e-Podatki

Urząd może kontrolować firmę dłużej, niż pozwala ustawa. 2007-07-25


Sprawdzenie rozliczeń podatkowych w małej firmie powinno zakończyć się po czterech tygodniach, a w dużej po ośmiu. Tak wynika z przepisów, jeśli jednak kontrolerzy przekroczą te limity, nic wielkiego się nie stanie.

(…) Takie wnioski można wyciągnąć z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 29 sierpnia 2006 r. (I FSK 1045/05). Sąd stwierdził wyraźnie - limity czasowe mają dyscyplinować urzędy, ale ich przekroczenie nie powoduje, że nie można dalej prowadzić kontroli.

O jakie limity chodzi? Przede wszystkim o ograniczenia wynikające z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (dalej usdg).

Zgodnie z art. 83 ust. 1 usdg czas wszystkich kontroli urzędu u przedsiębiorcy w jednym roku kalendarzowym nie może przekraczać:
4 tygodni - u mikroprzedsiębiorców oraz przedsiębiorców małych i średnich,
8 tygodni - u pozostałych przedsiębiorców.

Natomiast art. 82 ust. 1 usdg mówi, że nie można równocześnie prowadzić więcej niż jednej kontroli.

(…) Do szybkiego zakończenia wizyty u podatnika mobilizuje też ordynacja podatkowa. Art. 284b mówi o tym, kiedy trzeba kontrolę skończyć - bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie wskazanym w upoważnieniu. Jeżeli kontroler zamierza go przekroczyć, powinien uprzedzić podatnika, podając przyczyny i wskazując nowy termin. Jeśli tego nie zrobi, dokumenty z czynności przeprowadzonych po terminie z upoważnienia nie mogą być dowodem w postępowaniu podatkowym.

Na wydłużenie kontroli zezwala także art. 83 ust. 3 usdg. Przedsiębiorcę trzeba powiadomić o przyczynach opóźnienia i wskazać nowy termin. Ponadto urząd może ponownie odwiedzić podatnika (nie zważając na ograniczenia), jeśli kontrola wykazała rażące naruszenie przepisów. (…)

(źródło: Rzeczpospolita)