e-Podatki

Faktura bez podpisu może być dowodem w sprawie. 2007-12-04


Sąd Najwyższy orzekł, że nawet jeśli na fakturze brak podpisu kupującego, można przyjąć, w kontekście innych okoliczności sprawy, że towar otrzymał.

(…) Tak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z 5 listopada 2007 r. (II CSK 356/07).

Powoda – spółkę z o.o. produkującą urządzenia do filtrowania wody – łączyła z pozwanym (dystrybutorem urządzeń kupowanych od spółki) ramowa umowa o współpracy. Spółka domagała się od niego za pośrednictwem firmy windykacyjnej zapłaty 127 tys. zł za dostarczone urządzenia. Ponieważ nie udało się załatwić sprawy polubownie, trafiła do sądu.

Spółka przedstawiła faktury. Nie było na nich podpisu pozwanego. Tymczasem obowiązujące wtedy przepisy z zakresu VAT wymagały dla ważności faktury podpisu nabywcy. Dopuszczały jednak – za zgodą nabywcy – wystawienie faktur bez jego podpisu. W umowie ramowej pozwany zgodził się na takie wystawienie faktur. (…)

(…) SN oddalił jednak skargę kasacyjną. Jego zdaniem sądy słusznie uznały, że mimo braku bezpośredniego dowodu dostarczenia towaru pozwany towar otrzymał. Również przedstawione przez spółkę faktury wraz z innymi dowodami wystarczyły do wysnucia domniemania, że umowy sprzedaży były zawarte i towar dostarczony, a więc spółce zapłata się należy. (…)
(źródło: Rzeczpospolita)