e-Podatki

Indywidualna stawka wtedy, gdy lokal był używany przed zakupem. 2007-10-16


Prowadząc działalność w mieszkaniu, możemy zamortyzować i rozliczyć w kosztach firmowe terytorium. Nawet w ciągu 10 lat.

(…) Indywidualne stawki można zastosować dla używanych lub ulepszonych nieruchomości, przy czym przepisy określają minimalne okresy amortyzacji. Do końca 2006 r. większość z nich rozliczaliśmy przez 10 lat. Ale ustawodawca wyraźnie zastrzegł, że ta preferencja dotyczy nieruchomości wykorzystywanych przed nabyciem przez co najmniej 5 lat. Teraz podstawowy okres amortyzacji dla wielu używanych nieruchomości to 40 lat. Można go pomniejszyć o liczbę lat od dnia oddania budynku do używania do dnia wprowadzenia do naszej ewidencji. Nie może to być jednak krócej niż 10 lat.

Domy inaczej niż biurowce
Te reguły ustalania okresu amortyzacji dotyczą jednak tylko budynków i lokali niemieszkalnych, dla których stawka wynosi 2,5 proc. rocznie (według wykazu stawek amortyzacyjnych). Niektóre inne używane nieruchomości (np. centra handlowe) mogą być zamortyzowane nawet przez 3 lata. Nie odnosi się to jednak do lokali mieszkalnych. One nadal są rozliczane na starych zasadach. Jeśli więc podatnik kupił mieszkanie używane (czyli wykorzystywane wcześniej przez co najmniej 5 lat), może zastosować stawkę indywidualną, maksymalnie 10 proc. rocznie.

Musi być używany, gdy kupujemy
Przez nabycie należy rozumieć zarówno zakup, jak i otrzymanie w drodze darowizny bądź spadku. Nie można natomiast przyjąć indywidualnej stawki dla środka trwałego, który był przed wprowadzeniem do ewidencji wykorzystywany przez podatnika będąc cały czas jego własnością. Jeśli więc wybudował sobie dom, przez parę lat w nim mieszkał, a potem uznał go za siedzibę firmy, nie może amortyzować go według indywidualnej stawki. Wprowadzenie do ewidencji środków trwałych nie jest bowiem „nabyciem”. (…)
(źródło: Rzeczpospolita)