e-Podatki

Opinie o wzmożonych kontrolach pracujących w Wielkiej Brytanii to przesada. 2007-08-07


Ministerstwo Finansów udzieliło odpowiedzi na interpelację poselską w sprawie sprawdzania przez urzędu skarbowe dochodów rodaków pracujących w Wielkiej Brytanii.

Interpelacja nr 7899 do ministra finansów w sprawie zaległości podatkowych osób pracujących w Wielkiej Brytanii

Szanowna Pani Minister! Według niepokojących informacji pracownicy polscy pracujący za granicą są teraz sprawdzani przez polskie urzędy skarbowe. Sprawa dotyczyć ma zaległości podatkowych wobec osób pracujących np. w Wielkiej Brytanii przed wejściem w życie umowy zmieniającej tzw. podwójne opodatkowanie. Teraz rzekomo bez wytycznych zMinisterstwa Finansów zaczęły interesować się tymi osobami poprzez kontakty z urzędami skarbowymi z innych państw.

Wiadomo, że podatki trzeba płacić, i nikt tego nie kwestionuje. Jednak takie poszukiwanie i ściąganie zaległości oraz odsetek nie służy wizerunkowi państwa ani rządu wobec Polaków przebywających za granicą. Zwłaszcza dotyka to tych, którzy po kilkuletniej tułaczce chcą powrócić z emigracji do kraju i zainwestować zarobione pieniądze — dodajmy — te legalnie i z zapłaconym podatkiem z kraju zarobkowania.

Wobec powyższego chciałabym zadać pytanie:

1. Czy rzeczywiście urzędy skarbowe nie dostały żadnych wytycznych co do ściągania teraz zaległości?

2. Jak dużą grupę osób mogą dotyczyć takie zaległości i na ile są one „wyceniane”?

3. W stosunku do ilu osób polskie urzędy skarbowe wystąpiły do swoich odpowiedników o zapytanie o ich zarobki? Jaki jest klucz przyjęty przez polskie urzędy skarbowe, o jakie nazwiska pytać?

4. Rzeczą najważniejszą w takim wypadku, wydaje mi się, powinna być zachęta dla osób chcących powrócić do kraju zzarobionymi pieniędzmi i nabytym doświadczeniem. Czy wobec tego w celu poprawy wizerunku rządu i państwa polskiego nie warto zastanowić się nad takim rozwiązaniem, że wobec osób, które zainwestują zarobione pieniądze w Polsce, odstąpione będzie postępowanie egzekucyjne?

5. Czy istnieje szansa na takie rozwiązanie prawne?

Z poważaniem
Poseł Grażyna Tyszko
Warszawa, dnia 27 kwietnia 2007 r.

Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów z upoważnienia ministra na interpelację nr 7899 w sprawie zaległości podatkowych osób pracujących w Wielkiej Brytanii

Szanowny Panie Marszałku! Odpowiadając na interpelację poseł Grażyny Tyszko z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie zaległości podatkowych osób pracujących w Wielkiej Brytanii przesłaną przy piśmie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 maja 2007 r. znak: SPS-023-7899/07, uprzejmie przedstawiam, co następuje:

Ad 1. Kwestia zasad opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez obywateli polskich pracujących za granicą dotyczy wszystkich osób pracujących we wszystkich państwach, z którymi Polska zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, lub z którymi Polska nie zawarła umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Natomiast jednym z zadań urzędów skarbowych w zakresie realizacji polityki finansowej państwa jest prawidłowość rozliczania dochodów z tytułu działalności wykonywanej za granicą lub ze źródeł przychodów położonych za granicą. Urzędy skarbowe, dokonując czynności sprawdzenia prawidłowości rozliczenia tych dochodów, realizują m.in. postanowienia umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, co oznacza jednolity sposób rozliczenia dochodu.

Ministerstwo Finansów nie kierowało do urzędów skarbowych zaleceń w zakresie realizacji postanowień umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania między Polską a Wielką Brytanią.

Ad 2. Danymi dotyczącymi wysokości dochodów z zagranicy i podatku dochodowego zapłaconego za granicą przez podatników za 2006 r. wynikającymi z formularza PIT-ZG, stanowiącego załącznik do zeznań podatkowych PIT-36, PIT-36L i PIT-38, Ministerstwo Finansów będzie dysponowało w sierpniu br.

Ad 3. Dane dotyczące liczby wystąpień polskich urzędów skarbowych do administracji podatkowej Wielkiej Brytanii zzapytaniem o dochody uzyskane przez polskich podatników przedstawiają się następująco:

- w roku 2005 - 7 wystąpień;

- w roku 2006 - 2 wystąpienia;

- w roku 2007 - 10 wystąpień (według stanu na dzień 21 maja 2007 r.).

Podsekretarz stanu
Marian Banaś
Warszawa, dnia 31 maja 2007 r.