e-Podatki

Z faktury wystawionej przez niezarejestrowanego podatnika można odliczyć VAT. 2007-08-14


Samo to, że wystawca faktur nie był czynnym podatnikiem VAT, nie pozbawia odbiorcy prawa do odliczenia wynikającego z nich podatku naliczonego. Wchodziłoby to w grę tylko, gdyby podatnik mógł przewidywać, że uczestniczy w popełnieniu przestępstwa. Tak orzekł WSA w Gdańsku 12 czerwca br. (ISA/Gd888/06).

(…) Organy podatkowe zakwestionowały prawo podatnika do odliczenia VAT wynikającego z faktur wystawionych przez podmiot nieuprawniony -kontrahenta niezarejestrowanego jako czynnego podatnika VAT. Powołały się na art. 88 ust. 3a pkt 1 lit. a ustawy o VAT z 2004 r. W skardze do WSA podatnik wskazał, że nie powinien ponosić negatywnych konsekwencji sprzecznego z prawem postępowania kontrahenta. Był bowiem przekonany, że ten z racji samego prowadzenia działalności stał się z mocy prawa podatnikiem VAT. Podniósł ponadto, że polski przepis pozbawiający podatnika prawa do odliczenia VAT z faktur wystawionych przez podmiot nieuprawniony jest sprzeczny z prawem wspólnotowym, narusza bowiem zasadę neutralności. Organy podatkowe argumentowały natomiast, że ryzyko wyboru kontrahenta obciąża podatnika.

Sąd przyznał rację podatnikowi. Stwierdził, że państwa członkowskie UE mają prawo wydawania przepisów koniecznych dla utrzymania prawidłowych rozliczeń podatkowych i unikania oszustw. Takie znaczenie ma, zdaniem sądu, sporny przepis. Należy go interpretować, mając na uwadze cel, dla którego został ustanowiony. Organy podatkowe nie mogą pozbawić podatnika prawa do odliczenia VAT wyłącznie ze względu na brak rejestracji kontrahenta - powinny wykazać, że podatnik kupując towar od takiej osoby, mógł przynajmniej przewidzieć, że transakcja stanowi nadużycie (przestępstwo). Sąd powołał się przy tym na orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Halifax (C-255/02). Trybunał orzekł w nim m.in., że aby stwierdzić istnienie nadużycia, dane transakcje, pomimo iż spełniają formalne warunki przewidziane w odpowiednich przepisach, muszą skutkować uzyskaniem korzyści podatkowej, której przyznanie byłoby sprzeczne z celem tych przepisów. Ponadto z ogółu obiektywnych okoliczności powinno również wynikać, że zasadniczym celem tych transakcji jest uzyskanie korzyści podatkowej. (…)
(źródło: Rzeczpospolita)