e-Podatki

Od usług stołówki szkolnej należy się VAT. 2007-12-18


WSA w Białymstoku orzekł, że zwolnienie z VAT usług w zakresie edukacji dotyczy jedynie usług edukacyjnych lub bezpośrednio z edukacją związanych. Nie obejmuje sprzedaży posiłków przez stołówkę szkolną.

(…) Szkoła wystąpiła do urzędu skarbowego z wnioskiem o wydanie pisemnej interpretacji prawa podatkowego. Chodziło o zwolnienie z VAT usług świadczonych przez pracowników szkoły w postaci sprzedaży obiadów jej uczniom i pracownikom. Organ podatkowy uznał, że taka działalność nie jest objęta zwolnieniem przewidzianym dla usług w zakresie edukacji. Zwolnienie to należy traktować ściśle i nie ma ono zastosowania w tej sytuacji. Także organ odwoławczy (izba skarbowa) był zdania, że jedynie usługi o ściśle edukacyjnym charakterze korzystają ze zwolnienia.

W trakcie postępowania odwoławczego szkoła przedstawiła klasyfikację urzędu statystycznego, z której wynikało, że sporne usługi świadczone przez szkołę mieszczą się w zakresie edukacji, jeżeli nie prowadzi ona odrębnej działalności gospodarczej. Izba skarbowa uznała jednak, że nie jest uprawniona do oceny materiału dowodowego przedstawionego w postępowaniu odwoławczym.

Także WSA oddalił skargę szkoły. Stwierdził, że choć przepisy o postępowaniu podatkowym stosuje się w procedurze interpretacyjnej odpowiednio, nie zwalnia to organów podatkowych z oceny przedstawionych przez stronę dowodów. Są one zobowiązane do wyjaśnienia stanu faktycznego w sprawie. W tym wypadku nieprawidłowe działanie organów nie miało jednak istotnego wpływu na wynik sprawy, ponieważ zwolnienie edukacyjne ma charakter przedmiotowy i obejmuje usługi edukacyjne lub bezpośrednio związane z edukacją. Klasyfikacja urzędu statystycznego nie wpływa na stanowisko w tym zakresie. (…) (wyrok WSA w Białymstoku z dnia 7.12.2007r., sygn. I SA/Bk 528/07)
(źródło: Rzeczpospolita)