e-Podatki

Wydać, to znaczy wysłać pismo do podatnika. 2007-10-30


WSA w Białymstoku orzekł, że pod pojęciem wydania decyzji lub postanowienia należy rozumieć imienne wskazanie adresata i fizyczne wyekspediowanie pisma z potwierdzoną datą.

(…) Tak wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z 10 października 2007 r. (I SA/Bk 364/07).
30 października 2006 r. podatnik złożył w urzędzie skarbowym wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego.
Do 30 stycznia 2007 r., kiedy to upływał trzymiesięczny termin na jej wydanie, podatnik nie otrzymał żadnego pisma od organu. Dlatego też uznał, że doszło do tzw. milczącej interpretacji.
1 lutego 2007 r. podatnikowi doręczono postanowienie zawierające pisemną interpretację prawa podatkowego, które było datowane na 29 stycznia 2007 r.
(…) Sąd stwierdził, że nie można uznać za moment wydania daty widniejącej na dokumencie, ponieważ umożliwiłoby to organom dokonywanie czynności po terminie, a następnie opatrywanie dokumentów datami wcześniejszymi.
W rozpatrywanej sprawie datą wydania postanowienia (faktycznego wysłania) był dzień 31 stycznia 2007 r., czyli zostało ono wydane po upływie ustawowego terminu. (…)
(źródło: Rzeczpospolita)