e-Podatki

Wystawienie faktury wewnętrznej z tytułu dofinansowania kolonii z ZFŚŚ. 2007-07-17


Interpretacja podatkowa. W ramach prowadzonej działalności socjalnej Podatnik m.in. zakupuje w biurze podróży kolonie, które są przeznaczone dla dzieci pracowników. Pracownik ponosi tylko częściową odpłatność, zaś pozostała część jest sfinansowana ze środków ZFŚS.


PI/443-1006/06/P/09
VI/443-175/06/JW

POSTANOWIENIE

z dnia 31 sierpnia 2006r.

Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 24.05.2006r. (data wpływu do tut. Urzędu 01.06.2006r.), uzupełnionego pismem znak: 0400/0430/96/2006 z dnia 11.08.2006r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie wystawienia faktury wewnętrznej z tytułu dofinansowania kolonii dla dzieci pracowników z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w świetle ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT stwierdza, że:

- stanowisko przedstawione w tym wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego

 

Uzasadnienie

Podatnik prowadzi działalność przewozową, podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług oraz działalność socjalną, tworząc Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS).

W ramach prowadzonej działalności socjalnej Podatnik m.in. zakupuje w biurze podróży kolonie, które są przeznaczone dla dzieci pracowników. Pracownik ponosi tylko częściową odpłatność (zgodnie z zasadami odpłatności za świadczenia socjalne określonymi na dany rok kalendarzowy), zaś pozostała część jest sfinansowana ze środków ZFŚS.

Podatnik zwraca się z zapytaniem czy z tytułu dofinansowania kolonii dla dzieci pracowników z ZFŚS należy wystawić fakturę wewnętrzną.

Zdaniem Podatnika – w związku z faktem, iż dofinansowanie kolonii dla dzieci pracowników z ZFŚS nie stanowi czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług – nie ma on obowiązku wystawiania z tego tytułu faktury wewnętrznej.

Po przeanalizowaniu zaprezentowanego we wniosku stanu faktycznego oraz stanowiska wnioskodawcy, mając na uwadze obowiązujące przepisy prawa tut. Organ podatkowy stwierdza, co następuje:

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Podatnik w ramach prowadzonej działalności socjalnej m.in. dofinansowuje z ZFŚS kolonie dla dzieci pracowników Spółki.

Stosownie do art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 1994r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (j.t. Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 ze zm.), zwanej dalej ustawą o ZFŚS, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przeznaczony jest na finansowanie działalności socjalnej organizowanej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z niego oraz na dofinansowanie zakładowych obiektów socjalnych.

Zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy o ZFŚS przez działalność socjalną rozumie się usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form krajowego wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, udzielanie pomocy materialnej - rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową.

A zatem częściowe finansowanie kolonii dla dzieci pracowników, mieści się w zakresie definicji działalności socjalnej sformułowanej w wyżej powołanym przepisie.

Natomiast na podstawie art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy o VAT opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W świetle art. 7 ust. 2 cyt. ustawy na równi z odpłatną dostawą towarów traktować należy nieodpłatne przekazanie przez Podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, w szczególności:

1) przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,

2) wszelkie inne przekazanie towarów bez wynagrodzenia, w szczególności darowizny

- jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub w części.

Natomiast art. 8 ust. 2 tej ustawy stanowi, iż nieodpłatne świadczenie usług niebędące dostawą towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie nieodpłatne świadczenie usług, jeżeli nie są one związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami, w całości lub w części, traktuje się jak odpłatne świadczenie usług.

W świetle art. 86 ust. 1 ustawy o VAT podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie w jakim nabywane towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Z treści złożonego wniosku wynika, iż Podatnikowi nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego przy nabyciu kolonii dla dzieci pracowników, gdyż zakupy te – w opinii Podatnika – nie są związane z działalnością opodatkowaną Spółki.

Niezależnie od powyższego stwierdzenia, tut. Organ zwraca uwagę, iż w art. 88 ustawy o VAT ustawodawca określił przypadki, w których nie stosuje się obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego.

Stosownie do art. 88 ust. 1 pkt. 2 ustawy o VAT, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się jeżeli wydatki na nabycie towarów lub usług nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, z wyjątkiem przypadków, gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem z podatku dochodowego.

Zgodnie z treścią art. 16 ust. 1 pkt. 45 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 54, poz. 654 z 2000r. ze zm.) za koszt uzyskania przychodu nie uważa się wydatków pracodawcy na działalność socjalną, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, kosztem uzyskania przychodów są jednak świadczenia urlopowe wypłacone zgodnie z przepisami o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że częściowe dofinansowanie przez pracodawcę kolonii dla dzieci pracowników, dokonywane jest w ramach prowadzonej przez Podatnika działalności socjalnej.

Wobec powyższego, Podatnikowi nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupu towarów i usług sfinansowanych z ZFŚS, gdyż wydatki te nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.

W konsekwencji, finansowanie w całości lub w części (poprzez dopłaty) kolonii dla dzieci pracowników z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych nie mieści się w pojęciu świadczenia usług z uwagi na fakt, iż nie została spełniona dyspozycja z art. 8 ust. 2 ustawy o VAT, dotycząca prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z w/w czynnością.

A zatem częściowe finansowanie przez Podatnika kolonii dla dzieci pracowników z ZFŚS nie stanowi czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Stosownie natomiast do treści art. 106 ust. 7 ustawy o VAT w przypadku czynności wymienionych w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, oraz importu usług wystawiane są faktury wewnętrzne; za dany okres rozliczeniowy podatnik może wystawić jedną fakturę dokumentującą te czynności dokonane w tym okresie.

Jak stwierdzono powyżej, dofinansowanie zakupu kolonii dla dzieci pracowników z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych nie stanowi czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT, bowiem nie spełnia dyspozycji z art. 8 ust. 2 ustawy o VAT.

W konsekwencji, Podatnik nie jest zatem obowiązany wystawiać z tego tytułu faktury wewnętrznej, o której mowa w art. 106 ust. 7 ustawy o VAT.

Natomiast w przypadku, gdy nabywane od podmiotów zewnętrznych skierowania na kolonie są zakupione ze środków innych niż pochodzące z ZFŚS (zaś środki pochodzące z ZFŚS posłużą jedynie do częściowej refundacji poniesionego przez Podatnika wydatku), wówczas wartość świadczonej usługi będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT – w części przewyższającej kwotę dokonanej dopłaty z ZFŚS i w tej części kwota ta powinna zostać udokumentowana fakturą wewnętrzną wystawioną zgodnie z zasadą określoną w art. 106 ust. 7 ustawy o VAT.