e-Podatki

Wydatki na zastępcze auto mogą być kosztem firmy. 2007-12-18


Przedsiębiorca, który używa w firmie samochodu zastępczego, może wydatki związane z jego eksploatacją zaliczyć do kosztów podatkowych. Może również odliczyć VAT od kupowanego paliwa. Jednak nie do każdego samochodu.

(…) Do przychodów, zarówno w myśl przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zalicza się m.in. wartość otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw, a także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń. (…)

(…) Koszty udostępnienia samochodu zastępczego są w końcu uwzględniane przy kalkulacji wynagrodzenia za świadczenie zasadnicze (a więc ubezpieczenie, sprzedaż, leasing itp.). We wszystkich tych sytuacjach nie można zatem mówić o nieodpłatnym świadczeniu. A to oznacza, że udostępnienie samochodu zastępczego nie może powodować u korzystającego powstania przychodu z tego tytułu.

Wydatki zwiększą koszty podatkowe
Firma korzystając z samochodu zastępczego, ponosi wydatki związane z jego eksploatacją, głównie na zakup paliwa. Nie ma wątpliwości, że wydatki te są kosztami poniesionymi w celu osiągnięcia przychodów, względnie zachowania lub zabezpieczenia ich źródła (gdy udostępniony pojazd zastępuje samochód firmowy). O tym jednak, czy rzeczywiście mogą być zaliczone do kosztów podatkowych, decyduje rodzaj samochodu zastępczego. (…)

(…) O odliczeniu VAT naliczonego przy zakupie paliwa do samochodu zastępczego rozstrzyga – podobnie jak przy rozliczaniu kosztów w podatku dochodowym – czy jest to samochód osobowy (lub inny o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t), czy nie. W pierwszym wypadku, zgodnie z ustawą o VAT, prawo do odliczenia nie przysługuje. W pozostałych odliczenie jest możliwe na ogólnych zasadach. Można też odliczyć podatek naliczony od innych zakupów związanych z eksploatacją samochodu, i to bez względu na jego rodzaj. (…)
(źródło: Rzeczpospolita)