e-Podatki

Bez aktu notarialnego nie było dostawy budynku. 2007-10-16


Jak czytamy w Rzeczpospolitej WSA wydał wyrok, w którym stwierdził, że przeniesienie własności nieruchomości w formie aktu notarialnego jest konieczne dla powstania obowiązku podatkowego w VAT.

(…) Dyrektor urzędu kontroli skarbowej określił spółce kwoty zobowiązań podatkowych oraz nadwyżek podatku naliczonego nad należnym w podatku VAT w wysokościach innych niż zadeklarowane oraz ustalił kwoty dodatkowych zobowiązań podatkowych.

Stwierdził, że spółka sprzedając budynki mieszkalne jednorodzinne (segmenty) osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej, źle określiła moment powstania obowiązku podatkowego w VAT. Budynki były przekazywane nabywcom na podstawie protokołów z odbioru końcowego, na kilka miesięcy przed przeniesieniem prawa własności w formie aktu notarialnego. Zapłata pozostałej do uregulowania należności, po odliczeniu zaliczek, nastąpiła po dniu wydania nieruchomości ich nabywcom.

(…) W skardze do WSA spółka powołała się na to, że wydanie towaru następowało każdorazowo w dniu podpisania umowy notarialnej, która jest jednocześnie dowodem wydania budynku na rzecz nabywców.

(…) Sąd przyznał jej rację. Jego zdaniem nie budzi wątpliwości to, że aby skutecznie przenieść prawo własności nieruchomości, konieczne jest zachowanie formy aktu notarialnego (tak wynika z art.158 kodeksu cywilnego). Jest to przesłanka ważności zawartej umowy (art. 73 §2 k.c.).

(…) Istotną okolicznością dla powstania obowiązku podatkowego przy sprzedaży nieruchomości, jakimi są lokale i budynki, jest sporządzenie umowy przenoszącej własność w formie aktu notarialnego. Bez zawarcia takiej umowy i przy braku jakiejkolwiek zapłaty samo wydanie lokalu lub budynku nabywcy nie powoduje powstania obowiązku podatkowego 30 dnia od momentu tego wydania. (…)

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z 20 września 2007 r., sygn. I SA/Bk 317/07.
(źródło: Rzeczpospolita)