e-Podatki

Nowe stawki odsetek od zaległości podatkowych. 2007-12-04


W związku z decyzją Rady Polityki Pieniężnej w dniu 29 listopada do 13 procent wzrastają odsetki od zaległości podatkowych.

Od 29 listopada stopa referencyjna wyniesie 5,00 proc., natomiast stopa redyskonta weksli - 5,25 proc., stopa lombardowa - 6,50 proc., a stopa oprocentowania lokaty terminowej przyjmowanej przez NBP od banków - 3,50 proc.

Odsetki od należności publiczno-prawnych wynoszą dwukrotność ustalanej przez RPP stopy lombardowej.
(źródło: NBP)