycznia 2008 r. - oświadczenia, w którym:
- stwierdzi, że spełnia warunki uprawniające do skorzystania z ulgi (określone w art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych);
- wskaże liczbę dzieci, na które przysługuje odliczenie;
- wskaże kwotę przysługującego odliczenia (obliczoną zgodnie z art. 27f ust. 2-5 ww. ustawy). (…)

Podsumowanie.
Osoby rozliczające się samodzielnie – nie składają ww. oświadczeń
Osoby, które rozlicza z podatku zakład pracy lub organ rentowy, żeby skorzystać z ulgi musiały do 10 stycznia złożyć ww. oświadczenia (o zachowaniu terminu decyduje wstawiona przez płatnika data otrzymania)
(źródło: Ministerstwo Finansów)