e-Podatki

Kto w przyszłym roku zaprowadzi księgi rachunkowe, a kto skorzysta ze zwolnienia z VAT. 2007-10-09


Jak czytamy w Rzeczpospolitej znane są już średnie kursy euro, według których możemy obliczyć limity podatkowe na 2008 r.

VAT
(…) Pierwszy raz kurs euro nie ma żadnego znaczenia dla drobnych przedsiębiorców korzystających ze zwolnienia z VAT. Ustawodawca zdecydował się zmienić limit wyrażony w euro (10 tys.) na złote i podwyższyć go do 50 tys. zł. To samo dotyczy limitu uprawniającego do nieopodatkowywania wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów - również wzrasta do 50 tys. zł. (…)

Mały podatnik.
(…) I tak za małego podatnika (uprawnionego do stosowania kasowej metody rozliczenia i składania deklaracji kwartalnych) w 2008 r. będzie się uważać podatnika, u którego wartość sprzedaży wraz z kwotą podatku w 2007 r. nie przekroczy równowartości 800 tys. euro. Do przeliczenia nadal stosujemy średni kurs euro ogłaszany przez Narodowy Bank Polski na pierwszy roboczy dzień października, a kwotę końcową zaokrąglamy do 1000 zł. Ponieważ w poniedziałek 1 października kurs euro wynosił 3,7680 zł (tabela nr 190/A/NBP/2007), małym podatnikiem w 2008 r. będzie ten, którego sprzedaż za 2007 r. nie przekroczyła 3 mln 14 tys. zł (w tym roku było to 3 mln 180 tys. zł).

Z tym że dla prowadzących przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzających funduszami powierniczymi, będących agentami, zleceniobiorcami lub innymi osobami świadczącymi usługi o podobnym charakterze istotna jest wartość prowizji (lub innych postaci wynagrodzenia). Mogą być oni małymi podatnikami w 2008 r., jeśli prowizja nie przekroczyła równowartości 30 tys. euro (także w zaokrągleniu do 1000 zł), czyli 113 tys. zł (w tym roku było to 119 tys. zł). Te limity trzeba też brać pod uwagę w trakcie 2008 r., bowiem ich przekroczenie powoduje utratę statusu małego podatnika, począwszy od rozliczenia za miesiąc następujący po kwartale, w którym to nastąpiło.

Pojęciem małego podatnika posługują się także ustawy o PIT i CIT (taki podatnik ma prawo do jednorazowego odpisu amortyzacyjnego i wpłacania zaliczek co kwartał) - tu również obowiązuje limit 800 tys. euro, a przeliczenia na złote dokonujemy tak, jak dla celów VAT. Status małego podatnika w rozumieniu ustaw o podatkach dochodowych będą więc mieć osoby, których przychody (wraz z należnym VAT) nie przekroczyły w 2007 r. 3 mln 14 tys. zł. (…)

Ryczałt
(…) Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności gospodarczej w 2008 r. może płacić przedsiębiorca, którego przychody za 2007 r. nie przekroczą równowartości 150 tys. euro (w wypadku spółek limit dotyczy przychodów całej spółki).

(…) Zatem przedsiębiorca, którego przychody (lub przychody spółki, której jest wspólnikiem) za 2007 r. przekroczą 565 tys. 200 zł, utraci w 2008 r. prawo do ryczałtu i będzie musiał przejść na zasady ogólne (płacić podatek według skali lub 19-proc. podatek liniowy).

(…) Według kursu obowiązującego 1 października przelicza się też inne limity obowiązujące "ryczałtowców". I tak:
- płacenie ryczałtu co kwartał będzie w 2008 r. możliwe, jeśli przychody przedsiębiorcy z działalności prowadzonej samodzielnie (albo przychody spółki) nie przekroczą w 2007 r. równowartości 25 tys. euro, czyli 94 tys. 200 zł (tegoroczny limit to 99 tys. 587 zł 50 gr);
- przychody z najmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze mogą być opodatkowane w 2007 r. stawką 8,5 proc., dopóki nie przekroczą równowartości 4 tys. euro, czyli 15 072 zł (od nadwyżki ponad tę kwotę ryczałt wynosi 20 proc.). Tegoroczny limit wynosił 15 934 zł.

Księgi rachunkowe
(…) O obowiązku zaprowadzenia ksiąg rachunkowych tak jak w latach ubiegłych decyduje limit 800 tys. euro. Przelicza się go na walutę polską po średnim kursie NBP obowiązującym 30 września roku poprzedzającego rok obrotowy. Ponieważ w tym roku 30 września przypadał na dzień wolny (niedziela), obowiązywał kurs z poprzedniego dnia roboczego.

Średni kurs euro ogłoszony w piątek 28 września wynosił 3,7775 zł. Zatem kwota rocznego obrotu, której osiągnięcie obliguje do założenia w 2008 r. ksiąg rachunkowych, wynosi 3 mln 22 tys. zł. (…)
(źródło: Rzeczpospolita)